Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918)

Niniejszy podręcznik jest zarysem wykładu z historii ustroju społeczno-politycznego i prawa sądowego, obowiązujących na ziemiach polskich od pierwszego rozbioru do odzyskania niepodległości.

więcej

Autorzy: Artur Korobowicz, Wojciech Witkowski,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-0091:W06D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp | str. 11

Rozdział pierwszy
Upadek Polski i pierwsze lata niewoli | str. 13

1. Rozbiory - terytorium i ludność | str. 13
2. Rozbiory z punktu widzenia prawa międzynarodowego | str. 16
3. Zabór pruski do roku 1807 | str. 18
3.1. Stosunki społeczne | str. 18
3.1.1. Szlachta | str. 18
3.1.2. Duchowieństwo | str. 19
3.1.3. Mieszczanie | str. 20
3.1.4. Chłopi | str. 21
3.1.5. Żydzi | str. 22
3.2. Ustrój władz i urzędów | str. 22
3.3. Organizacja sądownictwa i prawo sądowe | str. 24
3.3.1. Obowiązywanie prawa | str. 24
3.3.2. Sądownictwo | str. 25
3.3.3. Prawo sądowe | str. 27
4. Zabór austriacki do roku 1809 | str. 31
4.1. Stosunki społeczne | str. 31
4.1.1. Szlachta | str. 31
4.1.2. Duchowieństwo | str. 32
4.1.3. Mieszczanie | str. 32
4.1.4. Chłopi | str. 33
4.1.5. Żydzi | str. 34
4.2. Ustrój władz i urzędów | str. 35
4.3. Organizacja sądownictwa i prawo sądowe | str. 37
4.3.1. Obowiązywanie prawa | str. 37
4.3.2. Sądownictwo | str. 38
4.3.3. Prawo sądowe | str. 40
5. Zabór rosyjski do powstania listopadowego (1830-1831) | str. 45
5.1. Stosunki społeczne | str. 46
5.1.1. Szlachta | str. 46
5.1.2. Duchowieństwo | str. 47
5.1.3. Mieszczanie i Żydzi | str. 47
5.1.4. Chłopi | str. 48
5.2. Ustrój władz i urzędów | str. 48
5.3. Organizacja sądownictwa i prawo sądowe | str. 49

Rozdział drugi
Księstwo Warszawskie 1807-1815 | str. 51

1. Zarys historyczny | str. 51
1.1. Z Francją | str. 51
1.2. Utworzenie Księstwa. Terytorium i ludność | str. 52
1.3. Upadek Księstwa i okupacja rosyjska | str. 53
2. Źródła prawa | str. 54
3. Forma państwa | str. 56
4. Ustrój społeczny | str. 57
4.1. Charakter zmian | str. 57
4.2. Szlachta | str. 58
4.3. Mieszczanie | str. 59
4.4. Żydzi | str. 60
4.5. Chłopi | str. 61
5. Ustrój polityczny | str. 62
5.1. Głowa państwa | str. 62
5.2. Władze centralne | str. 63
5.2.1. Ministrowie | str. 63
5.2.2. Rada Ministrów | str. 64
5.2.3. Rada Stanu | str. 65
5.3. Sejm Księstwa | str. 66
5.3.1. Izba Poselska | str. 67
5.3.2. Senat Księstwa | str. 69
5.4. Władze terenowe i podział administracyjny | str. 69
6. Organizacja sądownictwa i prawo sądowe | str. 72
6.1. Organizacja sądownictwa | str. 72
6.2. Prawo cywilne i procedura cywilna | str. 75
6.3. Prawo karne i procedura karna | str. 81

Rozdział trzeci
Królestwo Polskie 1815-1915 | str. 83

1. Uwagi ogólnohistoryczne | str. 83
1.1. Sprawa polska na Kongresie Wiedeńskim | str. 83
1.2. Utworzenie Królestwa Polskiego. Liberalne zasady i praktyka ustrojowa | str. 84
1.3. Opozycja legalna i organizacje patriotyczne | str. 86
1.4. Powstanie listopadowe | str. 87
1.5. Represje ustrojowo-polityczne po upadku powstania. Początki rusyfikacji | str. 88
1.6. Sytuacja w Królestwie przed powstaniem styczniowym. Reformy Wielopolskiego | str. 90
1.7. Powstanie styczniowe | str. 92
1.8. Likwidacja ustrojowych i prawnych odrębności Królestwa. Rusyfikacja | str. 94
1.9. Od rewolucji 1905 r. do I wojny światowej | str. 97
2. Źródła prawa | str. 99
3. Forma państwa | str. 102
4. Ustrój społeczny | str. 105
4.1. Zasady ustroju społecznego i stosunki faktyczne | str. 105
4.2. Szlachta | str. 106
4.3. Ludność miast | str. 108
4.4. Chłopi | str. 111
5. Ustrój polityczny | str. 115
5.1. Król | str. 115
5.2. Namiestnik | str. 117
5.3. Rada Stanu | str. 119
5.3.1. Rada Administracyjna | str. 120
5.3.2. Rada Stanu (Ogólne Zgromadzenie) | str. 121
5.4. Sejm | str. 124
5.5. Naczelne organy administracji resortowej | str. 128
5.6. Najwyższa Izba Obrachunkowa i Prokuratoria Generalna | str. 131
5.6.1. Najwyższa Izba Obrachunkowa | str. 131
5.6.2. Prokuratoria Generalna | str. 132
5.7. Podział terytorialny i administracja terenowa | str. 132
6. Organizacja sądownictwa | str. 138
6.1. Sądy niższej instancji | str. 139
6.2. Zmiany w instancji najwyższej | str. 140
6.3. Sądowe funkcje organów administracji lokalnej | str. 142
6.4. Reforma sądownictwa po powstaniu styczniowym | str. 144
7. Prawo cywilne i postępowanie cywilne | str. 148
7.1. Reforma prawa hipotecznego | str. 148
7.2. Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. | str. 150
7.3. Ukaz o małżeństwie z 1836 r. | str. 152
7.4. Postępowanie cywilne | str. 154
8. Prawo karne i postępowanie karne | str. 156
8.1. Prawo karne | str. 156
8.1.1. Kodeks Karzący Królestwa Polskiego | str. 156
8.1.2. Kodeks Kar Głównych i Poprawczych | str. 158
8.1.3. Kodeks karny z 1903 r. | str. 160
8.2. Postępowanie karne | str. 162

Rozdział czwarty
Zabór pruski 1807-1914, Wielkie Księstwo Poznańskie | str. 165

1. Przemiany polityczno-ustrojowe i społeczne na terytoriach pruskich | str. 165
1.1. Zmiany w ustroju Prus. II Rzesza | str. 165
1.2. Źródła prawa | str. 168
1.3. Reformy uwłaszczeniowe | str. 169
2. Terytorium, ludność i gospodarka ziem polskich zaboru pruskiego | str. 172
3. Charakterystyka odrębności Wielkiego Księstwa Poznańskiego | str. 175
4. Prawa i wolności obywatelskie - ograniczenia praw języka polskiego i narodowości polskiej | str. 179
4.1. Uwagi ogólne | str. 179
4.2. Poszczególne prawa obywatelskie | str. 180
4.2.1. Równość wobec prawa | str. 180
4.2.2. Wolność osobista | str. 181
4.2.3. Wolność osiedlania się i nietykalność mieszkania | str. 181
4.2.4. Tajemnica korespondencji | str. 183
4.2.5. Wolność opinii i swoboda prasy | str. 183
4.2.6. Wolność wyznania i sumienia | str. 184
4.2.7. Wolność nauczania | str. 185
4.2.8. Wolność stowarzyszeń i zgromadzeń | str. 185
4.2.9. Prawa języka polskiego | str. 186
5. Ustrój administracyjny | str. 187
5.1. Na szczeblu prowincji | str. 187
5.2. Obwody rejencyjne | str. 189
5.3. Powiaty | str. 189
5.4. Gminy miejskie | str. 191
5.5. Gminy wiejskie | str. 194
6. Organizacja sądownictwa i prawo sądowe | str. 196
6.1. Sądownictwo powszechne | str. 196
6.2. Sądownictwo administracyjne | str. 199
6.3. Prawo sądowe | str. 200
6.3.1. Prawo cywilne | str. 200
6.3.2. Proces cywilny | str. 203
6.3.3. Prawo karne | str. 204
6.3.4. Proces karny | str. 206

Rozdział piąty
Rzeczpospolita Krakowska | str. 209

1. Zarys historyczny | str. 209
1.1. Utworzenie Rzeczypospolitej Krakowskiej i jej status prawny | str. 209
1.2. Sytuacja po powstaniu listopadowym | str. 210
2. Źródła prawa | str. 212
3. Forma państwa | str. 213
4. Ustrój społeczny | str. 214
4.1. Zasady ustroju i prawa polityczne | str. 214
4.2. Ludność miejska | str. 214
4.3. Chłopi | str. 216
4.4. Żydzi | str. 217
5. Ustrój polityczny | str. 217
5.1. Władze centralne | str. 217
5.1.1. Senat | str. 217
5.1.2. Zgromadzenie Reprezentantów | str. 219
5.2. Władze lokalne i podział administracyjno-terytorialny | str. 221
6. Organizacja sądownictwa i prawo sądowe | str. 222
6.1. Ustrój sądów | str. 222
6.2. Prawo sądowe | str. 224

Rozdział szósty
Zabór austriacki 1809-1914 | str. 227

1. Położenie Galicji na tle przemian polityczno-ustrojowych w monarchii austriackiej | str. 227
1.1. Do wybuchu Wiosny Ludów | str. 227
1.2. Od wprowadzenia autonomii | str. 229
1.3. Reforma uwłaszczeniowa i jej następstwa społeczno-gospodarcze | str. 233
2. Źródła prawa | str. 235
3. Prawa i wolności obywatelskie | str. 237
3.1. Uwagi ogólne | str. 237
3.2. Poszczególne prawa obywatelskie | str. 238
3.2.1. Zasada równości wobec prawa | str. 238
3.2.2. Równouprawnienie narodów i języka | str. 239
3.2.3. Wolność osobista | str. 240
3.2.4. Wolność przesiedlania się | str. 240
3.2.5. Tajemnica korespondencji | str. 241
3.2.6. Wolność opinii | str. 241
4. Ustrój polityczno-administracyjny | str. 243
4.1. Władze rządowe i podział kraju | str. 243
4.2. Władze autonomiczne | str. 245
4.3. Samorząd terytorialny | str. 248
5. Organizacja sądownictwa i prawo sądowe | str. 254
5.1. Sądownictwo powszechne | str. 254
5.2. Sądy szczególne | str. 255
5.3. Prawo sądowe | str. 257
5.3.1. Prawo cywilne | str. 257
5.3.2. Proces cywilny | str. 261
5.3.3. Prawo karne | str. 261
5.3.4. Proces karny | str. 262

Rozdział siódmy
Ziemie polskie w czasie I wojny światowej 1914-1918 | str. 265

1. Zarys polityczno-ustrojowy | str. 265
2. Organizacja sądownictwa i prawo sądowe | str. 272
3. Stan prawny w prawie sądowym po odzyskaniu niepodległości | str. 274

Wykaz literatury | str. 277

Ukryj

Opis:

Niniejszy podręcznik jest zarysem wykładu z historii ustroju społeczno-politycznego i prawa sądowego, obowiązujących na ziemiach polskich od pierwszego rozbioru do odzyskania niepodległości. Autorzy kompleksowo omawiają przemiany zachodzące w instytucjach ustrojowych i prawnych w poszczególnych zaborach.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i administracji, łącznie ze studiami doktoranckimi. Przydatna będzie także słuchaczom historii, politologii i innych pokrewnych dyscyplin humanistycznych oraz społecznych. Może też być wykorzystywana przez pracowników naukowych zajmujących się historią ustroju oraz prawa, a także prawników praktyków zainteresowanych związkami prawa przeszłego ze współczesnością.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-821-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 277
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: / Historia prawa i prawo rzymskie
Kod: KAM-0091:W06D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów