Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 131

"Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" wydawane są w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1973 r.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-6003:2016131  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 102,99 zł.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


Leszek Małek
 • Dopuszczalność posługiwania się cytatem w wytworach intelektualnych pozbawionych ochrony na tle prawa autorskiego
 • str. 5

  Zbigniew Pinkalski, Katarzyna Wiese
 • Prawo pokrewne na rzecz wydawców - rozwiązanie konfliktu prawnoautorskiego na rynku prasowym?
 • str. 28

  Ewa Nagy
 • Instytucja droit de suite w polskim i francuskim prawie autorskim
 • str. 42

  Radosław Radwan
 • Historia koncepcji autora i autorstwa do 1710 r.
 • str. 78

  Marcin Ożóg
 • Zmiany w polskim prawie patentowym po nowelach do ustawy - Prawo własności przemysłowej z 24.07.2015 r. i 11.09.2015 r.
 • str. 116

  Daria Katarzyna Gęsicka
 • Copyright law beyond borders? Evolution of the first sale doctrine in the copyright tradition legal systems - American and Canadian case study
 • str. 144

  Justyna Zygmunt
 • Where is the three-step test heading for?
 • str. 160
  Leszek Małek
  Dopuszczalność posługiwania się cytatem w wytworach intelektualnych pozbawionych ochrony na tle prawa autorskiego
  Prawo cytatu zostało ukształtowane przez polskiego ustawodawcę w taki sposób, że nierozerwalnie łączy się z możliwością włączenia urywka utworu lub całego drobnego dzieła do produktu intelektualnego stanowiącego utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W praktyce jednak są one także przejmowane do wytworów ludzkiego intelektu pozbawionych ochrony przewidzianej w przepisach prawa autorskiego. W związku z tym powstaje pytanie, czy wykorzystujący w ten sposób cudzy dorobek twórczy dokonuje wówczas eksploatacji na podstawie przepisów statuujących tę czy inną postać dozwolonego użytku, a może to zachowanie w ogóle nie mieści się w granicach ustawowych licencji, które występują na tle polskiego porządku prawnego? Na te i podobne pytania autor usiłuje udzielić odpowiedzi w niniejszym opracowaniu.

  Początek strony


  Zbigniew Pinkalski, Katarzyna Wiese
  Prawo pokrewne na rzecz wydawców - rozwiązanie konfliktu prawnoautorskiego na rynku prasowym?
  Upowszechnienie dostępu do Internetu doprowadziło do istotnych zmian na rynku prasowym. Obecna sytuacja określana jest często mianem kryzysu. Wydawcy coraz częściej obarczają winą za ten stan rzeczy masowe, nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów prasowych przez komercyjnych użytkowników Internetu, a w szczególności przez podmioty opierające swoje modele działalności na cudzych treściach. Szczególnym zagrożeniem, na które wskazują wydawcy, jest działalność przedsiębiorstw zajmujących się tzw. press-clippingiem, tj. dostarczaniem odbiorcom na ich zamówienie artykułów prasowych odnoszących się do konkretnego zagadnienia wraz np. z ich streszczeniami, jak i prowadzeniem serwisów internetowych "akumulujących" treści publikowane w innych serwisach. Takie formuły działania zastępują bowiem odbiorcom potrzebę korzystania bezpośrednio z poszczególnych serwisów wydawców prasowych. W tym stanie rzeczy pojawiają się różnorodne koncepcje szczególnej ochrony interesów wydawców prasowych. Najdalej idącą spośród nich jest ustanowienie w ramach reżimu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych nowego prawa pokrewnego na rzecz wydawców. Takie prawo zostało już wprowadzone w Niemczech - gdzie spotkało się z krytyką wielu środowisk - a także na przełomie 2014 r. i 2015 r. do hiszpańskiej ustawy prawnoautorskiej. Co więcej, według deklaracji unijnego Komisarza ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa Günthera Oettingera prawo pokrewne dla wydawców prasy, wzorowane na regulacji obowiązującej już w Niemczech, powinno zostać wprowadzone także na obszarze całej Unii Europejskiej. Ze względu na najbardziej rozpoznawalnego adresata powyższego prawa pokrewnego - tj. operatora serwisu Google News - regulacja ta bywa potocznie nazywana Lex Google (lub Google Tax)8. W zamierzeniu projektowane prawo miałoby zagwarantować stosowne wynagrodzenie na rzecz wydawców za wykorzystywanie przez wyszukiwarki internetowe i agregatory treści fragmentów artykułów prasowych publikowanych w sieci poprzez wyświetlanie ich w wynikach wyszukiwania (linki i podświetlenia) bądź w ramach listy wiadomości. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy wprowadzenie tego typu prawa byłoby zasadnym i właściwym rozwiązaniem, które może - zgodnie z oczekiwaniem wydawców - doprowadzić do odzyskania równowagi przez rynek prasowy.

  Początek strony


  Ewa Nagy
  Instytucja droit de suite w polskim i francuskim prawie autorskim
  Instytucja droit de suite stanowi jedno z praw własności intelektualnej o specyficznej naturze i zakresie zastosowania. Prawo to jest definiowane jako dodatkowe, majątkowe uprawnienie twórcy dzieła plastycznego lub fotograficznego, przysługujące mu z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/84/WE z 21.09.2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki kształt instytucji został ujednolicony we wszystkich państwach członkowskich UE. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie praktycznych aspektów implementacji przepisów dyrektywy 2001/84/WE do polskiego porządku prawnego, a także przedstawienie ewentualnych zmian, które mogłyby usprawnić jej stosowanie. Zagadnienia związane z regulacją droit de suite zostaną opisane w perspektywie prawnoporównawczej prezentującej rozwiązania analogicznych kwestii w prawie francuskim. Odniesienie do modelu francuskiego jest związane przede wszystkim z faktem rzeczywistego i efektywnego stosowania przepisów o droit de suite przy dokonywaniu transakcji na tamtejszym rynku dzieł sztuki.

  Początek strony


  Radosław Radwan
  Historia koncepcji autora i autorstwa do 1710 r.
  Koncepcja autora, którą znamy dzisiaj, nie jest czymś, co towarzyszyło naszemu kręgowi cywilizacyjnemu od zawsze. Wraz z postępem cywilizacyjnym i technologicznym postrzeganie autorstwa, funkcje społeczne autora, normy społeczne i prawne ulegały zmianie: inne normy społeczne dominowały w antycznej Grecji, a inne w renesansowych Włoszech. Właśnie te zmiany są przedmiotem poniższej pracy, której celem jest przede wszystkim ukazanie rozwoju konceptu autora przez wieki, odpowiedzenie na pytania, skąd się wziął współczesny autor, jak wyglądała jego ochrona, jaki rodzaj norm służył autorom w pierwszym okresie rozwoju prawa autorskiego, czyli zanim zaczęły się pojawiać pierwsze ustawy prawnoautorskie. Zdaniem autora tego artykułu, takie ujęcie może się przyczynić do głębszego zrozumienia współcześnie dominującej wizji autorstwa, w której autor jest "samotnym geniuszem" zasługującym na coraz to szerszą ochronę prawną, a także procesów i czynników, które kształtują normy (zarówno prawne, jak i społeczne) dotyczące autora i jego relacji w stosunku do dzieła.

  Początek strony


  Marcin Ożóg
  Zmiany w polskim prawie patentowym po nowelach do ustawy - Prawo własności przemysłowej z 24.07.2015 r. i 11.09.2015 r.
  1.12.2015 r. weszła w życie ustawa z 24.07.2015 r. nowelizująca prawo własności przemysłowej. Wraz z ustawą z 11.09.2015 r. (wchodzącą w życie 15.04.2016 r.) jest to pierwsza od wielu lat tak duża nowela prawa własności przemysłowej, porównywalna chyba jedynie z nowelizacjami z 2004 r. i z 2007 r. W artykule omawiane są (w szerokim, ale jednak wyborze) zmiany odnoszące się do zgłaszania wynalazków i prawa z patentu oraz zmiany wprowadzone nowelą (np. dopuszczenie orzekania przez ekspertów w zespołach orzekających czy uregulowanie zagadnienia tłumaczeń dokumentów), które praktycznego znaczenia nabierają przede wszystkim w odniesieniu do tego właśnie zakresu prawa własności przemysłowej.

  Początek strony


  Daria Katarzyna Gęsicka
  Copyright law beyond borders? Evolution of the first sale doctrine in the copyright tradition legal systems - American and Canadian case study
  Recent years have experienced growth of public and judicature's interest in the two market-oriented twin institutions of intellectual property law, namely, the first sale doctrine and the exhaustion principle, that were born almost respectively in the United States of America and Germany around the turn of 19th and 20th centuries. Intellectual property rights, including copyrights, equip their holders with a bundle of exclusive negative rights, the rights which allow holders to prevent third parties from taking up particular actions or behaviours. One of such exclusive rights is the right of distribution which entitles the holder to interdict any third party vending copies of their works in the marketplace. Both institutions - the first sale doctrine and the exhaustion principle - constitute a foundation of parallel importation as they define borders of the exclusive distribution right, and, at the same time, the scope of users' authorization to resell copies of works. The first sale doctrine is an institution typical for copyright tradition legal systems, so it can be encountered in copyright law of the United States (§ 109 (a) of the U.S. Copyright Act), Canada (sect. 3(1)(j) of the Canadian Copyright Act), or Australia (section 31 of the Copyright Act of 1968). The crux of the institution is that once a copyright holder transfers ownership of a copy of his or her work onto a third party, their right to control the distribution of that particular copy has exhausted. The doctrine was first formulated in the beginning of the 20th century in Bobbs-Merrill v. Straus precedent case. Soon, the consecutive judgments followed and there were legal provisions on the first sale doctrine introduced into domestic legislation. In view of uneven character of the distribution right which was originally supposed to be an umbrella right encompassing all acts of distribution, including quick on-demand online services, and ended up as one of the exclusive rights alongside communication to the public right, justifies questioning of our today's understanding of the concept of the copyrights exhaustion, and the first sale doctrine.

  Początek strony


  Justyna Zygmunt
  Where is the three-step test heading for?
  Almost fifty years have passed by since the enactment of the three-step test. From that time on, the three-step test has been incorporated into the most important international treaties on copyright, European Union regulations, national legislations and has been used by both European and national courts. As a result, it has become the centerpiece of all copyright limitations. Vague and susceptible to varying interpretations wording of the test is now resulting in the fact that depending on the region and country the same or almost the same wording of the three-step test is being used for different purposes. This paper surveys various jurisdictions and compares distinct applications of the three-step test in legislation and judiciary in order to show global trends and prove that the three-step test is less and less monolithic.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1689-7080 , Format: B5 , 172
  Rodzaj: , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
  Kod: KAM-6003:2016131 Miejsce wydania: Warszawa