Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów podejmujących naukę prawa rzymskiego, a także dla wszystkich osób zainteresowanych wprowadzeniem w antyczną historię prawa prywatnego i rzymskie podstawy europejskiej kultury prawnej.

więcej

Autorzy: Marek Kuryłowicz, Adam Wiliński,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0105:W06P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 55,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 49,50 zł. ( Oszczędzasz: 5,50 zł. )

Spis treści: 

Wstęp | str. 17

Stosowane skróty | str. 19

Rozdział pierwszy
Pojęcie, podziały i systematyka prawa rzymskiego | str. 21

§ 1. Pojęcie i znaczenie prawa rzymskiego | str. 21
1. Prawo rzymskie | str. 21
2. Rzymskie pojęcie prawa i sprawiedliwości | str. 23
§ 2. Podziały prawa | str. 24
1. Prawo publiczne i prywatne | str. 24
2. Ius civile i ius gentium | str. 25
3. Ius naturale | str. 26
4. Ius honorarium | str. 27
§ 3. Systematyka prawa rzymskiego | str. 28
1. Systematyka według Instytucji | str. 28
2. Systematyka pandektowa | str. 28
3. Zakres i układ podręcznika | str. 29

Rozdział drugi
Historia źródeł prawa rzymskiego | str. 30

§ 4. Okresy historycznego rozwoju państwa i prawa rzymskiego | str. 30
1. Ustrój państwa rzymskiego w rozwoju historycznym | str. 30
2. Periodyzacja rzymskiego prawa prywatnego | str. 31
§ 5. Magistratury rzymskie | str. 32
1. Określenie i klasyfikacja | str. 32
2. Poszczególne magistratury | str. 33
§ 6. Źródła prawa rzymskiego | str. 34
1. Źródła poznania | str. 34
2. Źródła tworzenia prawa rzymskiego | str. 35
§ 7. Okres prawa archaicznego | str. 36
1. Początki prawa w czasach królewskich | str. 36
2. Ustawa XII tablic | str. 37
3. Jurysprudencja kapłańska i leges rogatae | str. 38
§ 8. Okres rozwoju i prawa przedklasycznego | str. 39
1. Prawo przedklasyczne późnej republiki | str. 39
2. Pretor i prawo pretorskie | str. 39
3. Jurysprudencja świecka | str. 41
4. Ustawodawstwo | str. 42
§ 9. Prawo klasyczne | str. 42
1. Źródła prawa klasycznego | str. 42
2. Ustawy (leges) i uchwały senatu (senatus consulta) | str. 42
3. Kodyfikacja edyktu pretorskiego | str. 43
4. Konstytucje cesarskie | str. 44
5. Jurysprudencja klasyczna | str. 45
§ 10. Okres schyłkowy (prawo poklasyczne) | str. 47
1. Charakterystyka prawa poklasycznego | str. 47
2. Ustawy cesarskie i zbiory prawa | str. 48
§ 11. Kodyfikacja justyniańska | str. 50
1. Plany kodyfikacyjne | str. 50
2. Prace nad kodyfikacją i jej części (Kodeks, Digesta, Instytucje) | str. 50
3. Nowele i Corpus Iuris Civilis | str. 52
§ 12. Rzymskie prawo prywatne w średniowieczu i czasach nowożytnych | str. 52
1. Prawo rzymsko-bizantyńskie | str. 52
2. Glosatorzy i komentatorzy | str. 53
3. Recepcja prawa rzymskiego | str. 55
4. Romanistyczna rodzina prawa | str. 56
5. Prawo rzymskie jako podstawa europejskiej kultury prawnej | str. 58
6. Prawo rzymskie w Polsce | str. 59

