Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Janusz Sługocki,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0472:W03P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział pierwszy
Zagadnienia ogólne
str. 13


1. Pojęcie administracji i administracyjnego prawa ustrojowego
str. 13

2. Źródła prawa
str. 18

2.1. Pojęcie i klasyfikacje źródeł prawa
str. 18

2.2. Źródła powszechnie obowiązującego prawa
str. 22

2.3. Akty prawne o charakterze wewnętrznym
str. 40

3. Podmioty administracji
str. 41

Literatura
str. 53

Rozdział drugi
Prezydent i administracja rządowa
str. 56


1. Modele władzy wykonawczej w Europie
str. 56

1.1. Model monokratyczny (jednoczłonowy)
str. 56

1.2. Model dualistyczny (dwuczłonowy)
str. 57

2. Prezydent RP
str. 63

3. Rada Ministrów i Prezes Rady Ministrów
str. 66

3.1. Pozycja ustrojowa Rady Ministrów
str. 66

3.2. Wewnętrzne organy Rady Ministrów i Prezesa RM
str. 70

3.3. Prezes Rady Ministrów
str. 79

3.4. Ministrowie
str. 84

3.5. Komitety o swoistej pozycji prawnej
str. 93

3.6. Urzędy centralne i inne jednostki organizacyjne administracji centralnej
str. 99

3.7. Podmioty nadzorowane, podległe lub działające przy Prezesie RM i ministrach (wybrane przykłady)
str. 104

4. Administracja rządowa w terenie
str. 144

4.1. Wojewoda
str. 148

4.2. Organy administracji niezespolonej
str. 166

Literatura
str. 181

Rozdział trzeci
Podział terytorialny
str. 184


1. Pojęcie i rodzaje podziałów terytorialnych
str. 184

2. Przesłanki reform podziału terytorialnego
str. 186

2.1. Problematyka podziału terytorialnego w okresie międzywojennym
str. 186

2.2. Przesłanki kształtowania podziału terytorialnego
str. 188

3. Współczesny podział terytorialny
str. 192

Literatura
str. 196

Rozdział czwarty
Samorząd terytorialny
str. 198


1. Samorząd terytorialny - zagadnienia ogólne
str. 198

1.1. Znaczenie samorządu terytorialnego
str. 198

1.2. Samorząd jako forma administracji zdecentralizowanej
str. 199

1.3. Koncepcje samorządu terytorialnego
str. 201

2. Samorząd lokalny w Europie
str. 207

2.1. Francja
str. 207

2.2. Wielka Brytania
str. 214

2.3. Niemcy
str. 227

2.4. Austria
str. 240

2.5. Szwajcaria
str. 243

2.6. Hiszpania
str. 246

3. Regiony w Europie
str. 248

3.1. Uwarunkowania statusu regionu
str. 248

3.2. Regionalizacja
str. 250

3.3. Region samorządowy
str. 256

3.4. Region autonomiczny
str. 261

3.5. Kraje w państwie federacyjnym
str. 276

4. Samorząd terytorialny II Rzeczypospolitej
str. 286

4.1. Konstytucja marcowa
str. 287

4.2. Ustawa "scaleniowa" z 1933 r.
str. 288

4.3. Konstytucja kwietniowa
str. 291

4.4. Województwo śląskie
str. 292

5. Podstawy ustroju samorządu terytorialnego
str. 293

5.1. Konstytucja i ustawy ustrojowe
str. 293

5.2. Podstawowe zasady ustroju samorządu terytorialnego
str. 293

6. Władze samorządu terytorialnego
str. 300

6.1. Wykonywanie władzy
str. 300

6.2. Wybory do organów stanowiących samorządu terytorialnego
str. 303

6.3. Bezpośrednie wybory wójta (burmistrza i prezydenta miasta)
str. 311

6.4. Rada gminy, rada powiatu i sejmik województwa
str. 313

6.5. Organ wykonawczy
str. 321

6.6. Zakres działania jednostek samorządu terytorialnego (wybrane zagadnienia)
str. 336

6.7. Finansowo-majątkowe podstawy działalności samorządu terytorialnego
str. 375

7. Nadzór
str. 381

8. Samorząd terytorialny a integracja europejska
str. 385

8.1. Samorządowe instytucje europejskie
str. 385

8.2. Konwencje międzynarodowe
str. 386

Literatura
str. 392

Rozdział piąty
Kontrola administracji
str. 400


1. Pojęcie kontroli administracji
str. 400

2. Organy kontroli administracji (wybrane przykłady)
str. 404

2.1. Najwyższa Izba Kontroli
str. 404

2.2. Rzecznik Praw Obywatelskich
str. 406

2.3. Regionalne izby obrachunkowe
str. 409

3. Sądowa kontrola administracji
str. 415

3.1. Trybunał Stanu
str. 415

3.2. Trybunał Konstytucyjny
str. 417

3.3. Sądownictwo administracyjne
str. 420

Literatura
str. 424

Rozdział szósty
Urzędnicy i służba cywilna
str. 427


1. Zakres regulacji prawa urzędniczego
str. 427

2. Służba cywilna
str. 432

2.1. Modele służby cywilnej
str. 432

2.2. Służba cywilna w Polsce
str. 433

Literatura
str. 441Ukryj

Opis:

W książce przedstawione zostały podstawowe zagadnienia ustrojowego prawa administracyjnego, w tym w szczególności podstawy prawne działania naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, administracji rządowej w terenie oraz samorządu terytorialnego. Obszernie omówiono w niej także problematykę podziału terytorialnego kraju, organizacji kontroli administracji i zasad funkcjonowania służby cywilnej. Prezentacja bieżącego stanu prawnego poprzedzona jest uwagami ogólnymi wskazującymi na przesłanki kształtowania się konkretnych instytucji w Polsce oraz ukazującymi europejski kontekst polskiego ustroju administracji publicznej przez przybliżenie wybranych, modelowych rozwiązań ustrojowych przyjętych w innych państwach. .. Podręcznik ma pełnić rolę uzupełniającą wobec podstawowego wykładu ogólnej części prawa administracyjnego. Przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji. Może służyć również studentom innych kierunków (np. ekonomii lub politologii) oraz urzędnikom, radnym i innym osobom zainteresowanym podstawami ustrojowymi funkcjonowania administracji publicznej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0775-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 444
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-0472:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów