Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2016
Nr 3/2016 [92]

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to nieocenione źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa dla organów gmin, powiatów i województw oraz osób interesujących się problematyką funkcjonowania samorządu w Polsce. Pismo ukazuje się od 1995 roku.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6502:201603  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 93,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 83,70 zł. ( Oszczędzasz: 9,30 zł. )

Spis treści: 

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Nadzwyczajny tryb postępowania o ochronę dóbr osobistych w kampanii przed referendum lokalnym (omówienie: Mirosław Stec) | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2016 r. (SK 16/14) | str. 6

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu - moc wiążąca uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 23

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 2 marca 2016 r. (SKO.ŚR/4111/819/2015) | str. 24

Warunki zabudowy - kontynuacja funkcji zabudowy (omówienie: Dariusz Kozłowski) | str. 28

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 4 marca 2016 r. (SKO.ZP/415/610/2015) | str. 29

Udostępnienie informacji publicznej - tajemnica przedsiębiorcy (omówienie: Barbara Michalak) | str. 38

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 2 czerwca 2016 r. (SKO 4541/44/16) | str. 41

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - WOJEWÓDZTWO

Uzgodnienie projektu planu miejscowego z zarządem województwa obszaru projektowanej drogi - określenie klasy drogi (omówienie: Magdalena Raguszewska) | str. 46

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 22 marca 2016 r. (SKO 4121/5/15) | str. 48

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów

Niedopuszczalność podejmowania uchwał w sprawie stosowania nieopublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego (omówienie: Tomasz Judecki) | str. 55

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z 19 maja 2016 r. (PNK-I.4131.267.2016) | str. 58

Powierzenie przez gminę zadań własnych komunalnej osobie prawnej (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 63

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 grudnia 2015 r. (II OSK 2590/15) | str. 63

Amortyzacja środków trwałych przedsiębiorstwa jako element ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (omówienie: Gabriel Węgrzyn) | str. 71

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 lutego 2016 r. (II OSK 178/16) | str. 71

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 80

Uchwała nr 2/6/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 27 stycznia 2016 r. | str. 80

Udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 83

Uchwała nr 1.13.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 12 stycznia 2016 r. | str. 83

Pomoc udzielana spółkom wodnym (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 86

Uchwała nr 51/II/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 21 stycznia 2016 r. | str. 86

Dotacje dla przedszkoli i szkół (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 89

Uchwała nr 9/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 27 stycznia 2016 r. | str. 89

Uchwała nr 89/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 16 grudnia 2015 r. | str. 92

Uchwała nr 4/348/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 24 lutego 2016 r. | str. 96

Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (omówienie: Ryszard Paweł Krawczyk) | str. 100

Uchwała nr 19/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 26 stycznia 2016 r. | str. 100

GLOSY

Tomasz Szewc, Termin wniesienia samorządowej skargi powszechnej | str. 102

Glosa krytyczna do uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 kwietnia 2007 r.
(II OPS 2/07) | str. 102

Paweł Daniel, Jednostka samorządu terytorialnego jako strona postępowania nadzwyczajnego prowadzonego przez organ wyższego stopnia | str. 108

Komentarz do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 maja 2015 r. (I OSK 2188/13) | str. 108

Adam Ostapski, Pozostawanie przez osobę niepełnosprawną w związku małżeńskim z osobą, która formalnie nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jako przesłanka negatywna dla przyznania zstępnemu osoby niepełnosprawnej zasiłku dla opiekuna | str. 114

Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 19 lutego 2015 r. (IV SA/Wr 924/14) | str. 114

Artur Kokoszkiewicz, Niezbędny zakres współdziałania podatnika i organu podatkowego dla obiektywnego rozstrzygnięcia sprawy podatkowej | str. 120

Glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 17 lutego 2016 r. (I SA/Kr 2011/15) | str. 120

Dariusz Felcenloben, Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany w ewidencji gruntów i budynków | str. 128

Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 25 lutego 2015 r. (II SA/Ke 45/15) | str. 128

Wykaz aktów prawnych | str. 138

Skorowidz rzeczowy | str. 140

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1232-7107 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 140
Rodzaj: czasopisma samorządowe , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-6502:201603 Miejsce wydania: Warszawa