Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - Zeszyt 124

"Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" wydawane są w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1973 r.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-6003:2014124  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,00 zł.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


Krzysztof Felchner
 • Znak usługowy (art. 120 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo własności przemysłowej)
 • str. 5

  Marta Sznajder
 • Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów - ujęcie prawnoporównawcze
 • str. 24

  Katarzyna Jasińska
 • Charakter roszczenia o nakazanie udzielenia informacji z art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie prawnej odmian roślin - majątkowy czy niemajątkowy?
 • str. 78

  Igor B. Nestoruk
 • Problematyka nazw prawnie zastrzeżonych na przykładzie nazw rodzajowych obiektów hotelarskich
 • str. 91

  Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
 • Nowe formy usług medialnych a przesłanka "odpowiedzialności redakcyjnej" w dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych
 • str. 112

  Jakub Puciato
 • The paradigm shift in the anti-piracy legal protection in peer-to-peer networks - comparative analysis of the French HADOPI 2 regulation with the Polish Intellectual Property Law
 • str. 134

  Maciej Hulicki, Paweł Podrecki
 • The idea of an "inventive concept" as a basis of patent eligibility considerations in the jurisprudence of the Supreme Court of The United States
 • str. 148
  Krzysztof Felchner
  Znak usługowy (art. 120 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo własności przemysłowej)
  Usługi to dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki Unii Europejskiej. Dlatego też w ostatnich latach na aktualności zyskuje problematyka znaku usługowego, o czym świadczy traktat singapurski o prawie znaków towarowych oraz pytania prejudycjalne kierowane do Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako TS). W nawiązaniu do postawionego w nauce prawa pytania o samodzielność znaku usługowego jako kategorii normatywnej, niniejszy artykuł ma na celu przegląd przepisów prawa własności przemysłowej oraz polskiego orzecznictwa w tym zakresie i jest rozwinięciem wcześniejszego opracowania przygotowanego dla Urzędu Patentowego RP.

  Początek strony


  Marta Sznajder
  Naruszenie patentu w świetle teorii ekwiwalentów - ujęcie prawnoporównawcze
  Patent zapewnia uprawnionemu chroniony prawem zakres wyłączności na korzystanie z rozwiązania technicznego o cechach określonych w zastrzeżeniach patentowych. W celu precyzyjnego określenia zakresu przyznanego monopolu na etapie postępowania o naruszenie patentu dokonuje się wykładni treści zastrzeżeń patentowych, w ramach której (co do zasady) zastrzeżenia są interpretowane w świetle opisu patentowego i ewentualnych rysunków. Wykładnia zakresu patentu ma szczególne znaczenie w przypadku gdy sporne rozwiązanie zawiera cechy techniczne, które nie zostały wprost wskazane w zastrzeżeniach, ale pozwalają na uzyskanie rezultatu stanowiącego o istocie wynalazku zasadniczo w taki sam sposób. Kwestia możliwości rozszerzenia zakresu ochrony udzielanej wynalazkowi na tak określone rozwiązania sporne jest przedmiotem teorii ekwiwalentów występującej w praktyce orzecznictwa sądowego oraz rozważaniach doktrynalnych. Pomimo zasadniczo podobnych założeń, w praktyce jej stosowania w różnych porządkach prawnych dochodzi jednak często do krańcowo odmiennych rezultatów.

  Początek strony


  Katarzyna Jasińska
  Charakter roszczenia o nakazanie udzielenia informacji z art. 23a ust. 1 ustawy o ochronie prawnej odmian roślin - majątkowy czy niemajątkowy?
  Roszczenie o nakazanie udzielenia informacji z art. 23a ust. 1 ustawy z 26.06.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin1 to roszczenie, które przysługuje podmiotom uprawnionym z wyłącznego prawa hodowcy do odmiany rośliny przeciwko rolnikom korzystającym z instytucji tzw. odstępstwa rolnego (z wyłączeniem tzw. drobnych rolników) w przypadku gdy nie wywiązują się oni w terminie z nałożonego na nich obowiązku przekazywania hodowcom albo organizacjom hodowców, na ich wniosek, pisemnej informacji dotyczącej wykorzystania materiału ze zbioru odmian objętych odstępstwem rolnym jako materiału siewnego. Określenie charakteru tego roszczenia ma niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia prawa materialnego, a to przepisów o przedawnieniu roszczeń, a także procesowego. Od niego zależy bowiem właściwość rzeczowa sądu, dopuszczalność wniesienia skargi kasacyjnej w danej sprawie i wysokość opłat sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego.

  Początek strony


  Igor B. Nestoruk
  Problematyka nazw prawnie zastrzeżonych na przykładzie nazw rodzajowych obiektów hotelarskich
  Nazwy rodzajowe stanowią szczególną grupę na tle tradycyjnych oznaczeń wykorzystywanych dla celów gospodarczych, zarówno tych służących identyfikacji przedsiębiorców, jak i oferowanych przez nich towarów czy usług. Analiza ustawowej regulacji nazw rodzajowych obiektów hotelarskich pozwala wydobyć specyficzne cechy tej grupy oznaczeń. Towarzyszące nazwom obiektów hotelarskich zastrzeżenia nazewnicze prowokują też do rozważań nad ich naturą z perspektywy funkcjonalnej. Tym samym uzasadniona jest ich ocena w kontekście klasycznych reżimów regulacyjnych składających się na współczesne krajowe prawo oznaczeń, w tym prawo znaków towarowych, prawo firmowe czy prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji.

  Początek strony


  Katarzyna Klafkowska-Waśniowska
  Nowe formy usług medialnych a przesłanka odpowiedzialności redakcyjnej w dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych
  Problemem poruszanym obecnie w dyskusji o regulacjach medialnych w Unii Europejskiej jest rozwój telewizji hybrydowej. W związku z pojawianiem się nowego rodzaju usług, zarówno Parlament Europejski, jak i Komisja Europejska (dalej jako Komisja) zadają pytania dotyczące ewentualnej konieczności zmian w dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych. Nawet jeżeli tak daleko idące kroki nie są przewidziane w najbliższej perspektywie, to proponuje się nowe podejście do interpretacji przepisów dyrektywy AUM, w którym nacisk zostaje położony na przesłankę odpowiedzialności redakcyjnej jako przesłankę zarówno definicji audiowizualnej usługi medialnej, jak i jej dostawcy. Celem artykułu jest analiza pojęcia "odpowiedzialność redakcyjna" jako autonomicznego pojęcia z dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Korzystając z dorobku orzecznictwa wydanego w związku ze stosowaniem dyrektywy o handlu elektronicznym, podjęto próbę ukazania różnic pomiędzy podmiotem sprawującym redakcyjną kontrolę a dostawcą usług będącym jedynie pośrednikiem.

  Początek strony


  Jakub Puciato
  The paradigm shift in the anti-piracy legal protection in peer-to-peer networks - comparative analysis of the French HADOPI 2 regulation with the Polish Intellectual Property Law
  This article, using a comparative analysis with the Polish tortious regime, aims to analyse the French Three Strikes Policy model as an example of a general approach to legislation combating the peer-to-peer piracy. Through assessing the effects as well as costs of the regulation and the difficulties to defend it from the dogmatic point of view, I intend to answer the question whether this regulation should be a model for Polish legislators.

  Początek strony


  Maciej Hulicki, Paweł Podrecki
  The idea of an "inventive concept" as a basis of patent eligibility considerations in the jurisprudence of the Supreme Court of The United States
  Advanced technology and hitherto methods of assessing patent eligibility of inventions seem to be mismatched to each other. Scientific progress, technology development, and creation of new fields of research (such as IT sciences, biotechnology, nanotechnology etc.) made it very difficult to examine inventions from emerging technologies, which concern intangible subject matters. Sometimes, as it is in the case of inventions concerning nanotechnology, it is difficult even to comprehend them.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1689-7080 , Format: B5 , 160
  Rodzaj: , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
  Kod: KAM-6003:2014124 Miejsce wydania: Warszawa