Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Europejskie prawo spółek - Tom I. Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej, część 1

Tom I Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej

Analiza kluczowych unormowań drugiej dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich (dyrektywy kapitałowej) oraz istotnej dla praktyki obrotu gospodarczego problematyki implementacji jej postanowień do polskiego prawa spółek.

więcej

Autorzy: Jacek Napierała (redaktor), Tomasz Sójka (redaktor), Mirosław Cejmer (redaktor),
Seria:  Biblioteka prawa handlowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0588:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 85,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 76,50 zł. ( Oszczędzasz: 8,50 zł. )

Spis treści: 


Słowo wstępne

Tim Drygała
Ewolucja, stan obecny i perspektywy rozwoju europejskiego prawa spółek

1. Wprowadzenie
2. Ewolucja prawa europejskiego
2.1. Osiągnięte cele
2.1.1. Harmonizacja prawa
2.1.2. Niedostatki harmonizacji
2.1.3. Europejskie typy spółek
2.l.4. Mobilność spółek na rynku wewnętrznym
2.2. Wnioski
3. Najnowsze tendencje w europejskim prawie spółek
3.1. Propozycje Grupy Ekspertów
3.2. Aktualne orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
4. Konsekwencje dla europejskiego prawa spółek
4.1. Kontynuacja prac nad dziesiątą i czternastą dyrektywą?
4.1.1. Wprowadzenie instytucji przeniesienia statutowej siedziby spółki
4.1.2. Problem emigracji spółek
4.l.3. Problematyka łączenia się (fuzji) spółek
4.1.4. Wnioski
4.2. Konsekwencje dla materialnego prawa spółek
4.2.1. Brak przejrzystości w zakresie regulacji prawnych państw członkowskich
4.2.2. Środki służące poprawie stanu informacji oraz harmonizacji prawa
4.2.2.1. Rezygnacja ze środków opcjonalnych
4.2.2.2. Potrzeba harmonizacji w przypadku "małych" spółek kapitałowych
4.2.2.3. Problematyka dostosowania regulacji z pogranicza prawa spółek i prawa upadłościowego
4.2.3. Wnioski
5. Podsumowanie

Jacek Napierała
Dyrektywa jako instrument integracji prawa spółek

1. Dyrektywa a metody integracji prawa spółek
1.1. Wprowadzenie
1.2. Harmonizacja prawa spółek
1.2.1. Uwaga terminologiczna
1.2.2. Dyrektywa jako środek harmonizacji
1.2.3. Granice harmonizacji
1.2.3.1. Harmonizacja czy konkurencja krajowych systemów prawa spółek?
1.2.3.2. Harmonizacja a zasada subsydiarności i proporcjonalności
1.3. Koordynacja prawa spółek przy pomocy instytucji prawa kolizyjnego
1.3.1. Właściwość prawa krajowego
1.3.2. Uznawanie zagranicznej regulacji jako substytut harmonizacji
2. Podstawy prawne harmonizacji prawa spółek
2.1. Zasada szczególnego umocowania
2.2. Harmonizacja prawa spółek na podstawie art. 44 ust. 2 lit. g) TWE
2.2.1. Cel harmonizacji prawa spółek jako przesłanka wydania dyrektywy
2.2.2. Harmonizacja a uczestnictwo spółek w zagranicznym obrocie
2.2.3. Harmonizacja a korzystanie ze swobody zakładania przedsiębiorstw
2.2.4. Harmonizacja a ochrona wierzycieli i wspólników spółek zagranicznych
3. Implementacja dyrektywy a standard ochrony wspólnikowi osób trzecich
3.1. Implementacja dyrektywy
3.2. Standardy ochrony wspólników i osób trzecich w dyrektywach europejskiego prawa spółek
3.2.1. Uwagi ogólne
3.2.2. Zasada standardu minimalnego
3.2.3. Zasada standardu maksymalnego
3.2.4. Ustalanie standardu ad casum
3.2.5. Stanowisko Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
4. Podsumowanie

Igor Komarnicki
Ograniczenia wypłat na rzecz akcjonariuszy w prawie europejskim

1. Wstęp
2. Kwota zysku do podziału w ustawodawstwach USA
2.1. Test nadwyżki bilansowej (balance sheet surplustest)
2.2. Test uzyskanej nadwyżki (earned surplus test)
2.3. Test zysków bieżących (current earnings test)
2.4. Test bilansowy (balance sheet test)
2.5. Test niewypłacalności (insolvency test)
2.6. Test stosunku aktywów do zobowiązań (assets/liabilities test)
2.7. Podsumowanie
3. Kwota zysku do podziału w prawie europejskim
3.1. Artykuł 15 ust. l a) drugiej dyrektywy (test nadwyżki bilansowej)
3.2. Artykuł 15 ust. l c) drugiej dyrektywy (test uzyskanej nadwyżki)
3.3. Stosunek art. 15 ust. l a) do art. 15 ust. l c) drugiej dyrektywy
3.4. Zastosowanie przepisów dotyczących kwoty zysku do podziału do wypłat z innych tytułów niż dywidenda
4. Zasady ustalania kwoty zysku do podziału w prawie polskim w świetle regulacji europejskiej
4.1. Kwota zysku do podziału w Kodeksie spółek handlowych przed nowelizacją z 12 grudnia 2003 r.
4.2. Ograniczenia wypłat na rzecz akcjonariuszy po nowelizacji Kodeksu spółek handlowych
4.2.1. Kwota zysku do podziału
4.2.2. Zastosowanie zasad ustalania kwoty zysku do podziału do wypłat z innych tytułów niż dywidenda
5. Planowane zmiany prawa europejskiego
5.1. Kierunek zmian dotyczących kapitału zakładowego - uwagi ogólne
5.2. Planowane zmiany w zakresie zysku do podziału
5.2.1. Zmiany w ramach SLIM-plus
5.2.2. Zmiany w ramach alternatywnego systemu ochrony wierzycieli i akcjonariuszy (test wypłacalności)
5.3. Komentarz do propozycji zmian w zakresie zysku do podziału
5.3.1. Krytyka obecnego systemu
5.3.2. Test płynności
5.3.3. Test bilansowy
5.3.4. Podsumowanie
6. Zakończenie

Mirosław Cejmer, Daniel Dąbrowski
Przesłanki nabywania akcji własnych przez spółki akcyjne

1. Wprowadzenie
2. Koncepcja unormowań drugiej dyrektywy
2.1. Uwagi wprowadzające
2.2. Zasada ograniczonej dopuszczalności nabywania akcji własnych
2.3. Uchwała upoważniająca
2.4. Materialne przesłanki nabycia akcji własnych
2.5. Ułatwienia w nabywaniu akcji własnych
2.6. Przesłanki legalnego posiadania akcji własnych przez spółkę
3. Tendencje liberalizacji zasad nabywania akcji własnych
3.1. Liberalizacja zasad nabywania akcji własnych w ustawodawstwie niemieckim
3.2. Propozycje liberalizacji wymogów drugiej dyrektywy
3.3. Generalny zakaz nabywania akcji własnych w prawie polskim
4. Ekonomiczno-prawne motywy nabywania akcji własnych
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Doświadczenia międzynarodowe
4.2.1. Wypłata nadwyżki środków pieniężnych
4.2.2. Optymalizacja struktury kapitału spółki
4.2.3. Nabycie akcji własnych jako sygnał dla uczestników rynku
4.3. Uwagi podsumowujące
5. Zagrożenia wynikające z nabycia akcji własnych
5.1. Zagrożenia interesu wierzycieli spółki
5.2. Zagrożenia interesu akcjonariuszy
5.3. Zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego
5.4. Uwagi podsumowujące
6. Wybrane problemy z zakresu implementacji postanowień drugiej dyrektywy do prawa polskiego
6.1. Nabycie akcji własnych w obliczu zagrożenia spółki
6.2. Nabywanie akcji własnych przez instytucje finansowe
6.3. Nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia
6.3.1. Uwagi wprowadzające
6.3.2. Nabycie akcji w wykonaniu decyzji o obniżeniu kapitału zakładowego
6.3.3. Problem ramowego oznaczenia kwoty obniżenia kapitału zakładowego
6.3.4. Dopuszczalność nabycia akcji na podstawie upoważniającej uchwały walnego zgromadzenia
6.4. Uchwały zarządu o obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu akcji własnych nabytych uprzednio przez spółkę
7. Podsumowanie

Tomasz Sójka
Zakaz finansowego wspierania przez spółkę akcyjną nabycia wyemitowanych przez nią akcji - w kontekście problematyki wykupów kredytowanych i menedżerskich

1. Wprowadzenie
2. Zakaz finansowania przez spółkę nabycia wyemitowanych przez nią akcji w art. 23 dyrektywy
3. Zakaz finansowania przez spółkę nabycia wyemitowanych przez nią akcji w art. 345 k.s.h.
3.l. Wprowadzenie
3.2. Formy udzielania wsparcia finansowego
3.3. Doniosłość celu czynności prawnej spółki
3.4. Wsparcie finansowe udzielone w formie wypłaty dywidendy
3.5. Wsparcie finansowe udzielone za pośrednictwem spółki zależnej
3.6. Wsparcie finansowe udzielone w drodze połączenia spółek
3.7. Wyjątki od zakazu udzielania wsparcia finansowego
4. Podsumowanie

Mirosław Cejmer
Koncepcja przymusowego wykupu akcji drobnych akcjonariuszy (squeeze out)

1. Wprowadzenie
2. Europejskie koncepcje przymusowego wykupu akcji (squeeze out) oraz przymusowego odkupu akcji (sell out, reverse scfueeze out)
2.1. Motywy i uzasadnienie wprowadzenia przymusowego wykupu akcji
2.2. Regulacje wspólnotowe
2.2.1. Trzynasta dyrektywa dotycząca ofert przejęcia
2.2.2. Wstępny projekt dziewiątej dyrektywy dotyczącej prawa koncernów (Konzernrechtsrichtiinie)
2.2.3. Zalecenia grupy SUM
2.3. Koncepcja koncernowa na przykładzie prawa niemieckiego
2.4. Ochrona prawa własności
2.4.1. Europejska Konwencja Praw Człowieka
2.4.2. Orzecznictwo niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawach eliminacji akcjonariatu mniejszościowego
3. Regulacja kodeksu
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Motywy i uzasadnienie wprowadzenia przymusowego wykupu akcji do prawa polskiego
3.2.1. Przymusowy wykup jako instrument prewencyjnej ochrony przed nadużyciami?
3.2.2. Ograniczenie przymusowego wykupu do spółek niepublicznych
3.2.3. Uwagi podsumowujące
3.3. Uchwała walnego zgromadzenia w kontekście ochrony uzasadnionych interesów wykluczanych akcjonariuszy
3.4. Szczątkowa regulacja przymusowego odkupu akcji drobnych akcjonariuszy {sell out)
3.5. Przymusowy wykup akcji w projekcie nowego prawa rynku kapitałowego
4. Podsumowanie

Ukryj

Opis:

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oddajemy Czytelnikom pierwszy tom z serii "Europejskie Prawo Spółek", poświęcony analizie kluczowych unormowań drugiej dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich (dyrektywy kapitałowej) oraz istotnej dla praktyki obrotu gospodarczego problematyce implementacji jej postanowień do polskiego prawa spółek. Niniejsza publikacja, jak również znajdujący się w przygotowaniu tom drugi serii koncentrują się na tych instytucjach dyrektywy, które zgodnie z planami Komisji Europejskiej mają być w najbliższym czasie poddane daleko idącej modernizacji. Ustawodawca polski może więc już w niedługim czasie stanąć przed koniecznością wprowadzenia zmian w obowiązującej regulacji Kodeksu spółek handlowych. Zamierzenia Komisji zostały przedstawione w Komunikacie z 21 maja 2003 r. dla Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowanym: "Modernizacja prawa spółek oraz polepszenie Corporate Governance Unii Europejskiej - plan działania" i dały asumpt do refleksji nad stanem obecnym i perspektywami rozwoju polskiego prawa korporacyjnego w świetle tendencji europejskich. Istotnym wzbogaceniem publikowanego zbioru artykułów jest opracowanie, w którym czołowy przedstawiciel nauki niemieckiego prawa spółek, prof. Tim Drygala z Uniwersytetu w Lipsku, przedstawia proces ewolucji prawa europejskiego wraz z jego praktycznymi konsekwencjami dla uczestników Wspólnego Rynku z perspektywy doktryny i praktyki rynkowej naszego zachodniego sąsiada. Seria wydawnicza "Europejskie prawo spółek" adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności do osób i instytucji, które prawo spółek stanowią, studiują, egzekwują i stosują w praktyce.

Szczegóły towaru


ISBN: 83-7333-395-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 372
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-0588:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Kraków

Informacje biograficzne autorów