Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Samorząd Terytorialny - Nr 4/2014
Nr 4/2014

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Łamy czasopisma wypełniają publikacje dotyczące węzłowych problemów prawnych, finansowych i organizacyjnych.

więcej

Autorzy: Hubert Izdebski (Redaktor naczelny),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-6503:201404  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 51,45 zł.
Twoja cena brutto już od: 46,31 zł. ( Oszczędzasz: 5,14 zł. )

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY

Adam Kowalewski, Jeremi Mordasewicz, Jerzy Osiatyński, Jerzy Regulski, Jerzy Stępień, Przemysław Śleszyński
 • Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce - wybrane fragmenty raportu
 • str. 5

  Jerzy Parchomiuk
 • Nadużycie władztwa planistycznego gminy
 • str. 22

  Łukasz Damurski
 • Dyskusja (nie)publiczna. Problem dostępności dokumentów planistycznych na poziomie gminy
 • str. 38

  Mirosław Gdesz
 • Wywłaszczenie planistyczne
 • str. 51

  Katarzyna Małysa-Sulińska
 • Wydanie decyzji lokalizacyjnej dla zabudowy zagrodowej z pominięciem zasady dobrego sąsiedztwa
 • str. 62

  Elżbieta Zwolak
 • Właściwość organu w sprawie prawidłowości nabycia nieruchomości przez państwo na podstawie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN o reformie rolnej z 1944 r. w świetle judykatury
 • str. 71

  ORZECZNICTWO

  Grzegorz P. Kubalski
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 czerwca 2013 r. (II OSK 325/13); glosa częściowo aprobująca
 • str. 88

  PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

  Opracowała Justyna Przedańska
  str. 93

  Table of Contents & Abstracts
  str. 95
  Adam Kowalewski, Jeremi Mordasewicz, Jerzy Osiatyński, Jerzy Regulski, Jerzy Stępień, Przemysław Śleszyński
  Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce - wybrane fragmenty raportu
  Opracowanie przedstawia gospodarcze, społeczne i środowiskowe szkody będące efektem niekontrolowanej urbanizacji oraz wadliwego systemu planowania przestrzennego. Niekontrolowana urbanizacja powoduje rozlewanie się zabudowy i wywołuje różnego rodzaju patologie społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Powiększanie się terenów osadniczych w skali kraju następuje przy zmniejszającej się liczbie ludności, skutkując pogarszaniem warunków życia mieszkańców oraz generując nieuzasadnione koszty funkcjonowania i zobowiązania państwa, zwłaszcza dla samorządów.

  Początek strony


  Jerzy Parchomiuk
  Nadużycie władztwa planistycznego gminy
  Artykuł analizuje koncepcję nadużycia władztwa planistycznego gminy jako instrumentu oceny zgodności z prawem korzystania przez organy gminy z władczych kompetencji w sferze planowania i zagospodarowania przestrzennego. Realizacja władztwa planistycznego gminy powinna w założeniu stanowić wyraz zrównoważenia wartości interesu publicznego (optymalne wykorzystanie przestrzeni w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju) oraz interesu jednostki (ochrona własności jako materialnego fundamentu wolności jednostki). Nieproporcjonalność władczej ingerencji wyrażająca się w braku właściwego wyważenia kolidujących wartości, które muszą być uwzględniane w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieracjonalności przyjętych rozwiązań, nadmiernie ingerujących w sferę praw jednostki, w braku należytego uzasadnienia dla władczej ingerencji, oznacza nadużycie przez organy gminy przysługującego im z mocy ustawy władztwa planistycznego.

  Początek strony


  Łukasz Damurski
  Dyskusja (nie)publiczna. Problem dostępności dokumentów planistycznych na poziomie gminy
  W artykule podjęto zagadnienie dyskusji publicznej jako szczególnej formy partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego. Na przykładzie 18 polskich miast o randze wojewódzkiej autor przedstawia różne aspekty tego zagadnienia, w tym niewielkie znaczenie dyskusji w procedurze podejmowania decyzji przestrzennych oraz trudną dostępność protokołu z dyskusji. Traktując dyskusję publiczną jako punkt wyjścia, autor w sposób krytyczny opisuje zakres i metody udostępniania wszystkich dokumentów wytwarzanych w trakcie prac planistycznych.

  Początek strony


  Mirosław Gdesz
  Wywłaszczenie planistyczne
  W artykule autor opisuje węzłowe problemy wywłaszczenia planistycznego polegającego na narzuceniu w planie istotnych ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości. Na tle polskiego i międzynarodowego orzecznictwa autor podejmuje próbę zdefi niowania w sensie normatywnym tego pojęcia i określenie istotne cechy tej instytucji. W dalszej części w ujęciu krytycznym przedstawia polskie ujęcie wywłaszczenia planistycznego i problemy z jego odróżnieniem od wywłaszczenia klasycznego oraz zaproponowane kierunki zmian.

  Początek strony


  Katarzyna Małysa-Sulińska
  Wydanie decyzji lokalizacyjnej dla zabudowy zagrodowej z pominięciem zasady dobrego sąsiedztwa
  Decyzja lokalizacyjna dla zabudowy zagrodowej może zostać wydana bądź na zasadach ogólnych, bądź z pominięciem zasady dobrego sąsiedztwa. Wybór właściwego trybu prowadzenia postępowania lokalizacyjnego dla tego typu zabudowy w praktyce może jednak nastręczać wielu problemów interpretacyjnych. Opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak w postępowaniu lokalizacyjnym należy interpretować pojęcie zabudowy zagrodowej i jakie przesłanki determinują możliwość wydania decyzji lokalizacyjnej dla tego typu zabudowy z pominięciem zasady dobrego sąsiedztwa.

  Początek strony


  Elżbieta Zwolak
  Właściwość organu w sprawie prawidłowości nabycia nieruchomości przez państwo na podstawie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN o reformie rolnej z 1944 r. w świetle judykatury
  W artykule autorka porusza na tle judykatury kwestie związane z ustaleniem właściwego organu do rozstrzygania spraw dotyczących prawidłowości nabycia nieruchomości przez państwo na podstawie art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Zauważa, że orzecznictwo sądów administracyjnych oraz sądów powszechnych w tej kwestii nie było jednolite, co w sposób szczególny było widoczne po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny postanowienia z 1.03.2010 r. (P 107/08) umarzającego postępowanie. Autorka szczegółowo omawia to postanowienie oraz jego konsekwencje dla stosowania § 5 rozporządzenia wykonawczego do dekretu PKWN.

  Początek strony


  Grzegorz P. Kubalski
  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 czerwca 2013 r. (II OSK 325/13)
  Skład orzekający: przewodniczący - sędzia NSA Małgorzata Stahl (sprawozdawca), sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska, sędzia del. WSA Teresa Zyglewska
  1. Prawo klubu radnych do posiadania przedstawiciela w komisji rewizyjnej ma charakter publicznego prawa podmiotowego.
  2. Publicznego prawa podmiotowego nie można się zrzec, ale można z niego nie korzystać. Niekorzystanie z tego prawa nie może jednak prowadzić do skutków sprzecznych z prawem.
  3. W sytuacji gdy klub rezygnuje ze zgłoszenia kandydata na członka komisji rewizyjnej i nie widzi możliwości zmiany stanowiska, jego działanie prowadzi do realnej niemożności ukształtowania zgodnego z prawem składu tej komisji. W konsekwencji takie działanie klubu może prowadzić do destabilizowania pracy organów powiatu.
  4. Działanie klubu radnych, uniemożliwiające powołanie komisji rewizyjnej w ustawowo określonym składzie, musi być uznane za działanie naruszające prawo oraz, poprzez nieuzasadnioną rezygnację z przyznanego ustawą publicznego prawa podmiotowego, za nadużycie tego prawa i wykorzystywanie go do celów niezgodnych z intencjami ustawodawcy. W takich okolicznościach uchwała rady powiatu powołująca komisję rewizyjną w okrojonym składzie nie narusza prawa.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-4973 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 192
  Rodzaj: czasopisma samorządowe , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
  Kod: ABC-6503:201404 Miejsce wydania: Warszawa

  Informacje biograficzne autorów