Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Michał Jackowski,
Seria:  Poradniki
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0215:W02P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Wstęp do II wydania
str. 17

Wstęp do I wydania
str. 21

Część I
Zagadnienia wstępne

Rozdział 1
Podstawowe pojęcia
str. 27


1.1. prawo do ochrony danych medycznych jako prawo człowieka - uwagi ogólne
str. 27

1.2. pojęcie danych osobowych
str. 28

1.3. pojęcie danych medycznych
str. 36

1.4. i nne kluczowe definicje
str. 38

Część II
Ochrona danych medycznych na podstawie norm prawa międzynarodowego

Rozdział 2
Prawo do ochrony danych medycznych jako prawo człowieka w świetle uniwersalnych i europejskich standardów praw człowieka
str. 43


2.1. Obowiązywanie MppOip i eKpc w polskim systemie prawnym
str. 43

2.2. Ochrona danych medycznych w świetle uniwersalnych standardów praw człowieka
str. 45

2.3. Ochrona danych medycznych w świetle europejskich standardów praw człowieka
str. 46

2.3.1. Ochrona danych medycznych na podstawie eKpc
str. 46

2.3.2. Ochrona danych medycznych na podstawie orzecznictwa strasburskiego
str. 49

2.4. Gwarancje formalne ochrony danych medycznych wynikające z MppOip oraz eKpc
str. 56

2.4.1. instytucjonalne zabezpieczenia uniwersalnego standardu praw człowieka
str. 56

2.4.2. instytucjonalne zabezpieczenia europejskiego standardu praw człowieka
str. 57

Rozdział 3
Ochrona danych medycznych zgodnie z europejskimi standardami ochrony danych osobowych
str. 60


3.1. Ochrona danych medycznych w konwencji nr 108 rady europy
str. 60

3.1.1. Zakres stosowania konwencji
str. 60

3.1.2. Zasady przetwarzania danych medycznych
str. 62

3.1.3. Wymogi co do jakości przetwarzanych danych medycznych
str. 62

3.1.4. prawa podmiotu danych
str. 63

3.1.5. postanowienia dotyczące bezpieczeństwa danych medycznych
str. 64

3.1.6. transgraniczny obrót danymi medycznymi
str. 64

3.1.7. procedury ochronne wynikające z konwencji nr 108
str. 65

3.2. Ochrona danych medycznych w dyrektywie 95/46/We parlamentu europejskiego i rady Unii europejskiej
str. 66

3.2.1. Zakres stosowania dyrektywy
str. 66

3.2.2. Zasady przetwarzania danych medycznych
str. 68

3.2.3. Wymogi co do jakości przetwarzanych danych medycznych
str. 69

3.2.4. prawa podmiotu danych
str. 70

3.2.5. postanowienia dotyczące bezpieczeństwa danych medycznych
str. 71

3.2.6. transgraniczny obrót danymi medycznymi
str. 72

3.2.7. procedury ochronne wynikające z dyrektywy 95/46/We
str. 73

3.2.8. Ochrona danych medycznych na podstawie innych aktów prawa europejskiego
str. 74

Rozdział 4
Ochrona danych medycznych według zalecanych standardów praw człowieka
str. 77


4.1. Ochrona danych medycznych według rekomendacji Komitetu Ministrów rady europy r(97)5
str. 77

4.1.1. Zakres stosowania rekomendacji
str. 78

4.1.2. Zasady przetwarzania danych medycznych
str. 79

4.1.3. prawa podmiotu danych
str. 80

4.1.4. Zasady poszanowania bezpieczeństwa danych medycznych
str. 82

4.1.5. Zasady transgranicznego przepływu danych medycznych
str. 83

4.1.6. Ochrona danych medycznych używanych do badań naukowych
str. 84

4.2. Ochrona danych medycznych według wytycznych ONZ
str. 85

4.2.1. Ochrona danych medycznych według rezolucji 45/95 Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Wytyczne w sprawie uregulowania kartotek skomputeryzowanych danych osobistych
str. 85

4.2.2. Ochrona danych medycznych według rezolucji 34/169 Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Kodeks postępowania funkcjonariuszy porządku prawnego
str. 87

4.3. Ochrona danych medycznych według wytycznych OecD
str. 88

Część III
Ochrona danych medycznych w prawie polskim

Rozdział 5
Ochrona danych medycznych w polskim prawie konstytucyjnym
str. 93


5.1. Konstytucyjne prawo do ochrony danych medycznych
str. 93

5.2. Granice prawa do ochrony danych medycznych w świetle innych przepisów Konstytucji rp
str. 100

5.3. Konstytucyjne gwarancje ochrony prawa do ochrony danych medycznych
str. 101

5.3.1. Dochodzenie ochrony danych medycznych przed sądem
str. 101

5.3.2. Stosowanie norm prawnych przy uwzględnieniu przepisów Konstytucji rp
str. 104

5.3.3. Skarga konstytucyjna
str. 105

5.3.4. Ochrona prawa do ochrony danych medycznych przez rzecznika praw Obywatelskich
str. 106

Rozdział 6
Ochrona danych medycznych w polskim prawie administracyjnym
str. 108


6.1. Ochrona danych medycznych według przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
str. 108

6.1.1. Geneza ustawy o ochronie danych osobowych
str. 108

6.1.2. Zakres stosowania u.o.d.o.
str. 110

6.1.3. Zasady przetwarzania danych medycznych
str. 112

6.1.4. Wymogi co do jakości przetwarzanych danych medycznych
str. 119

6.1.5. prawa podmiotu danych
str. 121

6.1.6. postanowienia dotyczące bezpieczeństwa danych medycznych
str. 126

6.1.6.1. Zabezpieczenie zbiorów danych medycznych według przepisów u.o.d.o.
str. 126

6.1.6.2. Zabezpieczenie zbiorów danych medycznych według przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
str. 128

6.1.7. transgraniczny obrót danymi medycznymi
str. 130

6.1.8. Administracyjna droga ochrony prawa do ochrony danych medycznych w świetle u.o.d.o.
str. 131

6.1.8.1. postępowanie przed GiODO na zasadach ogólnych
str. 131

6.1.8.2. postępowanie rejestracyjne
str. 132

6.2. Ochrona danych medycznych za pomocą innych przepisów polskiego prawa administracyjnego
str. 133

6.2.1. prawo do ochrony danych medycznych w przepisach ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta
str. 133

6.2.2. prawo do ochrony danych medycznych w przepisach wykonawczych do ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta
str. 142

6.2.3. prawo do ochrony danych medycznych w przepisach o ubezpieczeniu zdrowotnym
str. 145

6.2.4. prawo do ochrony danych medycznych w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia
str. 149

6.2.5. prawo do ochrony danych medycznych w innych aktach normatywnych polskiego prawa administracyjnego
str. 157

Rozdział 7
Ochrona danych medycznych na podstawie polskich przepisów prawa cywilnego
str. 158


7.1. Ochrona danych medycznych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego
str. 158

7.1.1. Ochrona danych medycznych na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych
str. 159

7.1.2. Odpowiedzialność administratora danych medycznych za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych medycznych
str. 166

7.2. Ochrona cywilnoprawna danych medycznych przewidziana w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta
str. 168

Rozdział 8
Ochrona danych medycznych na podstawie przepisów polskiego prawa karnego
str. 170


8.1. Ochrona danych medycznych na podstawie przepisów prawa karnego materialnego
str. 170

8.1.1. Ochrona danych medycznych według przepisów karnych zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych
str. 171

8.1.2. Ochrona danych medycznych przepisami k.k.
str. 176

8.2. Ochrona danych medycznych za pomocą przepisów postępowania karnego
str. 177

Rozdział 9
Tajemnica zawodowa osób zatrudnionych w służbie zdrowia
str. 180


9.1. tajemnica lekarska
str. 180

9.1.1. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty
str. 181

9.1.2. Wyjątki od obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej w ustawie o chorobach zakaźnych i zakażeniach
str. 185

9.1.3. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
str. 186

9.1.4. Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej w związku z toczącym się postępowaniem
str. 187

9.1.4.1. tajemnica lekarska a postępowanie cywilne
str. 187

9.1.4.2. tajemnica lekarska w postępowaniu karnym
str. 188

9.2. tajemnica pielęgniarki i położnej
str. 190

9.3. tajemnica felczerska
str. 191

9.4. i nne ustawy
str. 192

9.5. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy lekarskiej
str. 193

9.5.1. Odpowiedzialność cywilna
str. 193

9.5.2. Odpowiedzialność karna
str. 193

9.5.3. Odpowiedzialność zawodowa pracowników służby zdrowia
str. 194

Część IV
Prawo do ochrony danych medycznych w rozważaniach pozaprawnych

Rozdział 10
Prawo do ochrony danych medycznych według norm moralnych, deontologicznych i religijnych
str. 199


10.1. Ochrona danych medycznych według międzynarodowych norm etyki lekarskiej
str. 200

10.1.1. Oświadczenie światowego Stowarzyszenia Lekarskiego w sprawie wykorzystywania komputerów w medycynie
str. 200

10.1.2. tajemnica lekarska w międzynarodowych unormowaniach etycznych
str. 201

10.2. Ochrona danych medycznych według krajowych norm etyki lekarskiej
str. 202

10.2.1. Ochrona danych medycznych według Kodeksu etyki Lekarskiej
str. 202

10.2.2. Ochrona danych medycznych w świetle innych norm etycznych
str. 207

10.3. Ochrona danych medycznych według norm etycznych innych zawodów
str. 210

10.3.1. Kodeks etyki Zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej
str. 210

10.3.2. Kodeks etyki Aptekarza rp
str. 210

10.4. Odpowiedzialność zawodowa za naruszenie zasad etyki zawodowej
str. 211

10.5. Stanowisko norm etycznych poszczególnych religii w kwestii ochrony danych medycznych
str. 211

10.5.1. etyka katolicka a ochrona danych medycznych
str. 211

10.5.2. Normy etyczne innych wyznań a prawo do ochrony danych medycznych
str. 214

Zakończenie
str. 217

Wykaz aktów prawnych
str. 223

Wykaz najważniejszych orzeczeń
str. 225

Bibliografia
str. 227


Ukryj

Opis:

Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją poświęconą w całości problematyce przetwarzania danych medycznych. Omówiono w niej szczegółowe zasady ochrony danych medycz-nych w prawie konstytucyjnym, międzynarodowym, administracyjnym, cywilnym i karnym. Przepisy prawa zostały wzbogacone o najważniejsze orzecznictwo w zakresie prawa do prywatności oraz przegląd norm pozaprawnych - etycznych i obyczajowych - które wpływają na procesy związane z danymi o stanie zdrowia. W opracowaniu ukazano zarówno konstrukcje teoretyczne, jak i zagadnienia praktyczne dotyczące ochrony danych medycznych. Przedstawiono przede wszystkim instytucjonalne zabezpieczenia poszanowania praw podmiotów danych, a zwłaszcza postępowania ze skargi konstytucyjnej, skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Komitetu Praw Człowieka, a także zasady dochodzenia naruszonych praw podmiotu danych przed sądami powszechnymi oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Zaprezentowane zostały również obowiązki podmio-tów przetwarzających dane medyczne, w sposób szczególny skupiając uwagę czytelnika na zasadach tajemnicy lekarskiej i pielęgniarskiej. Wiele miejsca poświęcono przedstawieniu praw pacjentów w zakresie ochrony ich autonomii informacyjnej. Publikacja skierowana jest do prawników, lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, pacjentów, a także wszystkich innych osób, które mają styczność z danymi osobowymi i danymi medycznymi.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1255-4 , Format: A5 (148 × 210 mm)
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: ABC-0215:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów