Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Samorząd Terytorialny - Nr 11/2016
Nr 11/2016

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych.

więcej

Autorzy: Hubert Izdebski (Redaktor naczelny),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6503:201611  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 57,75 zł.
Twoja cena brutto już od: 51,98 zł. ( Oszczędzasz: 5,77 zł. )

Spis treści: KONKURS

Ogłoszenie o XIV edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie obronione w 2016 r. - przypomnienie
str. 5

ARTYKUŁY

Kacper Siwek
 • Zasada zrównoważonego budżetu bieżącego a efektywność wykorzystania wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego
 • str. 6

  Iwona Sierpowska
 • Prawo osób niepełnosprawnych do zasiłku stałego - zagadnienia problemowe w świetle orzecznictwa sądowego
 • str. 19

  Lech Dubiński
 • Wybrane zagadnienia prawne dotyczące paliwa alternatywnego
 • str. 30

  Krzysztof Gruszecki
 • Usuwanie drzew lub krzewów przez użytkowników urządzeń przesyłowych po nowelizacji z 25.06.2015 r.
 • str. 40

  Dorota Fleszer
 • Cywilnoprawna reprezentacja gminy
 • str. 51

  Marcin Rulka
 • Zmiana liczby członków rady gminy w trakcie kadencji
 • str. 59

  Dawid Czesyk
 • Pozycja ustrojowa oraz kompetencje komisji rewizyjnej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów
 • str. 72

  RECENZJE I OMÓWIENIA

  Robert Gawłowski
  Ewa Glińska, Budowanie marki miasta. Koncepcje, warunki, modele, Wolters Kluwer, Warszawa 2016
  str. 83

  ORZECZNICTWO

  Angelika Drelichowska
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 24 marca 2015 r. (III SA/Wr 838/14); glosa aprobująca
 • str. 85

  SPRAWOZDANIA

  Adam Jarosz
  Konferencje Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczące samorządu terytorialnego w latach 2014-2016
  str. 89

  Table of Contents & Abstracts
  str. 94
  Kacper Siwek
  Zasada zrównoważonego budżetu bieżącego a efektywność wykorzystania wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego
  W artykule autor przedstawia obowiązujące w Polsce zasady równoważenia budżetu bieżącego jednostek samorządu terytorialnego. Szczególną uwagę kieruje na zagadnienie związane z efektywnością oraz przejrzystością przyjętych uregulowań prawnych. W tym kontekście przedstawia zakres równoważenia budżetu bieżącego za pomocą wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych. Wykazuje, że jednostki samorządu terytorialnego dysponują znacznymi zasobami finansowymi, będącymi wynikiem "odkładania" środków finansowych, które pozostają po zaciągniętych kredytach, pożyczkach czy też wyemitowanych papierach wartościowych.

  Początek strony


  Iwona Sierpowska
  Prawo osób niepełnosprawnych do zasiłku stałego - zagadnienia problemowe w świetle orzecznictwa sądowego
  Zasiłek stały jest świadczeniem zapewniającym dochód osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, które własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie utrzymania na poziomie minimum egzystencji. Przyznanie tego świadczenia częściowo jest oparte na zasadzie uznaniowości, która może prowadzić do niejednakowego traktowania osób niepełnosprawnych znajdujących się w podobnych sytuacjach. Wątpliwości dotyczą w szczególności rozstrzygania takich problemów, jak: możliwość łączenia zasiłku stałego z pracą zarobkową, określenie początkowej daty okresu zasiłkowego oraz uznanie ciągłości świadczenia w okresie oczekiwania na wydanie kolejnego orzeczenia w sprawie niepełnosprawności. Ustaleniem jednolitej wykładni zajęła się judykatura, niemniej - jak podkreśla autorka - linia orzecznicza i ukształtowana na jej podstawie praktyka będą wymagały weryfikacji w związku z orzeczoną niekonstytucyjnością jednego z przepisów ustawy o pomocy społecznej.

  Początek strony


  Lech Dubiński
  Wybrane zagadnienia prawne dotyczące paliwa alternatywnego
  Artykuł dotyczy kluczowych kwestii prawnych związanych z wykorzystaniem paliwa alternatywnego. Autor wskazuje, czym jest paliwo alternatywne, jakie podstawowe akty prawne regulują jego wykorzystanie, jak wygląda rynek paliwa alternatywnego w Polsce, a także jakie warunki prawne i techniczne trzeba spełnić, aby móc to paliwo produkować i wykorzystywać. Ponadto omawia zagadnienie opodatkowania paliwa alternatywnego podatkiem akcyzowym.

  Początek strony


  Krzysztof Gruszecki
  Usuwanie drzew lub krzewów przez użytkowników urządzeń przesyłowych po nowelizacji z 25.06.2015 r.
  Przedmiotem rozważań w artykule są rozwiązania wynikające z ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody pozwalające przedsiębiorstwom, w skład których wchodzą urządzenia przesyłowe, na usuwanie drzew lub krzewów stwarzających zagrożenie dla tych urządzeń na innych zasadach niż ogólne. W opracowaniu autor przedstawia ramy podmiotowe i przedmiotowe zastosowania tych rozwiązań. Jednocześnie ukazuje zagrożenia mogące się z tym wiązać, wynikające z błędów ustawodawcy, jak również przedstawia propozycje ich naprawienia.

  Początek strony


  Dorota Fleszer
  Cywilnoprawna reprezentacja gminy
  Gmina z mocy prawa została wyposażona w osobowość prawną, co ściśle wiąże się z przyznaniem jej ochrony sądowej, prawa własności i innych praw majątkowych. W konsekwencji może ona występować w obrocie prawnym nie tylko jako podmiot prawa publicznego, ale także prywatnego. Przyznanie gminie osobowości prawnej umożliwia jej nawiązywanie stosunków cywilnoprawnych, jednak - na co zwraca uwagę autorka artykułu - rodzi to pytanie o zasady jej reprezentacji, które zostały określone w art. 46 ustawy o samorządzie gminnym.

  Początek strony


  Marcin Rulka
  Zmiana liczby członków rady gminy w trakcie kadencji
  Artykuł przedstawia regulację prawną w zakresie zmiany ustawowego oraz faktycznego składu rady gminy oraz postulaty de lege ferenda dotyczące tej regulacji. Autor wskazuje, że w przypadku zmian terytorialnych nie w każdej sytuacji określonej w przepisach kodeksu wyborczego konieczna wydaje się zmiana ustawowego składu rady. Należałoby również skrócić okres pomiędzy wygaszeniem mandatu a jego obsadzeniem, który w praktyce bywa zdecydowanie zbyt długi i powoduje zmniejszenie faktycznego składu rady. Problemem wymagającym uregulowania jest natomiast postępowanie w sytuacji złożenia przez radnego - którego mandat został wygaszony - wniosku o przywrócenie terminu lub nadzwyczajnego środka zaskarżenia.

  Początek strony


  Dawid Czesyk
  Pozycja ustrojowa oraz kompetencje komisji rewizyjnej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów
  Komisja rewizyjna jest organem wewnętrznym organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. W jej skład wchodzą radni ze wszystkich klubów wchodzących w skład rady. Komisja rewizyjna przede wszystkim posiada kompetencje o charakterze kontrolnym; prawodawca zapewnił jej również udział w ramach procedury absolutoryjnej. Zakres kontroli obejmuje działalność organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, a także jednostek organizacyjnych oraz pomocniczych. Opracowanie zawiera analizę przepisów prawa i literatury przedmiotu, a także orzecznictwa sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów w zakresie dotyczącym komisji rewizyjnej, jej zadań i kompetencji.

  Początek strony


  Angelika Drelichowska
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 24 marca 2015 r. (III SA/Wr 838/14)
  Skład orzekający: przewodniczący - sędzia WSA Małgorzata Malinowska-Grakowicz, sędzia WSA Jerzy Strzebinczyk (sprawozdawca), sędzia WSA Marcin Miemiec.
  Wniosek o wyłączenie spod egzekucji, który jest w stanie skutecznie wszcząć postępowanie w tym zakresie, można złożyć dopiero wówczas, gdy zostanie skierowana do danej rzeczy egzekucja administracyjna.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-4973 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 96
  Rodzaj: czasopisma samorządowe , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
  Kod: ABC-6503:201611 Miejsce wydania: Warszawa

  Informacje biograficzne autorów