Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Tomasz Grzegorczyk,
Seria:  Duże Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  10.04.2014 r.
Kod: KAM-0098:W06D01  Ilość w paczce: 4

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 289,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 260,10 zł. ( Oszczędzasz: 28,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 25

Przedmowa do wydania szóstego | str. 37

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego | str. 39

Dział I. Przepisy wstępne | str. 41


Art. 1. [Zakres obowiązywania kodeksu] | str. 41

Art. 2. [Cele postępowania karnego. Zasada prawdy] | str. 48

Art. 3. [Udział czynnika społecznego] | str. 57

Art. 4. [Zasada obiektywizmu] | str. 59

Art. 5. [Domniemanie niewinności. Zasada in dubio pro reo] | str. 60

Art. 6. [Prawo do obrony; kwestia rzetelnego procesu] | str. 66

Art. 7. [Zasada swobodnej oceny dowodów] | str. 77

Art. 8. [Zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu] | str. 82

Art. 9. [Działanie z urzędu. Wnioski o dokonanie czynności] | str. 89

Art. 10. [Zasada legalizmu] | str. 91

Art. 11. [Umorzenie absorpcyjne] | str. 93

Art. 12. [Ściganie na wniosek. Cofanie wniosku] | str. 98

Art. 13. [Zezwolenie władzy na ściganie] | str. 113

Art. 14. [Zasada skargowości. Skutki odstąpienia od oskarżenia] | str. 116

Art. 15. [Obowiązki i uprawnienia Policji oraz innych organów. Obowiązki instytucji państwowych, samorządowych i społecznych] | str. 124

Art. 16. [Zasada informacji prawnej] | str. 128

Art. 17. [Przesłanki procesowe negatywne] | str. 133

Art. 18. [Czyn jako wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne] | str. 154

Art. 19. [Sygnalizacja uchybień. Żądanie wyjaśnień] | str. 156

Art. 20. [Naruszenie obowiązków procesowych przez obrońcę lub pełnomocnika oraz oskarżyciela publicznego lub prowadzącego postępowanie przygotowawcze] | str. 157

Art. 21. [Zawiadomienie o wszczęciu i ukończeniu postępowania przeciw określonym osobom] | str. 161

Art. 22. [Zawieszenie postępowania wskutek długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej jego prowadzenie] | str. 162

Art. 23. [Zawiadomienie sądu rodzinnego] | str. 168

Art. 23a. [Mediacja] | str. 169

Dział II. Sąd | str. 175

Rozdział 1. Właściwość i skład sądu | str. 175

Art. 24. [Właściwość rzeczowa sądów rejonowych] | str. 176

Art. 25. [Właściwość rzeczowa sądów okręgowych] | str. 179

Art. 26. [Właściwość funkcjonalna sądów apelacyjnych] | str. 184

Art. 27. [Właściwość funkcjonalna Sądu Najwyższego] | str. 185

Art. 28. [Skład sądu na rozprawie głównej] | str. 186

Art. 29. [Skład sądu na rozprawie apelacyjnej i kasacyjnej] | str. 194

Art. 30. [Skład sądu na posiedzeniu] | str. 195

Art. 31. [Właściwość miejscowa] | str. 198

Art. 32. [Kryteria pomocnicze ustalenia sądu właściwego miejscowo] | str. 201

Art. 33. [Łączność podmiotowa spraw] | str. 201

Art. 34. [Łączność przedmiotowa spraw] | str. 202

Art. 35. [Badanie właściwości z urzędu. Postępowanie w razie stwierdzenia własnej niewłaściwości] | str. 205

Art. 36. [Przekazanie sprawy z uwagi na miejsce zamieszkania większości uczestników] | str. 208

Art. 37. [Przekazanie sprawy z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości] | str. 209

Art. 38. [Spór o właściwość] | str. 215

Art. 39. [Przekazanie sprawy między sądem wojskowym a sądem powszechnym] | str. 215

Rozdział 2. Wyłączenie sędziego | str. 216

Art. 40. [Wyłączenie z mocy prawa - iudex inhabilis] | str. 217

Art. 41. [Wyłączenie na wniosek - iudex suspectus] | str. 228

Art. 42. [Tryb wyłączenia sędziego] | str. 234

Art. 43. [Przekazanie sprawy z powodu niemożliwości dalszego rozpoznania] | str. 236

Art. 44. [Wyłączenie ławnika] | str. 236

Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny | str. 238

Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny | str. 240

Art. 45. [Prokurator jako oskarżyciel publiczny. Inne organy uprawnione] | str. 241

Art. 46. [Obowiązkowy udział prokuratora w rozprawie] | str. 247

Art. 47. [Wyłączenie prokuratora] | str. 248

Art. 48. [Tryb wyłączenia. Skutki wyłączenia w odniesieniu do czynności uprzednio dokonanych] | str. 249

Rozdział 4. Pokrzywdzony | str. 251

Art. 49. [Pojęcie pokrzywdzonego] | str. 252

Art. 49a. [Wniosek o zobowiązanie sprawcy do naprawienia szkody] | str. 260

Art. 50. [Wyłączenie niektórych uprawnień] | str. 270

Art. 51. [Zastępstwo procesowe] | str. 271

Art. 52. [Skutki śmierci pokrzywdzonego] | str. 273

Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy | str. 276

Art. 53. [Instytucja oskarżyciela posiłkowego - podmiot uprawniony do działania] | str. 278

Art. 54. [Oskarżyciel posiłkowy uboczny] | str. 278

Art. 55. [Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny. Subsydiarny akt oskarżenia | str. 280

Art. 56. [Ograniczenie liczby oskarżycieli posiłkowych] | str. 288

Art. 57. [Odstąpienie od oskarżenia - skutki] | str. 290

Art. 58. [Skutki śmierci oskarżyciela posiłkowego] | str. 291

Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny | str. 292

Art. 59. [Instytucja oskarżyciela prywatnego - podmiot uprawniony do działania] | str. 292

Art. 60. [Ingerencja prokuratora w sprawy prywatnoskargowe] | str. 295

Art. 61. [Skutki śmierci oskarżyciela prywatnego] | str. 298

Rozdział 7. Powód cywilny | str. 299

Art. 62. [Wytoczenie powództwa cywilnego przez pokrzywdzonego - termin, cel] | str. 300

Art. 63. [Wytoczenie powództwa cywilnego przez spadkobierców pokrzywdzonego. Wstąpienie w prawa zmarłego powoda cywilnego] | str. 302

Art. 64. [Wytoczenie powództwa cywilnego lub popieranie go przez prokuratora] | str. 303

Art. 65. [Przyjęcie albo odmowa przyjęcia powództwa cywilnego. Pozostawienie go bez rozpoznania] | str. 304

Art. 66. [Zakres dowodzenia powoda] | str. 307

Art. 67. [Droga postępowania cywilnego - wniosek o przekazanie pozwu] | str. 307

Art. 68. [Przekazanie powództwa do sądu cywilnego z powodu zawieszenia postępowania] | str. 308

Art. 69. [Zgłoszenie powództwa w postępowaniu przygotowawczym. Zabezpieczenie roszczeń] | str. 309

Art. 69a. [Jurysdykcja krajowa sądu karnego w sprawie o roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa] | str. 310

Art. 70. [Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.c.] | str. 312

Rozdział 8. Oskarżony | str. 313

Art. 71. [Podejrzany a oskarżony] | str. 315

Art. 72. [Prawo do korzystania z pomocy tłumacza. Udział tłumacza w czynnościach procesowych] | str. 319

Art. 73. [Prawa tymczasowo aresztowanego - porozumiewanie się z obrońcą] ... 324

Art. 74. [Prawa i obowiązki oskarżonego] | str. 328

Art. 75. [Obowiązek stawiennictwa. Skutki nieusprawiedliwionego niestawiennictwa] | str. 334

Art. 76. [Zakres działania przedstawiciela ustawowego] | str. 337

Art. 77. [Dopuszczalna liczba obrońców] | str. 339

Art. 78. [Obrońca z urzędu dla niezamożnego] | str. 341

Art. 79. [Obligatoryjna obrona. Obowiązkowy udział obrońcy] | str. 347

Art. 80. [Obrona obligatoryjna przed sądem okręgowym w pierwszej instancji] | str. 359

Art. 80a. [Wyznaczanie obrońcy z urzędu dla oskarżonego przy braku obrony niezbędnej] | str. 359

Art. 81. [Wyznaczanie obrońcy z urzędu. Zmiana obrońcy z urzędu] | str. 362

Art. 81a. [Listy obrońców z urzędu i ich tworzenie] | str. 362

Rozdział 8a. Podmiot odpowiedzialny za zwrot Skarbowi Państwa korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa | str. 366

Art. 81b. [Pojęcie odpowiedzialnego z zwrot Skarbowi Państwa korzyści z cudzego przestępstwa] | str. 366

Art. 81c. [Przesłuchanie podmiotu zobowiązanego do zwrotu korzyści] | str. 366

Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy | str. 367

Art. 82. [Adwokat jako obrońca] | str. 368

Art. 83. [Ustanowienie obrońcy - podmiot, forma. Pełnomocnictwo tymczasowe] | str. 372

Art. 84. [Zakres temporalny działania obrońcy. Obowiązek działania] | str. 373

Art. 85. [Obrona kilku oskarżonych - przesłanki dopuszczalności. Stwierdzenie sprzeczności interesów] | str. 382

Art. 86. [Obowiązek działania wyłącznie na korzyść oskarżonego. Samodzielność działania oskarżonego i obrońcy] | str. 385

Art. 87. [Pełnomocnik strony lub innej osoby. Odmowa dopuszczenia pełnomocnika do udziału w postępowaniu] | str. 387

Art. 87a. [Ustanowienie pełnomocnika z urzędu] | str. 387

Art. 88. [Adwokat i radca prawny jako pełnomocnik. Odpowiednie stosowanie przepisów o obrońcy] | str. 390

Art. 89. [Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.c.] | str. 395

Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny | str. 395

Art. 90. [Pojęcie i tryb dopuszczenia przedstawiciela społecznego] | str. 395

Art. 91. [Uprawnienia przedstawiciela społecznego] | str. 398

Dział IV. Czynności procesowe | str. 400

Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia | str. 402

Art. 92. [Podstawa orzeczenia] | str. 403

Art. 93. [Zasady wydawania postanowień i zarządzeń. Polecenia] | str. 404

Art. 93a. [Referendarz sądowy jako pierwszy organ wewnątrzsądowy] | str. 405

Art. 94. [Treść postanowienia] | str. 409

Art. 95. [Orzekanie sądu - rozprawa a posiedzenie] | str. 411

Art. 95a. [Jawność posiedzeń sądu] | str. 411

Art. 96. [Udział stron i innych osób w posiedzeniach] | str. 412

Art. 97. [Sądowe czynności sprawdzające] | str. 419

Art. 98. [Uzasadnianie postanowień] | str. 420

Art. 99. [Uzasadnianie wyroków i zarządzeń] | str. 421

Art. 100. [Ogłoszenie i doręczenie orzeczenia] | str. 422

Art. 101-104. (uchylone) | str. 426

Art. 105. [Sprostowanie oczywistych omyłek. Organ właściwy] | str. 427

Art. 106. [Ogłoszenia i doręczenia orzeczeń w postępowaniu przygotowawczym] | str. 430

Art. 107. [Nadanie klauzuli wykonalności. Orzeczenie co do roszczeń majątkowych] | str. 431

Rozdział 12. Narada i głosowanie | str. 432

Art. 108. [Tajność narady i głosowania. Osoby obecne] | str. 433

Art. 109. [Kierownicza rola przewodniczącego] | str. 434

Art. 110. [Sposób odbywania narady i głosowania] | str. 435

Art. 111. [Zasada większości głosów. Tak zwana sztuczna większość] | str. 437

Art. 112. [Wstrzymanie się od dalszego głosowania] | str. 438

Art. 113. [Podpisanie orzeczenia] | str. 438

Art. 114. [Zdanie odrębne] | str. 439

Art. 115. [Podpisanie uzasadnienia orzeczenia] | str. 440

Rozdział 13. Porządek czynności procesowych | str. 441

Art. 116. [Forma składania wniosków lub oświadczeń] | str. 441

Art. 117. [Udział w czynnościach procesowych - zawiadomienie, skutki niestawiennictwa] | str. 442

Art. 117a. [Konsekwencje niestawiennictwa obrońców lub pełnomocników przy wielości tych podmiotów jako reprezentantów danej strony] | str. 447

Art. 118. [Ocena znaczenia czynności procesowej. Zasada falsa demonstratio non nocet] | str. 450

Art. 119. [Wymogi formalne pisma procesowego] | str. 451

Art. 120. [Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pisma. Skutki uzupełnienia i nieuzupełnienia pisma w terminie] | str. 452

Art. 121. [Brak podpisu - odmowa lub niemożność złożenia] | str. 458

Rozdział 14. Terminy | str. 459

Art. 122. [Terminy zawite. Bezskuteczność czynności procesowej] | str. 462

Art. 123. [Liczenie terminu] | str. 463

Art. 124. [Zachowanie terminu - nadanie pisma] | str. 465

Art. 125. [Wniesienie pisma do niewłaściwego organu] | str. 469

Art. 126. [Przywrócenie terminu. Wniosek o przywrócenie - tzw. quasi-sprzeciw] | str. 469

Art. 127. [Względna niesuspensywność wniosku. Wstrzymanie wykonania orzeczenia] | str. 475

Art. 127a. [Zawieszeniu biegu terminu] | str. 475

Rozdział 15. Doręczenia | str. 477

Art. 128. [Zasada doręczania odpisów oraz niejawności doręczanych pism] | str. 477

Art. 129. [Treść wezwania lub zawiadomienia. Pouczenia] | str. 479

Art. 130. [Doręczenie za pokwitowaniem odbioru] | str. 480

Art. 131. [Organy i instytucje dokonujące doręczeń. Sposoby doręczeń] | str. 480

Art. 132. [Doręczenie osobiście adresatowi oraz pozostawienie pisma dorosłemu domownikowi adresata lub podmiotowi pośredniczącego i doręczenie za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej] | str. 482

Art. 133. [Doręczenie przez pozostawienie pisma w placówce pocztowej lub urzędzie gminy albo w jednostce Policji. Awizo. Doręczenie w miejscu zatrudnienia adresata] | str. 483

Art. 134. [Doręczanie pism żołnierzom, funkcjonariuszom i pozbawionemu wolności oraz osobie prawnej, obrońcy i pełnomocnikowi] | str. 483

Art. 135. [Powiadamianie prokuratora] | str. 484

Art. 136. [Odmowa przyjęcia pisma, odmowa lub niemożność pokwitowania. Wzmianka. Zwrot pisma nieprzyjętego] | str. 493

Art. 137. [Wezwania i zawiadomienia w wypadkach niecierpiących zwłoki] | str. 494

Art. 138. [Adresat dla doręczeń] | str. 495

Art. 139. [Skutki niezawiadomienia przez stronę o zmianie miejsca zamieszkania] | str. 496

Art. 140. [Doręczenia obrońcom, pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym] | str. 498

Art. 141. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych] | str. 500

Art. 142. [Skuteczność doręczenia z uchybieniem przepisów] | str. 500

Rozdział 16. Protokoły | str. 501

Art. 143. [Zakres czynności protokołowanych] | str. 502

Art. 144. [Osoby spisujące protokół - aplikant, protokolant, osoba przybrana w charakterze protokolanta] | str. 505

Art. 145. [Stenogram z czynności procesowej. Ograniczenie protokołu] | str. 507

Art. 146. [Wyłączenie protokolanta i stenografa] | str. 509

Art. 147. [Zapis dźwięku lub obrazu. Obowiązek uprzedzenia. Ograniczenie protokołu] | str. 510

Art. 148. [Treść protokołu] | str. 518

Art. 149. [Podpisywanie protokołu rozprawy i posiedzenia oraz stenogramu. Niemożność podpisania protokołu przez przewodniczącego] | str. 521

Art. 150. [Podpisywanie protokołu innych czynności. Zarzuty do treści protokołu] | str. 522

Art. 151. [Skreślenia, poprawki, uzupełnienia w protokole] | str. 525

Art. 152. [Sprostowanie protokołu rozprawy lub posiedzenia - legitymacja czynna] | str. 526

Art. 153. [Zarządzenie sprostowania protokołu. Wzmianka. Pozostawienie wniosku o sprostowanie bez rozpoznania] | str. 526

Art. 154. [Oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe - sprostowanie] | str. 527

Art. 155. [Zawiadomienie o sprostowaniu lub jego odmowie] | str. 527

Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów | str. 528

Art. 156. [Podmioty mające dostęp do akt sprawy. Sporządzanie odpisów. Kopie dokumentów. Ograniczony dostęp do akt postępowania przygotowawczego] | str. 530

Art. 157. [Odpisy orzeczeń dla oskarżonego. Niemożność odmowy zgody na sporządzenie odpisu protokołu lub dokumentu] | str. 542

Art. 158. [Uprawnienie prokuratora do przeglądania akt sprawy] | str. 544

Art. 159. [Zażalenie na odmowę udostępnienia akt] | str. 545

Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt | str. 546

Art. 160. [Postępowanie renowacyjne - właściwość organu] | str. 547

Art. 161. [Odtworzenie częściowe] | str. 547

Art. 162. [Obowiązek złożenia wniosków przez strony] | str. 548

Art. 163. [Obowiązek przedstawienia dokumentów] | str. 549

Art. 164. [Postępowanie renowacyjne - przebieg] | str. 549

Art. 165. [Postanowienie w sprawie odtworzenia akt] | str. 552

Art. 166. [Powtórzenie czynności procesowych] | str. 552

Dział V. Dowody | str. 555

Rozdział 19. Przepisy ogólne | str. 560

Art. 167. [Inicjatywa dowodowa] | str. 562

Art. 168. [Fakty niewymagające dowodu - fakty notoryjne albo urzędowo znane sądowi] | str. 569

Art. 168a. [Dowód uzyskany za pomocą przestępstwa] | str. 569

Art. 169. [Treść wniosku dowodowego] | str. 571

Art. 170. [Oddalenie wniosku dowodowego - przesłanki, skutki, tryb] | str. 573

Art. 171. [Tryb przesłuchiwania. Zakazy dowodowe dotyczące przesłuchania i skutki ich naruszenia] | str. 578

Art. 172. [Konfrontacja] | str. 589

Art. 173. [Okazanie osoby lub rzeczy] | str. 590

Art. 174. [Niedopuszczalność zastąpienia dowodu z wyjaśnień lub z zeznań] | str. 594

Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego | str. 598

Art. 175. [Prawo oskarżonego do składania wyjaśnień oraz do odmowy ich złożenia lub udzielenia odpowiedzi na pytanie] | str. 599

Art. 176. [Wyjaśnienia na piśmie. Załącznik do protokołu] | str. 601

Rozdział 21. Świadkowie | str. 603

Art. 177. [Obowiązek stawiennictwa i złożenia zeznań. Przesłuchanie na odległość lub w miejscu pobytu] | str. 607
| str. Art. 178. [Zakaz przesłuchiwania obrońcy, adwokata i duchownego] | str. 611

Art. 178a. [Zakaz przesłuchiwania mediatora] | str. 612

Art. 179. [Tajemnica w zakresie informacji tajnych i ściśle tajnych (państwowa) - zakres odmowy zeznań, zwolnienie z obowiązku zachowania] | str. 617

Art. 180. [Tajemnica informacji poufnych i zastrzeżonych oraz zawodowych i funkcyjnych - zwolnienie z obowiązku zachowania] | str. 620

Art. 181. [Przesłuchanie z wyłączeniem jawności] | str. 628

Art. 182. [Prawo do odmowy zeznań] | str. 630

Art. 183. [Prawo uchylenia się od odpowiedzi na pytanie. Prawo żądania przesłuchania z wyłączeniem jawności] | str. 635

Art. 184. [Świadek anonimowy (incognito). Procedura ustanawiania i przesłuchiwania. Cofanie utajnienia] | str. 637

Art. 185. [Zwolnienie od złożenia zeznań lub odpowiedzi na pytania] | str. 650

Art. 185a. [Przesłuchiwanie małoletniego świadka pokrzywdzonego czynem przeciwko wolności lub seksualnym albo przeciwko rodzinie i opiece] | str. 651

Art. 185b. [Przesłuchiwanie małoletniego świadka przestępstw z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej albo przestępstw seksualnych lub przeciwko rodzinie i opiece] | str. 660

Art. 185c. [ Przesłuchiwanie pokrzywdzonego przestępstwami z art. 197-199 k.k.] | str. 664

Art. 185d. [Miejsce przesłuchania świadka w wypadkach wskazanych w art. 185a-185c] | str. 666

Art. 186. [Termin do skorzystania z prawa do odmowy zeznań lub zwolnienia od zeznawania. Konsekwencje skorzystania z tych uprawnień] | str. 669

Art. 187. [Przyrzeczenie promisoryjne świadka. Organ uprawniony do odebrania przyrzeczenia] | str. 674

Art. 188. [Rota przyrzeczenia świadka] | str. 674

Art. 189. [Zakaz odbierania przyrzeczenia] | str. 674

Art. 190. [Pouczenie o odpowiedzialności karnej] | str. 674

Art. 191. [Początek przesłuchania. Częściowe utajnienie danych świadka] | str. 676

Art. 192. [Oględziny i badania pokrzywdzonego. Przesłuchanie z udziałem biegłego lekarza lub psychologa] | str. 678

Art. 192a. [Badania eliminacyjne i poligraficzne] | str. 680

Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści | str. 685

Art. 193. [Dowód z opinii biegłego. Przesłanki powołania] | str. 687

Art. 194. [Treść postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego] | str. 696

Art. 195. [Biegły sądowy i biegły ad hoc] | str. 698

Art. 196. [Niemożność bycia biegłym. Wyłączenie biegłego] | str. 698

Art. 197. [Rota przyrzeczenia biegłego] | str. 702

Art. 198. [Udostępnianie akt biegłemu. Możliwość obecności organu przy badaniach. Zmiany co do zakresu ekspertyzy] | str. 703

Art. 199. [Zakaz dowodowy - oświadczenia oskarżonego wobec biegłego lub lekarza] | str. 705

Art. 199a. [Zgoda osoby badanej na przeprowadzenie badań poligraficznych] | str. 707

Art. 200. [Forma i treść opinii] | str. 711

Art. 201. [Uzupełnienie opinii lub powołanie nowych biegłych] | str. 715

Art. 202. [Opinia psychiatryczna] | str. 719

Art. 203. [Obserwacja psychiatryczna w zakładzie leczniczym] | str. 729

Art. 204. [Przesłuchanie z udziałem tłumacza. Tłumaczenie pism] | str. 742

Art. 205. [Specjaliści] | str. 744

Art. 206. [Odpowiednie stosowanie przepisów o biegłych] | str. 745

Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy | str. 746

Art. 207. [Rodzaje oględzin - oględziny miejsca, osoby, rzeczy] | str. 747

Art. 208. [Oględziny i badania ciała] | str. 747

Art. 209. [Oględziny i otwarcie zwłok] | str. 749

Art. 210. [Ekshumacja] | str. 761

Art. 211. [Eksperyment procesowy] | str. 763

Art. 212. [Czynności dowodowe towarzyszące oględzinom, eksperymentowi] | str. 765

Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego | str. 766

Art. 213. [Zakres ustaleń osobopoznawczych] | str. 766

Art. 214. [Wywiad środowiskowy - okoliczności uzasadniające. Organ i sposób przeprowadzenia] | str. 769

Art. 215. [Badanie oskarżonego przez biegłych psychologów i badania lekarskie] | str. 774

Art. 216. [Przesłuchanie przeprowadzających wywiad w charakterze świadków] | str. 775

Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie | str. 775

| str.
Art. 218. [Wydawanie korespondencji, przesyłek oraz danych co do połączeń telekomunikacyjnych (bilingi) - przesłanki] | str. 779

Art. 218a. [Zabezpieczenie danych informatycznych] | str. 787

Art. 218b. [Delegacja ustawowa dla rozporządzenia w sprawie aspektów technicznych i zabezpieczenia przekazywania informacji] | str. 788

Art. 219. [Przeszukanie pomieszczeń, osoby, odzieży - cel przeszukania] | str. 789

Art. 220. [Przeprowadzenie przeszukania - organ, podstawa przeszukania] | str. 791

Art. 221. [Przeszukanie w porze nocnej] | str. 793

Art. 222. [Przeszukanie pomieszczeń instytucji lub pomieszczenia wojskowego] | str. 793

Art. 223. [Przeszukanie osoby i jej odzieży] | str. 793

Art. 224. [Tryb przeprowadzania przeszukania] | str. 793

Art. 225. [Ochrona tajemnicy przy zatrzymywaniu rzeczy i przeszukaniu] | str. 795

Art. 226. [Zakazy i ograniczenia wykorzystania dokumentów zawierających tajemnicę] | str. 796

Art. 227. [Dyrektywa umiaru w przeszukaniu lub zatrzymaniu rzeczy] | str. 799

Art. 228. [Zabezpieczenie przedmiotów wydanych lub zabezpieczonych w czasie przeszukania] | str. 799

Art. 229. [Treść protokołu zatrzymania rzeczy lub przeszukania] | str. 800

Art. 230. [Zwrot rzeczy] | str. 802

Art. 231. [Złożenie rzeczy do depozytu sądowego lub na przechowanie] | str. 802

Art. 232. [Sprzedaż rzeczy narażonych na zniszczenie. Złożenie uzyskanie kwoty do depozytu] | str. 802

Art. 232a. [Przechowywanie lub zniszczenie przedmiotów i substancji niebezpiecznych] | str. 803

Art. 233. [Przechowywanie środków płatniczych lub wartości dewizowych] | str. 804

Art. 234. [Bezskuteczność rozporządzenia przedmiotem odebranym] | str. 804

Art. 235. [Organy właściwe do dokonywania czynności z rozdziału 25] | str. 814

Art. 236. [Zażalenie na decyzje i czynności odnośnie do przeszukania, zatrzymania rzeczy i postąpienia z nimi] | str. 815

Art. 236a. [Stosowanie przepisów o przeszukaniu i zatrzymaniu do dysponentów i użytkowników urządzeń lub systemów informatycznych] | str. 817

Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów | str. 819

Art. 237. [Kontrola rozmów - dopuszczalność zarządzenia, organ uprawniony, zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli] | str. 820

Art. 237a. [Zgoda następcza sądu na wykorzystanie dowodów uzyskanych poza granicami podsłuchu] | str. 840

Art. 237b. [Odpowiednie stosowanie do zgody następczej przepisów o odroczeniu ogłaszania postanowienia o kontroli rozmów] | str. 840

Art. 238. [Czas trwania kontroli rozmów i niszczenie zbędnych jej materiałów] | str. 846

Art. 239. [Odroczenie ogłoszenia postanowienia o kontroli] | str. 850

Art. 240. [Zażalenie na postanowienia dotyczące kontroli i utrwalania rozmów] | str. 853

Art. 241. [Kontrola i utrwalanie innych rozmów i przekazów informacji - odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 855

Art. 242. [Rozporządzenie w sprawie sposobów przeprowadzania kontroli i utrwalania rozmów] | str. 855

Dział VI. Środki przymusu | str. 857

Rozdział 27. Zatrzymanie | str. 859

Art. 243. [Ujęcie i przekazanie osoby Policji] | str. 862

Art. 244. [Zatrzymanie osoby podejrzanej. Obowiązki informacyjne. Protokół zatrzymania] | str. 864

Art. 245. [Kontakt z adwokatem] | str. 873

Art. 245. [Kontakt z pełnomocnikiem] | str. 874

Art. 246. [Zażalenie na zatrzymanie. Zbieg zażaleń] | str. 876

Art. 247. [Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie żołnierza] | str. 880

Art. 248. [Zwolnienie zatrzymanego] | str. 885

Rozdział 28. Środki zapobiegawcze | str. 887

Art. 249. [Cel i podstawa ogólna stosowania środków zapobiegawczych. Okres i procedura ich stosowania] | str. 891

Art. 249a. [Podstawa faktyczna stosowania środka zapobiegającego] | str. 891

Art. 250. [Organy stosujące środki zapobiegawcze] | str. 898

Art. 251. [Treść postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego. Uzasadnienie] | str. 900

Art. 252. [Zażalenie na postanowienia w przedmiocie środka zapobiegawczego. Niezwłoczne rozpoznanie] | str. 903

Art. 253. [Uchylenie lub zmiana środka - przesłanki, zawiadomienie] | str. 909

, Art. 254. [Wnioski oskarżonego o uchylenie lub zmianę środka. Rozstrzyganie w przedmiocie wniosku, zażalenie] | str. 912

Art. 255. [Wpływ zawieszenia postępowania na możność orzekania co do środków] | str. 918

Art. 256. [Nadzór nad stosowaniem środków zapobiegawczych] | str. 918

Art. 257. [Tymczasowe aresztowanie jako środek zapobiegawczy ultima ratio. Aresztowanie warunkowe] | str. 919

Art. 258. [Podstawy szczególne stosowania tymczasowego aresztowania i innych środków zapobiegawczych] | str. 921

Art. 259. [Odstąpienie od tymczasowego aresztowania] | str. 927

Art. 260. [Umieszczenie aresztowanego w zakładzie leczniczym] | str. 928

Art. 261. [Obowiązek sądu zawiadomienia o tymczasowym aresztowaniu] | str. 931

Art. 262. [Inne obowiązki sądu w związku z tymczasowym aresztowaniem] | str. 932

Art. 263. [Czas trwania, przedłużenie i maksymalne okresy tymczasowego aresztowania] | str. 933

Art. 264. [Niezwłoczne zwolnienie tymczasowo aresztowanego; dodatkowy areszt międzyinstancyjny] | str. 947

Art. 265. [Wliczanie okresu zatrzymania do czasu tymczasowego aresztowania] | str. 949

Art. 266. [Poręczenie majątkowe] | str. 950

Art. 267. [Zawiadamianie poręczającego] | str. 950

Art. 268. [Podstawy przepadku przedmiotów poręczenia lub ściągnięcie wartości poręczenia] | str. 954

Art. 269. [Postępowanie z przedmiotami z przepadku lub ściągnięcia poręczenia. Ustanie i cofnięcie poręczenia] | str. 954

Art. 270. [Orzekanie o przepadku lub ściągnięciu sum poręczenia] | str. 954

Art. 271. [Poręczenie społeczne] | str. 958

Art. 272. [Poręczenie osoby godnej zaufania] | str. 959

Art. 273. [Obowiązki poręczyciela] | str. 961

Art. 274. [Niestawiennictwo, utrudnianie postępowania przez oskarżonego - zawiadomienie poręczyciela] | str. 961

Art. 275. [Dozór Policji, przełożonego wojskowego] | str. 962

Art. 275a. [Nakaz opuszczenia lokalu] | str. 969

Art. 276. [Zawieszenie w czynnościach służbowych lub wykonywaniu zawodu. Nakaz powstrzymania się od określonej działalności] | str. 973

Art. 277. [Zakaz opuszczania kraju, zatrzymanie dokumentu] | str. 974

Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy | str. 976

Art. 278. [Zarządzenie poszukiwań oskarżonego (sensu largo) lub osoby podejrzanej] | str. 976

Art. 279. [List gończy - przesłanki wydania. Postanowienie] | str. 977

Art. 280. [Treść listu gończego i sposób jego rozpowszechniania] | str. 977

Rozdział 30. List żelazny | str. 980

Art. 281. [List żelazny - przesłanki wydania, sąd właściwy] | str. 980

Art. 282. [Obowiązki oskarżonego. Gwarancje dla oskarżonego] | str. 982

Art. 283. [Poręczenie majątkowe] | str. 982

Art. 284. [Zażalenie na odmowę wydania i odwołanie listu żelaznego oraz na orzeczenie przepadku poręczenia] | str. 985

Rozdział 31. Kary porządkowe | str. 987

Art. 285. [Kara pieniężna za nieusprawiedliwione niestawiennictwo] | str. 988

Art. 286. [Usprawiedliwienie. Uchylenie kary] | str. 991

Art. 287. [Kara pieniężna - inne przypadki niespełnienia obowiązków. Areszt] | str. 992

Art. 288. [Odpowiedzialność dyscyplinarna żołnierza] | str. 995

Art. 289. [Obciążenie dodatkowymi kosztami procesu] | str. 995

Art. 290. [Organ kompetentny do wydania postanowienia. Zażalenie. Suspensywność] | str. 996

Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe | str. 997

Art. 291. [Zabezpieczenie majątkowe - podstawy orzeczenia] | str. 998

Art. 292, 293. [Sposób dokonania zabezpieczenia] | str. 1002

Art. 293. [Organ właściwy do wydania postanowienia. Zażalenie] | str. 1002

Art. 294. [Upadek i pozostanie w mocy zabezpieczenia] | str. 1006

Art. 295. [Tymczasowe zajęcie mienia ruchomego] | str. 1007

Art. 296. (uchylony) | str. 1007

Dział VII. Postępowanie przygotowawcze | str. 1010

Rozdział 33. Przepisy ogólne | str. 1017

Art. 297. [Cele postępowania przygotowawczego] | str. 1018

Art. 298. [Organy postępowania] | str. 1024

Art. 299. [Strony, osoby niebędące stronami, prokurator] | str. 1026

Art. 300. [Pierwsze przesłuchanie - obowiązek pouczenia podejrzanego] | str. 1027

Art. 300. [Pouczanie podejrzanego i pokrzywdzonego o ich uprawnieniach i obowiązkach procesowych] | str. 1027

Art. 301. [Przesłuchanie podejrzanego z udziałem obrońcy] | str. 1030
| str. Art. 302. [Zażalenie stron lub osób niebędących stronami] | str. 1033

Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa | str. 1035

Art. 303. [Postanowienie o wszczęciu śledztwa - przesłanki wydania, treść] | str. 1036

Art. 304. [Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie] | str. 1038

Art. 304a. [Wspólny protokół przyjęcia zawiadomienia i przesłuchania zawiadamiającego] | str. 1042

Art. 305. [Reakcja na zawiadomienie - postanowienia w przedmiocie wszczęcia; powiadomienie zawiadamiającego] | str. 1043

Art. 306. [Zażalenie na odmowę wszczęcia lub umorzenie śledztwa. Zażalenie zawiadamiającego] | str. 1045

Art. 307. [Postępowanie sprawdzające] | str. 1051

Art. 308. [Dochodzenie w niezbędnym zakresie - kompetencje organów] | str. 1054

Rozdział 35. Przebieg śledztwa | str. 1058

Art. 309. [Zakres przedmiotowy śledztwa] | str. 1059

Art. 310. [Termin ukończenia śledztwa, możliwość przedłużenia] | str. 1062

Art. 311. [Prokurator jako organ prowadzący. Możliwość powierzenia prowadzenia śledztwa Policji] | str. 1064

Art. 312. [Rozszerzenie uprawnień Policji na inne organy] | str. 1068

Art. 313. [Postanowienie o przedstawieniu zarzutów, przesłuchanie podejrzanego. Uzasadnienie] | str. 1070

Art. 314. [Postanowienie o zmianie postanowienia o przestawieniu zarzutów - rozszerzenie lub zmiana zarzutów] | str. 1078

Art. 315. [Wnioski o dokonanie czynności śledztwa] | str. 1083

Art. 316. [Udział stron w niepowtarzalnych czynnościach śledztwa. Sądowe przesłuchanie świadka] | str. 1084

Art. 317. [Udział stron w powtarzalnych czynnościach śledztwa] | str. 1088

Art. 318. [Uprawnienia stron w razie powołania biegłego] | str. 1090

Art. 319-320. (uchylone) | str. 1091

Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa | str. 1091

Art. 321. [Końcowe zapoznanie podejrzanego i obrońcy z materiałami postępowania. Zamknięcie śledztwa] | str. 1092

Art. 322. [Umorzenie śledztwa. Treść postanowienia] | str. 1096

Art. 323. [Postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych] | str. 1099

Art. 324. [Niepoczytalność podejrzanego - wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających] | str. 1102

Art. 325. [Postanowienie o zawieszeniu śledztwa - zatwierdzenie] | str. 1104

Rozdział 36a. Dochodzenie | str. 1105

Art. 325a. [Organy prowadzące dochodzenie. Odpowiednie stosowanie przepisów o śledztwie] | str. 1106

Art. 325b. [Sprawy, w których prowadzone jest dochodzenie] | str. 1107

Art. 325c. [Wyłączenie określonych spraw spod dochodzenia] | str. 1111

Art. 325d. [Rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych do prowadzenia dochodzenia, wnoszenia aktu oskarżenia, działania w pierwszej instancji] | str. 1115

Art. 325e. [Postanowienia w sprawie dochodzenia - organ wydający, zatwierdzanie. Zażalenie na tzw. umorzenie rejestrowe] | str. 1117

Art. 325f. [Tzw. umorzenie rejestrowe. Dalsze czynności Policji, podejmowanie umorzonego rejestrowo dochodzenia] | str. 1124

Art. 325g. [Fakultatywność wydawania niektórych postanowień. Przesłuchanie osoby podejrzanej w charakterze podejrzanego] | str. 1127

Art. 325h. [Ograniczenie zadań dochodzenia] | str. 1128

Art. 325i. [Termin ukończenia. Zakres uprawnień organu prowadzącego] | str. 1130

Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym | str. 1132

Art. 326. [Organ sprawujący nadzór. Zakres nadzoru, obowiązki organu. Postępowanie służbowe] | str. 1133

Art. 327. [Podjęcie lub wznowienie umorzonego postępowania przygotowawczego] | str. 1135

Art. 328. [Uprawnienia Prokuratora Generalnego] | str. 1140

Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym | str. 1142

Art. 329. [Właściwość i skład sądu] | str. 1143

Art. 330. [Sądowe uchylenie postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Uprawnienia pokrzywdzonego w razie ponownej odmowy wszczęcia lub ponownego umorzenia. Przekazywanie akt sprawy sądowi przy oskarżeniu subsydiarnym] | str. 1144

Rozdział 39. Akt oskarżenia | str. 1150

Art. 331. [Termin i sposób wniesienia aktu oskarżenia] | str. 1151

Art. 332. [Wymogi formalne i treść aktu oskarżenia] | str. 1152

Art. 333. [Dodatkowe wymogi aktu oskarżenia. Wniosek o zobowiązanie osoby trzeciej do zwrotu korzyści majątkowej z cudzego przestępstwa] | str. 1161

Art. 334. [Przesłanie akt postępowania przygotowawczego i odpisów aktu oskarżenia. Zawiadomienie o przesłaniu] | str. 1164

Art. 335. [Wniosek o skazanie bez rozprawy - przesłanki uzasadniające] | str. 1168

Art. 336. [Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania] | str. 1175

Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji | str. 1179

Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia | str. 1179

Art. 337. [Kontrola warunków formalnych. Zwrot aktu w celu usunięcia braków. Zażalenie] | str. 1181

Art. 338. [Doręczenie odpisu aktu oskarżonemu. Odpowiedź na akt oskarżenia] | str. 1184

Art. 338, 338a. [Wniosek oskarżonego o dobrowolne poddanie się karze przed rozprawą] | str. 1185

Art. 339. [Skierowanie sprawy na posiedzenie - przesłanki. Udział w posiedzeniu] | str. 1188

Art. 340. [Umorzenie postępowania. Orzeczenie przepadku, konsekwencje dla dochodzenia innych roszczeń] | str. 1196

Art. 341. [Podmioty uprawnione do udziału w posiedzeniu w kwestii warunkowego umorzenia postępowania. Przesłanki uwzględnienia wniosku o warunkowe umorzenie] | str. 1199

Art. 342. [Wyrok warunkowo umarzający postępowanie na posiedzeniu, jego doręczanie. Zażalenie na rozstrzygnięcie w przedmiocie dowodów rzeczowych] | str. 1202

Art. 343. [Rozpoznawanie wniosku o skazanie bez rozprawy. Możliwości sądu w zakresie orzeczenia o karze. Udział stron w posiedzeniu] | str. 1204

Art. 343a. [Posiedzenie w przedmiocie wniosku oskarżonego o dobrowolne poddanie się karze] | str. 1205

Art. 344. [Rozstrzygnięcie w przedmiocie środka zapobiegawczego] | str. 1213

Art. 345. [Zwrot spraw prokuratorowi do uzupełnienia postępowania przygotowawczego] | str. 1214

Art. 346. [Akt oskarżenia po uzupełnieniu postępowania] | str. 1214

Art. 347. [Niezwiązanie sądu oceną w dalszym postępowaniu] | str. 1218

Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej | str. 1219

Art. 348. [Termin wyznaczenia i przeprowadzenia rozprawy] | str. 1219

Art. 349. [Posiedzenie organizacyjne przed rozprawą] | str. 1219

Art. 350. [Zarządzenie o rozprawie głównej] | str. 1222

Art. 351. [Wyznaczanie składu orzekającego] | str. 1224

Art. 352. [Dopuszczenie dowodów i zarządzenie ich sprowadzenia na rozprawę] | str. 1228

Art. 353. [Okres pomiędzy doręczeniem zawiadomienia a terminem rozprawy - tzw. dni pocztowe. Skutki niezachowania terminu - obligatoryjne odroczenie] | str. 1228

Art. 354. [Postępowanie w przypadku wniosku o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających wobec sprawcy niepoczytalnego] | str. 1230

Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej | str. 1233

Art. 355. [Zasada jawności rozprawy] | str. 1234

Art. 356. [Osoby mogące wziąć udział w rozprawie] | str. 1234

Art. 357. [Zezwolenie na obecność środków masowego przekazu] | str. 1236

Art. 358. [Utrwalanie przebiegu rozprawy przez stronę] | str. 1239

Art. 359. [Rozprawa niejawna] | str. 1241

Art. 360. [Wyłączenie jawności rozprawy] | str. 1241

Art. 361. [Osoby obecne na rozprawie niejawnej] | str. 1246

Art. 362. [Pouczenie o obowiązku zachowania tajemnicy z rozprawy niejawnej] | str. 1247

Art. 363. [Chwila wyłączenia jawności rozprawy - wniosek o wyłączenie] | str. 1248

Art. 364. [Jawność ogłoszenia wyroku. Możliwość utajnienia podawania ustnie powodów wyroku] | str. 1249

Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej | str. 1249

Art. 365. [Zasada ustności] | str. 1250

Art. 366. [Kierowanie rozprawą] | str. 1251

Art. 367. [Prawo do wypowiedzi. Zasady: audiatur et altera pars oraz favor defensis] | str. 1251

Art. 368. [Rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku dowodowego strony] | str. 1253

Art. 369. [Kolejność przeprowadzenia dowodów] | str. 1254

Art. 370. [Tryb i kolejność przesłuchania] | str. 1254

Art. 371. [Warunki przesłuchania świadka; zapobieganie porozumiewaniu się] .. 1258

Art. 372. [Policja sesyjna przewodniczącego] | str. 1258

Art. 373. [Zaskarżanie zarządzeń przewodniczącego] | str. 1258

Art. 374. [Obowiązkowa obecność oskarżonego, gwarancje obecności] | str. 1259

Art. 375. [Wydalenie oskarżonego] | str. 1261

Art. 376. [Możliwość prowadzenia rozprawy pod nieobecność oskarżonego, który opuścił salę rozpraw bez zezwolenia albo nie stawił się na rozprawę przerwaną lub odroczoną] | str. 1262

Art. 377. [Możliwość prowadzenia rozprawy lub posiedzenia pod nieobecność oskarżonego, który wprawił się w stan niezdolności do udziału w nich lub uniemożliwia doprowadzenie go na rozprawę albo oświadcza, że nie weźmie w niej udziału] | str. 1265

Art. 378. [Wypowiedzenie stosunku obrończego. Nowy obrońca] | str. 1271

Art. 379. [Powaga sądu] | str. 1277

Art. 380. [Niepoczytalny oskarżony - odpowiednie stosowanie przepisów o oskarżonym] | str. 1278

Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej | str. 1279

Art. 381. [Wywołanie sprawy. Czynności wstępne] | str. 1279

Art. 382. [Skutki nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego] | str. 1280

Art. 383. [Skutki nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda cywilnego] | str. 1280

Art. 384. [Obecność uczestników na sali rozpraw, opuszczenie sali przez świadków, przesłuchanie pokrzywdzonego i podmiotu z art. 416] | str. 1282

Rozdział 45. Przewód sądowy | str. 1284

Art. 385. [Odczytanie aktu oskarżenia lub przedstawienie podstaw oskarżenia] | str. 1286

Art. 386. [Pouczenia oskarżonego i jego przesłuchanie] | str. 1287

Art. 387. [Skazanie bez postępowania dowodowego; dobrowolne poddanie się karze] | str. 1289

Art. 388. [Ograniczenie postępowania dowodowego] | str. 1297

Art. 389. [Odczytanie protokołów wyjaśnień oskarżonego] | str. 1300

Art. 390. [Prawo oskarżonego do udziału w czynnościach dowodowych. Czasowe usunięcie oskarżonego z sali rozpraw] | str. 1304

Art. 391. [Odczytanie protokołów zeznań świadka] | str. 1306

Art. 392. [Dodatkowe możliwości odczytywania protokołów przesłuchania oskarżonego i świadków] | str. 1312

Art. 393. [Dopuszczalność odczytywania innych protokołów i dokumentów] | str. 1315

Art. 393a. [Dozwolone odczytywanie lub odtwarzanie przekładu zapisów obrazu lub dźwięku] | str. 1326

Art. 394. [Dopuszczalność uznania dokumentu lub protokołu za ujawniony bez odczytywania] | str. 1327

Art. 395. [Sprowadzenie i udostępnienie dowodów rzeczowych] | str. 1328

Art. 396. [Dopuszczalność przeprowadzenia dowodów w drodze pomocy prawnej lub przez sędziego wyznaczonego] | str. 1329

Art. 397. [Uzupełnianie braków postępowania przygotowawczego ujawnionych na rozprawie] | str. 1332

Art. 398. [Rozszerzenie oskarżenia. Nowy lub dodatkowy akt oskarżenia] | str. 1335

Art. 399. [Zmiana kwalifikacji prawnej czynu. Przerwanie rozprawy] | str. 1336

Art. 400. [Uznanie czynu za wykroczenie. Rozpoznania według właściwych przepisów] | str. 1341

Art. 401. [Przerwa w rozprawie] | str. 1344

Art. 402. [Rozprawa po przerwie] | str. 1344

Art. 403. [Orzekanie w czasie przerwy] | str. 1344

Art. 404. [Odroczenie i podjęcie odroczonej rozprawy] | str. 1347

Art. 405. [Zamknięcie przewodu sądowego] | str. 1350

Rozdział 46. Głosy stron | str. 1351

Art. 406. [Kolejność wypowiedzi po zamknięciu przewodu sądowego] | str. 1351

Art. 407. (uchylony) | str. 1352

Rozdział 47. Wyrokowanie | str. 1353

Art. 408. [Narada sądu] | str. 1355

Art. 409. [Możliwość wznowienia przewodu, udzielenie dodatkowego głosu stronom] | str. 1355

Art. 410. [Podstawa wyroku] | str. 1356

Art. 411. [Odroczenie wydania wyroku] | str. 1357

Art. 412. [Sporządzenie wyroku na piśmie] | str. 1360

Art. 413. [Składniki i treść wyroku] | str. 1360

Art. 414. [Wyrok umarzający i warunkowo umarzający postępowanie. Wyrok uniewinniający] | str. 1369

Art. 415. [Rozstrzygnięcia w przedmiocie powództwa cywilnego. Zasądzenie odszkodowania z urzędu] | str. 1372

Art. 416. [Podmiot zobowiązany do zwrotu korzyści majątkowej. Przesłuchanie w charakterze świadka] | str. 1376

Art. 417. [Zaliczenie tymczasowego aresztowania na poczet kary] | str. 1379

Art. 418. [Publiczne ogłoszenie wyroku. Zdanie odrębne] | str. 1380

Art. 418a. [Udostępnienie treści wyroku przy orzekaniu na posiedzeniu] | str. 1381

Art. 419. [Skutki niestawiennictwa stron i ich reprezentantów a ogłoszenie wyroku. Doręczanie wyroku oskarżonemu pozbawionemu wolności] | str. 1384

Art. 420. [Postanowienia uzupełniające wyrok] | str. 1386

Art. 421. [Dochodzenie roszczeń w drodze postępowania cywilnego wobec mienia objętego przepadkiem] | str. 1387

Art. 422. [Wniosek o sporządzenie i o doręczenie uzasadnienia - termin jego złożenia] | str. 1388

Art. 423. [Termin sporządzenia uzasadnienia. Zakres uzasadnienia. Doręczenie] | str. 1392

Art. 424. [Treść uzasadnienia] | str. 1394

Dział IX. Postępowanie odwoławcze | str. 1399

Rozdział 48. Przepisy ogólne | str. 1400

Art. 425. [Środek odwoławczy - legitymacja czynna, zakres zaskarżenia, gravamen, kierunek środka] | str. 1403

Art. 426. [Zasada dwuinstancyjności postępowania. Instancja pozioma] | str. 1411

Art. 427. [Treść środka odwoławczego - wniosek odwoławczy i zarzuty, tzw. nowości] | str. 1414

Art. 428. [Forma wniesienia, sąd właściwy. Odpowiedź na środek] | str. 1419

Art. 429. [Kontrola międzyinstancyjna. Zarządzenie o odmowie przyjęcia środka. Zażalenie] | str. 1421

Art. 430. [Pozostawienie środka bez rozpoznania. Zażalenie] | str. 1421

Art. 431. [Cofnięcie środka odwoławczego - dopuszczalność, zgoda oskarżonego] | str. 1424

Art. 432. [Pozostawienie cofniętego środka bez rozpoznania] | str. 1424

Art. 433. [Granice rozpoznania środka - zarzuty odwoławcze i zakres zaskarżenia] | str. 1427

Art. 434. [Zakaz reformationis in peius w instancji odwoławczej] | str. 1432

Art. 435. [Wyjście poza granice podmiotowe środka - rozpoznanie wobec współ oskarżonych nieskarżących] | str. 1445

Art. 436. [Ograniczenie rozpoznania środka odwoławczego] | str. 1448

Art. 437. [Rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego - orzeczenie reformatoryjne, kasatoryjne, umorzenie postępowania, przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania] | str. 1451

Art. 438. [Względne przyczyny odwoławcze] | str. 1461

Art. 439. [Bezwzględne przyczyny odwoławcze] | str. 1470

Art. 439a. [Trwałość orzeczenia w sprawie o wykroczenie] | str. 1494

Art. 440. [Rażąca niesprawiedliwość jako przesłanka uchylenia lub zmiany orzeczenia] | str. 1495

Art. 441. [Pytanie prawne. Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Wiążąca uchwała. Przejęcie sprawy] | str. 1502

Art. 442. [Postępowanie ponowne. Zakres badania sprawy i orzekania] | str. 1506

Art. 443. [Zakaz reformationis in peius po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania] | str. 1513

Rozdział 49. Apelacja | str. 1519

Art. 444. [Apelacja - legitymacja czynna, orzeczenia zaskarżalne apelacją] | str. 1520

Art. 445. [Termin wniesienia] | str. 1522

Art. 446. [Przymus adwokacki] | str. 1526

Art. 447. [Zakres apelacji. Rozszerzenie kontroli sądu odwoławczego] | str. 1529

Art. 448. [Przyjęcie apelacji. Zawiadomienie o przyjęciu, przekazanie akt] | str. 1535

Art. 449. [Rozpoznanie sprawy - rozprawa a posiedzenie] | str. 1535

Art. 449a. [Zwrot sprawy do pierwszej instancji w celu sporządzenia uzasadnienia] | str. 1536

Art. 450. [Udział stron i ich przedstawicieli procesowych oraz prokuratora w rozprawie apelacyjnej. Skutki niestawiennictwa] | str. 1538

Art. 451. [Udział w rozprawie odwoławczej oskarżonego pozbawionego wolności] | str. 1542

Art. 452. [Postępowanie dowodowe w instancji odwoławczej] | str. 1546

Art. 453. [Przebieg rozprawy odwoławczej] | str. 1551

Art. 454. [Reguły ne peius] | str. 1553

Art. 455. [Poprawienie kwalifikacji prawnej] | str. 1558

Art. 456. [Wyroki sądu odwoławczego] | str. 1562

Art. 457. [Uzasadnianie wyroku sądu odwoławczego, tryb, terminy oraz treść uzasadnienia] | str. 1562

Art. 458. [Odpowiednie stosowanie w postępowaniu odwoławczym przepisów o postępowaniu pierwszoinstancyjnym] | str. 1567

Rozdział 50. Zażalenie. Zażalenie i sprzeciw | str. 1567

Art. 459. [Zakres przedmiotowy zażalenia. Legitymacja czynna] | str. 1569

Art. 460. [Termin wniesienia zażalenia] | str. 1573

Art. 461. [Odpisy zażalenia. Zawiadomienie o wniesieniu zażalenia] | str. 1576

Art. 462. [Względna suspensywność zażalenia] | str. 1577

Art. 463. [Względna dewolutywność zażalenia] | str. 1578

Art. 464. [Udział stron i ich przedstawicieli w posiedzeniu zażaleniowym] | str. 1580

Art. 465. [Zażalenie na postanowienia prokuratora lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Organ rozpoznający] | str. 1584

Art. 466. [Zażalenie na zarządzenie. Organ rozpoznający] | str. 1588

Art. 467. [Zażalenia na czynności lub zaniechanie czynności. Treść rozstrzygnięcia] | str. 1590

Ukryj

Opis:

W komentarzu omówiono zarówno przepisy aktualnie obowiązujące, w tym te, które wprowadziła duża nowelizacja k.p.k. z 27 września 2013 r., w zakresie, w jakim weszły one już w życie lub zaczną obowiązywać od 2 czerwca 2014 r., jak i jej rozwiązania, które wejdą w życie dopiero 1 lipca 2015 r. Najważniejsze zmiany wprowadzone tą nowelą polegają m.in. na:

  • zmianie celów postępowania przygotowawczego, tak że staje się ono postępowaniem jedynie dla oskarżyciela, a nie jak dotychczas także dla sądu,
  • zwiększeniu nadzoru prokuratora nad dochodzeniem Policji i innych organów,
  • poszerzeniu dostępu stron do akt postępowania przygotowawczego,
  • ograniczeniu stosowania środków przymusu, w szczególności tymczasowego aresztowania, - ograniczeniu oficjalności w przeprowadzaniu przez sąd dowodów z urzędu i związanych z tym zmianach modelowych postępowania przed sądem I instancji, przed którym to strony będą musiały samodzielnie przeprowadzać dowody,
  • zmianach w postępowaniu odwoławczym przez stworzenie szerszych możliwości do orzekania reformatoryjnego i z doprecyzowaniem zakresu kontroli odwoławczej,
  • poszerzeniu uprawnień oskarżonego i skazanego do uzyskania odszkodowania za błędy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.


Autor szczegółowo omawia również zmiany przepisów kodeksu będące następstwem wyroków Trybunału Konstytucyjnego wydanych po poprzedniej edycji tego komentarza oraz dokonane ustawami ogłoszonymi do 31 marca 2014 r., prezentując też najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego wydane do lutego 2014 r.

Wcześniejsze wydania komentarza ukazywały się w jednym tomie, jednak z uwagi na obszerność analizy publikacja została podzielona na dwie części. Pierwsza część obejmuje statykę procesu i jego przebieg do uprawomocnienia się orzeczenia (art. 1-467).

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla sędziów, adwokatów, prokuratorów, aplikantów, jak również dla radców prawnych, którzy po zmianach wprowadzonych przez dużą nowelizację będą mieli uprawnienia do prowadzenia obrony w postępowaniu karnym, a także dla studentów prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4535-4 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1596
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo ogólne
Kod: KAM-0098:W06D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów