Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 127

"Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" wydawane są w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1973 r.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-6003:2015127  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 99,96 zł.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


Bartosz Kleban
 • Zezwolenie jako podstawa statusu i działania organizacji zbiorowego zarządzania w prawie unijnym i polskim a praktyka sądów powszechnych
 • str. 5

  Joanna Matczuk
 • Prawo do kultury v. prawo autorskie - nieuchronny konflikt czy nadzieja na koncyliację?
 • str. 36

  Marta Sznajder
 • Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów - zasady stosowania
 • str. 52

  Łukasz Gruszczyński
 • Wymóg jednolitych opakowań wyrobów tytoniowych w kontekście zobowiązań Porozumienia TRIPS
 • str. 92

  Ewa Nitkiewicz
 • Głos o zachowanie bezpiecznej przystani dla portali internetowych wobec przyjęcia wniosku o przekazanie sprawy Delfi AS przeciwko Estonii do Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
 • str. 111

  Olena Shynkarenko
 • Intellectual Property Rights in Trade Agreements between the European Union and the European Third States (EEA, EU-Switzerland, EU-Ukraine)
 • str. 137

  Magdalena Danek
 • Consumer welfare objective in the GlaxoSmithKline judgment: an obstacle to the reform of Art. 102 TFEU?
 • str. 151
  Bartosz Kleban
  Zezwolenie jako podstawa statusu i działania organizacji zbiorowego zarządzania w prawie unijnym i polskim a praktyka sądów powszechnych
  W tym roku upłynęła 20. rocznica obowiązywania ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawa ta przygotowywana była już w nowych realiach ustrojowych, charakteryzujących się brakiem cenzury i powstawaniem wolnego rynku. Jej celem było uwzględnienie aktualnych możliwości technicznych rozpowszechniania twórczości oraz stworzenie stanu równowagi pomiędzy twórcami, interesem publicznym w dostępie do dorobku intelektualnego i wilczymi prawami kształtującego się nowego rynku, działającego w oparciu o zasadę swobody gospodarczej, która często rozumiana była jako zwolnienie z jakichkolwiek rygorów. Tworzyło to potrzebę opanowania panoszących się nadużyć praw twórców, będących rezultatem wykorzystywania przez rozpowszechniających utwory i artystyczne wykonania chaosu na rynku, niewydolności systemu wymiaru sprawiedliwości oraz niedostosowania prawa autorskiego do nowej sytuacji w zakresie techniki umożliwiającej znacznie bogatsze możliwości rozpowszechniania twórczości.

  Początek strony


  Joanna Matczuk
  Prawo do kultury v. prawo autorskie - nieuchronny konflikt czy nadzieja na koncyliację?
  W ostatnich latach kultura została wyraźnie zdominowana przez Internet i nowe technologie. W konsekwencji odbiór kultury oraz uczestniczenie w niej, w szczególności za sprawą Internetu, nabrały zupełnie innego wymiaru. Na tym tle toczy się dyskusja na temat granic prawa autorskiego i jego relacji do tzw. prawa do kultury. Nie jest to relacja łatwa, jako że dotyczy dwóch przeciwstawnych interesów; z jednej strony, istnieje potrzeba zagwarantowania ochrony autorom, z drugiej zaś strony - konieczność zapewnienia społeczeństwu nieograniczonego dostępu do kultury i możliwości uczestniczenia w niej. W niniejszym artykule postanowiono pytanie o szanse na koncyliacyjne rozwiązanie tego konfliktu oraz zwrócono uwagę na problematyczne obszary w ramach tego zagadnienia.

  Początek strony


  Marta Sznajder
  Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów - zasady stosowania
  Teoria ekwiwalentów stanowi instytucję występującą w praktyce orzecznictwa sądowego oraz rozważaniach doktrynalnych, której przedmiotem jest kwestia możliwości rozszerzenia zakresu ochrony wynalazku na rozwiązania sporne zawierające cechy techniczne, które nie zostały literalnie wskazane w zastrzeżeniach patentowych, ale pozwalają na uzyskanie rezultatu stanowiącego o istocie wynalazku zasadniczo w taki sam sposób. Instytucja ta zawiera w sobie wiele założeń oraz pojęć składowych, które wpływają na treść rozstrzygnięcia o naruszeniu patentu. Celem ich analizy jest wyjaśnienie podstawowych zagadnień wykorzystywanych w toku stosowania teorii ekwiwalentów w praktyce, ich znaczenia w procesie ustalania przedmiotowego zakresu patentu oraz omówienie przyczyn wpływających na odmienność rezultatów uzyskiwanych w związku ze stosowaniem omawianej instytucji.

