Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych - Nr 3/2014
Nr 3/2014 [84]

Kwartalnik poświęcony problemom prawnym samorządu terytorialnego - to nieocenione źródło wiedzy na temat wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa dla organów gmin, powiatów i województw oraz osób interesujących się problematyką funkcjonowania samorządu w Polsce. Pismo ukazuje się od 1995 roku.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6502:201403  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Brak zagwarantowania województwom zachowania istotnej części dochodów własnych do realizacji zadań własnych jest niezgodny z Konstytucją RP | str. 5

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 marca 2014 r. (K 13/11) | str. 8

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - GMINA

Postępowanie w sprawie określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - status strony i spółka prawa handlowego jako organ administracji publicznej | str. 42

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 6 maja 2014 r. (SKO 4138/29/14) | str. 42

Pojęcie "oddalenie powództwa alimentacyjnego" jako przesłanka przyznania zasiłku rodzinnego osobie samotnie wychowującej dziecko | str. 51

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 9 kwietnia 2014 r. (SKO 4315/49/14) | str. 51

Uznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane z uwagi na śmierć dłużnika alimentacyjnego | str. 55

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 9 kwietnia 2014 r. (SKO 4317/56/14) | str. 55

Postępowanie w sprawie obowiązku zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego | str. 58

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 24 marca 2014 r. (SKO 4317/47/14) | str. 58

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - WOJEWÓDZTWO

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - termin wydatkowania środków | str. 62

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z 12 czerwca 2014 r. (43.12/D-11/7/14) | str. 62

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - charakter umowy dotacyjnej | str. 68

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z 18 stycznia 2013 r. (405.426/F-18/7/12) | str. 68

WOJEWODOWIE

Ustrój, organizacja gminy i zakres kompetencji jej organów | str. 73

Udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanej przez gminę | str. 73

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 28 czerwca 2013 r. (NPII.4131.1.340.2013) | str. 73

Przesłanki odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków | str. 76

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 17 kwietnia 2014 r. (II SA/Wr 592/13) | str. 76

Obowiązek uwzględnienia utworzonych jednostek pomocniczych przy podziale gminy na okręgi wyborcze | str. 85

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 31 października 2012 r. (NPII.4131.1.480.2012) | str. 86

Obligatoryjne elementy rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi | str. 88

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 9 stycznia 2013 r. (NPII.4131.1.23.2013) | str. 88

Ustrój, organizacja powiatu i zakres kompetencji jego organów | str. 91

Zakaz łączenia mandatu radnego rady powiatu z funkcją wicedyrektora w powiatowym zespole placówek socjoterapeutycznych | str. 91

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 września 2013 r. (II OSK 1781/13) | str. 91

Przesłanka zwolnienia z zakazu zajmowania określonych stanowisk w organach spółek przez osoby pełniące funkcje publiczne, zgłoszone do objęcia stanowisk w organach spółek przez jednostki samorządu terytorialnego - zachowanie formy pisemnej zgłoszenia | str. 96

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 kwietnia 2014 r. (II OSK 637/14) | str. 97

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Budżet i jego zmiany. Kontrola wykonania | str. 102

Zmiany w budżecie | str. 102

Uchwała nr 12.182.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 29 kwietnia 2014 r | str. 102

Uchwała nr VIII/1471/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 25 marca 2014 r | str. 104

Uchwała nr 1205/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 19 marca 2014 r | str. 106

Uchwała nr 225/XIII/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 3 czerwca 2014 r | str. 106

Fundusz sołecki | str. 110

Uchwała nr 3.33.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 21 stycznia 2014 r | str. 110

Uchwała nr X.74.S.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 29 kwietnia 2014 r | str. 111

Uchwała nr 210/XII/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 22 maja 2014 r | str. 112

Program naprawczy | str. 114

Uchwała nr VIII/1470/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z 25 marca 2014 r | str. 114

Uchwała nr 10/59/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 7 marca 2014 r | str. 115

Przekazywanie zadań między jednostkami samorządu terytorialnego | str. 119

Uchwała nr 15.202.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 10 czerwca 2014 r | str. 119

Obligacje | str. 123

Uchwała nr 74/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 16 kwietnia 2014 r | str. 123

Gospodarka finansowa. Podatki, opłaty, kredyty, pożyczki, dotacje | str. 125

Utrzymanie czystości i porządku w gminach - opłaty | str. 125

Uchwały nr 1981/14 i 1982/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 6 maja 2014 r | str. 125

Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych | str. 127

Uchwała nr 044/g244/D/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 13 lutego 2014 r | str. 127

Uchwała nr 227/XIII/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 3 czerwca 2014 r | str. 132

Uchwała nr 0102-78/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 6 kwietnia 2014 r | str. 134

Wykaz aktów prawnych | str. 137

Skorowidz rzeczowy | str. 139

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1232-7107 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 140
Rodzaj: czasopisma samorządowe , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-6502:201403 Miejsce wydania: Warszawa