Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 133

"Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" wydawane są w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1973 r.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-6003:2016133  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 102,99 zł.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


Wojciech Machała
 • Dozwolony użytek informacyjny w prawie autorskim (uwagi dotyczące art. 25 ustawy)
 • str. 5

  Dorota Sokołowska
 • Kwota ogólnego obciążenia jako przesłanka zatwierdzania tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania
 • str. 26

  Ewa Laskowska
 • Kolizja praw autorskich majątkowych współtwórców w ocenie ekonomicznej analizy prawa
 • str. 37

  Grzegorz Mania
 • Plagiat muzyczny
 • str. 54

  Martyna Gałdecka
 • Rola wymogu formalności w międzynarodowym prawie autorskim
 • str. 71

  Helena Żakowska-Henzler
 • Czy prawo patentowe wymaga zmian? Tendencje, postulaty, kontrowersje
 • str. 110

  Michał Walczak
 • Reklama produktów leczniczych w prawie unijnym
 • str. 152
  Wojciech Machała
  Dozwolony użytek informacyjny w prawie autorskim (uwagi dotyczące art. 25 ustawy)
  Efektywna i szybka wymiana informacji należy aktualnie do podstawowych potrzeb społecznych. Powstałe na wcześniejszych etapach rozwoju cywilizacyjnego instytucje prawne, w tym prawa własności intelektualnej, bywają postrzegane jako przeszkody w zaspokojeniu tej potrzeby. Usuwanie tych przeszkód niekoniecznie wiąże się z koniecznością nowych rozwiązań prawnych. Wystarczające może okazać się nowe spojrzenie na istniejące uregulowania. W niniejszym artykule rozważam możliwości, jakie daje prawo ponownego rozpowszechniania w prasie, radiu, telewizji i Internecie, przewidziane w art. 25 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  Początek strony


  Dorota Sokołowska
  Kwota ogólnego obciążenia jako przesłanka zatwierdzania tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania
  Pojęcie "kwoty ogólnego obciążenia" zostało wprowadzone do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w art. 110(13) ust. 5 pkt 2 z dniem 21.10.2010 r., w związku ze zmianą modelu zatwierdzania tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Przez 6 lat obowiązywania znowelizowanych przepisów ustawy o prawie autorskim problematyka kwoty ogólnego obciążenia budzi wątpliwości doktryny, czemu najpełniej dał wyraz J. Błeszyński już w 2011 r. W praktyce orzekania Komisji Prawa Autorskiego (dalej jako KPA) na podstawie art. 110(13) ust. 5 u.p.a.p.p. wymóg "brania pod uwagę" kwoty ogólnego obciążenia podmiotów korzystających z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na rzecz wszystkich organizacji zbiorowego zarządzania z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych na danym polu eksploatacji ( pkt 2) okazał się wysoce problematyczny. Wyjaśnieniu istoty tego pojęcia nie sprzyja też uzasadnienie nowelizacji, sprowadzające się w tym zakresie jedynie do stwierdzenia, że "we wszystkich przypadkach zatwierdzane stawki będą musiały uwzględniać ogólne obciążenie podmiotów korzystających z utworów i przedmiotów praw pokrewnych z tytułu tego korzystania". Tymczasem obecnie przesłankę tę zobowiązany jest stosować także Sąd Okręgowy w Poznaniu, z uwagi na postępowania toczące się na podstawie art. 110(23) u.p.a.p.p. o zatwierdzenie lub odmowę zatwierdzenia tabel wynagrodzeń.

  Początek strony


  Ewa Laskowska
  Kolizja praw autorskich majątkowych współtwórców w ocenie ekonomicznej analizy prawa
  Ochrona współtwórcy w relacjach zewnętrznych nie budzi zasadniczych wątpliwości na gruncie prawa autorskiego, zwłaszcza z uwagi na treść art. 9 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Problematyczne wydaje się jednak przyznanie odpowiednich roszczeń w stosunkach wewnętrznych między współautorami. Tylko pozornie rozstrzygnięcie tego problemu pozostaje bez skutków dla całości konstrukcji prawnoautorskiej. Moim zdaniem, na tej podstawie można argumentować, sięgając do rozwiązań ekonomicznej analizy prawa, o kwalifikacji całokształtu przyznanych uprawnień, w szczególności o powracającej niedawno dyskusji o charakterze praw wyłącznych w prawie autorskim.

  Początek strony


  Grzegorz Mania
  Plagiat muzyczny
  Plagiat powinien spotkać się zawsze ze stanowczą reakcją - zarówno na gruncie odpowiedzialności prawnej, dyscyplinarnej, jak i ocen etycznych. Wydanie jakiegokolwiek osądu należy jednak poprzedzić pytaniem, czy w ogóle doszło do plagiatu. Cechą działalności kreacyjnej jest jej repetytywność. Zbyt pochopnie łączy się w przypadku muzyki, a już szczególnie muzyki popularnej, podobieństwo z zarzutem plagiatu. Zjawisko plagiatu muzycznego zmusza każdorazowo do zadania dwóch kluczowych pytań: po pierwsze, czy porównywany materiał, rzekomo tożsamy w dwóch wytworach intelektualnych, w ogóle podlega ochronie? Po drugie, czy twórcy mogli dojść do zbliżonych rezultatów niezależnie, w wyniku twórczości paralelnej? Badanie, czy doszło do popełnienia plagiatu w dziedzinie muzyki, przeprowadza specjalista. Powinno ono być zawsze zniuansowane, uwzględniać ograniczenia tonalnego języka muzycznego, znacznie wyższe niż w innych dziedzinach prawdopodobieństwo wystąpienia twórczości paralelnej, a także nurt twórczości, w jakim porównywane utwory powstały. Dokonując badania, specjalista powinien rozważyć szerokie konteksty dzieła, a także poddać porównywany materiał szczegółowej analizie, uwzględniającej znacznie więcej elementów niż tylko tradycyjnie przyjmowane podstawowe składniki utworu muzycznego. Powinien także uwzględnić rolę zaczerpniętego materiału, stopień jego modyfikacji i, w rezultacie, stopień jego rozpoznawalności w dziele rzekomo plagiatującym.

  Początek strony


  Martyna Gałdecka
  Rola wymogu formalności w międzynarodowym prawie autorskim
  W czasach, gdy świat był świadkiem rewolucji cyfrowej, w międzynarodowym prawie autorskim zdecydowano o zniesieniu wymogu dopełnienia formalności w celu uzyskania ochrony ze względu na niedopasowanie tego prawa do ówczesnych realiów. Tymczasem nowe technologie oraz rozpowszechnianie się sieci Internet całkowicie odwróciły sposób, w jaki przedmiot ochrony prawa autorskiego jest kreowany, rozpowszechniany oraz komercjalizowany. W efekcie stoi ono w obliczu niekontrolowanego napływu chronionych utworów, co w połączeniu z niskim progiem udzielania ochrony przez prawo autorskie generuje nieznane dotąd problemy i wyzwania. Niniejsze opracowanie stanowi analizę potencjalnej roli, jaką wymogi formalne mogłyby odgrywać w czasach po rewolucji cyfrowej.

  Początek strony


  Helena Żakowska-Henzler
  Czy prawo patentowe wymaga zmian? Tendencje, postulaty, kontrowersje
  Począwszy od lat 80. XX w. system ochrony patentowej jest przedmiotem wciąż narastających i zaostrzających się kontrowersji. Adwersarzy łączy niemal powszechna zgoda co do tego, że dominujący obecnie model wymaga zmiany, gdyż nie jest dostosowany do uwarunkowań powstałych w wyniku rozwoju nauki i postępu technicznego, a w rezultacie nie spełnia wiązanych z nim oczekiwań. Różnice stanowisk ujawniają się natomiast, gdy dochodzi do uzasadnienia takiej krytycznej oceny, a w konsekwencji i do formułowania propozycji zmian. Mnogość, różnorodność i waga zagadnień kontrowersyjnych, a przy tym ich powszechność - bez przesady można mówić o ich globalnej skali - przywoływane jako uzasadnienie tezy o kryzysie prawa patentowego, uzasadniają też postawienie pytania o potrzebę modyfikacji istniejącego obecnie modelu ochrony patentowej i jej ewentualne kierunki.

  Początek strony


  Michał Walczak
  Reklama produktów leczniczych w prawie unijnym
  Rozwój rynku farmaceutycznego, jaki dokonał się w ostatnim czasie, spowodował konieczność ujęcia zasad, form i sposobów prezentacji reklamy produktów leczniczych w odpowiednie ramy prawne. Z uwagi na ochronę konsumenta niezbędne jest wdrażanie i odpowiednia wykładnia przepisów unijnych, aby przyczynić się do wypracowania europejskich standardów oraz lepszej harmonizacji prawa w przedmiocie reklamy produktów leczniczych i obrotu nimi. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie genezy i rozwoju prawodawstwa wspólnotowego (obecnie unijnego) w omawianym zakresie oraz analiza aktualnych rozwiązań normatywnych dotyczących reklamy produktów leczniczych w prawie Unii Europejskiej.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1689-7080 , Format: B5 , 168
  Rodzaj: , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
  Kod: KAM-6003:2016133 Miejsce wydania: Warszawa