Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Ochrona danych osobowych. Komentarz

Największy na rynku komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych, w których omówione są założenia ustawy i najistotniejsze problemy związane z ochroną danych osobowych.

więcej

Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Paweł Fajgielski,
Seria:  Duże Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 lipca 2015 r.
Kod: KAM-0241:W06P01  Ilość w paczce: 6

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Od autorów | str. 19

CZĘŚĆ PIERWSZA
WSTĘP


A. Wprowadzenie | str. 23

B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej | str. 34

I. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska Konwencja Praw Człowieka) | str. 34

II. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu | str. 35

III. Rada Europy | str. 41

1. Konwencja 108 Rady Europy z 1981 r. dotycząca ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych | str. 41

2. Rezolucje (zalecenia) Rady Europy | str. 48

IV. Unia Europejska | str. 57

1. Ochrona danych osobowych w prawie pierwotnym Unii Europejskiej | str. 57

2. Dyrektywa 95/46/WE | str. 58

3. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości | str. 66

4. Dyrektywa 2002/58/WE | str. 74

5. Konwencja z Schengen | str. 74

6. Rezolucje Parlamentu Europejskiego | str. 77

7. Ochrona danych osobowych w instytucjach Unii Europejskiej | str. 77

8. Reforma ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej | str. 78

V. OECD | str. 80

1. Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | str. 80

VI. ONZ | str. 85

1. Wytyczne w sprawie uregulowania elektronicznych zbiorów danych osobowych | str. 85

2. Rezolucja 45 (95) Zgromadzenia Ogólnego ONZ: Wytyczne w sprawie uregulowania kartotek skomputeryzowanych danych osobowych | str. 87

C. Ochrona danych osobowych w systemie prawa polskiego | str. 90

I. Ochrona danych osobowych na gruncie Konstytucji RP | str. 90

II. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (ogólna charakterystyka i założenia) | str. 94

III. Ochrona danych osobowych na gruncie innych ustaw | str. 99

1. Akty stanu cywilnego | str. 99

2. Ewidencja ludności, dowody osobiste, paszporty | str. 100

3. Obywatelstwo polskie | str. 101

4. Cudzoziemcy, repatrianci, uchodźcy | str. 101

5. Oświata i szkolnictwo wyższe | str. 101

6. Praca | str. 102

7. Ubezpieczenia społeczne, działalność ubezpieczeniowa, fundusze emerytalne | str. 102

8. Pomoc społeczna, przeciwdziałanie bezrobociu | str. 103

9. Ochrona zdrowia | str. 104

10. Rachunkowość, podatki, doradztwo podatkowe | str. 105

11. Kontrola państwowa, kontrola skarbowa, kontrola celna | str. 105

12. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, zwalczanie korupcji | str. 106

13. Bankowość, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne | str. 106

14. Ruch drogowy, ewidencja kierowców, transport drogowy, przewozy | str. 107

15. Statystyka, archiwa, ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu | str. 107

16. Telekomunikacja, świadczenie usług drogą elektroniczną | str. 107

17. Działalność publiczna, wybory, referenda | str. 108

18. Dostęp do informacji publicznej, działalność prasowa | str. 108

19. Działalność gospodarcza, ewidencja i rejestry | str. 108

20. Ewidencja gruntów i budynków, księgi wieczyste | str. 109

21. Porządek i bezpieczeństwo publiczne | str. 109

22. Przetwarzanie informacji o karalności, postępowanie karne | str. 111

23. Usługi detektywistyczne | str. 112

24. Wojsko, służba wojskowa, wywiad i kontrwywiad wojskowy | str. 112

D. Prawo polskie a prawo unijne (zgodność polskiego ustawodawstwa z dyrektywą 95/46/WE) | str. 115

I. Uwagi wprowadzające | str. 115

II. Podstawowe pojęcia - zakres stosowania | str. 126

III. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych | str. 128

IV. Dane wrażliwe | str. 129

V. Obowiązek informowania jednostki w związku ze zbieraniem dotyczących jej danych | str. 130

VI. Prawo jednostki do informacji (dostęp do dotyczących jej zbiorów danych i kontrola ich przetwarzania) | str. 131

VII. Indywidualne decyzje na podstawie automatycznego przetwarzania danych osobowych | str. 132

VIII. Ochrona danych osobowych a wolność prasy i swoboda twórcza | str. 133

IX. Uprzednia kontrola | str. 134

X. Rejestracja zbiorów danych osobowych | str. 134

XI. Odpowiedzialność i sankcje | str. 135

XII. Kodeksy postępowania | str. 135

XIII. Organ nadzorczy | str. 136

XIV. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego | str. 136

E. Zagadnienia szczególne | str. 139

I. Teoretyczno-konstrukcyjne modele ochrony danych osobowych | str. 139

1. Ochrona danych osobowych jako przejaw ochrony powszechnych dóbr osobistych. Koncepcja ochrony prywatności | str. 139

2. Ujęcie własnościowe ochrony danych osobowych | str. 143

3. Ochrona danych osobowych jako informacji niejawnych (poufnych) | str. 144

II. Zbiór danych osobowych jako przedmiot prawa i przedmiot ochrony | str. 147

1. Uwagi ogólne | str. 147

2. Prawo autorskie | str. 147

3. Ochrona sui generis | str. 149

4. Ochrona na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji | str. 154

5. Ochrona kontraktowa | str. 157

6. Inne formy ochrony | str. 158

III. Obrót danymi osobowymi | str. 160

IV. Dane osobowe osób prawnych | str. 168

1. Uwagi ogólne | str. 168

2. Ochrona na gruncie konwencji międzynarodowych i dyrektyw Unii Europejskiej | str. 170

3. Proponowany model ochrony danych osobowych osób prawnych | str. 171

V. Ochrona danych osobowych a działalność mediów | str. 173

1. Uwagi wstępne | str. 173

2. Media a dane osobowe - problemy ogólne | str. 174

3. Prawo Unii Europejskiej | str. 175

4. Prawo polskie | str. 178

VI. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w sieciach komputerowych | str. 185

1. Uwagi ogólne | str. 185

2. Niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych przy teleusługach | str. 187

3. Handel elektroniczny | str. 189

4. Przejrzystość systemu | str. 196

5. Prawo do anonimowości | str. 196

6. Problemy kryptografii | str. 197

7. Kodeksy etyczne | str. 201

8. Dochodzenie naruszeń ochrony danych osobowych | str. 203

9. Zagadnienia jurysdykcji | str. 204

10. Poszanowanie praw autorskich a ochrona danych osobowych | str. 204

11. Postulaty w sprawie ochrony danych osobowych w sieciach komputerowych | str. 206

12. Polska ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną | str. 207

VII. Szczególne przepisy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji | str. 225

1. Uwagi wstępne | str. 225

2. Zapewnienie bezpieczeństwa i poufności | str. 227

3. Ochrona danych osobowych użytkownika | str. 230

4. Sprzęt | str. 235

5. Retencja danych | str. 235

6. Sankcje i egzekwowanie | str. 236

7. Polskie prawo telekomunikacyjne | str. 237

VIII. Odpowiedzialność cywilna z tytułu bezprawnego przetwarzania danych osobowych | str. 251

CZĘŚĆ DRUGA
KOMENTARZ


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych | str. 257

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 259

Rozdział 2. Organ ochrony danych osobowych | str. 348

Rozdział 3. Zasady przetwarzania danych osobowych | str. 398

Rozdział 4. Prawa osoby, której dane dotyczą | str. 515

Rozdział 5. Zabezpieczenie danych osobowych | str. 544

Rozdział 6. Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz administratorów bezpieczeństwa informacji | str. 579

Rozdział 7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego | str. 619

Rozdział 8. Przepisy karne | str. 633

Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 648

CZĘŚĆ TRZECIA
MATERIAŁY


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych | str. 655

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych | str. 660

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych | str. 668

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji | str. 673

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji | str. 677

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych | str. 683

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych | str. 685

Wniosek o udostępnienie danych osobowych | str. 688

Wymagania dotyczące struktur baz danych osobowych oraz funkcjonalności zarządzających nimi aplikacji | str. 689

Wskazówki dotyczące sposobu opracowania instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji | str. 696

Wytyczne w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa | str. 703

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) | str. 715

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (wyciąg) | str. 716

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (wyciąg) | str. 718

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (wyciąg) | str. 721

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (wyciąg) | str. 730

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (wyciąg) | str. 734

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (wyciąg) | str. 760

Konwencja 108 Rady Europy sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych | str. 762

Protokół dodatkowy do Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych dotyczący organów nadzoru i transgranicznych przepływów danych sporządzony w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. | str. 773

Traktat o Unii Europejskiej (wyciąg) | str. 777

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wyciąg) | str. 779

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (wyciąg) | str. 780

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych | str. 781

Decyzja Komisji 2001/497/WE z dnia 15 czerwca 2001 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich, na mocy dyrektywy 95/46/WE | str. 813

Decyzja komisji 2010/87/UE z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady | str. 841

Bibliografia | str. 861

Indeks rzeczowy | str. 873

Ukryj

Opis:

Prezentowana publikacja jest największym na rynku komentarzem do ustawy o ochronie danych osobowych. Autorzy omawiają założenia ustawy i najistotniejsze problemy związane z ochroną danych osobowych oraz prezentują polskie rozwiązania prawne na tle prawa międzynarodowego, w tym unijnego. Opracowanie zawiera również obszerny wybór przydatnych aktów prawnych.

Szóste wydanie komentarza uwzględnia m.in. najnowszą, dużą nowelizację wynikającą z ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która wprowadziła zasadnicze zmiany w prawnej regulacji zadań administratora bezpieczeństwa informacji, w tym dotyczące:

  • powoływania administratorów bezpieczeństwa informacji i ich obowiązków,
  • przekazywania danych osobowych do państw trzecich, które nie zapewniają na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych,
  • Zatwierdzania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wiążących reguł korporacyjnych przyjętych w ramach grupy przedsiębiorców do celów przekazania danych osobowych do innego administratora danych z państwa trzeciego w ramach tej samej grupy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8297-7 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 900
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-0241:W06P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów