Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 136

"Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" wydawane są w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1973 r.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-6003:201702  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 110,00 zł.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


Adam Tkacz
 • Mem internetowy a definicja utworu w prawie autorskim. Próba analizy
 • str. 5

  Julia Padlewska
 • Wolność panoramy w perspektywie porównawczej - Polska, Niemcy i Francja
 • str. 29

  Bartosz Kleban
 • System zatwierdzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych - wybrane postulaty de lege ferenda
 • str. 65

  Anna Chorążewska, Tomasz Bielesz
 • Konstytucyjna zasada państwa prawa a Prawo autorskie z 1952 r. (studium przypadku)
 • str. 97

  Cezary Błaszczyk
 • Liberatarianizm wobec prawa własności intelektualnej
 • str. 133
  Adam Tkacz
  Mem internetowy a definicja utworu w prawie autorskim. Próba analizy
  Jedną z manifestacji działalności aktywnych internautów jest tworzenie memów internetowych. Choć zwykło traktować się je jako formę obrazkowego żartu, niejednokrotnie są jednak czymś więcej - prostą, lecz uniwersalną formą komunikacji, przekazywania idei lub opinii. Specyficzny sposób tworzenia memów (wykorzystanie różnych, przeważnie cudzych, materiałów) oraz ich rozpowszechniania (niekontrolowane kopiowanie i przesyłanie lub wstawianie na kolejnych witrynach przez innych użytkowników sieci), a także próby wykorzystywania w kampaniach reklamowych rodzą zasadnicze pytanie o ochro nę prawnoautorską memów. Niezależnie bowiem od ambiwalentnego stosunku internautów do prawa autorskiego oraz woli (i świadomości) ich samych, mogą oni tworzyć memy, które zasługiwać będą na ochronę jako utwory. Ochronę, po którą wkrótce ktoś być może - zdecyduje się sięgnąć.

  Początek strony


  Julia Padlewska
  Wolność panoramy w perspektywie porównawczej - Polska, Niemcy i Francja
  Niniejszy artykuł stanowi przegląd wybranych orzeczeń oraz analizę różnic pomiędzy systemami prawnymi w kontekście wolności panoramy, zwieńczoną krytyką harmonizacji prawa unijnego w tym zakresie. Opisane w nim zostały regulacje z Polski, Niemiec i Francji, a także istotne orzecznictwo dotyczące wskazanej tematyki. Prawo panoramy z art. 33 pkt 1 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - dalej pr. aut. - zezwala na swobodne rozpowszechnianie m.in. zdjęć, obrazów czy grafik utworów wystawionych na stałe w miejscach publicznych i nie budzi w Polsce większych kontrowersji. Podobną regulację zawiera art. 5 ust. 3 lit. h dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/29/WE z 22.05.2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym - dalej dyrektywa info-soc lub dyrektywa internetowa - ze względu jednak na fakultatywną implementację jej przepisów nie wszystkie państwa członkowskie zdecydowały się na wprowadzenie tego wyjątku, co poddane zostało powszechnej krytyce. Wolność panoramy jest przykładem regulacji, która dzieli państwa i wprowadza chaos na wspólnym rynku unijnym.

  Początek strony


  Bartosz Kleban
  System zatwierdzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych - wybrane postulaty de lege ferenda
  Po niemal siedmiu latach od wprowadzenia systemu obowiązkowego zatwierdzania tabel wynagrodzeń na wskazanych polach eksploatacji zasadne jest dokonanie analizy podsumowującej, w jakim stopniu system ten sprawdza się w praktyce oraz czy realizuje cele i założenia określone w uzasadnieniu wyroku TK z 24.01.2006 r., SK 40/04. Warunkiem koniecznym rzetelnej oceny systemu jest nie tylko odniesienie się do orzecznictwa sądów powszechnych, ale także ustalenie, czy ustawa nowelizująca z 8.07.2010 r. wprowadziła zmiany niezbędne dla przywrócenia stanu zgodności prawa z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. - dalej Konstytucja RP. Weryfikacja istniejącego systemu zatwierdzania tabel jest niezbędna także wobec konieczności implementacji dyrektywy 2014/26/UE5, mającej zapewnić ujednolicenie i poprawę standardów w zakresie funkcjonowania i przejrzystości działania organizacji zbiorowego zarządzania - dalej OZZ - w państwach UE. Przedstawione rozważania prowadzą do sformułowania dwóch alternatywnych propozycji zmian w celu usprawnienia zatwierdzania tabel wynagrodzeń i wyeliminowania mankamentów obowiązującego unormowania. Wariant I zakłada przyspieszenie procedury zatwierdzania tabel z wykorzystaniem instytucji milczącej zgody organu administracji; wariant II natomiast - określenie stawek wynagrodzeń rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dalej MKiDN - po zasięgnięciu opinii Komisji Prawa Autorskiego - dalej KPA.

  Początek strony


  Anna Chorążewska, Tomasz Bielesz
  Konstytucyjna zasada państwa prawa a Prawo autorskie z 1952 r. (studium przypadku)
  Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 23.06.2015 r. w sprawie SK 32/14 uznał prawa autorskie za element chronionych na podstawie art. 64 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP innych praw majątkowych, dokonując swoistej konstytucjonalizacji ustawowych standardów ochrony autorskich praw majątkowych, w tym sankcjonując zasadę zapewnienia równej ochrony autorskimi prawom majątkowym. Tymczasem w judykaturze, w odniesieniu do oceny konsekwencji rozporządzenia wkładem twórczym do utworu kinematograficznego pod rządem poprzednio obowiązującej ustawy o prawie autorskim, zostały wyrażone dwa, wydawać by się mogło, wzajemnie wykluczające się zapatrywania prawne Sądu Najwyższego w sprawach I CSK 33/10 oraz V CKN 693/00. Opracowanie niniejsze próbuje wykazać, że każde z wyżej wymienionych rozstrzygnięć zachowało swą aktualność, a konflikt zawartych w nich zapatrywań prawnych jest jedynie pozorny, jeśli uwzględni się specyfikę stanu faktycznego będącego przedmiotem subsumpcji w każdej z przywołanych spraw.

  Początek strony


  Cezary Błaszczyk
  Libertarianizm wobec prawa własności intelektualnej
  Współczesny libertarianizm jawi się jako doktryna bogata i różnorodna. Chociaż wszystkie jego odłamy łączy przekonanie o prymacie wolności jednostki, to mogą one być klasyfikowane pod względem stosunku do państwa, teorii ekonomicznych czy koncepcji etycznych. Wydaje się, że najczytelniejszą spośród dystynkcji jest spojrzenie na status własności prywatnej. To właśnie to kryterium decyduje o kategoryzacji poszczególnych nurtów jako "lewicowych" bądź "prawicowych". W tym kontekście szczególnie interesujące wydają się libertariańskie teorie prawa własności intelektualnej, jako że adherenci omawianej doktryny rozpatrują prawa majątkowe na dobrach niematerialnych właśnie z perspektywy propertarianistycznej. Artykuł omawia zatem główne teorie legitymizacji i delegitymizacji instytucji autorskich praw majątkowych i patentów w libertariańskiej filozofii prawa.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1689-7080 , Format: B5 , 156
  Rodzaj: , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
  Kod: KAM-6003:201702 Miejsce wydania: Warszawa