Rozdział trzeci
Rzymski proces cywilny | str. 62

§ 13. Ogólna charakterystyka i rozwój historyczny | str. 62
1. Postępowanie cywilne | str. 62
2. Stadia procesowe | str. 63
3. Inne rodzaje ochrony praw prywatnych | str. 64
4. Actio | str. 65
§ 14. Postępowanie zwyczajne (do czasów dominatu) | str. 65
1. Magistratury jurysdykcyjne | str. 65
2. Sędzia i sądy | str. 66
3. Jurysdykcja i kognicja | str. 66
4. Właściwość sądu | str. 67
§ 15. Strony procesowe | str. 68
1. Powód i pozwany | str. 68
2. Zdolność sądowa (procesowa) | str. 68
3. Legitymacja procesowa | str. 68
4. Zastępstwo procesowe | str. 69
§ 16. Postępowanie legisakcyjne | str. 69
1. Charakterystyka i rodzaje legisakcji | str. 69
2. Przebieg postępowania | str. 70
§ 17. Postępowanie formułkowe | str. 71
1. Geneza i cechy charakterystyczne | str. 71
§ 18. Postępowanie formułkowe w stadium in iure | str. 72
1. Pozwanie (in ius vocatio) | str. 72
2. Editio i postulatio actionis | str. 72
3. Pozycja pozwanego | str. 73
4. Litis contestatio | str. 74
§ 19. Postępowanie apud iudicem | str. 75
1. Postępowanie dowodowe | str. 75
2. Wyrok i jego prawomocność | str. 75
§ 20. Postępowanie egzekucyjne w procesie formułkowym | str. 76
1. Pojęcie i podstawy egzekucji | str. 76
2. Rodzaje egzekucji | str. 77
§ 21. Formułka procesowa, rodzaje skarg i ekscepcji | str. 77
1. Formułka procesowa i jej części | str. 77
2. Praescriptio i exceptio | str. 78
3. Actiones in rem oraz in personam | str. 78
4. Skargi cywilne i pretorskie | str. 79
5. Actiones stricti iuris i bonae fidei | str. 79
6. Inne rodzaje skarg | str. 80
§ 22. Ochrona pozaprocesowa | str. 81
1. Środki ochrony pozaprocesowej | str. 81
2. Interdykty | str. 81
3. Restitutio in integrum | str. 82
§ 23. Proces kognicyjny | str. 83
1. Organizacja sądownictwa za dominatu | str. 83
2. Ogólna charakterystyka procesu kognicyjnego | str. 83
3. Przebieg postępowania | str. 84
4. Apelacja | str. 86
5. Egzekucja | str. 87

Rozdział czwarty
Prawo osobowe | str. 88

§ 24. Zdolność prawna | str. 88
1. Pojęcie, początek i koniec zdolności prawnej | str. 88
2. Status i kategorie osób fizycznych | str. 89
3. Zakres zdolności prawnej | str. 90
4. Capitis deminutio | str. 91
5. Postliminium | str. 91
§ 25. Niewolnicy | str. 91
1. Powstanie niewoli | str. 91
2. Sytuacja prawna i społeczna niewolnika | str. 92
3. Zgaśnięcie niewoli | str. 94
§ 26. Wolnourodzeni mieszkańcy państwa rzymskiego | str. 96
1. Obywatele rzymscy | str. 96
2. Latini | str. 96
3. Peregrini | str. 97
§ 27. Wyzwoleńcy | str. 97
1. Sytuacja prawna wyzwoleńców | str. 97
2. Prawo patronatu | str. 98
§ 28. Stany pośrednie ograniczenia wolności (półwolni) | str. 98
1. Pojęcie i rodzaje | str. 98
2. Klienci | str. 99
3. Koloni | str. 99
4. Mancipio dati | str. 100
5. Inne kategorie półwolnych | str. 100
§ 29. Osoby sui iuris i alieni iuris | str. 101
1. Sui iuris | str. 101
2. Alieni iuris | str. 101
§ 30. Umniejszenie czci obywatelskiej | str. 101
1. Infamia | str. 101
2. Turpitudo i nota cenzorska | str. 102
§ 31. Osoby prawne | str. 103
1. Pojęcie | str. 103
2. Osoby prawne w państwie rzymskim | str. 103
3. Osoba prawna według prawa rzymskiego | str. 104
§ 32. Zdolność do czynności prawnych | str. 105
1. Pojęcie i zakres | str. 105
2. Wiek a zdolność do czynności prawnych | str. 106
3. Pozostałe ograniczenia | str. 107
4. Odpowiedzialność za czyny bezprawne | str. 108
§ 33. Pojęcie i rodzaje czynności prawnych | str. 108
1. Zdarzenia prawne | str. 108
2. Czynność prawna i oświadczenie woli | str. 109
3. Rodzaje czynności prawnych | str. 109
4. Forma czynności prawnych | str. 111
5. Ważność i nieważność czynności prawnych | str. 112
§ 34. Wady oświadczenia woli | str. 113
1. Pojęcie i klasyfikacja | str. 113
2. Oświadczenie nie na serio i pozorność czynności prawnej | str. 113
3. Błąd | str. 114
4. Metus i dolus | str. 115
§ 35. Treść i skutki czynności prawnych | str. 116
1. Składniki treści czynności prawnej | str. 116
2. Termin (dies) | str. 117
3. Warunek (condicio) | str. 118
4. Polecenie | str. 119
5. Sposoby nabycia praw podmiotowych | str. 119
§ 36. Zastępstwo przy czynnościach prawnych | str. 120
1. Pojęcie i rodzaje | str. 120
2. Zastępstwo według prawa rzymskiego | str. 121

Rozdział piąty
Prawo rodzinne | str. 122

§ 37. Rodzina rzymska | str. 122
1. Prawo rodzinne i prawo familijne | str. 122
2. Rodzina agnatyczna i kognatyczna | str. 122
3. Pater familias | str. 124
4. Pozycja prawna osób alieni iuris | str. 124
5. Sytuacja majątkowa filii familias | str. 125
6. Gentiles | str. 126
§ 38. Małżeństwo rzymskie | str. 126
1. Pojęcie i przesłanki | str. 126
2. Ustawodawstwo małżeńskie cesarza Augusta | str. 128
§ 39. Zawarcie i rozwiązanie małżeństwa | str. 129
1. Zaręczyny | str. 129
2. Zawarcie małżeństwa | str. 130
3. Rozwiązanie małżeństwa | str. 130
4. Conventio in manum | str. 131
§ 40. Skutki prawne małżeństwa | str. 132
1. Skutki osobowe | str. 132
2. Skutki majątkowe | str. 132
3. Posag | str. 132
4. Darowizny między małżonkami | str. 133
§ 41. Związki podobne do małżeństwa i pozamałżeńskie | str. 133
1. Konkubinat | str. 133
2. Matrimonium iuris gentium | str. 134
3. Inne związki oraz dzieci pozamałżeńskie | str. 134
§ 42. Władza ojcowska (patria potestas) | str. 135
1. Powstanie władzy ojcowskiej | str. 135
2. Domniemanie ojcostwa | str. 135
3. Adoptio | str. 136
4. Legitimatio | str. 137
5. Treść władzy ojcowskiej | str. 137
6. Zgaśnięcie władzy ojcowskiej | str. 138
§ 43. Opieka i kuratela | str. 139
1. Pojęcia i rodzaje | str. 139
2. Opieka nad dziećmi i niedojrzałymi | str. 140
3. Opieka nad kobietami | str. 140
4. Kuratela | str. 141

Rozdział szósty
Prawo spadkowe | str. 142

§ 44. Charakterystyka ogólna | str. 142
1. Rozwój historyczny rzymskiego prawa spadkowego | str. 142
2. Dziedziczenie i spadek | str. 143
3. Powołanie do spadku i rodzaje dziedziczenia | str. 144
4. Powołanie, przyjęcie i nabycie spadku | str. 145
§ 45. Pojęcie i formy rzymskiego testamentu | str. 146
1. Pojęcie testamentu | str. 146
2. Formy testamentu | str. 147
3. Kodycyl | str. 148
§ 46. Zdolność testowania i dziedziczenia z testamentu | str. 149
1. Sporządzenie testamentu | str. 149
2. Spadkobiercy testamentowi | str. 149
3. Incapacitas i indignitas | str. 150
4. Nieważność i odwołanie testamentu | str. 150
§ 47. Treść testamentu | str. 151
1. Ustanowienie spadkobiercy | str. 151
2. Podstawienie dziedzica (substytucja) | str. 152
3. Inne postanowienia oraz wykładnia testamentu | str. 153
§ 48. Dziedziczenie beztestamentowe | str. 153
1. Pojęcie i rozwój historyczny | str. 153
2. Cywilne dziedziczenie beztestamentowe według ustawy XII tablic | str. 154
3. Dziedziczenie beztestamentowe według prawa pretorskiego | str. 154
4. Senatus consulta Tertullianum i Orphitianum | str. 155
5. Dziedziczenie beztestamentowe wedle Nowel Justyniańskich | str. 155
§ 49. Dziedziczenie przeciwtestamentowe | str. 156
1. Pojęcie i funkcja | str. 156
2. Dziedziczenie przeciwtestamentowe według ius civile | str. 157
3. Pogrobowiec (postumus) | str. 157
4. Zmiany w prawie pretorskim | str. 157
5. Querela inofficiosi testamenti | str. 158
6. Zachowek | str. 159
7. Dziedziczenie przeciwtestamentowe w prawie justyniańskim | str. 159
§ 50. Przyjęcie i odrzucenie spadku | str. 160
1. Sposoby przyjęcia spadku | str. 160
2. Spadek leżący (hereditas iacens) | str. 160
3. Transmisja powołania | str. 161
4. Odrzucenie spadku | str. 161
§ 51. Nabycie spadku i jego skutki | str. 162
1. Nabycie spadku | str. 162
2. Odpowiedzialność za długi spadkowe | str. 162
3. Ochrona prawna spadkobiercy | str. 163
§ 52. Nabycie spadku przez kilku spadkobierców | str. 163
1. Współdziedziczenie | str. 163
2. Prawo przyrostu | str. 164
3. Zaliczenie na dział spadkowy (collatio bonorum) | str. 164
§ 53. Zapisy | str. 165
1. Pojęcie i rodzaje | str. 165
2. Rodzaje legatów | str. 165
3. Lex Falcidia i kwarta falcydyjska | str. 166
4. Fideikomis uniwersalny | str. 166
§ 54. Mortis causa capio | str. 167

Rozdział siódmy
Prawo rzeczowe | str. 168

§ 55. Pojęcie i rodzaje rzeczy | str. 168
1. Pojęcie rzeczy | str. 168
2. Rzeczy pojedyncze, złożone i zbiorowe | str. 170
3. Res mancipi i nec mancipi | str. 171
4. Nieruchomości i ruchomości | str. 171
5. Genus i species | str. 172
6. Rzeczy podzielne i niepodzielne | str. 172
7. Rzeczy zużywalne i niezużywalne | str. 172
8. Pożytki i przynależności | str. 173
§ 56. Rodzaje władztwa nad rzeczami | str. 173
1. Władztwo faktyczne i prawne | str. 173
2. Prawa rzeczowe | str. 174
§ 57. Pojęcie i rozwój historyczny posiadania | str. 175
1. Pojęcie | str. 175
2. Rozwój historyczny posiadania | str. 175
§ 58. Rodzaje posiadania | str. 176
1. Posiadanie a dzierżenie | str. 176
2. Possessio ad interdicta oraz possessio ad usucapionem | str. 176
3. Possessio iusta oraz possessio iniusta | str. 177
4. Posiadanie w dobrej i złej wierze | str. 177
5. Posiadanie wadliwe a niewadliwe | str. 177
§ 59. Nabycie i utrata posiadania | str. 178
1. Nabycie corpus | str. 178
2. Animus przy nabyciu posiadania | str. 179
3. Utrata posiadania | str. 180
§ 60. Ochrona posesoryjna | str. 180
1. Pojęcie i zakres | str. 180
2. Interdykty retinendae possessionis | str. 181
3. Interdykty recuperandae possessionis | str. 181
4. Quasi possessio (possessio iuris) | str. 182
§ 61. Rzymska własność prywatna | str. 182
1. Rozwój historyczny pojęcia i stosunków własności rzymskiej | str. 182
2. Pojęcie prawa własności | str. 183
3. Ograniczenia prawa własności | str. 184
4. Zakres i treść prawa własności | str. 185
§ 62. Rodzaje własności | str. 186
1. Własność kwirytarna | str. 186
2. Własność bonitarna (pretorska) | str. 186
3. Własność peregrynów | str. 187
4. Własność na gruntach prowincjonalnych | str. 187
5. Współwłasność | str. 188
§ 63. Nabycie własności | str. 189
1. Podział sposobów nabycia własności | str. 189
2. Pochodne i pierwotne nabycie własności | str. 189
§ 64. Pochodne sposoby nabycia własności | str. 190
1. Mancypacja | str. 190
2. In iure cessio | str. 190
3. Tradycja | str. 191
§ 65. Pierwotne sposoby nabycia własności | str. 192
1. Zawłaszczenie i nabycie skarbu | str. 192
2. Akcesja | str. 192
3. Specyfikacja (przetworzenie rzeczy) | str. 194
4. Nabycie własności na pożytkach | str. 195
5. Zasiedzenie | str. 195
§ 66. Ochrona własności | str. 197
1. Środki ochrony własności | str. 197
2. Skarga windykacyjna | str. 198
3. Skarga negatoryjna | str. 199
4. Ochrona pretorska i actio Publiciana | str. 200
§ 67. Prawa rzeczowe ograniczone | str. 200
1. Pojęcie | str. 200
2. Rodzaje | str. 201
§ 68. Służebności | str. 201
1. Pojęcie i zasady | str. 201
2. Służebności gruntowe | str. 202
3. Służebności osobiste. Ususfructus (użytkowanie) | str. 203
4. Nabycie, zgaśnięcie i ochrona służebności | str. 204
§ 69. Pojęcie i rodzaje prawa zastawu | str. 205
1. Pojęcie | str. 205
2. Rozwój historyczny | str. 205
3. Rodzaje zastawu (pignus i hypotheca) | str. 206
§ 70. Przedmiot i treść prawa zastawu | str. 207
1. Przedmiot zastawu | str. 207
2. Treść prawa zastawu | str. 207
3. Kilka zastawów na jednej rzeczy | str. 208
4. Zgaśnięcie zastawu i jego ochrona | str. 208
§ 71. Emfiteuza i superficies | str. 209
1. Emfiteuza jako wieczysta dzierżawa | str. 209
2. Superficies | str. 210

Rozdział ósmy
Zobowiązania | str. 211

§ 72. Charakterystyka i rozwój historyczny zobowiązań | str. 211
1. Definicje źródłowe | str. 211
2. Pojęcie zobowiązania | str. 212
3. Świadczenie | str. 212
4. Dług i odpowiedzialność | str. 213
§ 73. Źródła zobowiązań | str. 214
1. Czynności niedozwolone i dozwolone | str. 214
2. Późniejsze źródła zobowiązań | str. 214
§ 74. Podziały zobowiązań | str. 215
1. Zobowiązania kontraktowe i deliktowe | str. 215
2. Zobowiązania jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące | str. 216
3. Zobowiązania stricti iuris i bonae fidei | str. 216
4. Zobowiązania cywilne i naturalne | str. 217
§ 75. Wielość podmiotów zobowiązania | str. 218
1. Wierzytelności i długi podzielne | str. 218
2. Zobowiązania solidarne | str. 219
3. Zobowiązania kumulatywne | str. 220
§ 76. Zmiana podmiotu zobowiązania | str. 221
1. Zmiana wierzyciela i dłużnika w prawie rzymskim | str. 221
2. Przelew wierzytelności (cesja) | str. 221
§ 77. Podział zobowiązań ze względu na przedmiot | str. 222
1. Zobowiązania z przedmiotem świadczenia oznaczonym co do gatunku (in genere) lub co do tożsamości (in specie) | str. 222
2. Zobowiązania pieniężne | str. 222
3. Odsetki | str. 223
4. Zobowiązania przemienne (alternatywne) | str. 224
5. Upoważnienie przemienne | str. 224
6. Zobowiązania podzielne i niepodzielne | str. 225
§ 78. Odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania | str. 225
1. Przesłanki odpowiedzialności | str. 225
2. Wina (culpa) | str. 226
3. Zakres odpowiedzialności zawinionej | str. 227
4. Odpowiedzialność z tytułu custodia | str. 228
§ 79. Szkoda i zasady odszkodowania | str. 229
1. Szkoda i obowiązek jej naprawienia | str. 229
2. Umowne ustalenie wysokości odszkodowania | str. 230
3. Odszkodowanie sądowe | str. 230
§ 80. Zwłoka | str. 231
1. Zwłoka dłużnika | str. 231
2. Zwłoka wierzyciela | str. 232
§ 81. Odpowiedzialność za zobowiązania osób alieni iuris oraz za szkody wyrządzone przez zwierzęta | str. 232
1. Actiones adiecticiae qualitatis | str. 232
2. Odpowiedzialność noksalna | str. 233
3. Odpowiedzialność za zwierzęta | str. 233
§ 82. Umocnienie zobowiązań | str. 234
1. Sposoby umocnienia (zabezpieczenia) zobowiązań | str. 234
2. Poręczenie | str. 234
3. Zadatek | str. 235
§ 83. Umorzenie zobowiązań | str. 235
1. Pojęcie umorzenia zobowiązań | str. 235
2. Sposoby | str. 236
§ 84. Umorzenie zobowiązań z mocy samego prawa (ipso iure) | str. 236
1. Wykonanie zobowiązania | str. 236
2. Formalne zwolnienie z zobowiązania. Akceptylacja | str. 238
3. Nowacja | str. 239
4. Confusio | str. 240
5. Concursus causarum lucrativarum | str. 241
§ 85. Umorzenie zobowiązań za pomocą ekscepcji (ope exceptionis) | str. 241
1. Pactum de non petendo | str. 241
2. Potrącenie (kompensacja) | str. 242
§ 86. Umowy i kontrakty w ogólności | str. 242
1. Umowy (pacta) i kontrakty (contractus) | str. 242
2. Pojęcie i podział kontraktów | str. 243
3. Rozszerzenie systemu kontraktowego | str. 244
§ 87. Kontrakty realne | str. 244
1. Charakterystyka ogólna | str. 244
2. Kontrakt pożyczki (mutuum) | str. 245
3. Kontrakt powiernictwa (fiducia) | str. 246
4. Kontrakt przechowania (depositum) | str. 247
5. Szczególne rodzaje depozytu | str. 248
6. Kontrakt użyczenia (commodatum) | str. 249
7. Kontrakt użyczenia a precarium | str. 250
8. Kontrakt zastawu ręcznego (pignus) | str. 250
§ 88. Kontrakty werbalne | str. 251
1. Stypulacja | str. 251
2. Dotis dictio | str. 253
3. Iusiurandum liberti | str. 253
§ 89. Kontrakty literalne | str. 253
1. Expensilatio | str. 253
2. Chirographum i syngrapha | str. 254
§ 90. Kontrakty konsensualne | str. 254
1. Charakter prawny | str. 254
2. Rodzaje | str. 255
§ 91. Kontrakt kupna-sprzedaży (emptio venditio) | str. 255
1. Rozwój historyczny | str. 255
2. Treść | str. 255
3. Towar i cena | str. 256
4. Obowiązki sprzedawcy | str. 257
5. Ewikcja | str. 258
6. Rękojmia za wady fizyczne rzeczy sprzedanej | str. 258
7. Obowiązki kupującego | str. 259
8. Periculum emptoris | str. 260
9. Umowy dodatkowe | str. 260
§ 92. Kontrakt najmu (locatio conductio) | str. 261
1. Charakterystyka kontraktu | str. 261
2. Rodzaje kontraktu najmu | str. 261
§ 93. Kontrakt najmu rzeczy (locatio conductio rei) | str. 261
1. Treść | str. 261
2. Obowiązki wynajmującego | str. 262
3. Obowiązki najemcy | str. 262
4. Podnajem | str. 263
5. Rozwiązanie kontraktu | str. 263
6. Najem a sprzedaż rzeczy | str. 264
§ 94. Kontrakt najmu usług (locatio conductio operarum) | str. 264
1. Treść | str. 264
2. Obowiązki stron | str. 264
§ 95. Kontrakt najmu dzieła (locatio conductio operis) | str. 265
1. Treść | str. 265
2. Obowiązki stron | str. 265
3. Przewóz morski i lex Rhodia de iactu | str. 266
§ 96. Kontrakt zlecenia (mandatum) | str. 266
1. Treść kontraktu | str. 266
2. Specjalne rodzaje kontraktu zlecenia | str. 268
§ 97. Kontrakt spółki (societas) | str. 268
1. Treść kontraktu | str. 268
2. Rozwój historyczny i rodzaje spółki | str. 269
3. Obowiązki wspólników | str. 270
4. Spółka a osoba prawna | str. 270
5. Rozwiązanie kontraktu spółki | str. 271
§ 98. Kontrakty nienazwane | str. 271
1. Pojęcie | str. 271
2. Klasyfikacja | str. 272
3. Kontrakt estymatoryjny (aestimatum) | str. 273
4. Zamiana (permutatio) | str. 273
§ 99. Pacta vestita | str. 273
1. Pojęcie i podział | str. 273
2. Pacta adiecta | str. 274
§ 100. Pacta praetoria | str. 274
1. Constitutum debiti | str. 274
2. Recepta | str. 275
§ 101. Pacta legititma | str. 275
1. Pactum donationis (darowizna) | str. 275
2. Compromissum (zapis na sąd polubowny) | str. 277
§ 102. Zobowiązania quasi ex contractu | str. 277
1. Pojęcie i rodzaje | str. 277
2. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (negotiorum gestio) | str. 277
3. Bezpodstawne wzbogacenie | str. 278
§ 103. Zobowiązania z deliktów | str. 280
1. Charakterystyka ogólna | str. 280
2. Rodzaje deliktów | str. 281
§ 104. Furtum (kradzież) i rapina (rabunek) | str. 281
1. Furtum | str. 281
2. Rapina | str. 282
§ 105. Damnum iniuria datum | str. 283
1. Lex Aquilia | str. 283
2. Zakres ochrony | str. 283
§ 106. Iniuria | str. 284
1. Pojęcie | str. 284
2. Zakres deliktu w rozwoju historycznym | str. 284
§ 107. Delikty prawa pretorskiego | str. 285
1. Metus | str. 285
2. Dolus | str. 285
3. Fraus creditorum | str. 286
§ 108. Zobowiązania quasi ex delicto | str. 287
1. Pojęcie i rodzaje | str. 287
2. Effusum vel deiectum | str. 288
3. Positum aut suspensum | str. 288
4. Iudex qui litem suam fecit | str. 288
5. Odpowiedzialność właścicieli statków, gospód i stajen zajezdnych | str. 288

Wybrana literatura | str. 291

Łacińskie sentencje prawnicze | str. 295

Indeks haseł rzeczowych łacińskich i pochodzenia łacińskiego | str. 299

Ukryj

Opis:

Adam Wiliński (1909–1977) – profesor doktor nauk prawnych; w 1949 r. doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1951 r. rozpoczął pracę w Lublinie jako kierownik nowo założonej Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Autor popularnego skryptu "Zarys rzymskiego prawa prywatnego", który stał się podstawą opracowania niniejszego podręcznika przez prof. dr. hab. Marka Kuryłowicza.

Marek Kuryłowicz (ur. 1944) – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UMCS (1977–2014), obecnie profesor i kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jego badania naukowe i publikacje obejmują: problematykę prawa rzymskiego rodzinnego (ze szczególnym uwzględnieniem adopcji) i spadkowego, także na styku prawa i obyczajów oraz prawa pogrzebowego, studia nad rzymskim prawem karnym, historią i współczesnością prawa rzymskiego, jak również historią praw antycznych.

Podręcznik jest owocem doświadczeń autorów wynikających z wieloletniej pracy dydaktycznej ze studentami. Kolejne wydanie zostało zmienione i dostosowane do aktualnych potrzeb czytelników. Wprowadzono m.in. dodatkowe objaśnienia i uzupełnienia oraz uaktualniono wykaz wybranej literatury do nauki prawa rzymskiego.
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów podejmujących naukę prawa rzymskiego, a także dla wszystkich osób zainteresowanych wprowadzeniem w antyczną historię prawa prywatnego i rzymskie podstawy europejskiej kultury prawnej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-178-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 316
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: / Historia prawa i prawo rzymskie
Kod: KAM-0105:W06P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów