Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 134

"Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" wydawane są w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1973 r.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-6003:2016134  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 102,99 zł.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


Ryszard Markiewicz
 • Zdezorientowany prawnik o publicznym udostępnianiu utworów
 • str. 5

  Olga Wrzeszcz
 • Trolling prawnoautorski (copyright trolling)
 • str. 38

  Agnieszka Gołaszewska
 • Recepcja wyroku TS w sprawie Usedsoft przeciwko Oracle w odniesieniu do utworów rozpowszechnianych w formie cyfrowej innych niż programy komputerowe
 • str. 76

  Karolina Pytlak
 • Ghostwriting i pokrewne zjawiska nieprawidłowej atrybucji autorstwa w świetle polskiego prawa
 • str. 99

  Anna Wojciechowska
 • Uwagi do nowelizacji postanowień art. 108 ustawy - Prawo własności przemysłowej dotyczących zgłoszenia wzorów przemysłowych
 • str. 130

  Piotr Kostański
 • Nieszkodzące nowości ujawnienie wynalazku w wyniku oczywistego nadużycia
 • str. 139

  Joanna Uchańska
 • The debate of new approach to substantive patent law (SPL) for emerging technology claimed inventions (ETCIs) thanks to their scientification
 • str. 187

  Marlena Jankowska
  24th Annual Fordham Intellectual Property Law & Policy Conference, 31 March - 1 April 2016 New York City - Conference report
  str. 210
  Ryszard Markiewicz
  Zdezorientowany prawnik o publicznym udostępnianiu utworów
  W artykule omówiono prawo publicznego udostępniania utworów (ale dotyczy on także przedmiotów praw pokrewnych). Opisano w nim przede wszystkim: a) kontrowersyjne ustalenia Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) w tym zakresie oraz ich przyczyny, b) zasady implementacji odpowiednich dyrektyw do prawa polskiego w kształcie wyznaczonym przez wyroki TS oraz c) pożądane kierunki zmian prawa UE i prawa polskiego w analizowanej sferze.

  Początek strony


  Olga Wrzeszcz
  Trolling prawnoautorski (copyright trolling)
  Wskazanie dokładnego momentu narodzin trollingu prawnoautroskiego, szerzej znanego również jako copyright trolling, jest dużym wyzwaniem. To względnie nowy proceder, który zarówno jako zjawisko, jak i pojęcie pojawiał się i rozwijał stopniowo, przyjmując różne postaci wraz z rozwojem Internetu i internetowego piractwa. Na przełomie XX i XXI w. w Stanach Zjednoczonych Ameryki rozgorzała dyskusja wokół sprawy A&M Records Inc. przeciwko Napster, która wprowadziła walkę z internetowym piractwem w nowy etap skierowany przeciwko użytkownikom końcowym sieci peer-to-peer. Do Polski ten trolling prawnoautorski dotarł z opóźnieniem, ponieważ dopiero w 2014 r. działania trolli prawnoautorskich stały się na tyle natarczywe, że przyciągnęły uwagę nie tylko mediów i internautów, lecz także stały się punktem wyjścia dla rozważań Ministerstwa Sprawiedliwości, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Naczelnej Rady Adwokackiej. Trolling prawnoautorski jest zjawiskiem wieloaspektowym, łączącym w sobie nie tylko zagadnienia prawa autorskiego, cywilnego, karnego, lecz także zagadnienia związane z ochroną konsumentów oraz danych osobowych. Niniejszy artykuł stanowi fragment pracy magisterskiej, poświęconej kompleksowej analizie zjawiska trollingu prawnoautorskiego.

  Początek strony


  Agnieszka Gołaszewska
  Recepcja wyroku TS w sprawie Usedsoft GmbH przeciwko Oracle w odniesieniu do utworów rozpowszechnianych w formie cyfrowej innych niż programy komputerowe
  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) z 3.07.2012 r. w sprawie Usedsoft GmbH przeciwko Oracle International Corporation traktowany był - bezpośrednio po jego wydaniu - jako zwiastun powstania wtórnego rynku egzemplarzy utworów rozpowszechnianych w formie cyfrowej. W literaturze przedmiotu oraz w publicystyce pojawiło się oczekiwanie, że orzecznictwo sądów krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej będzie - podobnie jak TS w sprawie Usedsoft przeciwko Oracle w odniesieniu do programów komputerowych - odwoływać się do instytucji wyczerpania prawa autorskiego w tym celu, aby uzasadniać dalszy obrót cyfrowymi egzemplarzami różnych rodzajów utworów już wprowadzonych do obrotu za zgodą dysponenta praw autorskich. Tymczasem orzecznictwo pozostaje niejednolite, a liczba oraz jakość argumentów na rzecz stosowania konstrukcji wyczerpania prawa w odniesieniu do utworów wprowadzanych do obrotu w formie cyfrowej, innych niż programy komputerowe, odpowiadają liczbie i znaczeniu argumentów przeciwnych. W niniejszym artykule autorka podejmuje próbę klasyfikacji oraz krytycznej analizy tych argumentów na tle orzeczeń wydanych w dwóch sprawach przez sądy krajowe w Niemczech i Holandii.

  Początek strony


  Karolina Pytlak
  Ghostwriting i pokrewne zjawiska nieprawidłowej atrybucji autorstwa w świetle polskiego prawa
  Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka pojęcia ghostwritingu oraz porównawcze przedstawienie pokrewnych mu zjawisk związanych z nieprawidłową atrybucją autorstwa. Poruszone zostały w nim takie zagadnienia, jak pojęcie autorstwa, prawo do autorstwa utworu i tematyka autorskich praw osobistych w świetle polskiej ustawy o prawie autorskim. Zarysowano podstawowe różnice w systemach prawa autorskiego krajów doktryny Common Law i prawa kontynentalnego, jak i poddano analizie wybór zagadnień powiązanych z przedmiotowym pojęciem. Krótko omówiono także prawne konsekwencje tworzenia prac dyplomowych na zlecenie. W podsumowaniu znajduje się próba odpowiedzi na pytanie, czy w polskim prawie autorskim może znaleźć się miejsce dla zjawiska, jakim jest ghostwriting.

  Początek strony


  Anna Wojciechowska
  Uwagi do nowelizacji postanowień art. 108 ustawy - Prawo własności przemysłowej dotyczących zgłoszenia wzorów przemysłowych
  Dokonując w 2015 r. długo oczekiwanej nowelizacji ustawy - Prawo własności przemysłowej, ustawodawca część uwagi skierował na wzory przemysłowe. Choć wśród zmian wprowadzonych nowelą do tekstu rozdziału IV tej ustawy (zatytułowanego "Wzory przemysłowe i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych") przede wszystkim zwracają uwagę obszerne przepisy dotyczące ochrony tzw. międzynarodowego wzoru przemysłowego (ar t. 1171 i n.), to wiodące znaczenie należy przypisać nadaniu nowej postaci kilku postanowieniom art. 108 p.w.p. i do nich głównie odnieść refleksje i oceny dotyczące ostatnich działań nowelizacyjnych. Postanowień zawartych w art. 108 p.w.p. dotyczą trzy ważne modyfikacje: uchylenie w ust. 1 pkt 3, dodanie nowego ustępu oznaczonego jako 21, wreszcie nadanie us t. 3 całkiem nowego brzmienia. Wszystkie one wspólnie miały prowadzić do zbliżenia wymogów zgłaszania wzorów w Polsce do wzorca przyjętego w regulacji unijnej. Warto się zatem nad nimi zatrzymać, aby podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, czy (i w jakim stopniu) cel ten można uznać obecnie za spełniony.

  Początek strony


  Piotr Kostański
  Nieszkodzące nowości ujawnienie wynalazku w wyniku oczywistego nadużycia
  Od 1.12.2015 r. prawo polskie, podobnie jak Konwencja o udzielaniu patentów europejskich, przewiduje ochronę uprawnionego z prawa do uzyskania patentu przed utratą nowości wynalazku, gdy ujawnienie nastąpiło nie dawniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem zgłoszenia i było wynikiem oczywistego nadużycia w stosunku do uprawnionego lub jego poprzednika prawnego. Prawodawca w tej niewątpliwie istotnej regulacji posługuje się zwrotami niedookreślonymi, wymagającymi ustalenia ich treści w drodze wykładni. Proponując kierunek interpretacji tego przepisu, autor uwzględnia doświadczenia Europejskiego Urzędu Patentowego (dalej jako EUP), a także państw obcych, w których prawie przewidziano tożsamą regulację.

  Początek strony


  Joanna Uchańska
  The debate of new approach to substantive patent law (SPL) for emerging technology claimed inventions (ET CIs) thanks to their scientification
  Software and its patent-(non)eligibility issues have been discussed by patent law jurisprudence and by legislators for decades: to patent or not to patent? During this discussion many legal, economic, and social pros and cons were raised. The software jurisprudence (including i.a. implemented business methods and non-tangible/immaterial/ model-based emerging technology claimed inventions (ET CIs)) influenced the semantics of substantive patent law (SPL) strongly. Case by case (from the Patent-Eligibility- Trilogy to the Alice and Bilski cases, being a part of six unanimous cases KSR, Bilski, Mayo, Myriad, Biosig, and Alice) the SPL semiotics has been developed. A new glance at patenting immaterial inventions demanded refined claim construction. This paper discusses primarily the story of the patent-eligibility of software which is a contribution to a discourse of patenting model-based ET CIs which was enabled by using the notion "inventive concepts" when testing them, which in turn in my opinion enables: 1) establishing - via the SPL's scientification viewed as the mathematical definition of all relevant SPL notions - for emerging technology claimed inventions the separation line between patent-eligibility and patent-non-eligibility; and 2) recognizing many logical interrelations between SPL notions.

  Początek strony


  ,

  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1689-7080 , Format: B5 , 216
  Rodzaj: , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
  Kod: KAM-6003:2016134 Miejsce wydania: Warszawa