Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Samorząd Terytorialny - Nr 9/2015
Nr 9/2015

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych.

więcej

Autorzy: Hubert Izdebski (Redaktor naczelny),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6503:201509  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 54,81 zł.
Twoja cena brutto już od: 49,33 zł. ( Oszczędzasz: 5,48 zł. )

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY

Natalia Chyb
 • Nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek komunalnych poza sferą użyteczności publicznej - analiza problemu
 • str. 5

  Artur K. Modrzejewski
 • Zmiana koncepcji właściciela nieruchomości w kontekście nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 28.11.2014 r.
 • str. 15

  Joanna Śliwa
 • Raport oddziaływania na środowisko jako dowód w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
 • str. 23

  Bogusław Przywora
 • Kwestia łączenia mandatu radnego z zatrudnieniem na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w samorządzie terytorialnym - uwagi na kanwie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych
 • str. 42

  Agnieszka Rzetecka-Gil
 • Z problematyki podmiotów zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych w gminie
 • str. 51

  Joanna Modrzyńska
 • Protokół dyplomatyczny i jego zastosowanie podczas oficjalnych uroczystości na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym
 • str. 58

  Rafał Czachor
 • Ustrój samorządu lokalnego w Republice Armenii
 • str. 69

  RECENZJE I OMÓWIENIA

  Dominik Kościuk
  Irena Kamińska, Jacek Matarewicz, Mirosława Rozbicka-Ostrowska, Jacek Ignaczewski (red.), Komentarz do spraw administracyjnych. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
  str. 80

  ORZECZNICTWO

  Barbara Jaworska-Dębska
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 listopada 2014 r. (II OSK 2377/14); glosa krytyczna
 • str. 83

  PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

  Opracowała Justyna Przedańska
  str. 93

  Table of Contents & Abstracts
  str. 95
  Natalia Chyb
  Nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek komunalnych poza sferą użyteczności publicznej - analiza problemu
  Spółki handlowe stanowią jedną z dopuszczalnych form wykonywania przez gminy gospodarki komunalnej. Pomimo że są wykorzystywane przez gminy na szeroką skalę, praktyka ich funkcjonowania wykazuje wiele nieprawidłowości. Autorka zwraca uwagę, że występują one zarówno w odniesieniu do zakresu dopuszczalnej działalności gospodarczej spółek z udziałem gmin, zasad ich finansowania, sposobu wyboru członków organów tych spółek, jak i systemu nadzoru właścicielskiego.

  Początek strony


  Artur K. Modrzejewski
  Zmiana koncepcji właściciela nieruchomości w kontekście nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 28.11.2014 r.
  Artykuł jest próbą interpretacji pojęcia "właściciel nieruchomości" w kontekście zmian wprowadzonych ustawą z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Autor opisuje zmiany w zakresie wskazania podmiotu zobowiązanego na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku do złożenia deklaracji i ponoszenia ciężarów finansowych określonych w ustawie. Przede wszystkim poddaje analizie umowy przenoszące obowiązek pomiędzy podmiotami, a także sytuację prawną właścicieli nieruchomości zabudowanych nieruchomościami wielolokalowymi, tzw. małych wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego.

  Początek strony


  Joanna Śliwa
  Raport oddziaływania na środowisko jako dowód w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
  Raport oddziaływania na środowisko jest zasadniczym dokumentem stanowiącym podstawę oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Co istotne, to właśnie ten dokument staje się zarzewiem konfliktów pomiędzy inwestorem a mieszkańcami okolicy, w której dane przedsięwzięcie ma być realizowane, i w odniesieniu do niego najczęściej podnoszone są zarzuty w toku całego postępowania administracyjnego i sądowego. Tymczasem, jak wskazuje autorka, analiza orzecznictwa sądów administracyjnych prowadzi do wniosku, że zarówno prawidłowe sporządzenie raportu, jak i jego prawidłowa ocena przez strony postępowania, przez właściwy organ czy nawet sąd nastręczają w praktyce trudności.

  Początek strony


  Bogusław Przywora
  Kwestia łączenia mandatu radnego z zatrudnieniem na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w samorządzie terytorialnym - uwagi na kanwie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych
  W artykule autor koncentruje się na problemie łączenia mandatu radnego z zatrudnieniem na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego. Podejmowana problematyka ma nie tylko wymiar teoretyczny, ale przede wszystkim istotne znaczenie praktyczne dla funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego z uwagi na to, że stanowisko sekretarza należy do katalogu kluczowych stanowisk urzędniczych w samorządzie terytorialnym. Jako przyczynek do dyskusji w tym zakresie autorowi posłużył poselski projekt ustawy z 17.12.2014 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych proponujący wprowadzenie zakazu łączenia mandatu radnego ze stanowiskiem sekretarza gminy (powiatu, województwa samorządowego).

  Początek strony


  Agnieszka Rzetecka-Gil
  Z problematyki podmiotów zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych w gminie
  Zagadnienie zakresu podmiotowego obowiązku składania oświadczeń majątkowych w gminie napotyka na problemy związane z właściwym określeniem kręgu podmiotów zobowiązanych. W szczególności dotyczy to rozumienia takich pojęć, jak: kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta. Jak podkreśla autorka, dopiero prawidłowe rozkodowanie tych terminów pozwala na niebudzące wątpliwości wskazanie podmiotów, które są zobligowane do złożenia oświadczeniamajątkowego.

  Początek strony


  Joanna Modrzyńska
  Protokół dyplomatyczny i jego zastosowanie podczas oficjalnych uroczystości na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym
  Artykuł jest pierwszym z cyklu artykułów poświęconych praktycznym aspektom i zastosowaniu zasad protokołu dyplomatycznego przy organizacji oficjalnych uroczystości na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym (pozostałe artykuły z cyklu: Członkostwo w Unii Europejskiej - wyzwania dla samorządów w zakresie nowych zastosowań zasad protokołu dyplomatycznego; Zasada precedencji - sposób jej ustalania i następstwa stosowania w praktyce urzędniczej samorządów; Protokół flagowy i zasady jego stosowania w codziennej praktyce urzędu oraz podczas uroczystości ofi cjalnych). Artykuł dotyczy zagadnień, które powinny być wzięte pod uwagę przede wszystkim podczas organizowania przez jednostki administracji publicznej (na szczeblu lokalnym i regionalnym, jak również rządowym) spotkań o charakterze oficjalnym oraz nieofi cjalnym, jak również podczas uroczystości różnego typu, w których ich przedstawiciele biorą udział.

  Początek strony


  Rafał Czachor
  Ustrój samorządu lokalnego w Republice Armenii
  Celem artykułu jest prezentacja modelu samorządu lokalnego funkcjonującego w Republice Armenii. Początek rozwoju samorządu lokalnego w Armenii, który ma jednoszczeblowy charakter, datuje się na połowę lat 90. ubiegłego wieku. W artykule autor omawia podział administracyjny Armenii, strukturę i kompetencje organów samorządowych, relacje pomiędzy nimi, budżet oraz mechanizmy kontroli. Analizę kończy uwagami odnoszącymi się do problemów w praktycznym funkcjonowaniu samorządu lokalnego.

  Początek strony


  Barbara Jaworska-Dębska
  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 listopada 2014 r. (II OSK 2377/14)
  Skład orzekający: przewodniczący – sędzia NSA Zofi a Flasińska, sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak (sprawozdawca), sędzia del. WSA Anna Szymańska.
  Rada gminy, działając na podstawie art. 54 § 3 w zw. z art. 147 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, może uwzględnić skargę do sądu administracyjnego na własną uchwałę w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stwierdzić jej nieważność.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-4973 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 96
  Rodzaj: czasopisma samorządowe , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
  Kod: ABC-6503:201509 Miejsce wydania: Warszawa

  Informacje biograficzne autorów