Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Jacek Kulicki,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.09.2013 r.
Kod: ABC-0272;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Przedmowa do wydania drugiego | str. 23

Wprowadzenie | str. 25

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej | str. 51

Rozdział 1.
Przepisy ogólne | str. 53


Art. 1. [Cele kontroli skarbowej] | str. 53

Art. 2. [Przedmiotowy zakres kontroli skarbowej] | str. 59

Art. 2a-3. (uchylone). | str. 184

Art. 3a. [Certyfikacja i wydawanie deklaracji zamknięcia pomocy] | str. 184

Art. 4. [Podmiotowy zakres kontroli skarbowej] | str. 195

Art. 5. [Wyłączenia z przedmiotowego zakresu kontroli skarbowej] | str. 216

Art. 6. [Podmioty sprawujące kontrolę skarbową i osoby wykonujące czynności kontrolne] | str. 219

Art. 6a. [Dzień Skarbowości] | str. 222

Art. 7. [Współdziałanie organów administracji rządowej i samorządowej z organami kontroli skarbowej] | str. 232

Art. 7a. [Współdziałanie organów kontroli skarbowej z organami i instytucjami państwowymi i zagranicznymi] | str. 250

Art. 7b. (utracił moc). | str. 255

Art. 7c. [Uprawnienia organów kontroli skarbowej do zbierania i wykorzystywania informacji w celu realizacji zadań ustawowych] | str. 255

Art. 7d. [Uprawnienia organów kontroli skarbowej do żądania informacji od instytucji finansowych oraz od wydawców i redaktorów środków masowego przekazu] | str. 262

Art. 7e. [Odesłanie do stosowania przepisów ordynacji podatkowej] | str. 266

Rozdział 2
Organy kontroli skarbowej | str. 267


Art. 8. [Organy kontroli skarbowej] | str. 267

Art. 9. [Jednostki organizacyjne kontroli skarbowej] | str. 279

Art. 9a. [Właściwość miejscowa organów kontroli skarbowej i inspektorów] | str. 291

Art. 10. [Uprawnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej] | str. 295

Art. 10a. [Uprawnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej do przekazania prowadzenia sprawy innemu organowi kontroli skarbowej] | str. 302

Art. 11. [Uprawnienia dyrektorów urzędów kontroli skarbowej] | str. 304

Rozdział 2a
Uprawnienia kontroli skarbowej 306


Art. 11a. [Uprawnienia specjalne inspektorów i pracowników kontroli skarbowej] | str. 308

Art. 11b. [Obowiązki inspektorów i pracowników kontroli skarbowej korzystających z uprawnień specjalnych] | str. 334

Art. 11c. [Zasady dokumentowania czynności specjalnych oraz zaskarżanie ich przez kontrolowanego] | str. 338

Art. 11d. (uchylony) | str. 341

Art. 11da. (uchylony) | str. 341

Art. 11e. (uchylony) | str. 342

Art. 11f. [Rodzaje i zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej] | str. 342

Art. 11g. [Komórki realizacyjne] | str. 366

Rozdział 3
Postępowanie kontrolne | str. 370


Art. 12. [Zasada planowości postępowania kontrolnego i odstępstwa od niej] | str. 378

Art. 13. [Zwyczajny tryb wszczęcia postępowania kontrolnego] | str. 381

Art. 13a. (uchylony) | str. 406

Art. 13b. [Uprawnienia do przeprowadzania kontroli krzyżowych] | str. 406

Art. 13c. [Uprawnienia kontrolujących w wypadku kontroli w podmiocie realizującym projekty ze środków pochodzących z Unii Europejskiej] | str. 409

Art. 14. (uchylony) | str. 410

Art. 14a. [Procedura kontroli w zakresie oświadczeń majątkowych] | str. 410

Art. 14b. (uchylony) | str. 414

Art. 14c. [Korekta deklaracji podatkowych w toku postępowania kontrolnego] | str. 414

