Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 135

"Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" wydawane są w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1973 r.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-6003:201701  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 110,00 zł.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


Aleksandra Gruca-Nowak
 • Infografika jako przedmiot ochrony prawa autorskiego
 • str. 5

  Krzysztof Gienas
 • Data mining jako problem prawa autorskiego
 • str. 24

  Justyna Zygmunt
 • Przesyłanie plików za pośrednictwem sieci peer-to-peer a rozpowszechnienie utworu w rozumieniu prawa autorskiego
 • str. 44

  Grzegorz Mania
 • Cytat w muzyce - o potrzebie reinterpretacji przesłanek
 • str. 63

  Barbara Olesiak
 • Problem warstwowości utworu artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem relacji utworu do jego fundamentu bytowego
 • str. 89

  Krzysztof Kurosz
 • Czy w prawie polskim dopuszczalne jest zadośćuczynienie pieniężne za śmierć zwierzęcia?
 • str. 131

  Daria Katarzyna Gęsicka
 • Costly but effective and proportionate?: a few remarks on website blocking injuctions
 • str. 161

  Anna Wójcik
 • The evolution of the copyright exhaustion doctrine in the European Union: limitations and controversy in the digital age
 • str. 178
  Aleksandra Nowak-Gruca
  Infografika jako przedmiot ochrony prawa autorskiego
  Obecnie obserwujemy niezwykle dynamiczny rozkwit dziedzin związanych z projektowaniem graficznym, ponieważ funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym znacznie obciąża nasze struktury poznawcze, a poruszanie się w przestrzeni "nadmiaru" informacji wymaga wysokiego poziomu alfabetyzmu funkcjonalnego. Mając powyższe na uwadze, w artykule poruszyłam ważny problem ochrony infografiki na tle prawa autorskiego, jakkolwiek ze świadomością trudności związanych z całościową oceną tej problematyki. W pierwszej kolejności podjęłam próbę opisu samego zjawiska, ze szczególnym uwzględnieniem czynności, które składają się na cały proces jej powstawania. To z kolei przybliżyło mnie do możliwości wytyczenia zakresu "twórczych wyborów", a to w kontekście poszukiwania zobiektywizowanych kryteriów prawnoautorskiej ochrony. Rozważania w przedmiocie ustalania koniecznych cech utworu na przykładzie projektowania infograficznego prowadziłam na podstawie założenia, zgodnie z którym normatywne cechy utworu: twórczość i indywidualność mogą być naturalizowane poprzez takie ich deskryptywne dopracowanie przez naukę prawa, które będzie zgodne z wiedzą współczesnych nauk o człowieku, w szczególności psychologii eksperymentalnej i neurobiologii.

  Początek strony


  Krzysztof Gienas
  Data mining jako problem prawa autorskiego
  Na styku rozwoju informatycznego i ochrony praw twórców dochodzi stale do sytuacji granicznych, co otwiera dyskusję na temat konieczności całościowego przemodelowania struktury instytucji dozwolonego użytku bądź wprowadzenia kolejnych postaci tej instytucji prawnej. Tolerancja dla nowych form eksploatacji utworów jest zazwyczaj względna, w tym sensie, że uprawnieni z tytułu praw autorskich doszukują się możliwości wkraczania w ich sferę prerogatyw majątkowych. Niepokój budzą przypadki korzystania z dóbr niematerialnych na masową skalę, relatywnie łatwe, jeśli dysponuje się stosownym oprogramowaniem. Wśród takich działań specyfi czny charakter mają operacje związane z analizą danych, w tym zawartych m.in. w utworach, określane zbiorczo jako data mining. Ich wyjątkowość polega na skupieniu się na warstwie informacyjnej, która nie jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego. W związku z tym powstaje pytanie, jak dalece prawo autorskie powinno ingerować w dopuszczalność tego typu praktyk. Niniejszy artykuł skupia się na zasadniczych problemach związanych z automatyczną analizą danych, które to problemy postrzegane są wyłącznie przez pryzmat prawa autorskiego.

  Początek strony


  Justyna Zygmunt
  Przesyłanie plików za pośrednictwem sieci peer-to-peer a rozpowszechnienie utworu w rozumieniu prawa autorskiego
  Problematyka przesyłania plików za pośrednictwem sieci peer-to-peer (p2p) została już omówiona w licznych monografiach i artykułach z zakresu prawa autorskiego. Z uwagi na specyfikę pakietów danych przesyłanych za pośrednictwem p2p powstają istotne wątpliwości dotyczące oceny legalności tego działania zarówno na tle prawnoautorskich przepisów cywilnych, jak i karnych; wątpliwości i trudności interpretacyjne dotyczą zarówno pojęcia "utworu", jak i pojęcia "rozpowszechniania". Autorzy publikacji poświęconych tej tematyce wskazują na problemy związane z wykładnią pojęcia "utworu", które wynikają z tego, że treści, które są przesyłane w czasie korzystania z p2p, mają marginalny zakres - stanowią wyłącznie pochodną korzystania z systemu informatycznego i nie noszą cechy indywidualnej twórczości. W literaturze przedmiotu wielokrotnie mierzono się także ze zdefi niowaniem pojęcia "rozpowszechniania", w przypadku którego trudności wywołuje określenie, w którym momencie (jeżeli w ogóle) następuje publiczne udostępnienie utworu. Niniejszy artykuł różni się od istniejących opracowań tym, że większy nacisk kładzie na przeanalizowanie i opisanie procesów technologicznych, które towarzyszą udostępnianiu i przesyłaniu plików przy wykorzystaniu sieci p2p. Uzyskane informacje zostały wykorzystane w celu wykazania, że przesyłanie plików za pośrednictwem p2p niekoniecznie musi się wiązać z naruszaniem prawa autorskiego. Do takiego wniosku można dojść w sytuacjach, w których ma miejsce symultaniczne pobieranie i przesyłanie fragmentów pliku przez podmiot, który nie dysponuje kompletnym plikiem, co ma miejsce w znacznej części przypadków korzystania z p2p. Z uwagi na obszerność i wysoki stopień skomplikowania omawianych zagadnień, opracowanie zostało ograniczone niemal wyłącznie do problematyki udostępniania i przesyłania plików i jedynie w niezbędnym zakresie odnosi się do ich pobierania. Dodatkowo pragnę podkreślić, że rozważania przedstawione poniżej w najmniejszym stopniu nie mają na celu usprawiedliwiania bądź propagowania piractwa, a jedynie unaocznienie problemów, które są wywoływane nieprzystosowaniem regulacji prawnoautorskiej do świata nowych technologii.

  Początek strony


  Grzegorz Mania
  Cytat w muzyce - o potrzebie reinterpretacji przesłanek
  Cytat artystyczny - obejmujący również omawiany w niniejszym opracowaniu cytat w muzyce - to jedna z podstawowych kategorii wypowiedzi twórczej. Ta strategia intertekstualna ma długą tradycję twórczą, bo działalność kreacyjna człowieka jest generalnie zanurzona w tym, co zastane. W muzyce zaś cytat pełni istotną funkcję komunikacyjną, ponieważ, szczególnie gdy chodzi o instrumentalny, asemantyczny jej wycinek, pozwala na wywoływanie pozamuzycznych asocjacji. Zaskakuje więc, że jest on wciąż postrzegany przez prawo z pewną, można by rzec, nieufnością czy ostrożnością. Niekiedy można odnieść wrażenie, że stoi za tą postawą strach przed uelastycznieniem granic cytatu, dostosowaniem ich do panujących zwyczajów, a także, jak się może wydawać, literackie pojmowanie zjawiska. W rezultacie więc, zamiast nadążać za zmieniającymi się technologiami i sposobami wykorzystania utworów, regulacja ta pozostaje niejako obok praktyki artystycznej. Innymi słowy, zamiast wyznaczać pewne granice, ustalać - elastyczne wprawdzie - dopuszczalne ramy eksploatacji cudzych utworów, cytat jest wciąż objaśniany przez pryzmat literacko-naukowych intuicji i pozostaje w pewnym sensie regulacją "martwą" dla innych dziedzin kreacyjnych.

  Początek strony


  Barbara Olesiak
  Problem warstwowości utworu artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem relacji utworu do jego fundamentu bytowego
  Czym jest utwór? Jakie znaczenie dla prawa autorskiego ma estetyka? Jak kształtuje się relacja utworu do jego fundamentu bytowego? Od kiedy możemy mówić o powstaniu dzieła chronionego prawem autorskim? Czym jest oryginał utworu? Czy utwór plastyczny lub architektoniczny można wykonać? Czy istnieje możliwość posłużenia się rękami osoby trzeciej przy ustalaniu utworu? Wobec wielu nieostrych pojęć prawa autorskiego niniejszy artykuł poszukuje odpowiedzi na te oraz inne pytania związane z jego istotą. Artykuł jest streszczeniem pracy magisterskiej, powstałej z inspiracji monografią prof. Andrzeja Kopffa, napisanej pod kierunkiem prof. Ryszarda Markiewicza.

  Początek strony


  Krzysztof Kurosz
  Czy w prawie polskim dopuszczalne jest zadośćuczynienie pieniężne za śmierć zwierzęcia?
  Właściciele przywiązują się emocjonalnie do swoich zwierząt - to zjawisko, które można wiązać z czynnikami cywilizacyjnymi i kulturowymi. Coraz częściej zadawane jest pytanie, czy prawo cywilne powinno chronić więź człowieka ze zwierzęciem, a jeśli tak, to jakie powinny być tego podstawy? Odpowiedź zależy od ustalenia przyczyn, dla których porządek prawny uznaje określone wartości za dobra osobiste człowieka oraz zakresu podlegającej naprawieniu szkody niemajątkowej. Dlatego też niniejsze opracowanie obejmuje zagadnienie: a) zwierzęcia jako szczególnego dobra materialnego, b) przyczyn uznawalności i ochrony dóbr osobistych niewymienionych w art. 23 kodeksu cywilnego, c) podstaw zadośćuczynienia, oraz d) wartości sentymentalnej związanej z własnością zwierzęcia.

  Początek strony


  Daria Katarzyna Gęsicka
  Costly but effective and proportionate?: a few remarks on website blocking injunctions
  The structure of the Internet is quite complicated as there are multiple different actors involved in electronic communication, including the ones who create (content providers), the ones who receive (recipients, users), the ones who provide Internet connection (Internet connectivity providers) and the ones who intermediate in online communication by providing online services (Internet service providers, intermediaries). Due to the obvious fact that the Internet in the shape it has nowadays eases and speeds up online piracy, it has been 'cursed' (at least officially) by artists, creators, performers and producers. For the last three decades or so they have been on a hunt for a perfect remedy that could bring piracy to an end. One of the weapons they found and have frequently applied for are website blocking injunctions. The measure is not a perfect remedy to the online piracy problem, but it has potential to mitigate the phenomenon. Over the recent three years website blocking injunctions have become the most frequently asked for anti-piracy measure. Despite their unquestionable popularity, their legal structure is still a mystery. The aim of the paper is to dispel at least some of the considerable doubts the injunctions arouse. The article begins by explaining why rightholders claim for website blocking injunctions instead of searching for solutions among much quicker and straightforward measures such as notice-and-take-down or payment freezing. In order to do that the online-piracy problem is described given that historical, empirical and statistical evidence prove that the phenomenon is here to stay. Then, the article deals with contemporary concerns regarding the issuance and realization of injunctions, such as proportionality, interpretational and economic considerations. It discusses the most up-to-date judicial decisions on the subject and new regulations addressing website blocking injunctions directly.

  Początek strony


  Anna Wójcik
  The evolution of the copyright exhaustion doctrine in the European Union: limitations and controversy in the digital age
  The copyright exhaustion has traditionally been perceived as a legal mechanism protecting the equilibrium between the interests of the copyright holder and the society. It was meant to assure that the public benefi ted from access to works at more affordable prices and the copyright holder was prevented from accumulating gains resulting from further resales of the same copy. However, this more than a century old doctrine, developed in the case law and then transposed into a statutory form, faces an unknown future with the dawn of the new technology era and the widespread digitisation. Due to the fact that works in the digital format practically do not age and are easy to multiply at quasi not cost, the fears of piracy have withheld the EU legislator and the Courts to uniformly apply the exhaustion rule to all kinds of works, which has in turn caused the sense of legal uncertainty and the supersession of the ownership with the licensing model. This article attempts, by analyzing the historical background of the exhaustion doctrine, to answer the question whether accommodating its functioning to the nowadays' reality is the step forward that ought to be taken or whether the exhaustion of copyright has truly become an obsolete concept.

  Początek strony


  ,

  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1689-7080 , Format: B5 , 204
  Rodzaj: , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
  Kod: KAM-6003:201701 Miejsce wydania: Warszawa