Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy. Tom I

Zasadniczym przedmiotem drugiego wydania niniejszego opracowania są zagadnienia sądowego stosowania i wykładni prawa Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym.

więcej

Autorzy: Andrzej Wróbel (red.),
Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2010 r.
Kod: KAM-0654:W02P01  Ilość w paczce: 4

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 23

Wprowadzenie
str. 29

Wstęp do wydania drugiego
str. 31

Rozdział I
Źródła prawa Unii Europejskiej
str. 33


Literatura
str. 33

1. Uwagi wstępne
str. 36

2. Pierwotne prawo unijne
str. 37

2.1. Traktaty (założycielskie)
str. 38
2.1.1. Okres obowiązywania traktatów założycielskich
str. 38
2.1.2. Wzajemne relacje między traktatami (założycielskimi)
str. 38
2.1.3. Zmiany traktatów (założycielskich)
str. 40
2.1.4. Terytorialny zakres obowiązywania traktatów założycielskich
str. 42
2.2. Traktat o Unii Europejskiej i jego relacje z traktatami założycielskimi
str. 43
2.3. Traktaty zmieniające i uzupełniające traktaty założycielskie oraz traktat o Unii Europejskiej
str. 44
2.4. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
str. 47
2.5. Protokoły i załączniki
str. 48
2.6. Umowy (traktaty) akcesyjne
str. 48
2.7. Inne traktaty i konwencje
str. 49
2.8. Ogólne zasady prawa unijnego
str. 49
2.8.1. Typologia zasad prawa unijnego
str. 49
2.8.2. Źródła zasad ogólnych prawa unijnego
str. 50
2.8.3. Funkcje zasad ogólnych prawa unijnego
str. 51
2.8.4. Skutki naruszenia zasad ogólnych prawa unijnego
str. 52
2.9. Porozumienia subsydiarne
str. 53
2.10. Akty przedstawicieli państw członkowskich niezgromadzonych w Radzie
str. 54

3. Pochodne prawo Unii Europejskiej
str. 55
3.1. Rozporządzenie
str. 58
3.2. Dyrektywa
str. 63
3.2.1. Definicja legalna
str. 63
3.2.2. Upoważnienia do ustanowienia dyrektywy
str. 64
3.2.3. Harmonizacja, zbliżanie i koordynacja przepisów państw członkowskich
str. 67
3.2.4. Cechy dyrektywy
str. 67
3.3. Decyzja
str. 72
3.4. Zalecenia i opinie
str. 74
3.5. Umowy międzynarodowe
str. 75
3.6. Inne akty prawne
str. 80

4. Akty prawne przyjmowane w ramach działań zewnętrznych Unii oraz Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
str. 83
5. Wymagania traktatowe dotyczące trybu stanowienia, formy, publikacji i wejścia w życie aktów instytucji Unii
str. 85

Rozdział II
Zasady ogólne (podstawowe) prawa Unii Europejskiej
str. 89


Literatura
str. 89

1. Zasada bezpośredniego skutku prawa unijnego
str. 97
1.1. Zagadnienia ogólne
str. 97
1.2. Treść zasady
str. 101
1.3. Bezpośredni skutek przepisów traktatowych
str. 106
1.4. Bezpośredni skutek rozporządzeń
str. 107
1.5. Bezpośredni skutek decyzji
str. 108
1.6. Bezpośredni skutek dyrektyw
str. 109
1.7. Wykładnia prawa państwa członkowskiego zgodnie z dyrektywą, czyli tzw. pośredni skutek dyrektyw
str. 112
1.7.1. Terminologia
str. 112
1.7.2. Kontekst
str. 112
1.7.3. Uzasadnienie/podstawy
str. 113
1.7.4. Zasada/obowiązek
str. 116
1.7.5. Zakres i przedmiot
str. 117
1.7.6. Wykładnia zgodna z dyrektywami a ich bezpośredni skutek
str. 118
1.7.7. Kontekst temporalny
str. 119
1.7.8. Treść
str. 121
1.7.9. Granice
str. 129
1.8. Incydentalny horyzontalny skutek dyrektyw
str. 130
1.9. Bezpośredni skutek umów międzynarodowych
str. 131
1.10. Bezpośredni skutek przepisów Traktatu o Unii Europejskiej
str. 133

2. Zasada pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem państw członkowskich
str. 134
2.1. Zagadnienia terminologiczne
str. 134
2.2. Zagadnienia ogólne
str. 135
2.3. Uzasadnienie zasady pierwszeństwa
str. 136
2.4. Treść unijnej ogólnej zasady pierwszeństwa
str. 141
2.5. Charakter prawny zasady pierwszeństwa prawa unijnego
str. 146
2.6. Konflikt zasady pierwszeństwa z konstytucją
str. 148
2.7. Odmowa zastosowania ustawy przez sąd jako konsekwencja zasady pierwszeństwa
str. 153

3. Zasada równości (zakaz dyskryminacji)
str. 156
Literatura
str. 156
3.1. Uwagi wstępne
str. 158
3.2. Podstawy prawne
str. 159
3.2.1. Szczególny zakaz dyskryminacji
str. 160
3.2.1.1. Artykuł 18 TFUE
str. 160
3.2.1.2. Artykuł 19 TFUE
str. 166
3.2.1.3. Artykuł 157 TFUE
str. 178
3.3. Podstawowe koncepcje unijnych regulacji antydyskryminacyjnych
str. 194
3.3.1. Dyskryminacja bezpośrednia
str. 194
3.3.2. Dyskryminacja pośrednia
str. 195
3.3.3. Molestowanie i polecenie dyskryminowania
str. 196
3.3.4. Dyskryminacja odwrotna
str. 197
3.3.5. Ciężar dowodu
str. 198

4. Zasada proporcjonalności
str. 201
Literatura
str. 201
4.1. Złożony charakter zasady proporcjonalności
str. 202
4.2. Istota i funkcje zasady proporcjonalności
str. 203
4.3. Zakres zastosowania
str. 204
4.4. Test proporcjonalności
str. 206
4.4.1. Adekwatność
str. 208
4.4.2. Niezbędność
str. 210
4.5. Stosowanie zasady proporcjonalności
str. 213
4.5.1. Kolizja interesów (wartości)
str. 213
4.5.2. Reguła ekwiwalentności i wzajemnego uznawania
str. 217
4.5.3. Poziom wpływu przepisów na funkcjonowanie rynku wewnętrznego
str. 219
4.5.4. Poziom zagrożenia dla interesu publicznego
str. 220
4.5.5. Sytuacja na rynku
str. 221
4.5.6. Koszty spełnienia wymogów wynikających z prawa krajowego
str. 221
4.5.7. Precyzja ustawodawcy krajowego
str. 221
4.5.8. Gwarancje proceduralne
str. 222
4.6. Poprawność wdrożenia dyrektyw
str. 223

5. Zasada efektywności
str. 225
Literatura
str. 225
5.1. Pojęcie
str. 226
5.2. Geneza
str. 228
5.3. Ewolucja
str. 230
5.4. Zakres podmiotowy
str. 237
5.5. Zakres przedmiotowy
str. 238
5.6. Zasada efektywności a interpretacja przepisów prawa
str. 238
5.7. Zasada efektywności a egzekwowanie uprawnień opartych na prawie unijnym
str. 240
5.7.1. Autonomia proceduralna
str. 240
5.7.2. Zasada ekwiwalentności
str. 241
5.7.3. Zasada efektywności jako zasada dostępu do efektywnej ochrony sądowej
str. 245
5.7.3.1. Prawo do sądu
str. 245
5.7.3.2. Efektywny środek ochrony prawnej
str. 251
5.7.3.3. Legitymacja czynna do inicjowania postępowania przed sądem krajowym
str. 255
5.7.3.4. Zakres kognicji sądu
str. 256
5.7.3.5. Podnoszenie kwestii prawa unijnego z urzędu
str. 259
5.7.3.6. Sankcje
str. 262
5.7.3.7. Postępowanie dowodowe
str. 264
5.7.3.8. Terminy
str. 266
5.7.4. Res iudicata
str. 272

6. Zasada ochrony praw podstawowych
str. 272
Literatura
str. 272
6.1. Próba określenia relacji pojęć "prawa człowieka" - "prawa podstawowe" .... 274
6.1.1. Prawa człowieka a prawa podstawowe
str. 274
6.1.2. Relacje pojęcia "prawa człowieka", "prawa podstawowe" do terminów: "swobody unijne" oraz "prawa obywateli Unii Europejskiej"
str. 275
6.2. Prawa podstawowe w prawie traktatowym
str. 276
6.2.1 Ewolucja ochrony praw podstawowych w prawie traktatowym
str. 276
6.2.2. Traktat z Lizbony
str. 277
6.3. Akty prawa pochodnego a ochrona praw człowieka
str. 280
6.3.1. Wspólna Deklaracja Parlamentu, Komisji i Rady (1977)
str. 280
6.3.2. Akty wydawane przez Komisję Europejską
str. 281
6.3.3. Akty pochodzące od Parlamentu Europejskiego
str. 282
6.3.4. Akty wydawane przez Radę Europejską
str. 283
6.4. Geneza ochrony praw podstawowych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
str. 284
6.4.1. Podstawy prawne orzekania Trybunału Sprawiedliwości w kwestii naruszeń praw podstawowych
str. 284
6.4.2. Zachowawcza postawa Trybunału Sprawiedliwości wobec ochrony praw człowieka
str. 286
6.4.3. Przełom w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
str. 287
6.4.4. Ochrona praw podstawowych w aspekcie zasady prymatu prawa wspólnotowego
str. 290
6.4.5. Okres "ofensywny" w podejściu Trybunału Sprawiedliwości do ochrony praw podstawowych
str. 292
6.5. Prawo WE i UE a Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
str. 296
6.5.1. Status Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w prawie unijnym
str. 296
6.5.2. Trybunał Sprawiedliwości a Europejski Trybunał Praw Człowieka
str. 297
6.5.2.1. Relacja pomiędzy orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w odniesieniu do EKPC
str. 298
6.5.2.2. Relacja pomiędzy europejskimi systemami ochrony praw człowieka w orzecznictwie Trybunału Strasburskiego
str. 300
6.5.2.3. Stanowisko organów konwencyjnych wobec możliwości przystąpienia WE/UE do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
str. 302
6.5.2.4. Stanowisko organów wspólnotowych wobec możliwości przystąpienia WE/UE do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
str. 302
6.5.2.5. Opinia 2/94
str. 303
6.5.3. Przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w Traktacie z Lizbony
str. 305
6.6. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej i jej znaczenie dla rozwoju unijnej koncepcji ochrony praw człowieka
str. 308
6.6.1. Tworzenie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej
str. 308
6.6.2. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy oraz Traktacie z Lizbony
str. 310
6.6.3 Protokół polsko-brytyjski dotyczący stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej
str. 312
6.6.4. Analiza tekstu Karty praw podstawowych Unii Europejskiej
str. 313
6.6.4.1. Aksjologia Karty
str. 313
6.6.4.2. Źródła praw podstawowych w Karcie
str. 314
6.6.4.3. Zróżnicowanie kategorii praw podstawowych w Karcie
str. 315
6.6.4.4. Zakres podmiotowy Karty
str. 315
6.6.4.5. Podmioty odpowiedzialne za stosowanie Karty
str. 316
6.6.4.6. Katalog praw zawartych w Karcie
str. 317
6.6.5. Znaczenie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej
str. 319
6.6.6. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej w orzecznictwie sądów wspólnotowych/unijnych
str. 320

Rozdział III
Interpretacja prawa Unii Europejskiej
str. 325


Literatura
str. 325

1. Dokonywanie wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str. 326
1.1. Specyfika interpretacji dokonywanej przez Trybunał Sprawiedliwości a system prawa unijnego
str. 326
1.2. Językowa metoda wykładni prawa unijnego
str. 329
1.2.1. Wielojęzyczność prawa unijnego
str. 329
1.2.2. Autonomiczne pojęcia wspólnotowe i unijne
str. 330
1.2.3. Prawo unijne jako "prawo kompromisu"
str. 331
1.2.4. Związki prawa unijnego z gospodarką
str. 332
1.2.5. Wielopłaszczyznowość prawa unijnego
str. 333
1.2.6. Konieczność dokonywania wykładni porównawczej
str. 334
1.2.7. Prawo unijne jako system in statu nascendi
str. 336
1.3. Argumentacje pozajęzykowe w wykładni prawa dokonywanej przez Trybunał Sprawiedliwości
str. 337
1.3.1. Wykładnia systemowa
str. 337
1.3.2. Wykładnia celowościowo-funkcjonalna
str. 340
1.3.3. Wykładnia aksjologiczna
str. 346

2. Zasady dotyczące interpretacji prawa unijnego
str. 349
2.1. Kluczowe zasady rządzące stosowaniem i wykładnią prawa unijnego
str. 349
2.1.1. Zasady rządzące stosowaniem prawa unijnego - wprowadzenie
str. 349
2.1.2. Zasada jednolitości wykładni prawa unijnego
str. 350
2.1.3. Wykładnia efektywna prawa unijnego (effet utile)
str. 352
2.1.4. Problem zakresu dyskrecjonalności sądu krajowego
str. 354
2.2. Metody wykładni wykorzystywane przez sądy krajowe w świetle orzeczeń Trybunał Sprawiedliwości
str. 358
2.2.1. Językowa metoda wykładni
str. 359
2.2.2. Wykładnia systemowa
str. 366
2.2.3. Wykładnia celowościowo-funkcjonalno-aksjologiczna
str. 369
2.2.4. Konkluzje
str. 370

Rozdział IV
Europejskie prawo procesowe cywilne
str. 372


Literatura
str. 372
1. Ogólna charakterystyka europejskiego prawa procesowego cywilnego
str. 374
1.1. Pojęcie
str. 374
1.2. Regulacje Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
str. 375
1.3. Akty prawa wtórnego w dziedzinie europejskiego prawa procesowego cywilnego
str. 378
1.4. Akty programowe wyznaczające perspektywy dalszego rozwoju
str. 381

2. Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych (rozporządzenie 44/2001)
str. 384
2.1. Zakres zastosowania
str. 384
2.1.1. Przedmiotowy zakres zastosowania
str. 384
2.1.2. Terytorialny i czasowy zakres zastosowania
str. 386
2.2. Reguły dotyczące jurysdykcji
str. 387
2.2.1. Jurysdykcja ogólna
str. 387
2.2.2. Jurysdykcja szczególna
str. 388
2.2.3. Jurysdykcja w sprawach ubezpieczeniowych, konsumenckich i dotyczących indywidualnych umów o pracę
str. 398
2.2.4. Jurysdykcja wyłączna - charakter prawny i przypadki
str. 405
2.2.5. Umowy dotyczące jurysdykcji
str. 408
2.2.6. Ustanowienie jurysdykcji sądu na skutek wdania się w spór przez pozwanego
str. 410
2.2.7. Jurysdykcja w postępowaniu zabezpieczającym
str. 410
2.2.8. Badanie jurysdykcji i dopuszczalności postępowania
str. 411
2.2.9. Zawisłość spraw oraz sprawy związane ze sobą
str. 412
2.3. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń
str. 415
2.3.1. Zakres i pozytywne warunki uznania lub stwierdzenia wykonalności orzeczenia
str. 415
2.3.2. Podstawy odmowy uznania lub stwierdzenia wykonalności orzeczenia
str. 417
2.3.3. Charakter, tryb i skutki uznania
str. 422
2.3.4. Postępowanie o stwierdzenie wykonalności
str. 424

3. Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych (rozporządzenie 805/2004)
str. 435
3.1. Istota i cel regulacji
str. 435
3.2. Zakres zastosowania rozporządzenia
str. 436
3.2.1. Zakres przedmiotowy
str. 436
3.2.2. Pojęcie orzeczenia i roszczenia
str. 437
3.2.3. Bezsporne roszczenia
str. 438
3.3. Terytorialny i czasowy zakres zastosowania
str. 439
3.4. Warunki wystawienia zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego
str. 439
3.5. Minimalne standardy dotyczące procedury
str. 442
3.6. Wykonanie orzeczenia z zaświadczeniem o Europejskim Tytule Egzekucyjnym
str. 445
3.7. Ugody sądowe i dokumenty urzędowe
str. 448
3.8. Najważniejsze regulacje kodeksu postępowania cywilnego dotyczące Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego
str. 449

4. Europejski nakaz zapłaty (rozporządzenie 1896/2006)
str. 452
4.1. Geneza, cel i charakter regulacji
str. 452
4.2. Zakres zastosowania
str. 454
4.2.1. Przedmiotowy zakres zastosowania
str. 454
4.2.2. Terytorialny i czasowy zakres zastosowania
str. 455
4.3. Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
str. 456
4.3.1. Treść i sposób wnoszenia pozwu
str. 456
4.3.2. Zakres badania pozwu przez sąd. Uzupełnienie, poprawienie lub zmiana pozwu
str. 458
4.3.3. Odrzucenie pozwu przez sąd
str. 460
4.4. Europejski nakaz zapłaty i jego doręczenie pozwanemu
str. 460
4.5. Sprzeciw wobec europejskiego nakazu zapłaty. Wniosek o jego ponowne zbadanie
str. 462
4.6. Wykonanie europejskiego nakazu zapłaty
str. 464
4.7. Pozostałe kwestie związane z postępowaniem
str. 466
4.8. Najważniejsze regulacje kodeksu postępowania cywilnego dotyczące europejskiego postępowania nakazowego
str. 467

5. Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (rozporządzenie 2201/2003)
str. 468
5.1. Geneza i przyczyny przyjęcia rozporządzenia
str. 468
5.2. Zakres zastosowania rozporządzenia
str. 469
5.2.1. Przedmiotowy zakres zastosowania
str. 469
5.2.2. Terytorialny i czasowy zakres zastosowania
str. 472
5.3. Reguły dotyczące jurysdykcji
str. 473
5.3.1. Sprawy małżeńskie - alternatywne podstawy jurysdykcji
str. 473
5.3.2. Sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej
str. 476
5.3.3. Jurysdykcja w odniesieniu do środków tymczasowych i zabezpieczających
str. 485
5.4. Badanie jurysdykcji i dopuszczalności postępowania
str. 486
5.5. Zawisłość spraw
str. 487
5.6. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń
str. 489
5.6.1. Zakres i pozytywne warunki uznania lub stwierdzenia wykonalności - uwagi ogólne
str. 489
5.6.2. Podstawy odmowy uznania orzeczeń w sprawach małżeńskich
str. 491
5.6.3. Podstawy odmowy uznania lub stwierdzenia wykonalności orzeczeń w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej
str. 493
5.6.4. Tryb i skutki uznania
str. 495
5.6.5. Postępowanie o stwierdzenie wykonalności
str. 497

6. Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych (rozporządzenie 1393/2007)
str. 504
6.1. Historia, cel i zakres regulacji
str. 504
6.2. Doręczanie dokumentów za pośrednictwem jednostek przekazujących i przyjmujących
str. 507
6.3. Zagadnienie tłumaczenia dokumentów
str. 511
6.4. Inne sposoby doręczania
str. 515
6.4.1. Uwagi ogólne. Brak hierarchii między różnymi sposobami doręczeń
str. 515
6.4.2. Doręczenie drogą dyplomatyczną lub konsularną oraz przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne
str. 517
6.4.3. Doręczenie przez pocztę
str. 518
6.4.4. Doręczenie bezpośrednie
str. 520
6.5. Ochrona praw pozwanego
str. 521

7. Współpraca w zakresie gromadzenia dowodów (rozporządzenie 1206/2001)
str. 522
7.1. Przyczyny i cel regulacji
str. 522
7.2. Zakres zastosowania rozporządzenia
str. 523
7.3. Zasady współpracy sądów państw członkowskich
str. 526
7.4. Przekazanie i przyjęcie wniosku o przeprowadzenie dowodu
str. 527
7.5. Przeprowadzenie dowodu przez sąd wezwany
str. 530
7.5.1. Uwagi ogólne
str. 530
7.5.2. Przeprowadzenie dowodu w obecności i przy udziale stron lub/i przedstawicieli sądu wzywającego
str. 532
7.5.3. Podstawy odmowy wykonania wniosku o przeprowadzenie dowodu
str. 533
7.6. Bezpośrednie przeprowadzenie dowodu przez sąd wzywający na terenie innego państwa członkowskiego
str. 535

8. Dostęp obywateli państw członkowskich do wymiaru sprawiedliwości - pomoc prawna w sporach transgranicznych
str. 536
8.1. Dyrektywa 2003/8/WE
str. 536
8.1.1. Cel i zakres zastosowania dyrektywy
str. 536
8.1.2. Prawo do pomocy prawnej
str. 539
8.1.3. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prawnej
str. 542
8.2. Implementacja dyrektywy 2003/8/WE w polskim porządku prawnym
str. 544
8.2.1. Uwagi ogólne
str. 544
8.2.2. Zakres zastosowania
str. 545
8.2.3. Prawo pomocy w postępowaniu prowadzonym w Rzeczypospolitej Polskiej
str. 547
8.2.4. Prawo pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim
str. 551

9. Odszkodowania dla ofiar przestępstw
str. 553
9.1. Regulacje dyrektywy 2004/80/WE
str. 553
9.1.1. Historia i cel dyrektywy
str. 553
9.1.2. Zakres zastosowania dyrektywy
str. 554
9.1.3. Prawo do składania wniosku o odszkodowanie
str. 555
9.1.4. Współpraca organów pomocniczych i orzekających - wymagane języki oraz stosowane formularze
str. 557
9.1.5. Krajowe systemy kompensaty
str. 558
9.2. Implementacja dyrektywy 2004/80/WE w polskim porządku prawnym
str. 558
9.2.1. Uwagi ogólne
str. 558
9.2.2. Zasady przyznawania kompensaty
str. 560
9.2.3. Tryb przyznawania kompensaty
str. 561
9.2.4. Obowiązek zwrotu kompensaty przez osobę uprawnioną. Roszczenie zwrotne Skarbu Państwa wobec sprawcy przestępstwa
str. 563
9.2.5. Współpraca polskich organów pomocniczych i orzekających z ich odpowiednikami z innych państw członkowskich
str. 564

Rozdział V
Pytania prawne sądów państw członkowskich do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str. 566


Literatura
str. 566

1. Zagadnienia terminologiczne
str. 570

2. Geneza i podstawy prawne
str. 571

3. Cel i istota postępowania w sprawie pytań prawnych
str. 575

4. Podmioty upoważnione do przedstawiania pytań prawnych - sąd krajowy
str. 583

5. Przedmiot pytania prawnego
str. 590

6. Wykładnia i ważność
str. 595

7. Traktatowe przesłanki przedstawienia pytania prawnego
, str. 600

8. Niedopuszczalność pytania prawnego
str. 603

9. Uznanie sądu państwa członkowskiego w przedmiocie przedstawienia pytania prawnego Trybunałowi Sprawiedliwości
str. 615

10. Obowiązek sądu państwa członkowskiego dotyczący przedstawienia pytania prawnego
str. 620

11. Przedmiot, treść i forma pytania prawnego
str. 626

12. Charakter prawny orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości i jego skutki
str. 630

Rozdział VI
Skutki temporalne wyroków Trybunału Sprawiedliwości
str. 634


Literatura
str. 634

1. Temporalne skutki orzeczeń prejudycjalnych
str. 634
1.1. Zasady ogólne
str. 634
1.2. Orzeczenie prejudycjalne a ograniczenia temporalne wynikające z prawa krajowego
str. 637
1.3. Ograniczenia temporalne nałożone przez Trybunał Sprawiedliwości
str. 639
1.4. Przesłanki ograniczenia temporalnego skutku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości
str. 640
1.4.1. Dobra wiara
str. 642
1.5. Poważne konsekwencje finansowe
str. 644
1.6. Ograniczenie skutków w czasie a wcześniejsze wyroki
str. 647
1.7. Skutki dla zakończonych postępowań
str. 648
1.8. Temporalne skutki orzeczenia prejudycjalnego w sprawie ważności aktu prawa unijnego
str. 655

2. Temporalne skutki orzeczenia w sprawie naruszenia przez państwo traktatów
str. 657

Rozdział VII
Właściwość sądów państw członkowskich
str. 660


Literatura
str. 660

1. Uwagi wstępne
str. 662

2. Środki prawne stosowane przez i przed sądami krajowymi
str. 664
2.1. Orzekanie na podstawie bezpośrednio skutecznych norm prawa unijnego
str. 664
2.1.1. Uwagi wstępne
str. 664
2.1.2. Wpływ doktryny bezpośredniego skutku na obowiązki sądów krajowych
str. 666
2.2. Pomijanie normy krajowej sprzecznej z normą unijną pozostającą w kolizji
str. 667
2.2.1. Uwagi wstępne
str. 667
2.2.2. Zakres zastosowania
str. 670
2.2.3. Skutki zasady pierwszeństwa dla przepisów prawa krajowego
str. 673
2.2.4. Wyjątek
str. 676
2.3. Interpretacja prawa krajowego w świetle celów i brzmienia prawa unijnego
str. 676
2.3.1. Uwagi wstępne
str. 676
2.3.2. Zakres zastosowania
str. 678
2.3.3. Ograniczenia zasady prounijnej wykładni
str. 681
2.4. Roszczenia o świadczenia nienależne
str. 683
2.4.1. Zwrot opłat nienależnie pobranych
str. 683
2.4.2. Zwrot świadczeń nienależnie otrzymanych
str. 685
2.4.3. Podstawa prawna roszczeń
str. 687
2.5. Stosowanie środków zabezpieczających (tymczasowych)
str. 688
2.6. Egzekucja orzeczeń sądów unijnych sensu stricto i decyzji instytucji Unii zawierających zobowiązania pieniężne
str. 688
2.7. Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str. 691

3. Zasady efektywnej procesowej ochrony
str. 697

4. Autonomia organizacyjna sądów krajowych
str. 697

Rozdział VIII
Sprawa unijna
str. 699


Literatura
str. 699

1. Pojęcie sprawy unijnej
str. 700

2. Sprawa unijna a kwestia unijna
str. 703

3. Sprawa unijna a sprawa krajowa
str. 704

4. Element transgraniczny
str. 705

5. Sprawy unijne bez elementu transgranicznego
str. 713

6. Odesłanie do prawa unijnego
str. 716

7. Odwrotna dyskryminacja
str. 720

8. Stosowanie przepisów prawa krajowego w sprawach o roszczenia oparte na prawie unijnym
str. 722

Rozdział IX
Sądowe stosowanie unijnego prawa konkurencji
str. 723


Literatura
str. 723

1. Zagadnienia wprowadzające
str. 729
1.1. Cele unijnego prawa konkurencji
str. 731
1.2. Źródła prawa konkurencji
str. 732

2. Stosowanie unijnego prawa konkurencji przez sądy polskie w świetle rozporządzenia 1/2003
str. 738
2.1. Równoległe stosowanie prawa krajowego i unijnego
str. 739
2.2. Ustalenie prawa właściwego - kryterium wpływu na handel, czyli tzw. klauzula międzypaństwowa
str. 740
2.2.1. Handel między państwami członkowskimi
str. 741
2.2.2. Możliwość wpływu na handel
str. 742
2.2.3. Odczuwalność wpływu na handel
str. 744
2.2.4. Wątpliwości dotyczące stosowania kryterium wpływu na handel
str. 745
2.3. Bezpośrednia skuteczność przepisów unijnych
str. 746
2.4. Prymat prawa unijnego
str. 748
2.5. Stosowanie art. 101 i 102 TFUE przez sądy polskie
str. 751
2.5.1. Stosowanie art. 101 TFUE
str. 751
2.5.2. Artykuł 101 ust. 3 - reguła rozsądku w zastosowaniu sądów
str. 754
2.5.3. Kryteria stosowania art. 101 ust. 3 TFUE
str. 757
2.5.3.1. Warunek pierwszy - przyczynienie się do technicznego lub gospodarczego postępu
str. 758
2.5.3.2. Warunek drugi - korzyść dla konsumentów
str. 759
2.5.3.3. Warunek trzeci - konieczność ograniczeń
str. 760
2.5.3.4. Warunek czwarty - brak możliwości wyeliminowania konkurencji
str. 761
2.5.4. Zwolnienia grupowe
str. 762
2.6. Stosowanie art. 102 TFUE
str. 764
2.7. Stosowanie art. 101 i 102 w świetle rozporządzenia 1/2003
str. 767
2.8. Stosowanie reguł materialnoprawnych z urzędu
str. 769

3. Współpraca sądów z organami ochrony konkurencji
str. 770
3.1. Struktura instytucjonalna - organy właściwe dla stosowania unijnego prawa konkurencji
str. 771
3.2. Równoległa kompetencja
str. 771
3.3. Względne wykluczenie drogi sądowej?
str. 772
3.4. Prejudycjalność
str. 773
3.4.1. Decyzje Komisji Europejskiej
str. 775
3.4.2. Ostateczne decyzje polskich organów antymonopolowych
str. 777
3.5. Jednolite stosowanie prawa unijnego
str. 780
3.6. Współpraca sądów powszechnych z Komisją Europejską
str. 781
3.6.1. Komisja jako amicus curiae
str. 781
3.6.1.1. Przekazywanie informacji sądom krajowym
str. 783
3.6.1.2. Wniosek o opinię w sprawie stosowania reguł konkurencji
str. 785
3.6.1.3. Przedstawienie uwag/obserwacji przez Komisję
str. 785
3.6.2. Pomoc sądów dla Komisji Europejskiej
str. 786

4. Postępowanie dowodowe w sprawach dotyczących unijnego prawa konkurencji
str. 787
4.1. Wprowadzenie
str. 788
4.2. Ciężar dowodu
str. 789
4.3. Środki dowodowe
str. 790
4.3.1. Dowód z dokumentów urzędowych
str. 791
4.3.2. Opinie Komisji Europejskiej
str. 792

5. Cywilnoprawne środki egzekwowania unijnego prawa konkurencji
str. 792
5.1. Prywatne egzekwowanie przestrzegania unijnego prawa konkurencji - rola sądów krajowych
str. 794
5.2. Nieważność
str. 796
5.2.1. Częściowa nieważność
str. 798
5.2.2. Przejściowa/następcza nieważność
str. 799
5.2.3. Umowy następcze
str. 800
5.2.4. Artykuł 102 TFUE
str. 800
5.3. Odszkodowanie
str. 801
5.3.1. Orzeczenie Courage v. Crehan
str. 802
5.3.2. Reżim odpowiedzialności odszkodowawczej
str. 806
5.3.2.1. Naruszenie prawa konkurencji
str. 808
5.3.2.2. Szkoda
str. 809
5.3.2.3. Związek przyczynowy pomiędzy czynem a szkodą
str. 812
5.3.3. Ewentualne przypadki wyłączenia odpowiedzialności cywilnoprawnej
str. 813
5.3.4. Roszczenia odszkodowawcze przed sądami polskimi
str. 814
5.4. Środki tymczasowe
str. 814

6. Podsumowanie
str. 815

Rozdział X
Wpływ prawa Unii Europejskiej na prawo karne państw członkowskich - wybrane zagadnienia
str. 816


Literatura
str. 816

1. Wprowadzenie
str. 817

2. Obowiązek państw członkowskich wprowadzania odpowiedzialności karnej za naruszenie prawa UE
str. 820

3. Wpływ prawa UE na stosowanie prawa karnego państw członkowskich
str. 839
3.1. Sąd karny jako sąd unijny
str. 839
3.1.1. Zasada pierwszeństwa i zasada bezpośredniej skuteczności prawa UE
str. 839
3.1.2. Ograniczenia sądowego stosowania dyrektyw w postępowaniu karnym
str. 841
3.2. Wynikające z prawa UE ograniczenia dla ustawodawstwa karnego państw członkowskich
str. 843
3.2.1. Przepływ towarów
str. 844
3.2.2. Przepływ osób i usług
str. 847
3.2.3. Przepływ kapitału
str. 851
3.2.4. Podsumowanie
str. 853

4. Zasady prawa karnego jako zasady prawa UE
str. 854
4.1. Nullum crimen, nulla poena sine lege
str. 854
4.2. Zasada nieretroakcji
str. 856
4.3. Zasada stosowania ustawy względniejszej ze skutkiem retroaktywnym
str. 857

Rozdział XI
System tymczasowej ochrony praw jednostek w prawie unijnym
str. 860


Literatura
str. 860

1. Uwagi wstępne
str. 862

2. Prawa osób fizycznych i prawnych do uzyskania tymczasowej ochrony praw wynikających z prawa unijnego
str. 863
2.1. Źródła uprawnień do tymczasowej ochrony
str. 863
2.2. Zasada lojalnej współpracy
str. 864
2.3. Zasada prawa do sądu
str. 865
2.4. Dostęp osób fizycznych i prawnych do środków ochrony praw wynikających z prawa UE
str. 866

3. Zasada jednolitego i efektywnego stosowania prawa unijnego przed sądami krajowymi oraz zasada autonomii proceduralnej państw członkowskich a środki tymczasowe
str. 868

4. Kompetencje sądów krajowych do stosowania środków tymczasowych w sprawach wspólnotowych
str. 870
4.1. Podział kompetencji pomiędzy TS i sądami krajowymi
str. 870
4.2. Źródła uprawnień sądów krajowych do stosowania środków tymczasowych
str. 871
4.3. Stosowanie środków tymczasowych w sprawach dotyczących niezgodności aktu wydanego przez instytucję Unii z pierwotnym prawem wspólnotowym
str. 873
4.3.1. Przesłanki stosowania środków tymczasowych przez sądy krajowe (Zuckerfabrik i Atlanta)
str. 873
4.3.2. Kompetencje sądów krajowych do stosowania środków tymczasowych w sprawach, w których nie posiadają one kompetencji występowania do TS z pytaniami prejudycjalnymi o stwierdzenie bezczynności instytucji wspólnotowej (Port)
str. 881
4.3.3. Zaskarżalność orzeczenia w przedmiocie środka tymczasowego według prawa wewnętrznego (Krüger)
str. 881
4.3.4. Kompetencje organów administracyjnych państw członkowskich do stosowania środków tymczasowej ochrony prawnej (ABNA)
str. 882
4.4. Stosowanie środków tymczasowych w sprawach dotyczących niezgodności prawa krajowego z prawem unijnym
str. 883
4.4.1. Orzeczenie w sprawie Factortame I
str. 883
4.4.2. Orzeczenie w sprawie Unibet
str. 885
4.5. Wnioski
str. 889
4.6. Proceduralne aspekty stosowania środków tymczasowych przez sądy krajowe
str. 889
4.6.1. Uwagi wstępne
str. 889
4.6.2. Reguły proceduralne w sprawach o charakterze unijnym
str. 892
4.6.3. Rodzaje i charakter unijnych środków tymczasowych
str. 893
4.6.4. Reguły proceduralne rządzące postępowaniem w przedmiocie stosowania środków tymczasowych przez sądy krajowe w sprawach o charakterze unijnym
str. 895
4.6.4.1. Uwagi ogólne
str. 895
4.6.4.2. Stosowanie środków tymczasowych w sprawach dotyczących niezgodności aktu wydanego przez instytucję Unii z pierwotnym prawem unijnym
str. 896
4.6.4.3. Stosowanie środków tymczasowych w sprawach dotyczących niezgodności prawa krajowego z prawem unijnym
str. 897
4.6.4.4. Stosowanie środków tymczasowych a konieczność wszczęcia odrębnego postępowania w kwestii zgodności prawa krajowego z prawem unijnym
str. 901
4.7. Stosowanie środków tymczasowych w sprawach o charakterze unijnym przez polskie sądy powszechne w sprawach cywilnych
str. 903
4.7.1. Kompetencje rozstrzygania kolizji między prawem polskim i prawem unijnym oraz wzajemne relacje między tymi porządkami prawnymi w świetle Konstytucji RP
str. 903
4.7.2. Środki o charakterze zawieszającym występujące w prawie polskim
str. 905
4.7.3. Postępowanie zabezpieczające według kodeksu postępowania cywilnego
str. 906
4.7.3.1. Uwagi ogólne
str. 906
4.7.3.2. Dopuszczalność wniosku o udzielenie zabezpieczenia
str. 907
4.7.3.3. Etap postępowania, na którym można udzielić zabezpieczenia
str. 908
4.7.3.4. Przesłanki udzielenia zabezpieczenia
str. 914
4.7.3.5. Dopuszczalność zażalenia na orzeczenia w przedmiocie wniosku o udzielenie zabezpieczenia a zasada efektywności
str. 914
4.7.3.6. Właściwość oraz skład sądu rozpoznającego wniosek o udzielenie zabezpieczenia
str. 919
4.7.3.7. Sposoby i rodzaje zabezpieczenia
str. 924
4.8. Podsumowanie
str. 928

5. Środki tymczasowe stosowane przez TS UE na podstawie art. 278 i 279 TFUE oraz przez Komisję Europejską
str. 930
5.1. Uwagi wstępne
str. 930
5.2. Środki tymczasowe stosowane przez TS i Sąd na podstawie art. 278 i 279 TFUE
str. 931
5.3. Środki tymczasowe stosowane przez sądy UE sensu stricto w postępowaniach ze skarg podmiotów indywidualnych
str. 933
5.4. Środki tymczasowe stosowane przez Komisję Europejską
str. 936

6. Czy istnieje autonomiczny system tymczasowej ochrony praw wynikających z prawa unijnego przed sądami UE?
str. 938

Rozdział XII
Roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia prawa unijnego przez państwa członkowskie
str. 941


Literatura
str. 941

1. Droga sądowa i sądy krajowe jako uprawnione do rozstrzygania o odpowiedzialności
str. 943

2. Zasady rządzące proceduralnymi aspektami roszczeń odszkodowawczych
str. 944

3. Przesłanki odpowiedzialności państwa
str. 947
3.1. Wprowadzenie
str. 947
3.2. Naruszenie normy przyznającej uprawnienia
str. 949
3.3. Kwalifikowana bezprawność
str. 951
3.4. Związek przyczynowy
str. 956
3.4.1. Uwagi ogólne
str. 956
3.4.2 Staranność poszkodowanego
str. 957
3.5.
str. 959

4. Inne warunki odpowiedzialności i kwestie proceduralne
str. 960
4.1. Ciężar dowodu
str. 960
4.2. Ograniczenia dowodowe
str. 960
4.3. Wyznaczenie wysokości odszkodowania
str. 961
4.4. Limity czasowe
str. 963
4.5. Podmiot występujący z roszczeniem odszkodowawczym
str. 964
4.6. Organ zobowiązany do naprawienia szkody
str. 964
4.7. Kolejność rozstrzygania o przesłankach roszczenia i środki tymczasowe
str. 966

5. Odpowiedzialność za działania sądów
str. 967

6. Roszczenia odszkodowawcze a roszczenia restytucyjne
str. 970

7. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie polskim a wymogi prawa unijnego
str. 972

Rozdział XIII
Pytania prawne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach karnych
str. 980


Literatura
str. 980

1. Uwagi wprowadzające
str. 981

2. Zakres przedmiotowy i tryb postępowania w przypadku pytań prawnych w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych na podstawie d. art. 35 TUE
str. 985

3. Podmioty uprawnione do kierowania pytań prawnych w ramach postępowania karnego
str. 987

4. Podmioty zobowiązane do skierowania pytań prawnych
str. 989

5. Autonomia sądu w zakresie podjęcia decyzji o skierowaniu pytania prawnego
str. 991

6. Etap postępowania krajowego, kiedy sąd krajowy powinien zadać pytanie prawne
str. 993

7. Pilny tryb prejudycjalny
str. 996

Rozdział XIV
Pytania prawne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach administracyjnych
str. 998


Literatura
str. 998

1. Podmioty uprawnione do występowania z pytaniem prawnym
str. 999
1.1. Wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny jako "sąd " w rozumieniu art. 267 TFUE
str. 1000
1.2. Możliwość działania stron
str. 1003

2. Wystąpienie z pytaniem prawnym
str. 1003
2.1. Podstawa prawna
str. 1003
2.2. Forma
str. 1004
2.3. Zaskarżalność decyzji o wystąpieniu z pytaniem prawnym
str. 1007
2.4. Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, a kwestia uprawnienia do zadania pytania prawnego
str. 1008
2.5. Kwestia zobowiązania sądu niższej instancji przez sąd wyższej instancji do wystąpienia z pytaniem prawnym
str. 1010

3. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości jako podstawa wznowienia postępowania
str. 1011

4. Przykłady wykonywania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości przez sądy administracyjne
str. 1011

Appendix
Wolne zawody prawnicze w prawie Unii Europejskiej
str. 1014


Literatura
str. 1014

1. Uwagi wstępne
str. 1016

2. Zasady wykonywania zawodu prawnika w Unii Europejskiej
str. 1023

3. Swoboda przedsiębiorczości (art. 49-54 TFUE)
str. 1029

4. Dyrektywa 89/48/EWG
str. 1031

5. Dyrektywa 2005/36/WE
str. 1032

6. Dyrektywa 98/5/WE
str. 1035

7. Swoboda świadczenia usług (art. 56-62 TFUE)
str. 1042

8. Dyrektywa 77/249/EWG
str. 1045

9. Derogacje swobody przedsiębiorczości i swobodnego świadczenia usług
str. 1048

Autorzy
str. 1057

Ukryj

Opis:

Stan prawny na: 1.06.2010 r.

Zasadniczym przedmiotem drugiego wydania niniejszego opracowania są zagadnienia sądowego stosowania i wykładni prawa Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym. W pracy przedstawiono standardy prawne Unii Europejskiej mające bezpośredni wpływ na proces sądowego stosowania prawa polskiego w kontekście prawa unijnego oraz stosowania przepisów unijnych, a także podstawowe zagadnienia proceduralne wiążące się z tymi procesami, w tym obszerne rozważania dotyczące europejskiego prawa procesowego, procedury pytań prawnych (prejudycjalnych), prounijnej wykładni prawa polskiego czy środków tymczasowych jako instrumentów zapewnienia skutecznej ochrony praw podstawowych.

Publikacja uwzględnia nowy stan prawny, ukształtowany Traktatem z Lizbony.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-048-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , s. 1058
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-0654:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów