Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Wzory decyzji i innych pism w sprawach podatkowych dla wójtów, burmistrzów i prezydentów + płyta CD

Na płycie CD: decyzje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, protokoły

W publikacji zamieszczono 207 wzorów decyzji, postanowień, zawiadomień, wezwań i protokołów - niezbędnych w sprawach dotyczących podatków i opłat samorządowych - rozstrzyganych przez wójtów, burmistrzów oraz prezydentów.

więcej

Autorzy: Sławomir Presnarowicz,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0327:W04P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Od Autora
str. 15

Pisma w sprawach dotyczących podatku od nieruchomości

1. Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości - składanej przez osobę fizyczną
str. 19
2. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości - składanej przez osoby prawne
str. 22
3. Wezwanie osoby prawnej do przedłożenia deklaracji w podatku od nieruchomości
str. 25
4. Wezwanie osoby prawnej do doręczenia przyczyn korekty deklaracji
str. 27
5. Wezwanie osoby fizycznej do przedłożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości
str. 29
6. Decyzja w sprawie zabezpieczenia zobowiązania w podatku od nieruchomości
str. 31
7. Protokół kontroli nieruchomości
str. 34
8. Protokół przesłuchania świadka w sprawie podatku od nieruchomości
str. 37
9. Protokół przesłuchania strony w sprawie podatku od nieruchomości
str. 39
10. Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego
str. 41
11. Postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości
str. 44
12. Postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości
str. 45
13. Postanowienie o zawieszeniu postępowania podatkowego w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości
str. 46
14. Postanowienie o wezwaniu do dostarczenia dowodów w celu ich oględzin
str. 48
15. Postanowienie o wyznaczeniu 7-dniowego terminu do zapoznania się z aktami sprawy
str. 50
16. Postanowienie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy
str. 51
17. Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości
str. 52
18. Decyzja w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości
str. 54
19. Decyzja w sprawie zmiany decyzji ostatecznej określającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości
str. 57
20. Decyzja w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości
str. 60
21. Postanowienie o nadaniu rygoru wykonalności na podstawie art. 239b § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej
str. 63
22. Postanowienie o nadaniu rygoru wykonalności na podstawie art. 239b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej
str. 65
23. Postanowienie o nadaniu rygoru wykonalności na podstawie art. 239b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej
str. 67
24. Postanowienie o nadaniu rygoru wykonalności na podstawie art. 239b § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej
str. 69
25. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji ostatecznej na wniosek strony
str. 71
26. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji ostatecznej z urzędu
str. 73
27. Postanowienie o wznowieniu postępowania podatkowego w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości
str. 75
28. Pismo do SKO w związku z ustanowieniem hipoteki przymusowej
str. 77
29. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie odpowiedzialności inkasenta za zobowiązania podatkowe w podatku od nieruchomości
str. 78
30. Decyzja w sprawie odpowiedzialności inkasenta za zobowiązania podatkowe w podatku od nieruchomości
str. 79
31. Decyzja w sprawie odpowiedzialności dzierżawcy nieruchomości za zobowiązania podatkowe w podatku od nieruchomości
str. 81
32. Decyzja w sprawie odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania podatkowe w podatku od nieruchomości
str. 83
33. Decyzja w sprawie odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe w podatku od nieruchomości
str. 85
34. Postanowienie o zaliczeniu nadpłaty na poczet zaległych zobowiązań w podatku od nieruchomości
str. 88
35. Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji w sprawie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości
str. 90
36. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia zobowiązania w podatku od nieruchomości
str. 91
37. Postanowienie o wezwaniu strony do przedstawienia dowodów w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości
str. 93
38. Postanowienie o wezwaniu strony w celu przesłuchania w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości
str. 95
39. Protokół oględzin w sprawie zastosowania ulgi lub zwolnienia w spłacie podatku od nieruchomości
str. 96
40. Protokół przesłuchania świadka w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości
str. 98
41. Protokół przesłuchania strony w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości
str. 100
42. Decyzja w sprawie odmowy umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości
str. 102
43. Decyzja w sprawie rozłożenia na raty płatności w podatku od nieruchomości
str. 104
44. Postanowienie wzywające podatnika do uzupełnienia odwołania poprzez jego podpisanie
str. 107
45. Postanowienie wzywające podatnika do uzupełnienia odwołania o jego niezbędne elementy
str. 108
46. Postanowienie o nałożeniu kary porządkowej w postępowaniu w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości
str. 109
47. Postanowienie o obciążeniu kosztami postępowania podatkowego
str. 111
48. Decyzja w sprawie rozłożenia na raty kosztów postępowania podatkowego
str. 113
49. Decyzja w sprawie odmowy umorzenia kosztów postępowania podatkowego
str. 115
50. Adnotacja o przedawnieniu zobowiązania w podatku od nieruchomości
str. 117

Pisma w sprawach dotyczących podatku od środków transportowych

51. Wezwanie osoby prawnej do przedłożenia deklaracji na podatek od środków transportowych
str. 121
52. Wezwanie osoby prawnej do doręczenia przyczyn korekty deklaracji
str. 123
53. Protokół kontroli w sprawie podatku od środków transportowych
str. 125
54. Protokół przesłuchania świadka w sprawie podatku od środków transportowych
str. 128
55. Protokół przesłuchania strony w podatku od środków transportowych
str. 130
56. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych
str. 132
57. Postanowienie o zawieszeniu postępowania podatkowego w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych
str. 133
58. Postanowienie o wyznaczeniu 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych
str. 135
59. Decyzja w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych
str. 136
60. Decyzja w sprawie zmiany decyzji ostatecznej w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych
str. 138
61. Postanowienie o wznowieniu postępowania podatkowego w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych
str. 140
62. Postanowienie o nadaniu rygoru wykonalności na podstawie art. 239b § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej
str. 142
63. Postanowienie o nadaniu rygoru wykonalności na podstawie art. 239b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej
str. 144
64. Postanowienie o nadaniu rygoru wykonalności na podstawie art. 239b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej
str. 146
65. Postanowienie o nadaniu rygoru wykonalności na podstawie art. 239b § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej
str. 148
66. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji ostatecznej z urzędu
str. 150
67. Postanowienie wzywające podatnika do podpisania odwołania w podatku od środków transportowych
str. 152
68. Postanowienie wzywające podatnika do uzupełnienia odwołania w podatku od środków transportowych
str. 153
69. Protokół oględzin w sprawie zastosowania ulgi lub zwolnienia w spłacie podatku od środków transportowych
str. 154
70. Protokół przesłuchania świadka w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych
str. 156
71. Protokół przesłuchania strony w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych
str. 158
72. Postanowienie o wezwaniu strony do przedstawienia dowodów w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych
str. 160
73. Postanowienie o wezwaniu strony w celu przesłuchania w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych
str. 162
74. Postanowienie o wezwaniu świadka w sprawie umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych
str. 163
75. Postanowienie o wyznaczeniu 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych
str. 165
76. Decyzja o odmowie umorzenia podatku od środków transportowych
str. 166
77. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia zobowiązania w podatku od środków transportowych
str. 168
78. Decyzja w sprawie umorzenia z urzędu podatku od środków transportowych
str. 170
79. Decyzja w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych
str. 172
80. Decyzja w sprawie rozłożenia na raty płatności zaległości w podatku od środków transportowych
str. 174
81. Postanowienie wzywające podatnika do uzupełnienia odwołania poprzez jego podpisanie w decyzji o umorzeniu podatku od środków transportowych
str. 176
82. Postanowienie wzywające podatnika do uzupełnienia odwołania o niezbędne jego elementy w podatku od środków transportowych
str. 177
83. Postanowienie o nałożeniu kary porządkowej w postępowaniu w sprawie umorzenia zobowiązania w podatku od środków transportowych
str. 178
84. Postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania w sprawie umorzenia zobowiązania w podatku od środków transportowych
str. 180
85. Postanowienie w sprawie odmowy zwrotu kosztów postępowania w sprawie umorzenia zobowiązania w podatku od środków transportowych
str. 182
86. Postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych w związku z przedawnieniem
str. 184

