Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa

W publikacji przedstawiono klasyfikację organów ochrony prawnej oraz omówiono zasady organizacji, działania i kompetencji poszczególnych organów rozstrzygających, pojednawczych, kontroli legalności i pomocy prawnej.

więcej

Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 listopada 2015 r.
z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Kod: KAM-0681:W05P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2015-12-10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 19

Część I
ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE


Rozdział 1
Klasyfikacja organów ochrony prawnej | str. 23

1.1. Organy sądowe | str. 24
1.2. Niezawisłość sędziów i niezależność sądów | str. 28
1.3. Krajowa Rada Sądownictwa | str. 30
1.4. Gwarancje niezawisłości sędziowskiej | str. 33
1.4.1. Gwarancje konstytucyjne i ustrojowe | str. 34
1.4.1.1. Odpowiedni poziom moralno-etyczny sędziego i jego kwalifikacje zawodowe | str. 34
1.4.1.2. Stabilność zawodu sędziego | str. 35
1.4.1.3. Materialna niezależność sędziego | str. 38
1.4.1.4. Niepołączalność zawodu sędziego z innymi zawodami | str. 38
1.4.1.5. Apolityczność sędziego | str. 39
1.4.1.6. Immunitet sędziowski | str. 40
1.4.1.7. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego | str. 43
1.4.2. Gwarancje procesowe | str. 43
1.4.2.1. Kolegialność składu orzekającego | str. 43
1.4.2.2. Jawność rozprawy sądowej | str. 46
1.4.2.3. Tajność narady i głosowania | str. 47
1.4.2.4. Zasada swobodnej oceny dowodów | str. 48
1.4.2.5. Instytucja wyłączenia sędziego | str. 49
1.5. Struktura sądów | str. 52
1.6. Sądy powszechne | str. 52
1.6.1. Organizacja sądów powszechnych | str. 52
1.6.2. Organy samorządu sędziowskiego i organy sądów | str. 58
1.6.3. Sposoby powoływania sędziów | str. 64
1.6.4. Status sędziego | str. 66
1.6.5. Prawa i obowiązki sędziego | str. 70
1.6.6. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów | str. 73
1.6.7. Aplikacja sędziowska i aplikanci sądowi | str. 80
1.6.8. Asesor sądowy | str. 84
1.6.9. Referendarze sądowi | str. 87
1.6.10. Asystenci sędziów | str. 90
1.6.11. Stali mediatorzy | str. 91
1.6.12. Kompetencje Ministra Sprawiedliwości wobec sędziów i sądów powszechnych | str. 92
1.7. Sądy szczególne | str. 95
1.7.1. Sądy administracyjne | str. 95
1.7.1.1. Kwalifikacje sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 97
1.7.1.2. Wojewódzkie sądy administracyjne | str. 99
1.7.1.3. Naczelny Sąd Administracyjny | str. 102
1.7.2. Sądy wojskowe | str. 106
1.7.2.1. Sędziowie sądów wojskowych | str. 109
1.7.2.2. Aplikanci sądów wojskowych | str. 118
1.7.2.3. Ławnicy w sądach wojskowych | str. 119
1.8. Sąd Najwyższy | str. 120
1.8.1. Organy Sądu Najwyższego i organy samorządu Sądu Najwyższego | str. 122
1.8.2. Status sędziego Sądu Najwyższego | str. 124
1.8.3. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów Sądu Najwyższego | str. 126
1.9. Trybunał Stanu | str. 127
1.10. Trybunał Konstytucyjny | str. 131
1.11. Trybunały i sądy międzynarodowe | str. 142
1.11.1. Europejski Trybunał Praw Człowieka | str. 142
1.11.2. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 145
1.11.3. Sąd | str. 149
1.11.4. Sąd do Spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej | str. 150
1.11.5. Międzynarodowy Trybunał Karny | str. 151

Rozdział 2
Organy quasi-sądowe | str. 155

2.1. Izby morskie | str. 155
2.1.1. Podstawa prawna funkcjonowania izb morskich | str. 155
2.1.2. Organizacja wewnętrzna izb morskich | str. 156
2.1.3. Nadzór nad działalnością administracyjną izb morskich | str. 158
2.1.4. Właściwość izb morskich | str. 158
2.1.5. Postępowanie przed izbami morskimi w sprawach wypadków morskich | str. 160
2.2. Komisja do spraw ustalania okoliczności faktycznych wypadków lub katastrof | str. 162
2.3. Sąd polubowny i międzynarodowy arbitraż handlowy | str. 163
2.3.1. Podstawa prawna funkcjonowania sądownictwa polubownego i arbitrażowego | str. 163
2.3.2. Rodzaje sądów polubownych | str. 164
2.3.3. Arbiter sądu polubownego | str. 164
2.3.4. Zapis na sąd polubowny | str. 165
2.3.5. Tryb postępowania przed sądem polubownym | str. 166
2.3.6. Wyroki sądu polubownego i ugody przed nim zawarte | str. 167
2.3.7. Międzynarodowy arbitraż handlowy | str. 168
2.4. Arbitraż społeczny | str. 169
2.4.1. Podstawa prawna funkcjonowania kolegium arbitrażu społecznego | str. 170
2.4.2. Organizacja wewnętrzna kolegium arbitrażu społecznego | str. 170
2.4.3. Postępowanie przed kolegium arbitrażu społecznego | str. 170
2.4.4. Kolegium arbitrażu społecznego do rozstrzygania sporów z udziałem organizacji rolniczych | str. 171
2.5. Samorządowe kolegia odwoławcze | str. 171
2.5.1. Podstawa prawna funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych. Charakter prawny instytucji | str. 171
2.5.2. Nadzór nad działalnością administracyjną samorządowych kolegiów odwoławczych | str. 172
2.5.3. Organizacja wewnętrzna samorządowych kolegiów odwoławczych | str. 172
2.5.4. Właściwość miejscowa samorządowych kolegiów odwoławczych | str. 176
2.5.5. Działalność rozstrzygająca samorządowych kolegiów odwoławczych | str. 177
2.6. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | str. 177
2.6.1. Podstawa prawna funkcjonowania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Charakter prawny instytucji | str. 177
2.6.2. Organizacja wewnętrzna Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej | str. 178
2.6.3. Ekspert w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej | str. 179
2.6.4. Właściwość Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej | str. 183
2.6.5. Postępowania przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej | str. 186
2.7. Komisja Prawa Autorskiego | str. 188
2.7.1. Podstawa prawna funkcjonowania Komisji Prawa Autorskiego. Charakter prawny instytucji | str. 188
2.7.2. Organizacja wewnętrzna Komisji Prawa Autorskiego | str. 188
2.7.3. Kompetencje Komisji Prawa Autorskiego | str. 190
2.7.4. Postępowanie przed Komisją Prawa Autorskiego | str. 191

Rozdział 3
Organy pozasądowe | str. 195


Część II
ORGANY POJEDNAWCZE


Rozdział 4
Organy mediacyjne | str. 199

4.1. Mediator | str. 199
4.1.1. Mediator w postępowaniu karnym | str. 200
4.1.2. Przebieg postępowania mediacyjnego w sprawach karnych | str. 201
4.1.3. Mediator w postępowaniu cywilnym | str. 204
4.1.4. Przebieg postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych | str. 205

Rozdział 5
Organy koncyliacyjne | str. 207

5.1. Zakładowa komisja pojednawcza | str. 207
5.1.1. Organizacja zakładowej komisji pojednawczej | str. 207
5.1.2. Przebieg postępowania przed zakładową komisją pojednawczą | str. 208

Część III
ORGANY KONTROLI LEGALNOŚCI


Rozdział 6
Organy kontroli legalności sensu stricto | str. 213

6.1. Prokuratura | str. 213
6.1.1. Podstawa prawna ustroju prokuratury | str. 213
6.1.2. Zasady organizacji i działania prokuratury | str. 214
6.1.3. Organizacja wewnętrzna prokuratury | str. 217
6.1.4. Kompetencje prokuratury | str. 226
6.1.5. Nadzór służbowy nad działalnością prokuratury | str. 230
6.1.6. Status prokuratora | str. 235
6.1.7. Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratora | str. 244
6.1.8. Aplikacja ogólna i prokuratorska. Asesura | str. 247
6.1.9. Organizacja Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu | str. 255
6.1.10. Kompetencje Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu | str. 260
6.1.11. Prokurator Biura Lustracyjnego i oddziałowego biura lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu | str. 264
6.1.12. Przebieg postępowania lustracyjnego | str. 267
6.2. Rzecznicy dyscyplinarni. Wzmianka | str. 270
6.3. Lustrator spółdzielni | str. 272
6.3.1. Pojęcie i cel lustracji spółdzielni | str. 272
6.3.2. Przebieg lustracji | str. 273

Rozdział 7
Organy kontroli legalności sensu largo (w tym pozasądowe) | str. 275

7.1. Najwyższa Izba Kontroli | str. 275
7.1.1. Organizacja wewnętrzna Najwyższej Izby Kontroli | str. 276
7.1.2. Kompetencje Najwyższej Izby Kontroli | str. 280
7.1.3. Status pracownika Najwyższej Izby Kontroli | str. 283
7.1.4. Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika Najwyższej Izby Kontroli | str. 285
7.1.5. Aplikacja kontrolerska | str. 290
7.1.6. Postępowanie kontrolne Najwyższej Izby Kontroli | str. 291
7.2. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych | str. 297
7.2.1. Status Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych | str. 298
7.2.2. Kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ... 299
7.3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji | str. 302
7.3.1. Podstawa prawna działania i organizacja wewnętrzna Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji | str. 302
7.3.2. Kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz jej Przewodniczącego | str. 304
7.4. Policja | str. 306
7.4.1. Podstawa prawna ustroju Policji | str. 306
7.4.2. Organizacja Policji | str. 307
7.4.3. Zadania Policji. Kompetencje funkcjonariuszy Policji | str. 310
7.4.4. Status funkcjonariusza Policji | str. 319
7.5. Centralne Biuro Antykorupcyjne | str. 325
7.5.1. Podstawa prawna ustroju Centralnego Biura Antykorupcyjnego | str. 325
7.5.2. Organizacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego | str. 326
7.5.3. Zadania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Kompetencje funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego | str. 328
7.5.4. Status funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego | str. 331
7.6. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu | str. 334
7.6.1. Podstawa prawna ustroju Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu | str. 334
7.6.2. Organizacja wewnętrzna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu | str. 334
7.6.3. Zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Kompetencje funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu | str. 338
7.6.4. Status funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu | str. 340
7.7. Straż Graniczna | str. 342
7.7.1. Organizacja wewnętrzna Straży Granicznej | str. 343
7.7.2. Zadania Straży Granicznej. Kompetencje funkcjonariuszy Straży Granicznej | str. 344
7.7.3. Status funkcjonariusza Straży Granicznej | str. 348
7.8. Straż gminna (miejska) | str. 350
7.8.1. Organizacja straży gminnej (miejskiej) | str. 350
7.8.2. Zadania i uprawnienia straży gminnej | str. 353
7.9. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów | str. 354
7.9.1. Status Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów | str. 355
7.9.2. Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów | str. 356
7.10. Państwowa Inspekcja Pracy | str. 360
7.10.1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy | str. 360
7.10.2. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy | str. 361
7.10.3. Postępowanie kontrolne prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy | str. 366
7.11. Społeczna inspekcja pracy | str. 368
7.11.1. Organizacja społecznej inspekcji pracy | str. 368
7.11.2. Kompetencje społecznych inspektorów pracy | str. 370
7.12. Inspekcja Handlowa | str. 371
7.12.1. Organizacja Inspekcji Handlowej | str. 371
7.12.2. Zadania Inspekcji Handlowej | str. 372
7.12.3. Postępowanie kontrolne Inspekcji Handlowej | str. 374
7.13. Państwowa Inspekcja Sanitarna | str. 377
7.13.1. Organizacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej | str. 377
7.13.2. Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej | str. 381
7.14. Organy kontroli skarbowej | str. 384
7.14.1. Organizacja organów kontroli skarbowej | str. 384
7.14.2. Zadania organów kontroli skarbowej | str. 390
7.14.3. Postępowanie kontrolne skarbowe | str. 392

Część IV
ORGANY POMOCY PRAWNEJ


Rozdział 8
Korporacje ochrony prawa | str. 397

8.1. Adwokatura | str. 397
8.1.1. Wstęp | str. 397
8.1.2. Kompetencje adwokatów | str. 398
8.1.3. Niezawisłość adwokata i jej gwarancje | str. 403
8.1.4. Kwalifikacje | str. 407
8.1.5. Aplikacja | str. 411
8.1.6. Samorząd i organizacja adwokatury | str. 416
8.1.7. Izby adwokackie | str. 418
8.1.8. Zespół adwokacki | str. 420
8.1.9. Odpowiedzialność dyscyplinarna | str. 421
8.1.10. Skreślenie z listy adwokatów | str. 423
8.2. Radcowie prawni | str. 424
8.2.1. Wstęp | str. 424
8.2.2. Kompetencje | str. 425
8.2.3. Powstanie prawa do wykonywania zawodu | str. 426
8.2.4. Aplikacja | str. 427
8.2.5. Samorząd | str. 428
8.2.6. Odpowiedzialność dyscyplinarna | str. 431
8.2.7. Zawieszenie i ustanie prawa do wykonywania zawodu | str. 432
8.3. Prawnicy zagraniczni | str. 432
8.3.1. Wstęp | str. 432
8.3.2. Prawnicy z Unii Europejskiej | str. 434
8.3.2.1. Stała praktyka | str. 434
8.3.2.2. Usługi transgraniczne | str. 435
8.3.2.3. Wpis na listę adwokatów lub radców prawnych | str. 436
8.3.3. Prawnicy spoza Unii Europejskiej | str. 438
8.3.3.1. Stała praktyka | str. 438
8.3.3.2. Usługi transgraniczne | str. 439
8.4. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa | str. 439
8.4.1. Kompetencje i struktura | str. 439
8.4.2. Status radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa | str. 441
8.4.3. Postępowanie dyscyplinarne | str. 443
8.5. Rzecznicy patentowi | str. 445
8.5.1. Wstęp | str. 445
8.5.2. Kompetencje | str. 445
8.5.3. Uprawnienia do wykonywania zawodu | str. 448
8.5.4. Aplikacja | str. 449
8.5.5. Samorząd | str. 450
8.5.6. Odpowiedzialność dyscyplinarna | str. 452
8.6. Doradcy podatkowi | str. 454
8.6.1. Status doradcy podatkowego | str. 454
8.6.2. Samorząd zawodowy | str. 458
8.6.3. Odpowiedzialność dyscyplinarna | str. 459
8.7. Notariat | str. 460
8.7.1. Kompetencje i gwarancje | str. 460
8.7.2. Samorząd | str. 467
8.7.3. Kwalifikacje i powoływanie notariuszy | str. 470
8.7.4. Nadzór i odpowiedzialność dyscyplinarna | str. 473
8.8. Komornicy sądowi | str. 476
8.8.1. Status komornika sądowego | str. 476
8.8.2. Powoływanie i odwoływanie komorników | str. 479
8.8.3. Samorząd komorniczy i postępowanie dyscyplinarne | str. 482

Rozdział 9
Rzecznicy praw i wolności | str. 484

9.1. Rzecznik Praw Obywatelskich | str. 484
9.1.1. Wstęp | str. 484
9.1.2. Kompetencje i tryb powoływania Rzecznika Praw Obywatelskich | str. 485
9.2. Rzecznik Praw Dziecka | str. 488
9.3. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów | str. 492
9.4. Rzecznik Finansowy | str. 493
9.5. Rzecznik Praw Pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego | str. 495

Rozdział 10
Pozostałe organy pomocy prawnej | str. 500

10.1. Konsulowie | str. 500
10.2. Organizacje pozarządowe | str. 505
10.3. Inne organy pomocy prawnej (wzmianka) | str. 505

Literatura | str. 507

Ukryj

Opis:

Joanna Bodio – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; radca prawny; ekspert w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych; autorka publikacji z zakresu postępowania cywilnego, prawa cywilnego oraz ustroju organów ochrony prawnej.

Grzegorz Borkowski – doktor nauk prawnych; sędzia; Szef Biura Krajowej Rady Sądownictwa; członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie; członek i przewodniczący Rady Konsultacyjnej Programu HELP (Human Rights Education for Legal Practitioners) przy Radzie Europy; autor glos i artykułów naukowych na temat organów ochrony prawnej, postępowania cywilnego i praw człowieka; redaktor publikacji na temat etyki zawodów prawniczych.

Tomasz Demendecki – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; komornik sądowy; adwokat; członek zespołu problemowego ds. postępowania cywilnego Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości; ekspert BCC; autor i współautor publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego (w tym porównawczego) oraz ustroju organów ochrony prawnej.

W publikacji przedstawiono klasyfi kację organów ochrony prawnej oraz omówiono zasady organizacji, działania i kompetencji poszczególnych organów rozstrzygających, pojednawczych, kontroli legalności i pomocy prawnej. Zawarto ich zwięzłą charakterystykę z uwzględnieniem osobistego charakteru świadczonych przez nie usług, specjalistycznej wiedzy, niezależności zawodowej i etosu zawodowego przejawiającego się w zaufaniu publicznym.
Autorzy przybliżyli także kwestie niezawisłości sędziów, niezależności sądów, zasad działania i organizacji prokuratury oraz funkcjonowania innych zawodów prawniczych i pozaprawniczych, z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawodawstwie i orzecznictwie.
Istotne zmiany legislacyjne, które zaszły od czasu poprzedniego wydania, jak również bogate orzecznictwo – zwłaszcza Trybunału Konstytucyjnego – dotyczące organów ochrony prawnej, a także pojawienie się nowych organów zaliczanych do przedmiotowej kategorii spowodowały konieczność przygotowania piątego wydania, uwzględniającego stan prawny na dzień 15 listopada 2015 r. W publikacji omówiono ponadto zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.
Opracowanie stanowi pomoc dydaktyczną dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych szkół wyższych, a także przydatne źródło wiedzy dla aplikantów przygotowujących się do egzaminu z zakresu ustroju organów ochrony prawnej i organizacji wymiaru sprawiedliwości.
Autorzy w pracy nad książką wykorzystali zarówno wiedzę praktyczną, jak i doświadczenie dydaktyczne wynikające z prowadzenia zajęć z przedmiotu „Ustrój organów ochrony prawnej”.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9539-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 512
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Konstytucja i ustrój
Kod: KAM-0681:W05P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów