Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie

Prawo upałościowe i naprawcze jest podręcznikiem akademickim dla studentów wydziałów prawa i administracji przedstawiającym w zwięzły i systematyczny sposób całość problematyki uchwalonego w dniu 28 lutego 2003 r. - Prawa upadłościowego i naprawczego wraz z regulacją prawną europejskiego postępowania upadłościowego.

więcej

Autorzy: Feliks Zedler,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.11.2009 r.
Kod: KAM-0630:W02D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 25
Akty prawne
str. 25
Periodyki
str. 26

Część pierwsza

ZAGADNIENIA OGÓLNE
str. 27

Rozdział pierwszy
Pojęcie i nazwa prawa
str. 29


1. Pojęcie prawa upadłościowego i naprawczego
str. 29
2. Zarys rozwoju historycznego regulacji prawnej dotyczącej . niewypłacalności
str. 29
3. Nazwa prawa
str. 31

Rozdział drugi
Źródła prawa
str. 34


1. Regulacja prawna europejskiego prawa upadłościowego
str. 34
2. Źródła polskiego prawa upadłościowego i naprawczego
str. 34
3. Uwagi ogólne o ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze
str. 35
3.1. Rodzaje norm prawnych zawartych w prawie upadłościowym i naprawczym
str. 35
3.2. Budowa ustawy
str. 36
3.3. Regulacja postępowania upadłościowego
str. 36
3.4. Etapy (stadia) postępowania upadłościowego
str. 37

Rozdział trzeci
Podmiotowy zakres stosowania prawa upadłościowego i naprawczego
str. 40


1. Zagadnienia ogólne
str. 40
2. Podmioty posiadające zdolność upadłościową
str. 40
3. Rodzaje zdolności upadłościowej
str. 42
4. Podmioty posiadające zdolność naprawczą
str. 42

Rozdział czwarty
Podstawy ogłoszenia upadłości i wszczęcia postępowania naprawczego
str. 43


1. Podstawy ogłoszenia upadłości
str. 43
1.1. Uwagi wprowadzające
str. 43
1.2. Niewypłacalność dłużnika jako zasadnicza podstawa ogłoszenia upadłości
str. 43
1.3. Nadmierne zadłużenie
str. 44
1.4. Okoliczności uzasadniające oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości mimo istnienia podstaw ogłoszenia upadłości (negatywne podstawy ogłoszenia upadłości)
str. 45
1.4.1. Uwaga wstępna
str. 45
1.4.2. Negatywne podstawy ogłoszenia upadłości przedsiębiorców i innych osób uczestniczących w obrocie gospodarczym
str. 45
1.4.2.1. Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 12
str. 45
1.4.2.2. Oddalenie wniosku o ogłoszeniu upadłości na podstawie art. 13
str. 45
1.4.3. Negatywne podstawy ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
str. 46
1.5. Podstawy ogłoszenia upadłości powszechnego towarzystwa emerytalnego
str. 46
2. Podstawy wszczęcia postępowania naprawczego
str. 47

Rozdział piąty
Funkcje prawa upadłościowego i naprawczego
str. 48


1. Uwagi wstępne
str. 48
2. Funkcja naprawcza (sanacyjna)
str. 48
3. Funkcja windykacyjna
str. 49
4. Funkcja zapobiegawcza (profilaktyczna)
str. 49
5. Funkcja oddłużeniowa
str. 50
6. Funkcja wychowawcza
str. 51

Rozdział szósty
Naczelne zasady prawa upadłościowego i naprawczego
str. 53


1. Uwagi wstępne
str. 53
2. Zasady dotyczące całego prawa upadłościowego i naprawczego
str. 53
2.1. Zasada optymalizacji
str. 53
2.2. Zasada dominacji grupowego interesu wierzycieli
str. 54
3. Zarys problematyki naczelnych zasad postępowania upadłościowego i naprawczego
str. 55
3.1. Uwagi wstępne
str. 55
3.2. Zasada formalizmu procesowego
str. 56
3.3. Ustność i pisemność
str. 56
3.4. Zasada kontradyktoryjności (sporności)
str. 57
3.5. Zasada rozporządzalności (dyspozycyjności)
str. 58
3.6. Zasada jawności
str. 58
3.7. Zasada dominacji wierzycieli i zasada równości
str. 59

Część druga
Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach
str. 61

Rozdział siódmy
Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
str. 63


1. Podmioty postępowania
str. 63
1.1. Sąd
str. 63
1.1.1. Właściwość rzeczowa sądu
str. 63
1.1.2. Właściwość miejscowa
str. 63
1.1.3. Skład sądu
str. 63
1.2. Uczestnicy postępowania
str. 63
2. Wszczęcie postępowania
str. 65
2.1. Uwagi ogólne
str. 65
2.2. Wniosek wierzyciela
str. 66
2.3. Wniosek dłużnika
str. 66
3. Przebieg postępowania
str. 67
3.1. Uwagi ogólne o postępowaniu
str. 67
3.2. Badanie formalne wniosku o ogłoszenie upadłości i dalsze czynności sądu
str. 68
3.3. Badanie merytoryczne sprawy
str. 69
3.4. Postępowanie zabezpieczające
str. 69
4. Wstępne zgromadzenie wierzycieli i układ
str. 70
4.1. Cel i dopuszczalność zwoływania wstępnego zgromadzenia wierzycieli
str. 70
4.2. Przedmiot uchwał podjętych na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli
str. 70
4.3. Zawarcie układu na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli
str. 71
5. Orzeczenia kończące postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości i ich zaskarżania
str. 71
5.1. Rodzaje orzeczeń
str. 71
5.2. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
str. 72
5.3. Obwieszczenie i doręczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości
str. 73
5.4. Zaskarżenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości
str. 73
6. Koszty postępowania
str. 74
6.1. Skład kosztów
str. 74
6.2. Ponoszenie kosztów
str. 74

Rozdział ósmy
Skutki ogłoszenia upadłości
str. 76


1. Uwagi wprowadzające
str. 76
1.1. Regulacja skutków ogłoszenia upadłości w prawie upadłościowym i naprawczym
str. 76
1.2. Regulacja skutków ogłoszenia upadłości umieszczona poza prawem upadłościowym i naprawczym
str. 76
2. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego
str. 77
2.1. Uwaga wstępna
str. 77
2.2. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego, gdy ogłoszono upadłość obejmująca likwidację majątku upadłego
str. 77
2.3. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego, gdy ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu
str. 78
3. Powstanie i kształtowanie masy upadłości
str. 78
3.1. Pojęcie i charakter prawny masy upadłości
str. 78
3.2. Skład masy upadłości
str. 79
3.3. Ustalenie składu masy upadłości
str. 80
3.4. Wyłączenie z masy upadłości
str. 80
4. Czynności prawne upadłego dotyczące masy upadłości
str. 81
4.1. Uwagi wstępne
str. 81
4.2. Czynności prawne upadłego dotyczące masy upadłości podjęte w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego i ich skutki
str. 82
4.3. Czynności prawne upadłego dotyczące masy upadłości podjęte w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu . i ich skutki
str. 82
4.4. Zakaz obciążenia masy upadłości
str. 83
5. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania upadłego
str. 83
5.1. Postanowienia ogólne dotyczące wpływu ogłoszenia upadłości na zobowiązania upadłego bez względu na sposób prowadzenia postępowania upadłościowego
str. 83
5.1.1. Uwaga wstępna
str. 83
5.1.2. Postanowienia ogólne zawarte w prawie upadłościowym i naprawczym dotyczące wpływu ogłoszenia upadłości na zobowiązania upadłego bez względu na sposób prowadzenia postępowania
str. 84
5.1.3. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania wekslowe
str. 85
5.1.4. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania czekowe
str. 86
5.2. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania upadłego, gdy ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu
str. 87
5.2.1. Wstrzymanie spłaty wierzytelności objętych układem
str. 87
5.2.2. Możliwość potrącenia wzajemnych wierzytelności między upadłym i wierzycielem
str. 87
5.2.3. Zakaz wypowiadania niektórych umów
str. 88
5.3. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania upadłego, gdy ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego
str. 88
5.3.1. Uwaga ogólna
str. 88
5.3.2. Rozwiązania szczegółowe
str. 89
5.3.2.1. Wymagalność zobowiązań upadłego
str. 89
5.3.2.2. Zaspokajanie odsetek z masy upadłości
str. 89
5.3.2.3. Potrącenie
str. 89
5.3.2.4. Roszczenia wynikające z umowy zawartej w wyniku przyjęcia oferty upadłego
str. 91
5.3.2.5. Umowy wzajemne - postanowienia ogólne
str. 91
5.3.2.6. Zwrot rzeczy ruchomej sprzedanej upadłemu bez otrzymania ceny
str. 91
5.3.2.7. Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności
str. 92
5.3.2.8. Przeniesienie własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa w celu zabezpieczenia wierzytelności
str. 92
5.3.2.9. Umowy zlecenia i komisu oraz umowa o zarządzanie papierami wartościowymi upadłego
str. 92
5.3.2.10. Umowa agencyjna
str. 92
5.3.2.11. Umowa użyczenia
str. 92
5.3.2.12. Umowa pożyczki
str. 93
5.3.2.13. Umowy najmu i dzierżawy
str. 93
5.3.2.14. Umowa kredytowa
str. 94
5.3.2.15. Umowa rachunku bankowego i rachunku papierów wartościowych upadłego
str. 94
5.3.2.16. Umowa o udostępnienie skrytki sejfowej oraz umowy o przechowanie zawarte z bankiem
str. 95
5.3.2.17. Umowa leasingu
str. 95
5.3.2.18. Umowy ubezpieczenia
str. 95
5.4. Wpływ zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości na zobowiązania upadłego
str. 95
6. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki pracy
str. 96
6.1. Uwagi wstępne
str. 96
6.2. Rozwiązanie stosunku pracy
str. 96
7. Skutki ogłoszenia upadłości, co do spadków nabytych przez upadłego
str. 97
7.1. Uwagi ogólne
str. 97
7.2. Nieważność umów i czynności rozporządzających dotyczących spadku
str. 98
7.3. Wyłączenie spadku z masy upadłości
str. 98
8. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie
str. 98
8.1. Uwagi ogólne
str. 98
8.2. Wpływ ogłoszenia upadłości na umowy majątkowe małżeńskie
str. 99
8.3. Wpływ ogłoszenia upadłości na zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
str. 99
9. Bezskuteczność i zaskarżenie czynności upadłego
str. 100
9.1. Uwagi wprowadzające
str. 100
9.2. Czynności upadłego bezskuteczne z mocy prawa
str. 101
9.3. Czynności prawne upadłego, które sędzia-komisarz uznaje za bezskuteczne
str. 101
9.4. Zaskarżenie czynności prawnych upadłego
str. 102
10. Wpływ ogłoszenia upadłości na zlecenie rozrachunku w systemie płatności i systemie rozrachunku papierów wartościowych
str. 103
11. Skutki ogłoszenia upadłości co do postępowań dotyczących majątku upadłego
str. 103
11.1. Uwagi wstępne
str. 103
11.2. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania dotyczące masy upadłości, gdy ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu
str. 104
11.2.1. Uwaga ogólna
str. 104
11.2.2. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie rozpoznawcze, gdy upadłemu pozostawiono zarząd własny
str. 104
11.2.3. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie rozpoznawcze, gdy upadłego pozbawiono prawa zarządu jego majątkiem
str. 104
11.2.4. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone przeciwko upadłemu
str. 105
11.2.5. Wpływ ogłoszenia upadłości na zapis na sąd polubowny dokonany przez upadłego
str. 106
11.2.6. Skutki zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego
str. 106
11.3. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie sądowe i administracyjne dotyczące upadłego, gdy ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego
str. 106
11.3.1. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania rozpoznawcze
str. 106
11.3.2. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone przeciwko upadłemu
str. 106
11.3.3. Wpływ ogłoszenia upadłości na zapis na sąd polubowny dokonany przez upadłego i postępowanie przed sądem prowadzone na podstawie takiego zapisu
str. 107
11.3.4. Skutki zmiany sposobu prowadzenia postępowania z postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego na postępowanie z możliwością zawarcia układu
str. 107

Rozdział dziewiąty
Podmioty właściwego postępowania upadłościowego
str. 108


1. Organy prowadzące właściwe postępowanie upadłościowe
str. 108
1.1. Sąd
str. 108
1.1.1. Zakres spraw przekazanych sądowi
str. 108
1.1.2. Właściwość miejscowa
str. 109
1.1.3. Skład sądu
str. 109
1.2. Sędzia-komisarz
str. 109
2. Syndyk, nadzorca sądowy, zarządca oraz ich zastępcy
str. 110
2.1. Uwagi wstępne
str. 110
2.2. Zagadnienia wspólne dotyczące syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy
str. 110
2.2.1. Powołanie i odwołanie
str. 110
2.2.2. Kwalifikacje i wyłączenia
str. 111
2.2.3. Charakterystyka prawna syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy
str. 112
2.2.4. Charakter prawny czynności prawnych dotyczących masy upadłości
str. 112
2.2.5. Odpowiedzialność
str. 112
2.2.6. Udzielanie pełnomocnictw
str. 112
2.2.7. Wynagrodzenie i zwrot wydatków
str. 113
2.2.8. Sprawozdawczość
str. 114
2.2.9. Inne czynności dokonywane przez syndyka, nadzorcę sądowego i zarządcę
str. 115
2.3. Dalsze uprawnienia i obowiązki syndyka
str. 115
2.4. Dalsze uprawnienia i obowiązki nadzorcy sądowego
str. 117
2.5. Dalsze uprawnienia i obowiązki dotyczące zarządcy
str. 117
2.6. Zastępcy syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy
str. 118
3. Uczestnicy postępowania
str. 118
3.1. Uwagi wprowadzające
str. 118
3.2. Upadły
str. 118
3.3. Wierzyciele
str. 119
3.4. Zgromadzenie wierzycieli
str. 120
3.4.1. Właściwość
str. 120
3.4.2. Skład
str. 120
3.4.3. Działanie
str. 120
3.5. Rada wierzycieli
str. 122
3.5.1. Skład i powołanie
str. 122
3.5.2. Właściwość
str. 122
3.5.3. Działanie
str. 123
3.5.4. Wynagrodzenie i zwrot wydatków członków rady
str. 123
3.5.5. Odpowiedzialność członków rady wierzycieli
str. 124

Rozdział dziesiąty
Proceduralne zagadnienia właściwego postępowania upadłościowego prowadzonego według przepisów ogólnych, wspólne dla postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu i postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego
str. 125

1. Regulacja prawna właściwego postępowania upadłościowego
str. 125
1.1. Uwagi wprowadzające
str. 125
1.2. Posiedzenia sądowe
str. 126
1.3. Obwieszczenia
str. 126
1.4. Wysłuchanie i niektóre zagadnienia postępowania dowodowego
str. 126
1.5. Orzeczenia sądowe
str. 127
1.6. Środki zaskarżenia
str. 127
1.6.1. Zagadnienia ogólne
str. 127
1.6.2. Odrębności dotyczące zażalenia
str. 128
1.6.3. Sprzeciw co do odmowy uznania lub uznania wierzytelności
str. 128
1.6.4. Zarzuty co do zawarcia układu
str. 129
1.6.5. Zarzuty na opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego
str. 129
1.6.6. Zarzuty na plan podziału funduszów masy oraz sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
str. 130
1.7. Koszty postępowania
str. 130
1.7.1. Skład kosztów
str. 130
1.7.2. Zasady ponoszenia kosztów
str. 131
1.7.3. Zaliczka na koszty postępowania upadłościowego
str. 131
2. Zgłoszenie i sprawdzenie wierzytelności
str. 132
2.1. Cel zgłoszenia
str. 132
2.2. Wierzytelności podlegające zgłoszeniu
str. 132
2.3. Zgłoszenie wierzytelności
str. 133
2.4. Sprawdzanie wierzytelności
str. 133
3. Lista wierzytelności
str. 134
3.1. Sporządzenie i charakter prawny listy wierzytelności
str. 134
3.2. Treść listy wierzytelności
str. 135
3.3. Zasady obliczania kwot umieszczonych na liście wierzytelności
str. 135
3.4. Zmiana wierzyciela
str. 136
3.5. Zaskarżenie i zatwierdzenie listy wierzytelności
str. 137
3.6. Zmiana, sprostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności
str. 137

Rozdział jedenasty
Regulacja prawna dotycząca postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu
str. 138


1. Charakter prawny i przedmiot układu
str. 138
1.1. Uwagi wprowadzające
str. 138
1.2. Wierzytelności objęte układem
str. 138
1.3. Treść układu
str. 139
1.4. Rodzaje układów
str. 140
2. Postępowanie w sprawie zawarcia i zatwierdzenia układu
str. 141
2.1. Uwagi wstępne
str. 141
2.2. Propozycje układowe
str. 141
2.3. Sporządzenie listy wierzycieli obejmującej poszczególne kategorie ich interesów
str. 142
2.4. Zgromadzenie wierzycieli z głosowaniem nad układem i przyjęciem układu
str. 143
2.5. Zatwierdzenie układu
str. 144
3. Skutki układu i wykonanie układu
str. 144
3.1. Uwagi ogólne
str. 144
3.2. Skutki materialnoprawne układu
str. 145
3.2.1. Wpływ układu na odpowiedzialność poręczycieli upadłego oraz jego współdłużników
str. 145
3.2.2. Wpływ układu na prawa wynikające z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego i hipoteki morskiej oraz praw wynikających z przeniesienia na wierzycieli własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa w celu zabezpieczenia
str. 145
3.2.3. Skutki układu przewidującego konwersję wierzytelności na udziały lub akcje spółki będącej upadłym
str. 145
3.3. Skutki procesowe układu
str. 146
3.3.1. Zakończenie postępowania upadłościowego
str. 146
3.3.2. Podstawa wpisów w księdze wieczystej i rejestrach
str. 146
3.3.3. Układ, jako tytuł egzekucyjny i wykonawczy
str. 146
3.3.4. Umorzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych
str. 146
3.3.5. Utrata wykonalności sądowych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych
str. 147
4. Wykonanie układu i jego skutki
str. 147
5. Zmiana i uchylenie układu
str. 147
5.1. Dopuszczalność zmiany układu
str. 147
5.2. Postępowanie w przedmiocie zmiany układu
str. 148
6. Uchylenie układu
str. 148
6.1. Podstawa uchylenia układu
str. 148
6.2. Postępowanie w przedmiocie uchylenia układu
str. 148
6.3. Skutki uchylenia układu
str. 149

Rozdział dwunasty
Regulacja prawna dotycząca postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego
str. 150


1. Zagadnienia ogólne likwidacji masy upadłości
str. 150
1.1. Uwagi wprowadzające
str. 150
1.2. Sposoby sprzedaży
str. 150
1.2.1. Przetarg lub aukcja
str. 150
1.2.2. Sprzedaż z wolnej ręki
str. 151
1.3. Wszczęcie likwidacji i wstrzymanie likwidacji
str. 152
1.4. Skutki sprzedaży
str. 152
1.4.1. Uwaga wstępna
str. 152
1.4.2. Skutki sprzedaży uregulowane w prawie upadłościowym i naprawczym
str. 153
1.4.3. Wpływ na spółdzielcze prawo do lokalu sprzedaży w postępowaniu upadłościowym budynku należącego do spółdzielni mieszkaniowej
str. 154
2. Zagadnienia szczegółowe poszczególnych sposobów likwidacji masy upadłości
str. 155
2.1. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
str. 155
2.2. Sprzedaż ruchomości oraz zaspokojenie zastawnika zastawu rejestrowego
str. 156
1.2.1. Uwagi wstępne
str. 156
1.2.2. Zaspokojenie zastawnika zastawu rejestrowego z ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym
str. 157
2.3. Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych
str. 158
3. Podział funduszów masy i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
str. 158
3.1. Uwagi ogólne
str. 158
3.2. Zasady i kolejność zaspokojenia wierzycieli z funduszów masy upadłości
str. 159
3.2.1. Uwaga wstępna
str. 159
3.2.2. Zasady zaspokojenia według prawa upadłościowego i naprawczego
str. 159
3.2.3. Kategorie zaspokojenia
str. 160
3.2.4. Przepisy szczegółowe dotyczące podziału funduszów masy
str. 161
3.3. Kolejność zaspokojenia wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo oraz praw i roszczeń osobistych ciążących na nieruchomości, które wygasają według przepisów prawa upadłościowego i naprawczego
str. 161
3.4. Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
str. 162
3.5. Wykonywanie planu podziału funduszów masy i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
str. 163

Rozdział trzynasty
Ukończenie postępowania upadłościowego i oddłużenie upadłego
str. 165


1. Ukończenie postępowania upadłościowego
str. 165
1.1. Uwaga wstępna
str. 165
1.2. Umorzenie postępowania
str. 165
1.2.1. Podstawy umorzenia
str. 165
1.2.2. Orzekanie o umorzeniu
str. 166
1.2.3. Skutki umorzenia
str. 166
1.3. Zakończenie postępowania upadłościowego
str. 167
1.3.1. Podstawy zakończenia
str. 167
1.3.2. Orzekanie o zakończeniu postępowania
str. 167
1.3.3. Skutki zakończenia postępowania
str. 168
1.4. Uchylenie postępowania upadłościowego
str. 168
2. Oddłużenie upadłego
str. 168
2.1. Uwagi wstępne
str. 168
2.2. Ograniczenia czasowe dopuszczalności oddłużenia
str. 169
2.3. Podstawy oddłużenia
str. 169
2.4. Przedmiot i zakres oddłużenia
str. 169
2.5. Postępowanie w przedmiocie oddłużenia
str. 170

Część trzecia
Odrębne postępowania upadłościowe
str. 171

Rozdział czternasty
Postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika
str. 175


1. Uwagi wstępne
str. 175
2. Odrębności
str. 175
2.1. Uczestnik
str. 175
2.2. Skład masy
str. 174
2.3. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego
str. 174
2.4. Przyjęcie spadku
str. 174
2.5. Lista wierzytelności
str. 174

Rozdział piętnasty
Postępowanie upadłościowe wobec banków
str. 175


1. Uwaga wstępna
str. 175
2. Przepisy ogólne
str. 175
3. Odrębności dotyczące upadłości banków hipotecznych
str. 177
4. Przepisy dotyczące upadłości instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą
str. 178
4.1. Uwagi wprowadzające
str. 178
4.2. Słowniczek pojęć
str. 179
4.3. Odrębności postępowań
str. 179
4.3.1. Zagadnienia procesowe
str. 179
4.3.2. Normy kolizyjne
str. 181
4.4. Uprawnienia zarządcy zagranicznego
str. 183

Rozdział szesnasty
Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń
str. 184

1. Uwaga wprowadzająca
str. 184
2. Przepisy ogólne
str. 185
3. Odrębności postępowania upadłościowego zakładów ubezpieczeń oraz ich oddziałów wobec mających siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
str. 186

Rozdział siedemnasty
Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji
str. 187


1. Uwagi wstępne
str. 187
2. Odrębności postępowania
str. 187

Rozdział osiemnasty
Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
str. 189


1. Uwagi ogólne
str. 189
2. Czasowe ograniczenie możliwości prowadzenia postępowania wobec niektórych dłużników
str. 190
3. Odrębność postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości
str. 190
4. Odrębności właściwego postępowania upadłościowego
str. 191
5. Plan spłaty wierzycieli
str. 192
5.1. Uwaga ogólna
str. 192
5.2. Treść planu spłaty
str. 193
5.3. Ustalanie planu spłaty
str. 193
5.4. Wykonywanie planu spłaty
str. 194
5.4.1. Dobrowolność wykonywania planu
str. 194
5.4.2. Sprawozdania z wykonania planu spłaty
str. 194
5.4.3. Ograniczenie upadłego w prawie zarządu na czas wykonywania planu spłaty
str. 194
5.5. Zmiana planu spłaty wierzycieli
str. 194
5.5.1. Zmiana planu spłaty na niekorzyść wierzycieli
str. 195
5.5.2. Zmiana planu spłaty na korzyść wierzycieli
str. 195
5.6. Uchylenie planu spłaty
str. 195
5.7. Wykonanie planu spłaty wierzycieli i jego skutki
str. 196

Część czwarta
Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
str. 197

Rozdział dziewiętnasty
Charakterystyka prawna orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podmioty nim objęte
str. 199


1. Charakterystyka prawna orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
str. 199
2. Podmioty, które mogą być pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej
str. 199

Rozdział dwudziesty
Podstawy pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej
str. 201


1. Uwagi wstępne
str. 201
2. Działanie naruszające normy prawne
str. 201
3. Wcześniejsze ogłoszenie upadłości
str. 202
4. Doprowadzenie do niewypłacalności
str. 202

Rozdział dwudziesty pierwszy
Postępowania w przedmiocie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
str. 203


1. Właściwość i skład sądu
str. 203
2. Postępowania
str. 203
3. Przedawnienie orzekania
str. 204

Część piąta
Międzynarodowe postępowanie upadłościowe
str. 205

Rozdział dwudziesty drugi
Regulacja prawna międzynarodowego postępowania upadłościowego zawarta w prawie upadłościowym i naprawczym
str. 207


1. Zagadnienia ogólne
str. 207
1.1. Uwagi wprowadzające
str. 207
1.2. Podstawowe zagadnienia regulacji prawnej międzynarodowego postępowania upadłościowego zawartego w prawie upadłościowym i naprawczym
str. 208
1.2.1. Definicja zagranicznego postępowania upadłościowego
str. 208
1.2.2. Rodzaje zagranicznych postępowań upadłościowych
str. 208
1.2.3. Uznanie zagranicznego postępowania upadłościowego
str. 209
1.2.4. Zarządca zagraniczny
str. 209
1.2.5. Wtórne postępowanie upadłościowe
str. 209
1.3. Jurysdykcja krajowa sądów polskich
str. 210
1.4. Współpraca sądów polskich z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi
str. 211
2. Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych
str. 211
2.1. Regulacja postępowania
str. 211
2.2. Podmioty postępowania
str. 211
2.2.1. Sąd
str. 211
2.2.2. Uczestnicy postępowania
str. 212
2.3. Wszczęcie postępowania i jego skutki
str. 212
2.4. Podstawy uznania zagranicznego postępowania upadłościowego
str. 212
2.5. Orzeczenie o uznaniu
str. 213
2.6. Zmiana lub uchylenie orzeczenia o uznaniu
str. 213
2.7. Skutki uznania
str. 213
2.7.1. Uwagi ogólne
str. 213
2.7.2. Uprawnienia zarządcy zagranicznego
str. 214
2.7.3. Uznanie i wykonywanie w Polsce orzeczeń wydanych w zagranicznym postępowaniu upadłościowym
str. 215
2.7.4. Wpływ uznania na prawo zarządzania i rozporządzania majątkiem przez upadłego
str. 215
2.7.5. Wpływ uznania na postępowania sądowe i egzekucyjne dotyczące majątku upadłego
str. 215

Rozdział dwudziesty trzeci
Regulacja prawna międzynarodowego postępowania upadłościowego w prawie Unii Europejskiej
str. 217


1. Zagadnienia ogólne
str. 217
1.1. Uwaga wstępna
str. 217
1.2. Przedmiot regulacji rozporządzenia nr 1346/2000
str. 217
1.3. Słowniczek pojęć
str. 219
1.4. Jurysdykcja krajowa
str. 220
1.5. Wtórne postępowanie upadłościowe
str. 220
1.6. Dochodzenie roszczeń wierzycieli
str. 221
2. Uznanie zagranicznego postępowania i jego skutki
str. 222
2.1. Uznanie i odmowa uznania
str. 222
2.2. Skutki uznania
str. 223
2.2.1. Zasada ogólna
str. 223
2.2.2. Uprawnienia zarządcy
str. 223
2.2.3. Obwieszczenie
str. 224
2.2.4. Wpis w księgach wieczystych i rejestrach
str. 225
2.2.5. Koszty obwieszczeń oraz wpisów
str. 225
2.3. Prawo właściwe
str. 225

Część szósta
Postępowanie naprawcze
str. 229


Rozdział dwudziesty czwarty
Zagadnienia ogólne
str. 231


1. Uwagi ogólne o postępowaniu
str. 231
2. Regulacja prawna
str. 232
3. Czasowe ograniczenie uprawnienia do prowadzenia postępowania naprawczego
str. 232

Rozdział dwudziesty piąty
Wszczęcie postępowania naprawczego
str. 233


1. Uwaga wstępna
str. 233
2. Wszczęcie postępowania naprawczego przez przedsiębiorcę zagrożonego niewypłacalnością
str. 233
2.1. Oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego składane w sądzie wraz z załącznikami
str. 233
2.1.1. Treść oświadczenia
str. 233
2.1.2. Załączniki do oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego
str. 234
2.1.3. Plan naprawczy
str. 235
2.1.3.1. Uwaga wstępna
str. 235
2.1.3.2. Wskazanie sposobu naprawy przedsiębiorstwa
str. 235
2.1.3.3. Uzasadnienie planu naprawczego
str. 235
2.2. Sądowa kontrola oświadczenia przedsiębiorcy o wszczęciu postępowania naprawczego
str. 236
2.3. Ogłoszenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego
str. 236
3. Wszczęcie postępowania naprawczego przez przedsiębiorcę niewypłacalnego
str. 236
3.1. Uwagi wstępne
str. 236
3.2. Wyrażenie przez sąd zgody na prowadzenie postępowania naprawczego
str. 237
3.3. Ogłoszenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego
str. 237

Rozdział dwudziesty szósty
Skutki wszczęcia postępowania naprawczego
str. 238


1. Uwaga wstępna
str. 238
2. Skutki materialnoprawne
str. 238
3. Skutki procesowe
str. 239

Rozdział dwudziesty siódmy
Układ z wierzycielami
str. 240


1. Zawarcie układu
str. 240
2. Zatwierdzenie układu
str. 241
3. Skutki niezatwierdzenia układu
str. 242

Rozdział dwudziesty ósmy
Wykonanie układu, uchylenie układu
str. 243


1. Wykonanie układu
str. 243
2. Uchylenie układu
str. 243
2.1. Podstawy uchylenia
str. 243
2.2. Postępowania w przedmiocie uchylenia układu zawartego w postępowaniu naprawczym
str. 244
2.3. Skutki uchylenia układu. 244

Rozporządzenie Rady WE nr 1346 /2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego . 245

Wybrana literatura przedmiotu
str. 275


I. Podręczniki i skrypty
str. 275
II. Komentarze
str. 275
III. Monografie
str. 275
IV. Artykuły
str. 276

Skorowidz
str. 285

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-771-6 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , s. 292
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Prawo upadłościowe
Kod: KAM-0630:W02D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów