Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 130

"Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" wydawane są w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1973 r.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-6003:2015130  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 99,96 zł.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


Ewa Laskowska
 • Konstytucyjne podstawy ochrony prawnoautorskiej
 • str. 5

  Krzysztof Kurosz
 • Artystyczne wykonanie jako przedmiot ochrony - uwagi na tle najnowszego orzecznictwa sądowego
 • str. 26

  Dorota Sokołowska
 • Zwrot opłaty reprograficznej
 • str. 47

  Marcin Balicki
 • System patentowy drugiego rzędu - geneza i model w wybranych porządkach prawnych
 • str. 63

  Piotr Kostański, Tomasz Marek
 • Wybrane zagadnienia nowelizacji europejskiego prawa znaków towarowych
 • str. 86

  Katarzyna Jasińska
 • Zakaz reklamy aptek a opieka farmaceutyczna i programy lojalnościowe
 • str. 108

  Michał Walczak
 • Aspekty prawne reklamy suplementów diety w Polsce na tle rozwiązań unijnych
 • str. 123
  Ewa Laskowska
  Konstytucyjne podstawy ochrony prawnoautorskiej
  Kwalifikacja i sposób wykładni reguł prawa autorskiego z perspektywy ustrojowej zdaje się mieć coraz większe znaczenie w orzecznictwie sądowym, zwłaszcza w kontekście ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego (dalej jako TK) z 22.06.2015 r. (SK 32/14). Na tej podstawie został uznany za niekonstytucyjny zapis art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.a.p.p. w zakresie, w jakim uprawniony, w razie zawinionego naruszenia, może żądać naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej wysokości trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Treść i skutki tego orzeczenia mogą, moim zdaniem, stanowić asumpt dla rozważań nad kwalifikacją i rozumieniem prawa autorskiego na płaszczyźnie ustrojowej.

  Początek strony


  Krzysztof Kurosz
  Artystyczne wykonanie jako przedmiot ochrony - uwagi na tle najnowszego orzecznictwa sądowego
  Wykonanie utworu jest pojęciem trudnym do zdefiniowania. Sprawiało i nadal sprawia kłopoty doktrynie i orzecznictwu. Pomimo treści art. 85 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nadal właściwie do końca nie wiadomo, co znaczy "artystyczne" wykonanie. W szczególności, czy powinno być definiowane przez pryzmat siatki pojęciowej wypracowanej dla utworu, czy też jest odrębnym tworem, do którego nie przystają pojęcia indywidualności, oryginalności i niepowtarzalności. Te skomplikowane problemy teoretyczne rzutują na rozstrzygnięcia sądowe w różnorodnych typach spraw, niekiedy zresztą pozornie odległych od praw pokrewnych, jak np. kwestie wykorzystania wizerunku aktorów w reklamie. Jednocześnie opublikowane na ten temat orzecznictwo jest niewielkie. Wydaje się wręcz, że piśmiennictwo odczuwa "głód" judykatury, której głos mógłby wnieść istotny wkład w rozwikłanie skomplikowanych problemów definicyjnych. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie najnowszego orzecznictwa dotyczącego, chociażby pośrednio, zakresu pojęcia "artystyczne wykonanie utworu" oraz ukazanie konsekwencji teoretycznoprawnych przyjętych rozstrzygnięć.

  Początek strony


  Dorota Sokołowska
  Zwrot opłaty reprograficznej
  Problematyka zwrotu tzw. opłaty reprograficznej, uiszczonej przez zobowiązany podmiot, została uwzględniona m.in. w wyroku Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) z 5.03.2015 r. w sprawie C-463/12, mającej za przedmiot wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Ostre Landsret (Dania) postanowieniem z 10.10.2012 r. w postępowaniu Copydan Bandkopi przeciwko Nokia Danmark A/S. Copydan (organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów dźwiękowych i audiowizualnych) wniósł przeciwko Nokii przed sądem krajowym powództwo z żądaniem zobowiązania do przekazania na jego rzecz opłaty reprograficznej z tytułu importu kart pamięci w latach 2004-2009. Zdaniem Copydan, karty pamięci do telefonów komórkowych powinny być objęte przewidzianym przez ustawę o prawie autorskim systemem godziwej rekompensaty z tytułu wyjątku od prawa do zwielokrotnienia, z wyjątkiem tych kart, które mają szczególnie niewielką pojemność.

  Początek strony


  Marcin Balicki
  System patentowy drugiego rzędu – geneza i model w wybranych porządkach prawnych
  W systemach patentowych kilkudziesięciu państw, w tym w polskim systemiepatentowym, obok patentu na wynalazek można wyróżnić tzw. patent drugiego rzędu (ang. second tier patent). Takim mianem określa się prawo wyłączne przyznawane na rozwiązanie techniczne, które, co do zasady, nie jest wynalazkiem patentowalnym (głównie wskutek braku doniosłości technicznej), ale ze względu na inne jego cechy (np. użyteczność) uważa się je za warte objęcia ochroną. Innymi słowy, ustawodawca za niekorzystną z punktu widzenia prowadzonej przez siebie polityki gospodarczej uznaje sytuację, w której twórca rozwiązania technicznego albo uzyskuje na to rozwiązanie patent, albo nie uzyskuje żadnej ochrony. Czasem problem leży nie tyle w braku doniosłości technicznej rozwiązania, ile w tym, że jego znaczenie gospodarcze nie przystaje do czasochłonności i kosztochłonności postępowania patentowego, a więc, żeby z punktu widzenia zgłaszającego ochrona miała jakikolwiek sens, prawo wyłączne powinno być udzielone w jak najkrótszym czasie od złożenia wniosku do urzędu patentowego.

  Początek strony


  Piotr Kostański, Tomasz Marek
  Wybrane zagadnienia nowelizacji europejskiego prawa znaków towarowych
  Prowadzone obecnie prace nad nowelizacją europejskiego prawa znaków towarowych dotyczą zarówno wspólnotowego znaku towarowego, jak i zmian dyrektywy 2008/95/WE mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej odnoszących się do znaków towarowych. Proponowane zmiany są daleko idące, a przez nowelizację wskazanej dyrektywy będą oddziaływać na prawo krajowe. Wszechstronna prezentacja wszystkich proponowanych zmian nie jest możliwa w ramach jednego artykułu, dlatego autorzy przedstawiają dwie zmiany dyrektywy, które w znaczący sposób zmienią dotychczasowy model ochrony znaków towarowych. Pierwsza część niniejszego opracowania dotyczy zmiany definicji znaku towarowego polegającej na rezygnacji z wymogu graficznej przedstawialności oznaczenia. Następnie artykuł prezentuje propozycję zmiany dotyczącej zakresu przeszkód rejestracji badanych z urzędu przez właściwy organ krajowy w postępowaniu rejestracyjnym (zgłoszeniowym). Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) organy krajowe nie będą przeprowadzały badania względnych przeszkód rejestracji znaku towarowego w tym postępowaniu, a jedynie na sprzeciw uprawnionego.

  Początek strony


  Katarzyna Jasińska
  Zakaz reklamy aptek a opieka farmaceutyczna i programy lojalnościowe
  Od 1.01.2012 r. w polskim prawie istnieje kontrowersyjny przepis całkowicie zakazujący reklamy aptek i ich działalności. Spośród wielu zarzutów podnoszonych przez przeciwników nowej regulacji pojawił się i taki, że zakaz reklamy aptek w obecnym kształcie uniemożliwia prowadzenie opieki farmaceutycznej w aptekach, podczas gdy sprawowanie przez farmaceutów opieki farmaceutycznej składa się na świadczenie usług farmaceutycznych. Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy powyższe obawy są uzasadnione, przede wszystkim w świetle najnowszego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej jako NSA). W dalszej kolejności, w związku z tym, że opieka farmaceutyczna zaczęła być często wykorzystywana jako element programów lojalnościowych w celu dostosowania dotychczasowych strategii marketingowych do nowych realiów prawnych, w artykule zostanie dokonana kwalifikacja jednego z narzędzi komunikacji marketingowej, jakim jest program lojalnościowy, z punktu widzenia regulacji zakazującej reklamy aptek i ich działalności.

  Początek strony


  Michał Walczak
  Aspekty prawne reklamy suplementów diety w Polsce na tle rozwiązań unijnych
  Dynamiczny rozwój takich dziedzin, jak biochemia, medycyna molekularna czy nutrigenomika przyczynił się do wzmocnienia świadomości społecznej na temat wpływu prawidłowego żywienie na zdrowie człowieka, czego konsekwencją jest ogromne zainteresowania "inteligentnymi" produktami żywnościowymi, do których zaliczają się suplementy diety. Powoduje to konieczność ujednolicenia, dostosowania oraz właściwej wykładni norm prawnych w zakresie produkcji, obrotu i reklamy suplementów diety, w szczególności na rynku Unii Europejskiej.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1689-7080 , Format: B5 , 132
  Rodzaj: , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
  Kod: KAM-6003:2015130 Miejsce wydania: Warszawa