Art. 15. (uchylony) | str. 419

Art. 16-23. (uchylone) | str. 419

Art. 24. [Zakończenie postępowania kontrolnego; decyzja] | str. 419

Art. 24a. (uchylony) | str. 439

Art. 25. [Wykonanie przez wierzyciela obowiązków wynikających z decyzji organu kontroli skarbowej] | str. 439

Art. 26. [Zaskarżanie i wzruszanie decyzji organu kontroli skarbowej] | str. 444

Art. 27. [Wynik kontroli] | str. 467

Art. 28. [Zakończenie postępowania kontrolnego w przypadku spraw zakończonych decyzją organu podatkowego] | str. 474

Art. 29-30. (uchylone) | str. 476

Art. 31. [Procedura postępowania kontrolnego i stosowanie przepisów ordynacji podatkowej] | str. 477

Art. 32. [Nota sygnalizacyjna] | str. 621

Art. 33. [Uprawnienia organów kontroli skarbowej do uzyskiwania informacji od instytucji finansowych w toku postępowania karnego] | str. 623

Art. 33a. [Przesłanki wystąpienia w toku postępowania kontrolnego do instytucji finansowej o udzielenie informacji o kontrolowanym] | str. 631

Art. 33b. [Warunki udostępnienia informacji uzyskanej od instytucji finansowej] | str. 635

Art. 34. [Tajemnica skarbowa] | str. 638

Art. 34a. [Nieograniczony dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową] | str. 647

Art. 34b. [Ograniczony dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową] | str. 649

Art. 34c. [Uprawnienia kontrolowanego w przypadku informacji objętych tajemnicą skarbową] | str. 655

Art. 35. (uchylony) | str. 659

Rozdział 3a. (utracił moc) | str. 660

Rozdział 3b. (uchylony) | str. 661

Art. 35b. (uchylony) | str. 661

Art. 35c-35g. (uchylone) | str. 663

Rozdział 4.
Wywiad skarbowy | str. 664


Art. 36. [Definicja i zakres wywiadu skarbowego] | str. 664

Art. 36a. (utracił moc) | str. 679

Art. 36aa. [Obserwacja i rejestracja zdarzeń w miejscach publicznych] | str. 679

Art. 36b. [Uprawnienia do uzyskiwania danych telekomunikacyjnych oraz od podmiotu świadczącego usługi pocztowe] | str. 683

Art. 36c. [Kontrola operacyjna] | str. 695

Art. 36ca. [Niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi] | str. 706

Art. 36d. [Zasady postępowania z materiałami zgromadzonymi w toku czynności wywiadu skarbowego] | str. 712

Art. 36e. [Podmioty uprawnione do korzystania z materiałów zgromadzonych przez wywiad skarbowy] | str. 721

Art. 36f. [Zasady współpracy wywiadu skarbowego z innymi organami, służbami i instytucjami państwowymi] | str. 724

Art. 36g. [Uprawnienie do korzystania z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Rejestrze Informacji Kryminalnych] | str. 728

Art. 36h. [Korzystanie ze zbiorów danych prowadzonych na podstawie przepisów szczególnych] | str. 730

Art. 36i. [Korzystanie z pomocy osób niebędących pracownikami jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej] | str. 731

Art. 36j. [Zasady udostępniania informacji o osobie zgromadzonych w toku czynności operacyjnorozpoznawczych] | str. 734

Art. 36k. (uchylony) | str. 736

Art. 36l. [Informacja o pracach wywiadu skarbowego] | str. 736

Art. 37. [Pokrywanie kosztów wywiadu skarbowego] | str. 740

Art. 37a. [Uprawnienia pracowników wywiadu skarbowego] | str. 741

Rozdział 5.
Inspektorzy oraz pracownicy kontroli skarbowej | str. 745


Art. 37b. [Podmioty wykonujące czynności związane z realizacją zadań ustawowych kontroli skarbowej] | str. 745

Art. 38. [Prerogatywy inspektorów kontroli skarbowej] | str. 752

Art. 39. [Warunki powołania na stanowisko inspektora kontroli skarbowej] | str. 768

Art. 39a. [Powołanie i odwołanie inspektora kontroli skarbowej] | str. 787

Art. 40. [Zasady wynagradzania inspektorów i pracowników kontroli skarbowej] | str. 791

Art. 40a. [Oddelegowanie inspektora kontroli skarbowej] | str. 796

Art. 41. [Ochrona inspektorów i pracowników kontroli skarbowej] | str. 802

Art. 42. [Obligatoryjne odwołanie inspektora kontroli skarbowej] | str. 805

Art. 42a. [Fakultatywne przyczyny odwołania inspektora kontroli skarbowej] | str. 812

Art. 42b. [Rozwiązanie stosunku pracy z inspektorem kontroli skarbowej] | str. 816

Art. 42c. [Wyłączenie stosowania przepisów kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej przy rozwiązywaniu stosunku pracy z inspektorem kontroli skarbowej] | str. 817

Art. 42d. [Wygaśnięcie stosunku pracy inspektora kontroli skarbowej] | str. 818

Art. 42e. [Przeniesienie inspektora do innej jednostki organizacyjnej kontroli skarbowej] | str. 821

Art. 42f. [Warunki podjęcia pracy w komórkach realizacyjnych i wywiadzie skarbowym] | str. 821

Art. 42g. [Wyłączenie zasady upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach w wywiadzie skarbowym] | str. 824

Art. 42h. [Badanie zdolności fizycznych i psychicznych kandydatów do pracy w komórkach realizacyjnych i wywiadzie skarbowym] | str. 825

Art. 42i. [Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do pracy w komórkach realizacyjnych i wywiadzie skarbowym] | str. 829

Art. 42j. [Badania lekarskie i psychologiczne pracowników komórek realizacyjnych i wywiadu skarbowego] | str. 834

Art. 42k. [Czas pracy pracowników komórek realizacyjnych i wywiadu skarbowego] | str. 836

Art. 43. [Stosowanie przepisów innych ustaw do spraw z zakresu prawa pracy] | str. 838

Rozdział 5a.
Kara pieniężna | str. 840

Art. 43a. [Sankcje za nieudzielenie informacji organom kontroli skarbowej] | str. 840

Rozdział 6.
Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe | str. 842


Art. 44-59. (pominięte). | str. 842

Bibliografia | str. 843

Wykaz orzecznictwa | str. 847

Indeks rzeczowy 853

Ukryj

Opis:

W komentarzu przedstawiono ustrój kontroli skarbowej, procedury kontrolne oraz zagadnienia dotyczące stosunku pracy inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.

Autor bardzo szeroko i wnikliwie analizuje wszystkie regulacje zawarte w ustawie, dużą wagę przykłada zwłaszcza do postępowania kontrolnego, specjalnych uprawnień pracowników komórek realizacyjnych (stosowanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej) oraz wywiadu skarbowego.

Publikacja dostarcza konkretnych rozwiązań dotyczących interpretacji przepisów ustawy o kontroli skarbowej i dzięki temu może być pomocna w rozstrzyganiu sporów pomiędzy organami kontroli skarbowej a podmiotami kontrolowanymi, pojawiających się w toku podejmowanych czynności.

Jest to jedyny na rynku komentarz, w którym tak szeroko wykorzystano materiały z procesu legislacyjnego - uzasadnienia projektów ustaw, opinie eksperckie, w tym opinie Biura Analiz Sejmowych, oraz orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.

Adresaci:
Opracowanie jest przeznaczone dla pracowników aparatu skarbowego, przede wszystkim jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, dla podmiotów kontrolowanych, sędziów orzekających w sprawach z zakresu kontroli skarbowej, doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów, a także pracowników naukowych oraz studentów wydziałów prawa i ekonomii.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4406-7 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 864
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: ABC-0272;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów