Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Rozwód. Praktyczny komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory pism

W komentarzu autor omawia przepisy prawa materialnego oraz procesowego, które mają zastosowanie w postępowaniu rozwodowym.

więcej

Autorzy: Zdzisław Krzemiński,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.09.2007 r.
Kod: KAM-0010:W06Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 63,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 56,70 zł. ( Oszczędzasz: 6,30 zł. )

Spis treści: Wykaz skrótów
str. 11
Od autora
str. 13

CZĘŚĆ PIERWSZA

Przepisy prawa materialnego
str. 15

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
str. 17


Art. 56
str. 17
I. Przesłanki rozwodowe
str. 18
II. Rozkład pożycia małżeńskiego
str. 20
A. Zawinione przyczyny
str. 24
Groźba
str. 24
Nieetyczne postępowanie
str. 24
Nieróbstwo
str. 24
Odmowa współżycia płciowego
str. 25
Odmowa wzajemnej pomocy
str. 26
Opuszczenie współmałżonka
str. 26
Pijaństwo
str. 27
Agresja
str. 28
Zaniedbywanie rodziny
str. 30
Niewierność
str. 30
Zły stosunek do rodziny małżonka
str. 32
Denuncjacja
str. 32
B. Niezawinione przyczyny
str. 33
Choroba
str. 33
Choroba psychiczna
str. 34
Niedobór seksualny
str. 35
Różnica charakterów i umysłowości
str. 36
C. Przyczyny, które mogą być zawinione lub niezawinione
str. 36
Bezpłodność
str. 36
Niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka
str. 37
Różnica światopoglądów
str. 37
Różnica wieku
str. 37
Wady oświadczenia woli
str. 39
III. Niedopuszczalność rozwodu z uwagi na dobro wspólnych małoletnich dzieci
str. 41
IV. Niedopuszczalność rozwodu z uwagi na zasady współżycia społecznego
str. 45
V. Rozwód na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia
str. 47
A. Wina wyłączna
str. 48
B. Zgoda małżonka niewinnego
str. 55
Art. 57
str. 58
I. Pojęcie winy
str. 58
II. Zaniechanie orzekania o winie
str. 63
Art. 58
str. 64
I. Uwagi ogólne
str. 64
II. Władza rodzicielska nad dziećmi
str. 65
III. Alimenty
str. 75
IV. Korzystanie ze wspólnego mieszkania
str. 82
V. Eksmisja
str. 88
VI. Podział wspólnego mieszkania oraz przyznanie mieszkania jednemu z małżonków
str. 91
VII. Podział majątku wspólnego
str. 93
Art. 59
str. 95
Art. 60
str. 96
I. Alimenty w wypadku niedostatku
str. 99
II. Alimenty przy wyłącznej winie
str. 103
III. Wygaśnięcie i przedłużenie obowiązku alimentacyjnego
str. 105
Art. 61
str. 111

CZĘŚĆ DRUGA

Przepisy prawa procesowego
str. 113

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
str. 115


Art. 17
str. 116
Art. 41
str. 116
Art. 400
str. 117
Art. 425
str. 118
I. Odrębność postępowania rozwodowego
str. 118
II. Ustalanie rozkładu pożycia
str. 119
III. Legitymacja czynna
str. 120
IV. Interwencja uboczna
str. 123
V. Kurator procesowy
str. 125
VI. Cofnięcie pozwu
str. 126
VII. Powództwo wzajemne
str. 128
VIII. Koszty procesu
str. 129
IX. Res iudicata
str. 133
X. Stosunek do orzeczeń konsystorskich
str. 136
XI. Zbieg z innym procesem
str. 137
XII. Łączenie sprawy rozwodowej z pozwem o zniesienie wspólności majątkowej
str. 139
XIII. Postępowanie apelacyjne
str. 140
Art. 426
str. 143
Art. 427
str. 145
Art. 428
str. 146
Art. 429
str. 147
Art. 430
str. 148
Art. 431
str. 148
Art. 432
str. 149
Art. 433
str. 152
Art. 434-4341
str. 152
Art. 435
str. 153
Art. 436
str. 153
Art. 437
str. 154
Art. 438
str. 154
Art. 439
str. 154
Art. 440
str. 155
Art. 441
str. 157
Art. 442
str. 158
Art. 443
str. 159
Art. 444
str. 160
Art. 445
str. 162
Art. 4451
str. 162
Art. 4452
str. 163
Art. 446
str. 163
Art. 755
str. 165
Art. 756
str. 166
Art. 757
str. 166
Art. 1100
str. 167
Art. 1145-1149
str. 170

CZĘŚĆ TRZECIA

Przepisy
str. 177


Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
str. 179

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
str. 182

Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. - Prawo prywatne międzynarodowe
str. 185

Dekret z dnia 2 lutego 1947 r. o uznaniu ważności niektórych małżeństw i rozwodów obywateli polskich
str. 186

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r.
str. 188

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz o dokumentach, podpisana w Wiedniu w dniu 11 grudnia 1963 r.
str. 189

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu obrotu prawnego w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Warszawie 21 grudnia 1987 r.
str. 190

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii o obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 6 lutego 1960 r.
str. 192

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Budapeszcie w dniu 6 marca 1959 r.
str. 194

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Warszawie w dniu 14 września 1971 r.
str. 196

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Francuską o prawie właściwym, jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń w zakresie prawa osobowego i rodzinnego, sporządzona w Warszawie w dniu 5 kwietnia 1967 r.
str. 197

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, sporządzona w Kijowie w dniu 24 maja 1994 r.
str. 199

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Kuby o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Hawanie dnia 18 listopada 1982 r.
str. 201

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Litewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych z dnia 26 stycznia 1993 r., sporządzona w Warszawie dnia 26 stycznia 1993 r.
str. 202

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Mińsku w dniu 26 października 1994 r.
str. 204

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporządzona w Rydze dnia 23 lutego 1994 r.
str. 206

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną RepublikąWietnamu o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, sporządzona w Warszawie dnia 22 marca 1993 r.
str. 208

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii o uznawaniu orzeczeń w sprawach o rozwód, sporządzona w Brukseli dnia 17 grudnia 1986 r.
str. 210

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, sporządzona w Warszawie dnia 16 września 1996 r.
str. 212

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, sporządzona w Bukareszcie dnia 15 maja 1999 r.
str. 214

Konwencja o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r.
str. 216

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1347/2000 z dnia 29 maja 2000 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za wspólne dzieci obojga małżonków
str. 226

CZĘŚĆ CZWARTA

Wzory
str. 229


Wzór nr 1 - pozew o rozwód
str. 231
Wzór nr 2 - pozew o rozwód
str. 233

Skorowidz rzeczowy
str. 237

Ukryj

Opis:

W komentarzu autor omawia przepisy prawa materialnego oraz procesowego, które mają zastosowanie w postępowaniu rozwodowym.
W pracy tej poza komentarzem autorskim przytoczone jest obszerne orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz literatura przedmiotu.
Książka zawiera ponadto wybór odnośnych tekstów, wyciągi z umów międzynarodowych oraz wzory pozwów w typowych sprawach rozwodowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7526-487-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 296
Rodzaj: wzory pism , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo cywilne / Prawo rodzinne i opiekuńcze
Kod: KAM-0010:W06Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów