Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 128

"Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" wydawane są w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1973 r.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-6003:2015128  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 99,96 zł.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


Ryszard Markiewicz
 • Kilka uwag o dozwolonym użytku w prawie autorskim
 • str. 5

  Anna Wojciechowska
 • Ewolucja modelu autorstwa filmowego w prawie polskim
 • str. 19

  Beata Giesen
 • Wykonywanie autorskich praw osobistych po śmierci twórcy
 • str. 30

  Krzysztof Kurosz
 • Ochrona praw autorskich w świetle modelu procedury cywilnej i karnej - uwagi na tle wielkiej nowelizacji kodeksu postępowania karnego
 • str. 44

  Łukasz Draszczyk
 • Strona internetowa w świetle prawa autorskiego
 • str. 74

  Karolina Dacyl-Kwilosz
 • Status prawnoautorski obiektu architektonicznego
 • str. 94

  Magdalena Gąsowska
 • Addressing the need to improve the functioning of the European trade mark system: defining relevant market for the purposes of the genuine use of the Community Trade Mark and alternative enhancements
 • str. 112
  Ryszard Markiewicz
  Kilka uwag o dozwolonym użytku w prawie autorskim
  Impulsem do napisania tych uwag była analiza prawna przygotowana przez European Copyright Society na tle orzeczenia w sprawie Deckmyn. Jej autorzy dopatrują się w tym wyroku generalnej zmiany podejścia Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS) w kierunku rozluźnienia dotychczasowej restrykcyjnej interpretacji zarówno testu trójstopniowego, jak i zawężającej wykładni postanowień„dyrektywy internetowej” dotyczących postaci dozwolonego użytku. Dorozumianą przyczyną tego „zwrotu” w orzecznictwie TS jest potrzeba szerszego uwzględniania podstawowych praw człowieka, a zwłaszcza prawa do swobody twórczości (ang. freedom of expression). Wydaje się, że w części ta analiza ma trochę „życzeniowy” charakter. Odnoszę wrażenie, że zbyt optymistyczne jest dopatrywanie się w tym orzeczeniu generalnej zmiany podejścia TS do dozwolonego użytku w dyrektywie 2001/29/WE. Nie można przy tym wykluczyć, że autorzy tej opinii, wybitni europejscy naukowcy, chcą tą drogą wpłynąć na dalszą ewolucję orzecznictwa TS - jeszcze bardziej liberalizującą warunki stwierdzania istnienia dozwolonego użytku. W artykule kontynuuję podejście European Copyright Society do dozwolonego użytku. Dotyczy to także badania jego konsekwencji w świetle stosowania prawa w Polsce oraz kilku szczegółowych zagadnień m.in. związanych ze stosowaniem testu trójstopniowego. Poglądy tu wyrażone wiążą się z moim przekonaniem, że współcześnie w wielu sferach prawo autorskie zdecydowanie wprowadza nadmiernie wysoki poziom ochrony utworów. Generalnie ujmując, celem tej wypowiedzi jest uzasadnienie kontrowersyjnej tezy, że (też w świetle orzecznictwa TS) dopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca postanowień dotyczących dozwolonego użytku zarówno w przypadku dyrektywy 2001/29/WE, jak i prawa krajowego. Co więcej, pojawia się nawet możliwość, przy interpretacji prawa krajowego, stosowania analogii. W istocie zatem w części wnioski w tej wypowiedzi są bardziej radykalne niż proponowane przez European Copyright Society. Przypomnijmy, że w świetle reguł przyjętych w prawie UE prawo autorskie nie jest objęte bezwzględną ochroną – może ono być ograniczane, m.in. ze względu na inne prawa podstawowe. Chodzi tu przede wszystkim o uwzględnianie okoliczności, że przy określaniu granic prawa do własności, w ramach którego jest chroniona w art. 17 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej własność intelektualna, należy brać pod uwagę art. 11 ust. 1 KPP, zapewniający, iż „Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe”. Ale źródłami ograniczeń tego prawa wyłącznego, które znajdują swój wyraz m.in. w przepisach o dozwolonym użytku, są szerzej ujmowane interesy publiczne związane m.in. z edukacją, badaniami naukowymi, upowszechnianiem kultury, dostępem do informacji, zapewnieniem warunków dla rozwoju twórczości oraz interesy osobiste użytkowników. Dodajmy, że także TS wskazywał, iż przy określaniu zakresu ochrony autorskiej należy uwzględniać: wspieranie interesu publicznego związanego z promowaniem badań i prywatnych studiów poprzez upowszechnianie wiedzy, interesy użytkowników utworów objętych ochroną, którzy pragną udostępniać je publicznie w celu badań lub prywatnych studiów prowadzonych przez osoby prywatne, umożliwienie i zapewnienie rozwoju nowych technologii oraz zapewnienie stosownego dostępu do nich użytkownikom.

  Początek strony


  Anna Wojciechowska
  Ewolucja modelu autorstwa filmowego w prawie polskim
  W polskim ustawodawstwie model autorstwa filmowego przeszedł interesującą ewolucję. Przez pierwszych 70 lat obowiązywania na scalonym po zaborach terytorium prawa polskiego, a więc pod rządami ustaw autorskich z lat: 19261, 19522 i 19943, pierwotnym podmiotem praw do filmu był z zasady producent. Natomiast od lipca 2000 r.4 rolę pierwotnych właścicieli praw do filmu przejęli współtwórcy, tzn. osoby, które wniosły twórczy wkład w powstanie filmu.

  Początek strony


  Beata Giesen
  Wykonywanie autorskich praw osobistych po śmierci twórcy
  W nauce polskiej od lat wiele kontrowersji wywołuje pytanie o los autorskich praw osobistych po śmierci twórcy. Podstawowe znaczenie ma w tym względzie wykładnia art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych1. Przepis ten stanowi dla wielu przedstawicieli doktryny oparcie dla tezy o „wieczności” autorskich praw osobistych, które w niezmienionej postaci trwają, choć podmiot, dzięki któremu powstały, już nie istnieje. Czy jednak słusznie, czy istotnie obowiązujące przepisy przesądzają tę kwestię w sposób tak zdecydowany, jak to jest do tej pory postrzegane?

  Początek strony


  Krzysztof Kurosz
  Ochrona praw autorskich w świetle modelu procedury cywilnej i karnej - uwagi na tle wielkiej nowelizacji kodeksu postępowania karnego
  Ochrona praw autorskich może być realizowana za pomocą różnych środków, w odmiennych typach postępowań. Wybór jednej z możliwych dróg dochodzenia roszczeń: cywilnej albo karnej ma istotne znaczenie dla uprawnionego, z uwagi na odmienny poziom kontradyktoryjności oraz wymaganego stopnia zaangażowania uprawnionego w prowadzenie spraw. To w procedurze, a nie w prawie materialnym, tkwią czynniki decydujące o atrakcyjności wyboru środków karnych i cywilnych. Celem niniejszego artykułu jest zarówno zweryfikowanie przedstawionej powyżej tezy, jak i zbadanie wpływu wielkiej nowelizacji kodeksu postępowania karnego, która zacznie obowiązywać od 1.07.2015 r., na dokonywany przez uprawnionego wybór jednej z dróg postępowania. Rozważania są oparte również na wynikach badań akt oraz danych statystycznych.

  Początek strony


  Łukasz Draszczyk
  Strona internetowa w świetle prawa autorskiego
  Choć ze stron internetowych korzystamy już od ponad 20 lat, to do tej pory brakuje w polskiej literaturze szerszego opracowania monograficznego, które podjęłoby próbę ich kompleksowej analizy z punktu widzenia prawa autorskiego. W wypowiedziach poszczególnych przedstawicieli doktryny możemy odnaleźć jedynie sporadyczne nawiązania do tego tematu. Poza pojedynczymi wyrokami kwestia ta w zasadzie nie znalazła również szerszego odzwierciedlenia w polskim orzecznictwie. W takiej sytuacji w celu pogłębienia analizy tego tematu zasadne wydaje się odwołanie do wypowiedzi nauki prawa oraz judykatury innych krajów. W niniejszym artykule zostanie przedstawione zapatrywanie na omawiane zagadnienie z punktu widzenia prawa polskiego, niemieckiego i amerykańskiego.

  Początek strony


  Karolina Dacyl-Kwilosz
  Status prawnoautorski obiektu architektonicznego
  Polskie prawo autorskie nie reguluje wyraźnie relacji między prawami architektów, twórców utworów architektonicznych a prawami inwestorów i właścicieli budynków, do których zderzenia dochodzi często na tle korzystania z obiektu architektonicznego. Z uwagi na specyfikę ochrony tego typu utworów kolizji nie da się całkowicie wyeliminować na etapie zawierania umowy, przez co stan niepewności stron co do zakresu przysługujących im uprawnień trwa zazwyczaj aż do momentu wydania orzeczenia w toczącej się już sprawie przez sąd, którego wątpliwości co do uwzględnionych ostatecznie argumentów są prezentowane w postaci mało przekonywającego uzasadnienia. Dlatego istotne wydaje się rozważenie, którym obiektom powinna w ogóle przysługiwać ochrona prawnoautorska (jakie przesłanki powinny zostać przez dany obiekt spełnione) oraz jak daleko ochrona ta powinna sięgać, aby obu stronom potencjalnego konfliktu zagwarantować jak najszerszą realizację ich ustawowych uprawnień.

  Początek strony


  Magdalena Gąsowska
  Addressing the need to improve the functioning of the European trade mark system: defining relevant market for the purposes of the genuine use of the Community Trade Mark and alternative enhancements
  In the recent ONEL v. OMEL judgment (C-149/11), the Court of Justice has again referred to the „market concerned” for the purpose of assessing genuine use of a trade mark. But does trade mark law define the relevant concept of market? Should this concept be assimilated to the market concept in competition law given their close origins. This paper aims at comparing market concepts in trade mark and competition law and assessing coherence, usefulness and objectiveness of the relevant concepts. The opportunity is also taken to suggest subsidiary solutions to the problems related to the lenient approach to the requirement of genuine use of the Community Trade Mark.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1689-7080 , Format: B5 , 156
  Rodzaj: , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
  Kod: KAM-6003:2015128 Miejsce wydania: Warszawa