Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 126

"Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" wydawane są w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1973 r.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-6003:2014126  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,00 zł.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


Jan Błeszyński
 • Ewolucja i perspektywy polskiego prawa autorskiego
 • str. 6

  Monika Czajkowska-Dąbrowska
 • Wybrane zagadnienia dotyczące zbiorowego zarządu prawami autorskimi na tle prawa unijnego
 • str.29

  Marian Kępiński
 • Projekt nowej dyrektywy dotyczącej znaków towarowych i jej możliwe konsekwencje dla ustawodawcy polskiego
 • str. 45

  Ryszard Markiewicz
  Svensson a sprawa polska
  str. 56

  Andrzej Matlak
 • Prawna ochrona zabezpieczeń technicznych utworów na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 23.01.2014 r. w sprawie Nintendo
 • str. 71

  Aurelia Nowicka
 • Wynalazki i ich ochrona - wybrane aspekty prawne i praktyczne
 • str. 84

  Urszula Promińska
 • Polska regulacja znaków towarowych na tle unormowania unijnego - zagadnienia wybrane
 • str. 102

  Joanna Sieńczyło-Chlabicz
  Utwory osierocone - propozycje nowelizacji prawa autorskiego
  str. 112

  Rafał Sikorski
 • Aktualne zagadnienia na styku własności intelektualnej i prawo konkurencji Unii Europejskiej
 • str. 129

  Ryszard Skubisz
 • Polskie prawo własności przemysłowej (stan obecny i perspektywy zmian)
 • str. 145

  Stanisław Sołtysiński
  O niektórych aspektach ochrony własności intelektualnej i szansach poprawy innowacyjności polskiej gospodarki: refleksje agnostyka str. 160

  Andrzej Szewc
  Rola i znaczenie prawa własności przemysłowej w transferze i komercjalizacji technologii
  str. 191

  Elżbieta Traple
 • Europeizacja prawa autorskiego w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości
 • str. 200
  Jan Błeszyński
  Ewolucja i perspektywy polskiego prawa autorskiego
  W tym roku upłynęła 20. rocznica obowiązywania ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawa ta przygotowywana była już w nowych realiach ustrojowych, charakteryzujących się brakiem cenzury i powstawaniem wolnego rynku. Jej celem było uwzględnienie aktualnych możliwości technicznych rozpowszechniania twórczości oraz stworzenie stanu równowagi pomiędzy twórcami, interesem publicznym w dostępie do dorobku intelektualnego i wilczymi prawami kształtującego się nowego rynku, działającego w oparciu o zasadę swobody gospodarczej, która często rozumiana była jako zwolnienie z jakichkolwiek rygorów. Tworzyło to potrzebę opanowania panoszących się nadużyć praw twórców, będących rezultatem wykorzystywania przez rozpowszechniających utwory i artystyczne wykonania chaosu na rynku, niewydolności systemu wymiaru sprawiedliwości oraz niedostosowania prawa autorskiego do nowej sytuacji w zakresie techniki umożliwiającej znacznie bogatsze możliwości rozpowszechniania twórczości.
  Obecna ustawa nie powstawała jako kontynuacja bogatej polskiej tradycji w zakresie prawa autorskiego, a jednocześnie bogatych doświadczeń, na które składało się zarówno powojenne piśmiennictwo, jak i orzecznictwo w zakresie prawa autorskiego odnoszące się do obecnych realiów technicznych i wynikające z ocen bieżącej sytuacji rynkowej, świadomości potrzeb oraz zagrożeń. Tworzeniu ustawy towarzyszyła świadomość wartości i przydatności rozwiązań składających się na międzywojenną ustawę o prawie autorskim, w swoich podstawowych konstrukcjach nie tylko zachowującą aktualność, lecz także stwarzającą przejrzystą podstawę do kształtowania pozycji twórcy w relacji z korzystającymi z utworów, również w nowych formach, a także uwzględniającą społeczne potrzeby w zakresie dostępu do dorobku kulturalnego chronionego na gruncie prawa autorskiego. Tradycja ta opierała się na gruntownej znajomości światowych trendów w prawie autorskim i wysokich kwalifikacjach merytorycznych międzywojennej elity cywilistycznej. Jak wiadomo, opracowaniu prawa autorskiego, u zarania odrodzonej polskiej państwowości, nadano rangę zadania priorytetowego. W 1920 r. powołano w tym celu Komisję przy Ministrze Sprawiedliwości. Wynikiem gruntownie prowadzonych debat było uchwalenie 29.03.1926 r. pierwszej polskiej ustawy o prawie autorskim, która wprowadziła w miejsce regulacji dzielnicowych jednolitą ochronę autorską. Ustawa ta była tworzona ze świadomością współczesnych trendów w zakresie tych regulacji w Europie, przede wszystkim

  Początek strony


  Monika Czajkowska-Dąbrowska
  Wybrane zagadnienia dotyczące zbiorowego zarządu prawami autorskimi na tle prawa unijnego
  26.02.2014 r. została uchwalona długo oczekiwana dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania on-line na rynku wewnętrznym (tekst mający znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Dyrektywa wprowadza istotne zmiany do ukształtowanego od dziesięcioleci systemu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w skali międzynarodowej oraz narusza związane z nim interesy, toteż wzbudzi niewątpliwie poważne kontrowersje. Ujawniły się one już na etapie jej tworzenia i doprowadziły do istotnych zmian wersji ostatecznej dyrektywy w stosunku do projektu pochodzącego z 2012 r. W ramach niniejszej wypowiedzi nie jest możliwe chociażby skrótowe omówienie dyrektywy. Tematem mojego wystąpienia będzie zatem przedstawienie kilku aktualnych problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji zbiorowego zarządzania (dalej jako OZZ) w Polsce na tle wybranych postanowień dyrektywy oraz jej przewidywany wpływ na zmiany polskiego prawa lub praktyki w tym zakresie.

  Początek strony


  Marian Kępiński
  Projekt nowej dyrektywy dotyczącej znaków towarowych i jej możliwe konsekwencje dla ustawodawcy polskiego
  19.11.2013 r. Rada Unii Europejskiej przedłożyła propozycję nowej zmienionej dyrektywy mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich UE odnoszących się do znaków towarowych. Dyrektywa w tej wersji była rozwinięciem wniosku Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) dotyczącej tej samej dyrektywy z 27.03.2013 r. We wprowadzeniu do powyższych propozycji zmian dyrektywy nawiązano do konkluzji Rady UE z 25.05.2010 r. w sprawie przyszłych zmian systemu ochrony znaków towarowych w Unii Europejskiej. Z konkluzji tych wynikało w ogólności, że Unia jest zadowolona z istniejącego systemu ochrony znaków towarowych i zamierza go jedynie dalej ulepszać bez wprowadzania radykalnych zmian. Według konkluzji ogólne założenie, na którym opiera się system ochrony znaków towarowych w UE, polega na harmonijnym współistnieniu wspólnotowego systemu ochrony znaków z ich ochroną na szczeblu krajowym. Krajowe znaki towarowe nadal są ważne w życiu gospodarczym Unii i odpowiadają potrzebom znacznej liczby przedsiębiorców. Powinni oni zatem mieć nadal możliwość ubiegania się opcjonalnie o ochronę krajową lub o ochronę unijną. Dalszym celem podejmowanych prac było wskazanie na konieczność dalszego zbliżania przepisów dyrektywy i rozporządzenia dotyczącego wspólnotowego znaku towarowego w celu niwelowania rozbieżności ciągle jeszcze istniejących między systemami ochrony znaków towarowych w poszczególnych państwach członkowskich. Ponadto, podjęte inicjatywy ustawodawcze mają także doprowadzić do dalszego pogłębiania współpracy krajowych urzędów rejestrujących znaki towarowe z Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), w tym również w zakresie opłat za przedłużanie ochrony.

  Początek strony


  Andrzej Matlak
  Prawna ochrona zabezpieczeń technicznych utworów na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 23.01.2014 r. w sprawie Nintendo
  Ochrona zabezpieczeń technicznych utworów wprowadza nowe relacje między podmiotami uprawnionymi a osobami korzystającymi z chronionych dóbr. Problematyka ta nasuwa wiele wątpliwości z prawnego punktu widzenia. Dotyczą one zarówno samego charakteru prawnego istniejących regulacji, jak i ich szczegółowego zakresu. Podstawową kwestią teoretyczną jest ustalenie, czy przepisy przewidujące ochronę środków technicznych zabezpieczających przed dostępem do utworów lub ich kopiowaniem można lokalizować w ramach treści prawa autorskiego, a jeśli nie, to jaki inny reżim prawny mógłby się do nich odnosić. W tym kontekście wydaje się, że stanowisko przyjęte przez TS w wyroku z 23.01.2014 r. (w sprawie C-355/12, Nintendo) przemawia przeciwko koncepcji o "autorskoprawnym" charakterze ochrony zabezpieczeń technicznych.

  Początek strony


  Aurelia Nowicka
  Wynalazki i ich ochrona - wybrane aspekty prawne i praktyczne
  Zakresem opracowania są objęte wybrane zagadnienia związane z ochroną patentową, mające istotny wpływ na kształt tej ochrony w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności przedstawiam obecny stan spraw związanych z tworzeniem jednolitej ochrony patentowej w państwach członkowskich uczestniczących we wzmocnionej współpracy w tej dziedzinie, w tym stan realizacji warunków wejścia w życie porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego. Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy tego porozumienia mają określać treść praw wyłącznych zarówno w odniesieniu do patentu europejskiego o jednolitym skutku, jak i w odniesieniu do patentu europejskiego, odrębnej analizie poddaję wybrane przepisy dotyczące tych kwestii. W kolejnym punkcie przedstawiam zagadnienia wiążące się z "wyjątkiem Bolara" i jego wykładnią w orzecznictwie polskim oraz niemieckim. Wysoki stopień złożoności i kontrowersyjności tych zagadnień sprawia, że za celowe uznaję przeanalizowanie pytań sformułowanych przez sąd niemiecki w sprawie C-661/13, Astellas Pharma Inc., niezależnie od tego, że w sprawie tej nie zapadnie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS), ponieważ - wskutek działania powodowej spółki - sąd odsyłający wycofał wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. W końcowej części artykułu przedstawiam stanowisko TS zajęte w wyroku z 18.07.2013 r. w sprawie C-414/11, Daiichi Sankyo Co. Ltd., dotyczące porozumienia TRIPS i jego pozycji w porządku prawnym UE. Szczególną uwagę zwracam na fakt uznania przez TS, że porozumienie TRIPS, w tym art. 27 regulujący zdolność patentową, należy do dziedziny wspólnej polityki handlowej, objętej wyłączną kompetencją Unii.

  Początek strony


  Urszula Promińska
  Polska regulacja znaków towarowych na tle unormowania unijnego - zagadnienia wybrane
  Zgodnie z tytułem przedmiot rozważań niniejszego artykułu ogranicza się do wybranych zagadnień, istotnych z punktu widzenia regulacji znaków towarowych w prawie polskim wobec standardów wyznaczonych przez regulację unijną. Ich wybór sprowadza się do dwóch kwestii. Po pierwsze - do ogólnej oceny regulacji znaków towarowych zawartej w przepisach prawa własności przemysłowej w świetle prawa unijnego. Po drugie - do przedstawienia dwóch kwestii nieobjętych harmonizacją, a mających znaczenie dla ochrony znaków towarowych. Chodzi o pojęcie uprawnionego do znaku towarowego oraz o kwestię sprowadzającą się do pytania, czy używanie znaku niezarejestrowanego powinno stanowić przeszkodę rejestracji znaku towarowego na rzecz osoby innej niż używający?

  Początek strony


  Rafał Sikorski
  Aktualne zagadnienia na styku własności intelektualnej i prawa konkurencji Unii Europejskiej
  Styk prawa konkurencji i prawa własności intelektualnej budzi duże zainteresowanie w literaturze światowej. Nie inaczej jest w Unii Europejskiej. Pomiędzy wskazanymi dziedzinami prawa nie ma sprzeczności. Zarówno prawo własności, jak i prawo konkurencji w istocie promują innowacyjność. Prawo własności intelektualnej zachęca do konkurencji nie poprzez imitację, ale poprzez zastępowanie dotychczasowych produktów nowymi. Wykonywanie praw własności intelektualnej może jednak w pewnych warunkach skutkować ograniczaniem konkurencji. W takich przypadkach wykonywanie praw własności intelektualnej podlega ocenie w świetle reguł prawa konkurencji.

  Początek strony


  Ryszard Skubisz
  Polskie prawo własności przemysłowej (stan obecny i perspektywy zmian)
  W bieżącym roku uroczyście obchodzono 25. rocznicę odzyskania wolności przez Polskę. Z tą rocznicą koresponduje także dziesięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Takie daty skłaniają do czynienia bilansu osiągnięć i niepowodzeń III Rzeczypospolitej w rozmaitych obszarach polityki zagranicznej, gospodarki, prawodawstwa itd. Niniejsza wypowiedź zmierza do oceny aktualnego stanu prawnego i zawiera propozycje badań naukowych w dziedzinie prawa własności przemysłowej.

  Początek strony


  Elżbieta Traple
  Europeizacja prawa autorskiego w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości
  Harmonizacja prawa autorskiego jest uznawana za konieczny element usuwania barier w handlu i wymianie usług pomiędzy państwami członkowskimi UE, a co zatem idzie budowania jednolitego rynku. W zakresie prawa autorskiego nie doszło do wprowadzenia instrumentu prawnego w postaci wspólnotowego prawa autorskiego na wzór wspólnotowego znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, w związku z czym harmonizacja przebiega przez dyrektywy, które z istoty swej realizują harmonizację punktową. Szybko rozwijające się technologie reprodukowania i udostępniania utworów stawiają przed Trybunałem Sprawiedliwości (dalej jako TS) zadanie interpretacji dynamicznej, skierowanej na dostosowanie rozwiązań przyjętych w dyrektywach do nowego otoczenia technologicznego i biznesowego, w zgodzie z założeniami rynku wewnętrznego i niezakłóconej konkurencji na tym rynku. Jednak rodzą się pytania, jak daleko sięga swoboda TS w dokonywaniu takiej interpretacji i czy TS nie wykracza poza przyznane mu kompetencje, nie tyle interpretując dyrektywy, ile tworząc nowe rozwiązania, które z dyrektyw nie wynikają. Celem niniejszego opracowania jest próba prześledzenia sposobu interpretacji wybranych pojęć z zakresu prawa autorskiego, w odniesieniu do których TS, jak się wydaje, wyszedł poza regulację dyrektyw i przejął funkcje prawotwórcze.

  Początek strony


  ,

  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1689-7080 , Format: B5 , 160
  Rodzaj: , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
  Kod: KAM-6003:2014126 Miejsce wydania: Warszawa