Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Samorząd Terytorialny - Nr 12/2015
Nr 12/2015

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych.

więcej

Autorzy: Hubert Izdebski (Redaktor naczelny),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6503:201512  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 54,81 zł.
Twoja cena brutto już od: 49,33 zł. ( Oszczędzasz: 5,48 zł. )

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY

Robert Gawłowski
 • Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego - od konsultacji do współudziału w rządowym procesie decyzyjnym
 • str. 5

  Igor Zachariasz
 • Geneza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • str. 15

  Jędrzej Bujny, Krystian Ziemski
 • Kilka uwag na temat zasadności ograniczenia kadencyjności wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
 • str. 25

  Jarosław Czerw
 • Stanowienie uchwał przez radę gminy
 • str. 34

  Waldemar Siemiński
 • Zdefiniowane zjawiska partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym i w kształtowaniu przestrzeni
 • str. 46

  Grzegorz Suliński
 • Instytucja drogi koniecznej jako źródło oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • str. 55

  Sławomir Pastuszka
 • Przyczyny i skutki niedorozwoju społeczno-gospodarczego południowych Włoch
 • str. 63

  RECENZJE I OMÓWIENIA

  Dominik Kościuk
  Czesław Martysz, Grażyna Szpor, Kajetan Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
  str. 75

  ORZECZNICTWO

  Anna Ostrowska
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 16 kwietnia 2014 r. (I SA/Bk 110/14); glosa częściowo krytyczna
 • str. 78

  SPRAWOZDANIA

  Rafał Budzisz, Paulina Łazutka
  Sprawozdanie z XVI Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej "Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania", Łódź 21-23 czerwca 2015 r.
  str. 88

  PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

  Opracowała Justyna Przedańska
  str. 92

  KONKURS

  Ogłoszenie o XIII edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i prace licencjackie, obronione w 2015 r. - przypomnienie
  str. 94

  Table of Contents & Abstracts
  str. 95
  Robert Gawłowski
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego - od konsultacji do współudziału w rządowym procesie decyzyjnym
  Pomimo 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce relacje rządowo-samorządowe nie stanowiły przedmiotu zainteresowań badaczy zajmujących się tą tematyką. W artykule autor analizuje funkcjonowanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego od początku jej powołania do dziś, zwracając uwagę na proces jej instytucjonalizacji, zmianę roli, jaką odgrywała, a także możliwe kierunki reform jej funkcjonowania.

  Początek strony


  Igor Zachariasz
  Geneza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego jest instytucją unikatową na tle instytucji centralnych innych państw europejskich, powstałą w efekcie oporu samorządów gmin zrzeszonych w ogólnopolskich organizacjach przed utworzeniem obligatoryjnej krajowej reprezentacji gmin. Działając przez ponad 20 lat, w tym przez ostatnie 10 lat na podstawie odrębnej regulacji ustawowej, stała się trwałym forum współpracy rządu i samorządu terytorialnego w reformie państwa. Jak podkreśla autor, przedkładane projekty jej reorganizacji zmierzające do utworzenia komisji wspólnych działających w obszarach metropolitalnych dają szansę na optymalizację realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

  Początek strony


  Jędrzej Bujny, Krystian Ziemski
  Kilka uwag na temat zasadności ograniczenia kadencyjności wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
  Problematyka ograniczenia kadencyjności wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) budzi spore emocje i kontrowersje zarówno prawnej, jak i politycznej proweniencji. Ewentualna decyzja w zakresie ograniczenia liczby pełnionych kadencji przez osoby pełniące funkcje organu wykonawczego gminy jest pozostawiona uznaniu prawodawcy, przy czym trzeba pamiętać, że z zasady kadencyjności organów samorządowych nie płyną żadne wyraźne nakazy bądź zakazy w poruszanej tutaj kwestii. Autorzy opowiadają się za pozostawieniem kwestii liczby kadencji w niezmienionym kształcie. Za takim stanowiskiem przemawia przede wszystkim pragnienie pozostawienia swobody wyboru mieszkańcom wspólnot samorządowych.

  Początek strony


  Jarosław Czerw
  Stanowienie uchwał przez radę gminy
  Stanowienie uchwał przez radę gminy jest jednym z najistotniejszych elementów działalności tego organu, dlatego też w artykule autor dokonuje analizy procedury stanowienia uchwał przez radę gminy. Procedura ta obejmuje następujące po sobie etapy: od podjęcia inicjatywy uchwałodawczej i przygotowania projektu uchwały, poprzez jego zaopiniowanie i przyjęcie uchwały przez radę gminy, aż po wejście w życie uchwały. Ze względu na to, że większość uregulowań dotyczących procedury stanowienia uchwał przez rady gmin zawarto w statutach gmin, analiza zawiera także odwołania do statutów wybranych gmin.

  Początek strony


  Waldemar Siemiński
  Zdefiniowane zjawiska partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym i w kształtowaniu przestrzeni
  Artykuł jest próbą określenia podstawowych cech zjawiska partycypacji społecznej, w tym partycypacji społecznej w planowaniu i kształtowaniu przestrzeni. Autor wskazuje w nim związki partycypacji społecznej z określonym typem ustroju politycznego, jej charakter dobrowolny i kolektywny, rozróżnia typy partycypacji społecznej od narzędzi partycypacji, ponadto charakteryzuje specyfikę partycypacji społecznej w planowaniu i kształtowaniu przestrzeni.

  Początek strony


  Grzegorz Suliński
  Instytucja drogi koniecznej jako źródło oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Brak odpowiedniego dostępu nieruchomości do drugi publicznej stanowi przesłankę żądania ustanowienia przez sąd służebności przejazdu. Uwzględniając taki wniosek, sąd postanawia o prawie właściciela nieruchomości władnącej do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie przejazdu w określony sposób. Realizacja uprawnienia przejazdu może wymagać budowy nowej drogi bądź przebudowy drogi już istniejącej. W takim przypadku uprawniony z tytułu służebności powinien uzyskać stosowne pozwolenia na realizację robót budowlanych niezbędnych dla wykonania urządzeń drogowych. Jedną z przesłanek uzyskania takiego pozwolenia jest złożenie oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Autor rozważa zatem, czy służebność przejazdu obejmuje swym zakresem prawo do złożenia takiego oświadczenia, czy też niezbędne jest uzyskanie zgody właściciela nieruchomości obciążonej.

  Początek strony


  Sławomir Pastuszka
  Przyczyny i skutki niedorozwoju społeczno-gospodarczego południowych Włoch
  Podstawowym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie są przyczyny i skutki opóźnienia w rozwoju południowych regionów Włoch. Starając się zrealizować wyznaczony cel, autor przeprowadził długofalową analizę rozwoju południowych Włoch od starożytności do pierwszej dekady XXI w. Analiza wykazała, że niedorozwój włoskiego Południa jest rezultatem niewłaściwej polityki rozwoju prowadzonej zarówno przez kolejnych obcych władców w okresie średniowiecza, jak i przez rodzime rządy po zjednoczeniu politycznym Włoch. Słabością tej polityki był brak racjonalnych i spójnych celów rozwoju ekonomicznego, niedostatek współpracy władz centralnych i regionalnych, upolitycznienie administracji, niska jakość działań instytucji życia publicznego i jej negatywny wpływ na jakość kultury obywatelskiej. Nowa polityka rozwoju Południa powinna być w praktyce, a nie tylko w założeniu, ukierunkowana terytorialnie, zmierzać do pełniejszego wykorzystania wiedzy i nauki w koincydentalnym wykorzystaniu instytucji publicznych, rodzimych zasobów politycznych i społeczno-kulturowych tego włoskiego makroregionu.

  Początek strony


  Anna Ostrowska
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 16 kwietnia 2014 r. (I SA/Bk 110/14)
  Skład orzekający: przewodniczący - sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska, sędzia WSA Jacek Pruszyński, sędzia WSA (del.) Patrycja Joanna Suwaj (sprawozdawca).
  1. Transfer należności z tytułu dotacji po upływie roku budżetowego (w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego potwierdzającego wysokość nieprzyznanej i niewypłaconej, a przysługującej należności) nie jest "czystą" dotacją. Jest to natomiast wypłata należności, które należą się z tytułu dotacji, która nie została udzielona/przyznana i w konsekwencji wypłacona.
  2. Tym samym, skoro dotacji nie udzielono w roku, w którym powinna była ona zostać udzielona, to mimo realizacji zadań publicznych nie można jej (dotacji) było wykorzystać i w konsekwencji rozliczyć za rok, za który przysługiwała.
  3. W konsekwencji także nie można od podmiotu, który mimo braku dotacji w roku, w którym podmiot ten powinien był ją otrzymać (co wynika z obligatoryjności dofi nansowania niepublicznych szkół i placówek przez jednostki samorządu terytorialnego i co potwierdził sąd powszechny prawomocnym orzeczeniem), oczekiwać i wymagać, by dokonał rozliczenia wydatków, które był zmuszony ponieść z własnych (a nie dotacyjnych) środków.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-4973 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 96
  Rodzaj: czasopisma samorządowe , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
  Kod: ABC-6503:201512 Miejsce wydania: Warszawa

  Informacje biograficzne autorów