Pisma w sprawach opłaty od posiadania psów

87. Protokół kontroli w sprawie opłaty od posiadania psów
str. 189
88. Protokół przesłuchania świadka w sprawie opłaty od posiadania psów
str. 192
89. Protokół przesłuchania strony w sprawie opłaty od posiadania psów
str. 194
90. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zobowiązania w opłacie od posiadania psów
str. 196
91. Postanowienie o wyznaczeniu 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie określenia zobowiązania w opłacie od posiadania psów
str. 197
92. Decyzja w sprawie określenia zobowiązania w opłacie od posiadania psów
str. 198
93. Postanowienie wzywające podatnika do podpisania odwołania od decyzji w sprawie opłaty od posiadania psów
str. 200
94. Postanowienie wzywające podatnika do uzupełnienia odwołania od decyzji w sprawie opłaty od posiadania psów
str. 201
95. Protokół oględzin w sprawie zastosowania ulgi lub zwolnienia w spłacie opłaty od posiadania psów
str. 202
96. Postanowienie o wezwaniu świadka w sprawie umorzenia zaległości w opłacie od posiadania psów
str. 204
97. Protokół przesłuchania świadka w sprawie zastosowania ulgi lub zwolnienia w opłacie od posiadania psów
str. 206
98. Protokół przesłuchania strony w sprawie zastosowania ulgi lub zwolnienia uznaniowego w opłacie od posiadania psów
str. 208
99. Decyzja o odmowie umorzenia opłaty od posiadania psów
str. 210
100. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia zobowiązania w opłacie od posiadania psów
str. 212
101. Decyzja w sprawie umorzenia opłaty od posiadania psów z urzędu
str. 214
102. Decyzja w sprawie odroczenia terminu płatności opłaty od posiadania psów
str. 216
103. Postanowienie wzywające podatnika do uzupełnienia odwołania poprzez jego podpisanie w decyzji o odmowie umorzenia opłaty od posiadania psów
str. 218
104. Postanowienie wzywające podatnika do uzupełnienia odwołania o niezbędne jego elementy w decyzji o odmowie umorzenia opłaty od posiadania psów
str. 219
105. Postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie określenia zobowiązania w podatku od posiadania psów w związku z przedawnieniem
str. 220

Pisma w sprawach dotyczących opłaty targowej

106. Protokół kontroli nieruchomości i obiektów w opłacie targowej
str. 223
107. Protokół oględzin w sprawie określenia zobowiązania w opłacie targowej
str. 226
108. Protokół przesłuchania świadka w opłacie targowej
str. 228
109. Protokół przesłuchania strony w opłacie targowej
str. 230
110. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zobowiązania i odsetek w opłacie targowej
str. 232
111. Postanowienie o wyznaczeniu 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego dotyczącego określenia opłaty targowej
str. 233
112. Decyzja określająca wysokość zobowiązania i odsetek w opłacie targowej
str. 234
113. Postanowienie wzywające podatnika do uzupełnienia odwołania poprzez jego podpisanie w opłacie targowej
str. 237
114. Postanowienie wzywające podatnika do uzupełnienia odwołania o niezbędne jego elementy w opłacie targowej
str. 238

Pisma w sprawach dotyczących podatku rolnego

115. Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
str. 241
116. Wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego
str. 245
117. Wezwanie osoby fizycznej do przedłożenia informacji w sprawie podatku rolnego
str. 248
118. Wezwanie osoby prawnej do przedłożenia deklaracji w sprawie podatku rolnego
str. 250
119. Wezwanie osoby prawnej do przedłożenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji na podatek rolny
str. 252
120. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku rolnym
str. 254
121. Postanowienie o wyznaczeniu 7-dniowego terminu do zapoznania się z aktami sprawy w podatku rolnym
str. 255
122. Postanowienie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy określenia zobowiązania w podatku rolnym
str. 256
123. Protokół kontroli nieruchomości do celów podatku rolnego
str. 257
124. Protokół oględzin w sprawie określenia zobowiązania w podatku rolnym
str. 260
125. Protokół przesłuchania świadka w sprawie określenia zobowiązania w podatku rolnym
str. 262
126. Protokół przesłuchania strony w sprawie określenia zobowiązania w podatku rolnym
str. 264
127. Decyzja w sprawie określenia zobowiązania w podatku rolnym
str. 266
128. Decyzja w sprawie zmiany decyzji ostatecznej ustalającej tzw. łączne zobowiązanie pieniężne
str. 268
129. Postanowienie o wznowieniu postępowania podatkowego w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku rolnym
str. 270
130. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie odpowiedzialności inkasenta za zobowiązania podatkowe w podatku rolnym
str. 272
131. Decyzja w sprawie odpowiedzialności inkasenta za zobowiązania podatkowe w podatku rolnym
str. 273
132. Decyzja w sprawie odpowiedzialności dzierżawcy nieruchomości za zobowiązania podatkowe w podatku rolnym
str. 275
133. Decyzja w sprawie odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania podatkowe w podatku rolnym
str. 277
134. Postanowienie o zaliczeniu nadpłaty na poczet zaległych zobowiązań w podatku rolnym
str. 279
135. Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w sprawie określenia zobowiązania w podatku rolnym
str. 281
136. Postanowienie o wezwaniu podatnika do podpisania odwołania od decyzji w sprawie tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego
str. 282
137. Postanowienie o wezwaniu podatnika do uzupełnienia odwołania o niezbędne jego elementy w związku z decyzją w sprawie tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego
str. 283
138. Decyzja w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
str. 284
139. Decyzja w sprawie zastosowania zwolnienia w podatku rolnym
str. 286
140. Protokół oględzin w sprawie zastosowania ulgi lub zwolnienia w spłacie w podatku rolnym
str. 288
141. Protokół przesłuchania świadka w sprawie zastosowania ulgi lub zwolnienia w spłacie w podatku rolnym
str. 290
142. Protokół przesłuchania strony w sprawie umorzenia podatku rolnego
str. 292
143. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia zobowiązania w podatku rolnym
str. 294
144. Decyzja o odmowie odroczenia zaległości w podatku rolnym
str. 296
145. Decyzja w sprawie rozłożenia na raty płatności zaległości w podatku rolnym
str. 298
146. Decyzja o odmowie umorzenia zaległości w podatku rolnym
str. 300
147. Decyzja o umorzeniu podatku rolnego z urzędu
str. 302
148. Postanowienie o nadaniu rygoru wykonalności na podstawie art. 239b § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej
str. 304
149. Postanowienie o nadaniu rygoru wykonalności na podstawie art. 239b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej
str. 306
150. Postanowienie o nadaniu rygoru wykonalności na podstawie art. 239b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej
str. 308
151. Postanowienie o nadaniu rygoru wykonalności na podstawie art. 239b § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej
str. 310
152. Postanowienie o nałożeniu kary porządkowej w postępowaniu w sprawie umorzenia zobowiązania w podatku rolnym
str. 312
153. Postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia zobowiązania w podatku rolnym w związku z przedawnieniem prawa do wydania decyzji
str. 314

Pisma w sprawach dotyczących podatku leśnego

154. Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
str. 317
155. Wzór deklaracji na podatek leśny
str. 319
156. Wezwanie osoby fizycznej do przedłożenia informacji w sprawie podatku leśnego
str. 321
157. Wezwanie osoby prawnej do przedłożenia deklaracji na podatek leśny
str. 323
158. Wezwanie osoby prawnej do przedłożenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji w podatku leśnym
str. 325
159. Protokół kontroli w sprawie podatku leśnego
str. 327
160. Protokół przesłuchania świadka w sprawie podatku leśnego
str. 330
161. Protokół przesłuchania strony w sprawie podatku leśnego
str. 332
162. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zobowiązania w podatku leśnym
str. 334
163. Postanowienie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w podatku leśnym
str. 335
164. Postanowienie o wyznaczeniu 7-dniowego terminu do zapoznania się z aktami sprawy w podatku leśnym
str. 326
165. Decyzja w sprawie określenia zobowiązania w podatku leśnym
str. 337
166. Decyzja w sprawie zmiany decyzji ostatecznej ustalającej wysokość podatku leśnego
str. 339
167. Postanowienie o wznowieniu postępowania podatkowego w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku leśnym
str. 341
168. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie odpowiedzialności inkasenta za zobowiązania podatkowe w podatku leśnym
str. 343
169. Decyzja w sprawie odpowiedzialności inkasenta za zobowiązania podatkowe w podatku leśnym
str. 344
170. Postanowienie o zaliczeniu nadpłaty na poczet zaległych zobowiązań w podatku leśnym
str. 346
171. Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji w sprawie określenia zobowiązania w podatku leśnym
str. 348
172. Protokół oględzin w sprawie zastosowania ulgi lub zwolnienia uznaniowego w podatku leśnym
str. 349
173. Protokół przesłuchania świadka w sprawie zastosowania ulgi lub zwolnienia uznaniowego w podatku leśnym
str. 351
174. Protokół przesłuchania strony w sprawie umorzenia podatku leśnego
str. 353
175. Postanowienie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy umorzenia podatku leśnego
str. 355
176. Postanowienie o wyznaczeniu 7-dniowego terminu do zapoznania się z aktami sprawy umorzenia podatku leśnego
str. 356
177. Decyzja o odmowie umorzenia zaległości w podatku leśnym
str. 357
178. Postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie określenia zobowiązania w podatku leśnym w związku z przedawnieniem
str. 359

Pisma w sprawach zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym

Wzory pism na I półrocze 2010 r.


179. Wzór wniosku na I półrocze 2010 r.
str. 363
180. Wzór pełnomocnictwa
str. 365
181. Wezwanie w celu przesłuchania jako strony
str. 366
182. Wezwanie do usunięcia braków wniosku
str. 367
183. Zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania
str. 368
184. Zawiadomienie o możliwości zapoznania z aktami sprawy
str. 369
185. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy
str. 370
186. Wzór tzw. pełnej decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
str. 371
187. Wzór tzw. częściowej decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
str. 373
188. Wzór odmownej decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
str. 376
189. Wzór postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
str. 378
190. Wzór decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego po wznowieniu postępowania
str. 380
191. Wzór wniosku na I półrocze 2010 r.
str. 385
192. Wzór pełnomocnictwa
str. 387
193. Wezwanie w celu przesłuchania jako strony
str. 388
194. Wezwanie do usunięcia braków wniosku
str. 389
195. Zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania
str. 390
196. Zawiadomienie o możliwości zapoznania z aktami sprawy
str. 391
197. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy
str. 392
198. Wzór tzw. pierwszej decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
str. 393
199. Wzór tzw. pełnej decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
str. 395
200. Wzór tzw. częściowej decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
str. 397
201. Wzór odmownej decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
str. 400
202. Wzór postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
str. 402
203. Wzór decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego po wznowieniu postępowania
str. 404
204. Wzór decyzji zmieniającej limit w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
str. 407

Pisma w innych sprawach

205. Pełnomocnictwo podatnika do występowania przed organami podatkowymi pierwszej instancji w sprawie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości
str. 411
206. Pełnomocnictwo podatnika do występowania przed organami podatkowymi pierwszej instancji w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości
str. 412
207. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści
str. 413

Ukryj

Opis:

207 niezbędnych wzorów:decyzjipostanowieńzawiadomieńwezwańprotokołówuwzględniających najczęściej powtarzające się w praktyce sytuacje, gotowych do wykorzystania - na płycie CDNiniejsza książka powstała przede wszystkim z myślą o pomocy pracownikom wydziałów finansowych urzędów miast i gmin w prowadzeniu przez nich spraw podatkowych.W publikacji zamieszczono 207 wzorów decyzji, postanowień, zawiadomień, wezwań i protokołów - niezbędnych w sprawach dotyczących podatków i opłat samorządowych - rozstrzyganych przez wójtów, burmistrzów oraz prezydentów. Pisma te zostały opracowane z uwzględnieniem najczęściej powtarzających się w praktyce sytuacji. Zawierają opisy pełnych stanów faktycznych spraw załatwianych w urzędach gmin (miast).Adresaci:Przedstawione wzory stanowią niezbędne "narzędzie" pracy dla pracowników urzędów miast i gmin. Książka może być również wykorzystana w samodzielnej nauce, jako uzupełniający materiał dydaktyczny w pracy ze studentami uczelni wyższych i uczelni wyższych zawodowych kształcących na kierunkach prawa, ekonomii, administracji i zarządzania.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0612-6 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , s. 416
Rodzaj: wzory pism , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-0327:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów