Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book


Rola i zadania dyrektora finansowego

Książka zawiera szeroki przegląd metod i technik użytecznych w pracy nowoczesnego menedżera kierującego działem finansowym. Omawia zadania dyrektora finansowego zależne od jego pozycji w przedsiębiorstwie - od rozwiązywania bieżących problemów zarządzania finansami do zadań o charakterze strategicznym

więcej

Autorzy: Agata Adamska,
Seria:  Biblioteka Praktyków Zarządzania
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0134:W01D01  Ilość w paczce: 16

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wprowadzenie

Rozdział 1. Rola dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie
Cele przedsiębiorstwa
Rola dyrektora finansowego na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa
Miejsce dyrektora finansowego w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
Zadania dyrektora finansowego

Rozdział 2. Zarządzanie płynnością finansową
Płynność w ujęciu statycznym i dynamicznym
Statyczne miary płynności
Dynamiczne miary płynności
Kapitał obrotowy
Składniki kapitału obrotowego w świetle Ustawy o rachunkowości
Strategie zarządzania kapitatem obrotowym
Modyfikacje sposobu obliczania kapitału obrotowego
Finansowe aspekty zarządzania zapasami
Metody prognozowania zapotrzebowania na zapasy
Metoda ABC
Punkt złożenia zamówienia i optymalna wielkość zamówienia
Systemy zarządzania zapasami
Zarządzanie należnościami jako proces
Polityka kredytowania kontrahentów
Ocena wiarygodności kontrahenta
Zabezpieczanie spłaty należności
Analiza należności
Windykacja
Faktoring
Forfaiting
Zarządzanie środkami pieniężnymi
Motywy utrzymywania zasobów pieniężnych
Zarządzanie środkami pieniężnymi w banku
Cash Pooling
Inwestycje krótkoterminowe
Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi
Rodzaje zobowiązań krótkoterminowych
Ocena zobowiązań krótkoterminowych
Zarządzanie płynnością w grupie kapitałowej

Rozdział 3. Zarządzanie wynikiem finansowym
Wynik finansowy jako podstawa oceny wiarygodności przedsiębiorstwa
Wskaźniki rentowności
Ryzyko związane z traktowaniem zysku jako miernika oceny przedsiębiorstwa
Zarządzanie przychodami
Polityka ustalania cen
Problemy związane z budżetowaniem przychodów
Zarządzanie kosztami
Budżetowanie kosztów
Tradycyjny rachunek kosztów a rachunek kosztów działań
Alokacja kosztów pośrednich w ocenie opłacalności klientów, rynków i oddziałów
Ceny transferowe
Sposoby ustalania cen transferowych
Znaczenie cen transferowych

Rozdział 4. Zarządzanie podatkami
Rodzaje podatków w Polsce
Wpływ podatków na płynność
Wpływ podatków na rentowność
Optymalizacja podatkowa
Strategiczne aspekty optymalizacji podatkowej
Operacyjne aspekty optymalizacji podatkowej
Stopa podatkowa a decyzje finansowe
Przeciętna stopa podatkowa
Krańcowa stopa podatkowa
Tarcza podatkowa

Rozdział 5. Zarządzanie źródłami finansowania
Struktura kapitału
Rodzaje źródeł finansowania
Dostępność źródeł finansowania
Mechanizm dźwigni
Wskaźnikowa analiza struktury kapitału (analiza zadłużenia)
Optymalna struktura kapitału
Koszt kapitału
Obce źródła finansowania
Własne źródła finansowania
Źródła finansowania ogółem
Pozyskiwanie środków finansowych na rynku pieniężnym
Zaciągnięcie kredytu bankowego
Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych
Pozyskiwanie środków finansowych na publicznym rynku kapitałowym
Rynek publiczny w Polsce
Rating
Emisja obligacji
Emisja akcji
Pozyskiwanie środków finansowych na niepublicznym rynku kapitałowym
Fundusze wysokiego ryzyka
Inwestorzy strategiczni
Leasing

Rozdział 6. Zarządzanie inwestycjami
Rodzaje inwestycji
Podział inwestycj i według kryterium celu
Podział inwestycji według kryterium czasu
Podział inwestycji według kryterium ryzyka
Proces planowania inwestycji
Pomysły inwestycyjne i ich wstępna analiza
Opracowywanie projektów inwestycyjnych
Metody oceny projektów inwestycyjnych ex ante
Kontrola realizacji inwestycji i ocena ich efektywności ex post.
Błędy popełniane w procesie planowania inwestycji
Specyficzne aspekty inwestowania w instrumenty finansowe na rynku publicznym
Teorie racjonalnego zachowania inwestorów i efektywności rynku
Alternatywne teorie zachowań inwestorów i modele rynków finansowych
Listy zastawne - nowy instrument na polskim rynku kapitałowym
Strategie inwestowania w obligacje

Rozdział 7. Zarządzanie ryzykiem
Ryzyko działalności gospodarczej
Podejście do ryzyka
Źródła ryzyka
Rodzaje ryzyka
Zarządzanie ryzykiem jako system
Strategie zarządzania ryzykiem
Analiza ryzyka
Sterowanie ryzykiem
Ryzyko finansowe jako szczególny rodzaj ekspozycji przedsiębiorstwa na ryzyko
Ryzyko walutowe
Ryzyko stóp procentowych
Ryzyko kredytowe
Hedging

Rozdział 8. Zarządzanie przepływem informacji finansowej
Wewnętrzny przepływ informacji
Operacyjne aspekty przepływu informacji finansowej
Informacja finansowa w zarządzaniu strategicznym (controlling strategiczny)
Kontrola wewnętrzna
Informacja skierowana do odbiorców zewnętrznych
Obowiązki informacyjne wynikające z Ustawy o rachunkowości
Obowiązki informacyjne wynikające z innych ustaw
Ład korporacyjny
Informacja finansowa jako element budowania wizerunku firmy

Rozdział 9. Zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi
Współpraca z bankami
Współpraca z ubezpieczycielami
Współpraca z firmami audytorskimi i biegłymi rewdentami
Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług finansowych
Współpraca z klientami
Współpraca z regulatorami rynku

Rozdział 10. Zarządzanie rozwojem
Rozwój poprzez zwiększenie rozmiarów przedsiębiorstwa
Rozwój poprzez lepsze wykorzystanie aktywów
Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa
Trudności finansowe

Rozdział 11. Zarządzanie wartością
Grupy interesariuszy a wartość dla właścicieli
Czynniki kształtujące wartosć
Możliwości uwzględniania wartości firmy w sprawozdaniach finansowych
Niedoszacowane składniki aktywów
Nieujawnione składniki aktywów
Wycena wartości przedsiębiorstwa
Powody dokonywania wyceny przedsiębiorstwa
Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
Systemy zarządzania ukierunkowane na tworzenie watości

Indeks

Ukryj

Opis:

Książka zawiera szeroki przegląd metod i technik użytecznych w pracy nowoczesnego menedżera kierującego działem finansowym. Omawia zadania dyrektora finansowego zależne od jego pozycji w przedsiębiorstwie - od rozwiązywania bieżących problemów zarządzania finansami do zadań o charakterze strategicznym:

 • Zarządzanie płynnością i wynikiem finansowym
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Wybór źródeł finansowania
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kierowanie przepływem informacji finansowej
 • Współpraca z partnerami biznesowymi
 • Ustalanie kierunków rozwoju i sposobów zwiększania wartości firmy
 • Współtworzenie strategii przedsiębiorstwa

  Publikacja łączy aspekty finansowe z elementami prawa gospodarczego. Duży nacisk położono w niej na możliwość zastosowania w praktyce prezentowanych narzędzi i taki ich dobór, aby można je było wykorzystać w polskich realiach ekonomicznych i prawnych. Omówione zagadnienia podano w bardzo przystępnej formie - tekst zawiera wiele przykładów posługiwania się wybranymi narzędziami.
  Książka z pewnością zainteresuje praktyków zajmujących się finansami przedsiębiorstw oraz studentów kierunków ekonomicznych, w tym także uczestników studiów MBA.

  Adresaci: praktycy zajmujący się finansami przedsiębiorstw, studenci kierunków ekonomicznych, uczestnicy studiów MBA.

  Szczegóły towaru


  ISBN: 83-89355-16-7 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , s. 268
  Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
  Dział: Ekonomia / Finanse i inwestycje
  Kod: OFE-0134:W01D01 Miejsce wydania: Kraków
 • Informacje biograficzne autorów