Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book




Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne

Przedmiotem wykładu jest ogólne postępowanie administracyjne oraz inne postępowania normowane przepisami ustaw szczególnych.

więcej

Autorzy: Krzysztof Chorąży, Wojciech Taras, Andrzej Wróbel,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.12.2008 r.
Kod: KAM-0547:W04D01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 



Wykaz skrótów
str. 11

Rozdział pierwszy Prawo administracyjne proceduralne
str. 13
1. Normy proceduralne w systemie norm prawa administracyjnego
str. 13
2. System proceduralnego prawa administracyjnego
str. 15
3. Wpływ prawa europejskiego (wspólnotowego) naprawo o postępowaniu administracyjnym
str. 19
Wybrana literatura
str. 26

Rozdział drugiZakres obowiązywania norm kodeksu postępowania administracyjnego regulujących ogólne postępowanie administracyjne
str. 27
Wybrana literatura
str. 34

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego
str. 35
1. Istota i funkcje zasad ogólnych postępowania administracyjnego
str. 35
2. Charakterystyka zasad ogólnego postępowania administracyjnego
str. 36
Wybrana literatura
str. 47

Rozdział czwarty Podmioty i uczestnicy ogólnego postępowania administracyjnego
str. 48
1. Organy prowadzące ogólne postępowanie administracyjne
str. 48
2. Strona ogólnego postępowania administracyjnego
str. 56
3. Uczestnicy na prawach strony
str. 58
4. "Inni" uczestnicy postępowania administracyjnego
str. 60
Wybrana literatura
str. 60

Rozdział piąty Ogólne postępowanie administracyjne przed organami i instancji
str. 61
1. Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego
str. 61
2. Terminy, załatwianie spraw, doręczenia i wezwania
str. 65
2.1. Terminy
str. 65
2.2. Załatwianie spraw
str. 67
2.3. Doręczenie
str. 70
2.4. Wezwanie
str. 73
3. Postępowanie wyjaśniające
str. 75
3.1. Rozprawa administracyjna
str. 75
3.2. Postępowanie dowodowe
str. 77
3.3. Zawieszenie postępowania administracyjnego
str. 83
3.4. Umorzenie postępowania administracyjnego
str. 85
3.5. Postanowienia
str. 86
4. Zakończenie postępowania administracyjnego
str. 87
4.1. Decyzja
str. 88
4.2. Ugoda administracyjna
str. 92
Wybrana literatura
str. 95

Rozdział szósty Weryfikacja rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym - zagadnienia wstępne
str. 96
1. Standardy prawnomiędzynarodowe i konstytucyjne
str. 96
2. Środki prawne - pojęcie i podziały
str. 99
Wybrana literatura
str. 102

Rozdział siódmy Weryfikacja rozstrzygnięć nie ostatecznych w postępowaniu administracyjnym
str. 104
1. Odwołanie
str. 104
1.1. Tok instancji
str. 104
1.2. Podmioty uprawnione do wniesienia odwołania
str. 110
1.3. Forma, treść i termin wniesienia odwołania
str. 113
1.4. Skutki wniesienia i cofnięcia odwołania
str. 117
1.5. Postępowanie odwoławcze przed organem I instancji
str. 120
1.6. Postępowanie odwoławcze przed organem II instancji
str. 122
1.7. Decyzje organu odwoławczego
str. 127
1.8. Zakaz reformationis in peius
str. 135
2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
str. 137
3. Zażalenie
str. 141
Wybrana literatura
str. 143

Rozdział ósmy Weryfikacja rozstrzygnięć ostatecznych w postępowaniu administracyjnym
144
1. Wznowienie postępowania
str. 144
2. Stwierdzenie nieważności decyzji
str. 168
3. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznych
str. 175
Wybrana literatura
str. 179

Rozdział dziewiąty Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń
str. 180
Wybrana literatura
str. 184

Rozdział dziesiąty Postępowanie w sprawach skarg, wniosków i petycji
str. 185
Wybrana literatura
str. 190

Rozdział jedenasty Opłaty i koszty postępowania
str. 191

Rozdział dwunasty Postępowanie egzekucyjne w administracji
str. 195
1. Istota postępowania, jego zasady i zakres przedmiotowy
str. 195
2. Podmioty postępowania
str. 198
3. Przebieg postępowania
str. 203
3.1. Wszczęcie postępowania
str. 203
3.2. Czynności egzekucyjne
str. 205
3.3. Zawieszenie postępowania
str. 206
3.4. Umorzenie postępowania
str. 207
3.5. Zbieg egzekucji
str. 209
3.6. Ograniczenia egzekucji administracyjnej
str. 210
4. Koszty egzekucyjne
str. 213
5. Środki prawne
str. 216
5.1. Zarzut
str. 216
5.2. Zażalenie
str. 218
5.3. Żądanie o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji
str. 218
5.4. Skarga na czynności egzekucyjne
str. 219
5.5. Skarga na bezczynność wierzyciela
str. 219
5.6. Przywrócenie terminu oraz skargi i wnioski
str. 220
5.7. Powództwo opozycyjne
str. 220
5.8. Powództwo ekscydencyjne
str. 220
5.9. Kontrola sądu administracyjnego
str. 221
6. Postępowanie zabezpieczające
str. 221
7. Egzekucja należności pieniężnych
str. 224
7.1. Egzekucja z pieniędzy
str. 225
7.2. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
str. 225
7.3. Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej
str. 226
7.4. Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych
str. 227
7.5. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych
str. 227
7.6. Egzekucja z praw z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych oraz wierzytelności z rachunków pieniężnych
str. 228
7.7. Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych
str. 228
7.8. Egzekucja z weksla
str. 228
7.9. Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej
str. 228
7.10. Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
str. 229
7.11. Egzekucja z pozostałych praw majątkowych
str. 229
7.12. Egzekucja z ruchomości
str. 229
7.13. Egzekucja z nieruchomości
str. 231
7.14. Wyjawienie majątku przez zobowiązanego
str. 232
7.15. Podział kwoty uzyskanej z egzekucji
str. 232
8. Egzekucja należności niepieniężnych
str. 233
8.1. Grzywna w celu przymuszenia
str. 234
8.2. Wykonanie zastępcze
str. 234
8.3. Odebranie rzeczy ruchomej
str. 235
8.4. Odebranie nieruchomości. Opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń
str. 236
8.5. Przymus bezpośredni
str. 236
8.6. Postępowanie uproszczone
str. 237
9. Udzielanie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z jego pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych
str. 237
10. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
str. 239
Wybrana literatura
str. 240

Rozdział trzynasty Postępowanie sądowoadministracyjne
str. 241
1. Zagadnienia ogólne
str. 241
2. Okresy rozwoju sądownictwa administracyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej
str. 243
3. Ustrój sądownictwa administracyjnego
str. 251
4. Pojęcie i funkcje postępowania sądowoadministracyjnego
str. 251
5. Rodzaje postępowania sądowoadministracyjnego
str. 253
6. Stosunek postępowania sądowoadministracyjnego do postępowania cywilnego, postępowania administracyjnego i niektórych innych postępowań
str. 254
7. Przesłanki postępowania sądowoadministracyjnego
str. 256
8. Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego
str. 257
9. Właściwość sądów administracyjnych
str. 257
10. Skład sądu administracyjnego
str. 259
11. Wyłączenie sędziego
str. 260
12. Zdolność sądowa i zdolność procesowa
str. 261
13. Strony i uczestnicy postępowania
str. 263
14. Pełnomocnicy
str. 265
15. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego
str. 266
16. Pojęcie skargi i jej rodzaje
str. 267
17. Pojęcie i warunki skargi
str. 269
18. Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego
str. 272
19. Odrzucenie skargi
str. 272
20. Cofnięcie skargi
str. 273
21. Skutki wniesienia skargi
str. 273
22. Postępowanie mediacyjne i uproszczone
str. 274
23. Zawieszenie postępowania
str. 275
24. Umorzenie postępowania
str. 277
25. Dowody w postępowaniu sądowoadministracyjnym
str. 278
26. Orzeczenia i ich rodzaje
str. 278
27. Zasady orzekania w postępowaniu sądowoadministracyjnym
str. 279
28. Wyroki i ich rodzaje
str. 281
29. Postanowienia i ich rodzaje
str. 282
30. Wydanie orzeczenia
str. 283
31. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń
str. 284
32. Prawomocność orzeczeń
str. 285
33. Wykonywanie i skuteczność orzeczeń sądowych
str. 286
34. Zaskarżanie orzeczeń sądowych
str. 287
35. Skarga kasacyjna
str. 288
36. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
str. 290
37. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 292
38. Zażalenie
str. 294
39. Obalanie prawomocnych orzeczeń sądowych (wznowienie postępowania)
str. 295
40. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 298
41. Rozpoznawanie przez Naczelny Sąd Administracyjny sporów o właściwość i sporów kompetencyjnych
str. 299
42. Koszty postępowania
str. 300
Wybrana literatura
str. 300

Literatura
str. 301

Skorowidz
str. 303

Ukryj

Opis:

Niniejszy podręcznik, którego autorami są pracownicy naukowi i praktycy, przeznaczony jest dla studentów prawa oraz administracji. Przedmiotem wykładu jest ogólne postępowanie administracyjne oraz inne postępowania normowane przepisami ustaw szczególnych.

Rozważania autorów utrzymane są w konwencji wykładni przepisów o postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym w administracji oraz przed sądami administracyjnymi, wzbogaconej poglądami doktryny prawa publicznego. Autorzy powołują w podręczniku liczne orzeczenia Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nadaje to opracowaniu dodatkowy walor, polegający na wskazaniu praktyki stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-356-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , s. 312
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie sądowoadministracyjne
Kod: KAM-0547:W04D01 Miejsce wydania: Kraków

Informacje biograficzne autorów