  Początek strony


  Łukasz Gruszczyński
  Wymóg jednolitych opakowań wyrobów tytoniowych w kontekście zobowiązań Porozumienia TRIPS
  Znak towarowy to ważny element majątku każdego większego przedsiębiorstwa. Ma on szczególne znaczenie w przypadku tych podmiotów gospodarczych, które ze względu na wymogi prawne mają ograniczone możliwości promowania swoich produktów (np. sektor tytoniowy). Wprowadzenie przez Australię wymogu jednolitych opakowań wyrobów tytoniowych, który zakazuje używania słowno-graficznych znaków towarowych, stanowi istotne wyzwanie dla producentów działających w tej branży. Nie dziwi więc, że legalność tego rozwiązania jest kwestionowana zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W kontekście tego ostatniego najważniejszym punktem odniesienia wydaje się być Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej gwarantujące pewną minimalną ochronę w zakresie praw do znaku towarowego. Celem niniejszego artykułu jest ocena zasadności zarzutów podnoszonych wobec australijskiego prawa w ramach postępowania zainicjowanego przez kilka krajów na forum Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization, dalej jako WTO) na podstawie tego właśnie porozumienia.

  Początek strony


  Ewa Nitkiewicz
  Głos o zachowanie bezpiecznej przystani dla portali internetowych wobec przyjęcia wniosku o przekazanie sprawy Delfi AS przeciwko Estonii do Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
  Kontrowersyjny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (dalej jako ETPCz) z 10.10.2013 r. w sprawie Delfi AS przeciwko Estonii, uznający, że właściciel portalu internetowego ponosi odpowiedzialność za komentarze internautów publikowane przez nich na forum internetowym, oceni Wielka Izba. Zakwalifikowanie dostawcy hostingu jako wydawcy prasowego, w stosunku do publikowanych na jego forum cudzych komentarzy, rodzi pytania nie tylko o swobodę wypowiedzi i prawo do dzielenia się informacją w Internecie, lecz zaprzecza obowiązującym regulacjom Unii Europejskiej dotyczącym usług społeczeństwa informacyjnego i tworzy stan niepewności prawnej dla pośredników internetowych. Niniejszy artykuł zawiera glosę krytyczną wyroku ETPCz w sprawie Delfi i pierwsze orzeczenia sądów krajowych uwzględniające ten wyrok. Autorka rozważa konsekwencje prawne dla dalszej działalności usługodawców internetowych, gdyby wyrok został utrzymany w mocy.

  Początek strony


  Olena Shynkarenko
  Intellectual Property Rights in Trade Agreements between the European Union and the European Third States (EEA, EU-Switzerland, EU-Ukraine)
  Taking into account the importance of intellectual property to its external trade, the EU has become an exporter of the IP norms, too. To protect its right-holders in third countries, the EU employs different mechanisms, including negotiation, execution and subsequent monitoring of different bilateral and regional agreements with IP protection clauses - which may vary in areas and scope depending on context of negotiations. This may be well illustrated with the examples of the EEA, EU- Switzerland and EU-Ukraine contexts.

  Początek strony


  Magdalena Danek
  Consumer welfare objective in the GlaxoSmithKline judgment: an obstacle to the reform of Art. 102 TFEU?
  The GlaxoSmithKline case is commonly presented amongst EU competition law commentators as an important judgment on interpretation of competition law goals. The ECJ's view on the goals of competition law in this case was said to pose limitations to introduction of a more economic effect-based approach to Art. 102 TFEU, which corresponds to attaching more weigh to the consumer welfare objective while seeking to protect undistorted competition. This essay challenges the common view that Glaxo-SmithKline judgment constitutes an obstacle in applying the modernised approach.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1689-7080 , Format: B5 , 160
  Rodzaj: , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
  Kod: KAM-6003:2015127 Miejsce wydania: Warszawa