Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

kompendium wiedzy przydatnej nie tylko dla osób ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, ale także dla wszystkich tych, którzy stykają się z problematyką nieruchomości.

więcej

Autorzy: Jerzy Dydenko,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.01.2015 r.
Kod: ABC-0362;pakiet  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Przedmowa | str. 13

Wykaz skrótów aktów prawnych | str. 15

Rozdział I. Rzeczoznawstwo majątkowe (Jerzy Dydenko, Tomasz Telega) | str. 21


1. Wprowadzenie | str. 21

2. Uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego | str. 22

3. Wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego | str. 23

4. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych rzeczoznawcy majątkowego | str. 25

5. Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego | str. 25

Rozdział II. Pozycja prawna rzeczoznawcy majątkowego (Henryk Walczewski) | str. 30

1. Uwarunkowania zawodu | str. 30

2. Definicja zawodu i zakres kompetencji | str. 31

3. Formy wykonywania zawodu | str. 35

4. Odpowiedzialność zawodowa i kontraktowa | str. 35

5. Odpowiedzialność rzeczoznawcy za niewłaściwe wykonanie umowy | str. 37

6. Rzeczoznawca majątkowy jako biegły sądowy | str. 37

7. Dane do wyceny nieruchomości | str. 39

Rozdział III. Nieruchomości. Definicje i pojęcia (Jerzy Dydenko) | str. 41

1. Wprowadzenie | str. 41

2. Nieruchomość gruntowa i jej części składowe | str. 42

3. Nieruchomość budynkowa | str. 45

4. Nieruchomość lokalowa | str. 46

Rozdział IV. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (Dorota Dąbek) | str. 51

1. Zasady ogólne prawa administracyjnego | str. 51

2. Struktura organizacyjna administracji publicznej | str. 54

3. Pojęcie i rodzaje organów administracji publicznej | str. 56

4. Zasady organizacyjne systemu administracji publicznej | str. 58

5. Postępowanie administracyjne | str. 60

6. Strony postępowania administracyjnego | str. 61

7. Zasady orzekania, rodzaje orzeczeń | str. 62

8. Postępowanie odwoławcze | str. 63

9. Ostateczność a prawomocność decyzji | str. 64

10. Tryby nadzwyczajne | str. 65

11. Wydawanie zaświadczeń | str. 67

12. Postępowanie sądowoadministracyjne | str. 67

13. Postępowanie egzekucyjne w administracji | str. 70

Rozdział V. Podstawy prawa cywilnego (Paweł Dąbek) | str. 74

1. Podmioty prawa cywilnego | str. 74

2. Spółki prawa handlowego | str. 78

3. Czynności prawne | str. 82

4. Reprezentacja uczestników obrotu cywilnoprawnego | str. 86

5. Przedawnienie roszczeń | str. 88

Rozdział VI. Prawo rzeczowe i inne prawa do nieruchomości (Paweł Dąbek) | str. 90

1. Regulacje konstytucyjne w dziedzinie ochrony własności | str. 90

2. Pojęcie prawa rzeczowego | str. 91

3. Regulacje prawne | str. 91

4. Mienie jako kategoria prawa cywilnego | str. 92

5. Rzecz jako przedmiot prawa cywilnego | str. 93

6. Własność | str. 95

7. Użytkowanie wieczyste | str. 100

8. Ograniczone prawa rzeczowe | str. 103

9. Posiadanie | str. 106

10. Trwały zarząd | str. 107

Rozdział VII. Podstawy prawa zobowiązań (Paweł Dąbek) | str. 109

1. Pojęcie i rodzaje zobowiązań | str. 109

2. Ogólne zasady zawierania umów | str. 110

3. Niedozwolone klauzule umowne | str. 116

4. Umowy zbycia nieruchomości | str. 117

5. Umowy o korzystanie z nieruchomości | str. 119

Rozdział VIII. Podstawy prawa rodzinnego i spadkowego (Maria Zawadzka) | str. 123

1. Wprowadzenie | str. 123

2. Ustroje małżeńskie majątkowe | str. 123

3. Reprezentacja dziecka przez rodziców | str. 127

4. Prawo spadkowe | str. 128

Rozdział IX. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców (Maria Zawadzka) | str. 137

1. Wprowadzenie | str. 137

2. Przesłanki uzyskania zezwolenia | str. 138

3. Promesa | str. 139

4. Zwolnienia | str. 139

Rozdział X. Informacja o nieruchomościach I. Kataster nieruchomości (Karol Noga) | str. 142

1. Informacje w procesie wyceny nieruchomości | str. 142

2. Charakterystyka systemów katastru gruntów w Polsce w ujęciu historycznym | str. 144

3. System ewidencji gruntów i budynków | str. 146

4. Ewidencja sieci technicznego uzbrojenia terenu | str. 154

Rozdział XI. Informacja o nieruchomościach II. Księgi wieczyste i hipoteka (Maria Zawadzka) | str. 159

1. Wprowadzenie | str. 159

2. Ustrój ksiąg wieczystych | str. 160

3. Zasady dotyczące ksiąg wieczystych | str. 163

4. Postępowanie wieczystoksięgowe | str. 166

5. Hipoteka | str. 168

Rozdział XII. Podatki w wycenach nieruchomości (Maria Zawadzka) | str. 171

1. Wprowadzenie | str. 171

2. Podatki od nieruchomości | str. 172

3. Podatek rolny | str. 175

4. Podatek leśny | str. 178

Rozdział XIII. Gospodarka nieruchomościami publicznymi (Jerzy Dydenko) | str. 180

1. Zasady ogólne gospodarki nieruchomościami | str. 180

2. Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi | str. 181

3. Sprzedaż nieruchomości publicznych | str. 182

4. Użytkowanie wieczyste | str. 183

5. Trwały zarząd | str. 189

6. Wkład niepieniężny (aport) do spółki | str. 190

7. Szczególne zasady obrotu nieruchomościami pomiędzy Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego | str. 190

Rozdział XIV. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Elżbieta Szczawińska) | str. 192

1. Wprowadzenie | str. 192

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy | str. 195

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | str. 196

4. Wpływ planu miejscowego na wartość gruntu | str. 198

5. Decyzja o lokalizacji celu publicznego i decyzja o warunkach zabudowy | str. 199

Rozdział XV. Wybrane zagadnienia budownictwa (Jerzy Dydenko, Katarzyna Nowak) | str. 202

1. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych | str. 202

2. Normalizacja w budownictwie | str. 203

3. Charakterystyka energetyczna i audyt budynków | str. 206

Rozdział XVI. Proces inwestycyjny w budownictwie (Jerzy Dydenko) | str. 209

1. Wprowadzenie | str. 209

2. Uczestnicy procesu budowlanego | str. 211

3. Warunki rozpoczęcia robót budowlanych | str. 211

4. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę | str. 212

5. Rozpoczęcie budowy | str. 214

6. Prawo użytkowania obiektu budowlanego | str. 215

7. Utrzymanie obiektu budowlanego ..................................................................... 216

8. Wycena nieruchomości i prawo budowlane | str. 217

Rozdział XVII. Zasady ustalania powierzchni budynków (Jerzy Dydenko) | str. 222

1. Wprowadzenie | str. 222

2. Ustalanie powierzchni na podstawie przepisów prawa | str. 223

3. Zasady ustalania powierzchni według normy PN-70/B-02365 | str. 230

4. Zasady ustalania powierzchni według normy PN-ISO 9836:1997 | str. 232

5. Ustalanie powierzchni budynków na potrzeby rzeczoznawstwa majątkowego | str. 237

Rozdział XVIII. Podstawy kosztorysowania (Jerzy Dydenko) | str. 240

1. Wprowadzenie | str. 240

2. Rodzaje kosztorysów | str. 240

3. Metodyka sporządzania kosztorysu | str. 243

Rozdział XIX. Podstawy rolnictwa (Janusz Schilbach) | str. 246

1. Podstawowe pojęcia | str. 246

2. Charakterystyka rolnictwa polskiego | str. 247

3. Gleba jako podstawowy środek produkcji w rolnictwie | str. 249

Rozdział XX. Gospodarka nieruchomościami rolnymi (Janusz Schilbach) | str. 253

1. Zasady gospodarki ziemią na obszarach wiejskich | str. 253

2. Ochrona gruntów rolnych oraz zapobieganie ich degradacji | str. 259

3. Gospodarowanie zasobem własności rolnej Skarbu Państwa | str. 263

Rozdział XXI. Podstawy leśnictwa (Barbara Lech-Turaj) | str. 267

1. Definicja lasu i zasady gospodarki leśnej | str. 267

2. Plan urządzenia lasu | str. 270

3. Nabywanie lasów i gruntów przeznaczonych pod zalesienie | str. 271

4. Zadrzewienia i zieleń wysoka w miastach i osiedlach wiejskich | str. 272

Rozdział XXII. Podstawy gospodarki wodnej (Marcin Jonak) | str. 275

1. Wprowadzenie | str. 275

2. Wody w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym | str. 275

3. Obciążenia nieruchomości przyległych do wód powierzchniowych | str. 279

4. Zasady korzystania i ochrony wód | str. 279

5. Pozwolenie wodnoprawne - kataster wodny | str. 282

6. Budownictwo wodne | str. 283

Rozdział XXIII. Podstawy ekonomii (Zbigniew Makieła) | str. 285

1. Wprowadzenie do problematyki ekonomicznej | str. 285

2. Pojęcia i elementy rynku | str. 290

3. Interwencjonizm państwa a mechanizmy rynkowe | str. 303

4. Cena, wartość ekonomiczna, dochód i koszt | str. 307

5. Konsument i producent | str. 309

6. Czynniki produkcji | str. 313

Rozdział XXIV. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości (Marcin Jonak) 315

1. Wprowadzenie | str. 315

2. Nieruchomość jako dobro ekonomiczne | str. 315

3. Rynek nieruchomości | str. 320

4. Interwencjonizm państwa na rynku nieruchomości | str. 329

Rozdział XXV. Wybrane zagadnienia systemu bankowego (Marcin Jonak) | str. 334

1. Wprowadzenie | str. 334

2. Podstawy prawne systemu bankowego w Polsce. Rodzaje banków i ich funkcje | str. 334

3. Nadzór bankowy | str. 339

4. Produkty bankowe | str. 339

5. Ocena zdolności kredytowej klienta | str. 341

Rozdział XXVI. Finansowanie inwestycji (Marcin Jonak) | str. 344

1. Wprowadzenie | str. 344

2. Źródła finansowania inwestycji | str. 345

3. Leasing nieruchomości | str. 348

4. Project finance i metoda buy-back | str. 349

Rozdział XXVII. Zmiany wartości pieniądza w czasie (Jerzy Dydenko) | str. 350

1. Wprowadzenie | str. 350

2. Założenia | str. 351

3. Przyszła wartość pieniądza | str. 353

4. Bieżąca wartość pieniądza | str. 360

5. Zestawienie wyników | str. 366

6. Inflacja a wartość pieniądza | str. 367

Rozdział XXVIII. Statystyka w analizach rynku nieruchomości (Jolanta Wojtowicz-Żygadło) | str. 369

1. Wprowadzenie | str. 369

2. Definicje i pojęcia | str. 370

3. Szeregi statystyczne | str. 371

4. Elementy rachunku prawdopodobieństwa | str. 374

5. Badania statystyczne na rynku nieruchomości | str. 379

6. Estymacja przedziałowa | str. 392

7. Metody analizy dynamiki zjawisk | str. 395

8. Odrzucanie niepewnych danych | str. 400

Rozdział XXIX. Inwestycje kapitałowe a nieruchomości (Dariusz Fatuła) | str. 404

1. Wprowadzenie | str. 404

2. Akcje | str. 405

3. Obligacje | str. 410

4. Inne papiery wartościowe | str. 412

Rozdział XXX. Elementy rachunkowości (Jerzy Filipiak) | str. 414

1. Wprowadzenie | str. 414

2. Cele, składniki i zakresy sprawozdań finansowych | str. 419

3. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych | str. 420

4. Bilans | str. 423

5. Rachunek zysków i strat | str. 426

6. Rachunek przepływów pieniężnych | str. 428

7. Informacja dodatkowa dotycząca polityki rachunkowości jednostki | str. 429

8. Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych | str. 430

Rozdział XXXI. Metodologia wycen nieruchomości w Polsce (Jerzy Dydenko) | str. 437

1. Wprowadzenie | str. 437

2. Wartość nieruchomości | str. 439

3. Zasady wyceny nieruchomości | str. 440

Rozdział XXXII. Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości Jerzy Dydenko) | str. 454

1. Wprowadzenie | str. 454

2. Zasady ogólne | str. 457

3. Cechy (atrybuty) i ich wpływ na wartość | str. 460

4. Miary cech (atrybutów) | str. 464

5. Metoda porównywania parami | str. 466

6. Metoda korygowania ceny średniej | str. 474

Rozdział XXXIII. Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości (Jerzy Dydenko) | str. 482

1. Wprowadzenie | str. 482

2. Zasady ogólne | str. 483

3. Wycena obligacji | str. 484

4. Koncepcja podejścia dochodowego | str. 487

5. Dochód z nieruchomości | str. 493

6. Stopa zwrotu | str. 496

7. Podejście dochodowe w świetle przepisów prawa | str. 501

Rozdział XXXIV. Podejście kosztowe w szacowaniu nieruchomości (Jerzy Dydenko) | str. 507

1. Wprowadzenie | str. 507

2. Zasady ogólne | str. 508

3. Wartość gruntu | str. 509

4. Metody wyceny | str. 509

5. Techniki wycen | str. 511

6. Zużycie części składowych gruntu | str. 514

Rozdział XXXV. Podejście mieszane w wycenie nieruchomości (Jerzy Dydenko) | str. 517

1. Wprowadzenie | str. 517

2. Zasady ogólne | str. 517

3. Metoda pozostałościowa | str. 518

4. Metoda kosztów likwidacji | str. 520

Rozdział XXXVI. Wycena nieruchomości zurbanizowanych (Jerzy Dydenko) | str. 523

1. Wprowadzenie | str. 523

2. Prawo użytkowania wieczystego | str. 523

3. Trwały zarząd | str. 532

4. Opłaty adiacenckie | str. 533

5. Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości | str. 535

6. Zwrot wywłaszczanej nieruchomości | str. 536

7. Wycena nieruchomości lokalowych | str. 537

8. Wartość nakładów na nieruchomości | str. 538

Rozdział XXXVII. Wycena ograniczonych praw rzeczowych (Monika Nowakowska) | str. 540

1. Wprowadzenie | str. 540

2. Podstawy prawne wycen | str. 541

3. Szacowanie ograniczonych praw rzeczowych | str. 546

Rozdział XXXVIII. Wycena nieruchomości rolnych (Janusz Schilbach) | str. 562

1. Wprowadzenie | str. 562

2. Wycena gruntów rolnych | str. 563

3. Wycena plantacji kultur wieloletnich | str. 571

4. Wycena zasiewów i upraw rolnych | str. 575

5. Wycena gruntów pod wodami | str. 577

6. Wartość nieruchomości AWRSP ustalana do celów sprzedaży | str. 581

Rozdział XXXIX. Wycena lasów (Barbara Lech-Turaj) | str. 583

1. Zasady ogólne | str. 583

2. Cechy taksacyjne drzew i drzewostanów | str. 587

3. Podejście mieszane | str. 592

4. Szacowanie wartości drzew i drzewostanów | str. 597

Rozdział XL. Wycena nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych (Jerzy Filipiak) | str. 602

1. Wprowadzenie | str. 602

2. Cele i kierunki zmian w prawie bilansowym | str. 603

3. Metodologia wycen nieruchomości dla celów sprawozdań finansowych | str. 605

4. Zasady klasyfikacji nieruchomości dla celów sprawozdań finansowych | str. 606

5. Specyfika wycen nieruchomości dla celów sprawozdań finansowych | str. 608

6. Podstawowe pojęcia ze słowniczka rachunkowości | str. 610

7. Aktualne zasady wyceny wartości godziwej w rachunkowości | str. 612

8. Postępowanie rzeczoznawcy majątkowego przy wycenie wartości godziwej nieruchomości | str. 616

9. Ujawnienie przez jednostkę informacji o wartości godziwej | str. 618

Rozdział XLI. Wycena nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzytelności (Anna Beer-Zwolińska) | str. 620

1. Wprowadzenie | str. 620

2. Opracowania związane z zabezpieczeniem wierzytelności | str. 622

3. Przypadki szczególne wycen | str. 623

4. Uwagi metodyczne | str. 625

Rozdział XLII. Koncepcje wyceny nieruchomości na świecie (Małgorzata Uhruska) | str. 629

1. Wprowadzenie | str. 629

2. Szkoła brytyjska | str. 630

3. Szkoła amerykańska | str. 632

4. Szkoła niemiecka | str. 634

Rozdział XLIII. Wycena przedsiębiorstw (Jan Konowalczuk) | str. 637

1. Rzeczoznawca majątkowy a wycena przedsiębiorstwa | str. 637

2. Przedsiębiorstwo jako przedmiot wyceny | str. 640

3. Rodzaje wartości przedsiębiorstw | str. 644

4. Definicja przedsiębiorstwa a metodyka wycen | str. 648

5. Metodyka wyceny przedsiębiorstwa | str. 650

Ukryj

Opis:

Poprzednie wydanie niniejszej książki ukazało się w 2012 r., a rok później Sejm uchwalił tzw. ustawę deregulacyjną, która w sposób istotny wpłynęła na obsługę rynku nieruchomości. Przepisy tej ustawy zlikwidowały wszelkie ograniczenia dotyczące zawodów zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami, a w odniesieniu do zawodu rzeczoznawcy majątkowego zliberalizowały wymagania, otwierając dostęp do tego zawodu osobom, które nie posiadają wyższego wykształcenia magisterskiego. Można oczekiwać, że w wyniku tych zmian uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego stanie się atrakcyjną propozycją zawodową dla wielu osób, dla których zawód ten był dotychczas zamknięty. Niniejsza praca stanowi kompendium wiedzy przydatnej nie tylko dla osób ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, ale także dla wszystkich tych, którzy stykają się z problematyką nieruchomości, a więc sędziów, radców prawnych i adwokatów, pracowników administracji państwowej i samorządowej, bankowców, zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami. Publikacja jest opracowaniem zbiorowym, co wynika ze złożoności problematyki rynku nieruchomości. Dotyczy ona bowiem tematyki z zakresu:

  • prawa,
  • ekonomii,
  • szeroko rozumianych zagadnień technicznych oraz
  • metodologii wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw.
Autorami poszczególnych rozdziałów są specjaliści w zakresie wszystkich wymienionych wyżej dyscyplin, głównie pracownicy naukowi ośrodków: krakowskiego, warszawskiego i śląskiego, którzy od lat zajmują się problematyką gospodarki nieruchomościami.

Szczegóły towaru


, Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 664
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Nieruchomości i lokale
Kod: ABC-0362;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów