Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo bankowe

Systemowe ujęcie prawa bankowego. Autor omawia m.in. zasady organizacji i funkcjonowania banków oraz ich otoczenia w postaci innych instytucji finansowych uprawnionych do wykonywania niektórych czynności bankowych.

więcej

Autorzy: Zbigniew Ofiarski,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2017 r.
Kod: KAM-0524:W05D02  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

Rozdział pierwszy
System bankowy w Polsce | str. 17

1. Zagadnienia wprowadzające | str. 17
2. System źródeł prawa bankowego | str. 33
3. Rodzaje banków | str. 54
4. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe | str. 66
Zalecana literatura uzupełniająca | str. 97

Rozdział drugi
Reglamentacja działalności banków | str. 99

1. Zezwolenia na działalność bankową | str. 99
2. Ustawowe warunki dotyczące tworzenia i funkcjonowania banków | str. 128
Zalecana literatura uzupełniająca | str. 137

Rozdział trzeci
Formy zrzeszania oraz łączenia i współdziałania banków | str. 138

1. Bankowe grupy kapitałowe | str. 138
2. Grupy bankowe | str. 142
3. Bankowe izby gospodarcze | str. 145
4. Zrzeszenia banków | str. 151
5. Łączenie i przejęcie banków | str. 162
6. Inne formy współdziałania banków | str. 167
Zalecana literatura uzupełniająca | str. 172

Rozdział czwarty
Czynności bankowe zastrzeżone dla banków | str. 174

1. Pojęcie i rodzaje czynności bankowych | str. 174
2. Prowadzenie rachunków bankowych | str. 186
3. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków | str. 238
4. Udzielanie kredytów | str. 261
5. Udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw | str. 298
6. Emitowanie bankowych papierów wartościowych | str. 313
7. Inne czynności zastrzeżone wyłącznie dla banków w odrębnych ustawach | str. 319
8. Czynności zastrzeżone dla banków o specjalnym statusie | str. 335
Zalecana literatura uzupełniająca | str. 343

Rozdział piąty
Pozostałe czynności bankowe | str. 345

1. Uwagi wprowadzające | str. 345
2. Udzielanie pożyczek pieniężnych | str. 346
3. Operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty | str. 361
4. Świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego | str. 364
5. Terminowe operacje finansowe | str. 381
6. Nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych | str. 387
7. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych | str. 388
8. Wykonywanie określonych czynności obrotu dewizowego | str. 390
9. Udzielanie i potwierdzanie poręczeń | str. 398
10. Czynności zlecone związane z emisją papierów wartościowych | str. 401
11. Pozostała działalność banków | str. 403
12. Outsourcing | str. 407
Zalecana literatura uzupełniająca | str. 420

Rozdział szósty
Szczególne obowiązki i uprawnienia banków | str. 422

1. Uwagi ogólne | str. 422
2. Szczególne uprawnienia banków | str. 426
3. Szczególne obowiązki banków | str. 447
Zalecana literatura uzupełniająca | str. 485

Rozdział siódmy
Zasady gospodarki finansowej banków | str. 486

1. Fundusze własne banków | str. 486
2. Standardy kapitałowe | str. 495
3. Podatek od niektórych instytucji finansowych | str. 499
4. Pozostałe aspekty gospodarki finansowej banków | str. 501
5. Plany naprawy oraz wczesna interwencja, likwidacja i upadłość banków | str. 515
Zalecana literatura uzupełniająca | str. 531

Rozdział ósmy
Bankowy Fundusz Gwarancyjny | str. 533

1. Istota Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | str. 533
2. Struktura organizacyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | str. 538
3. Obowiązkowy system gwarantowania środków pieniężnych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny | str. 542
4. Przymusowa restrukturyzacja | str. 563
5. Restrukturyzacja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych | str. 580
6. Wybrane aspekty gospodarki finansowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | str. 582
Zalecana literatura uzupełniająca | str. 599

Rozdział dziewiąty
Narodowy Bank Polski | str. 601

1. Ustrojowa pozycja i funkcje Narodowego Banku Polskiego | str. 601
2. Struktura organizacyjna Narodowego Banku Polskiego | str. 609
3. Płaszczyzny aktywności Narodowego Banku Polskiego | str. 621
3.1. Współdziałanie z organami państwa | str. 621
3.2. Emisja znaków pieniężnych | str. 629
3.3. Realizacja polityki pieniężnej | str. 637
3.4. Prowadzenie rachunków bankowych | str. 655
3.5. Działalność dewizowa banku centralnego | str. 662
4. Podstawowe zasady gospodarki finansowej Narodowego Banku Polskiego | str. 668
Zalecana literatura uzupełniająca | str. 674

Rozdział dziesiąty
Nadzór bankowy | str. 676

1. Uwagi wprowadzające | str. 676
2. Organizacja nadzoru bankowego | str. 678
3. Cele, zadania i tryb wykonywania nadzoru bankowego | str. 691
4. Środki nadzoru bankowego | str. 700
5. Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych | str. 710
6. Istota i zakres nadzoru skonsolidowanego | str. 716
7. Pozostałe regulacje nadzoru bankowego | str. 724
8. Nadzór uzupełniający | str. 735
9. Nadzór makroostrożnościowy | str. 740
Zalecana literatura uzupełniająca | str. 743

Bibliografia | str. 745

Indeks podstawowych pojęć | str. 769

Ukryj

Opis:

Podręcznik stanowi systemowe ujęcie prawa bankowego. Autor omawia m.in. zasady organizacji i funkcjonowania banków oraz ich otoczenia w postaci innych instytucji finansowych (np. spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) uprawnionych do wykonywania niektórych czynności bankowych. Ponadto szczegółowo prezentuje rozwiązania prawne tworzące system bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania sektora bankowego.

W piątym wydaniu podręcznika – poszerzonym i zaktualizowanym – opisano nie tylko istotnie zmieniony stan ustawodawstwa bankowego, ale również praktykę bankową wzbogaconą o doświadczenia zebrane z kryzysu finansowego, którego skutki są zauważalne w obecnym funkcjonowaniu sektora bankowego. Obok zagadnień dotyczących organizacji i zasad prowadzenia działalności bankowej, funkcjonowania banków uniwersalnych i specjalistycznych przedstawiono m.in.:
– problematykę nadzoru bankowego – mikroostrożnościowego, skonsolidowanego, uzupełniającego, a także jego najnowszej formy w postaci nadzoru makroostrożnościowego,
– zadania Narodowego Banku Polskiego,
– nowe zasady funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego obowiązujące od 2016 r.,
– zmieniony zakres działania Komitetu Stabilności Finansowej,
– nowe poziomy integracji działalności banków spółdzielczych (np. zasady tworzenia zrzeszenia zintegrowanego oraz systemów ochrony),
– kolejne etapy ewolucji form nadzwyczajnej pomocy dla banków, będące efektem doświadczeń z okresu kryzysu finansowego z lat 2008–2009, w tym zmienione od 2016 r. zasady dokapitalizowania instytucji finansowych i ich ewentualnej rekapitalizacji, a także reguły stosowania rządowych instrumentów stabilizacji finansowej.

Książka przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. Może stanowić cenną pomoc dla prawników – adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników i sędziów, jak również dla pracowników banków oraz innych instytucji finansowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-000-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 780
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo bankowe
Kod: KAM-0524:W05D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów