Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo handlowe

Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa handlowego i omawia wszystkie najważniejsze instytucje tej dziedziny prawa.

więcej

Autorzy: Józef Okolski (red. naukowy), Małgorzata Modrzejewska (red. naukowy),
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 grudnia 2015 r.
w zakresie części III i IV 1 stycznia 2016 r.

Kod: KIK-0016:W04P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 23

Słowo wstępne | str. 31

Część pierwsza
Zagadnienia ogólne ( Józef Okolski, Dominika Opalska ) | str. 33

1. Pojęcie i specyfika prawa handlowego | str. 33
2. Źródła prawa handlowego | str. 45
2.1. Krajowe prawo stanowione | str. 45
2.1.1. Akty prawne o charakterze ogólnym | str. 45
2.1.2. Akty prawne o charakterze szczególnym | str. 46
2.2. Prawo zwyczajowe, zwyczaj | str. 48
2.3. Orzecznictwo | str. 50
2.4. Piśmiennictwo | str. 51
2.5. Prawo stanowione przez strony | str. 51
3. Prawo Unii Europejskiej | str. 51
3.1. Uwagi ogólne | str. 51
3.2. Umowy międzynarodowe | str. 52
3.3. Rozporządzenia | str. 53
3.4. Dyrektywy | str. 56

Część druga
Przedsiębiorcy | str. 61

1. Charakterystyka ogólna | str. 61
1.1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorcy ( Józef Okolski, Dominika Opalska ) | str. 61
1.1.1. Uwagi wstępne | str. 62
1.1.2. Pojęcie przedsiębiorcy na gruncie ustawy o działalności gospodarczej | str. 63
1.1.3. Pojęcie przedsiębiorcy w ustawie - Prawo działalności gospodarczej | str. 64
1.1.4. Pojęcie przedsiębiorcy na gruncie kodeksu cywilnego | str. 66
1.1.5. Pojęcie przedsiębiorcy wprowadzone przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej | str. 69
1.1.6. Status prawny wolnych zawodów | str. 72
1.1.7. Specjalne kategorie przedsiębiorców - mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy | str. 73
1.1.8. Rodzaje przedsiębiorców | str. 73
1.2. Pojęcie przedsiębiorstwa ( Marta Litwińska-Werner ) | str. 74
1.2.1. Uwagi terminologiczne | str. 75
1.2.2. Składniki przedsiębiorstwa według kodeksu cywilnego | str. 77
1.2.2.1. Uwagi wstępne | str. 77
1.2.2.2. Nazwa przedsiębiorstwa | str. 78
1.2.2.3. Własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości | str. 79
1.2.2.4. Prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych | str. 79
1.2.2.5. Wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne | str. 80
1.2.2.6. Koncesje, licencje i zezwolenia | str. 80
1.2.2.7. Patenty i inne prawa własności przemysłowej | str. 81
1.2.2.8. Majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne | str. 81
1.2.2.9. Tajemnice przedsiębiorstwa | str. 82
1.2.2.10. Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | str. 83
1.2.3. Ogólna koncepcja przedsiębiorstwa jako przedmiotu | str. 83
1.2.4. Cechy przedsiębiorstwa jako przedmiotu | str. 84
1.2.5. Czynności prawne mające za przedmiot przedsiębiorstwo | str. 87
1.2.5.1. Zbycie i jego skutki | str. 87
1.2.5.2. Dzierżawa i ustanowienie prawa użytkowania | str. 93
1.2.6. Problematyka egzekucji z przedsiębiorstwa | str. 93
1.2.7. Przedsiębiorstwo w upadłości | str. 95
1.3. Rejestracja i ewidencja przedsiębiorców ( Małgorzata Modrzejewska ) | str. 96
1.3.1. Uwagi ogólne | str. 96
1.3.2. Krajowy Rejestr Sądowy | str. 97
1.3.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 99
1.3.2.2. Rejestr przedsiębiorców | str. 101
1.3.2.3. Postępowanie rejestrowe | str. 110
1.3.2.4. Postępowanie przymuszające | str. 112
1.3.2.5. Ustanowienie kuratora | str. 113
1.3.2.6. Wpis do Rejestru | str. 115
1.3.2.7. Skutki ogłoszenia wpisu | str. 119
1.3.3. Ewidencja działalności gospodarczej | str. 121
1.3.3.1. Postępowanie ewidencyjne | str. 121
1.3.3.2. Wpis do CEIDG | str. 124
1.3.3.3. Odmowa wszczęcia postępowania o wpis do CEIDG | str. 125
1.3.3.4. Zmiana, sprostowanie i wykreślenie wpisu do CEIDG | str. 126
1.3.3.5. Zasada jawności danych i informacji wpisanych do CEIDG | str. 127
1.3.3.6. Domniemanie prawdziwości danych wpisanych do CEIDG | str. 128
1.4. Prawo firmowe ( Małgorzata Modrzejewska ) | str. 128
1.4.1. Zakres podmiotowy prawa do firmy | str. 131
1.4.2. Zasady tworzenia firmy | str. 131
1.4.3. Zasady prawa firmowego | str. 137
1.4.3.1. Zasada wyłączności firmy | str. 137
1.4.3.2. Zasada prawdziwości firmy | str. 139
1.4.3.3. Zasada jedności firmy | str. 140
1.4.3.4. Zasada ciągłości firmy | str. 141
1.4.4. Ujawnienie firmy w rejestrze | str. 143
1.4.5. Niezbywalność firmy | str. 144
1.4.6. Ochrona prawa do firmy | str. 148
1.4.7. Nazwa przedsiębiorstwa | str. 153
1.5. Prokura ( Jacek Krauss ) | str. 155
1.5.1. Prokura jako specjalny rodzaj pełnomocnictwa | str. 156
1.5.2. Udzielenie prokury | str. 158
1.5.3. Zakres umocowania prokurenta | str. 159
1.5.4. Ograniczenia prokury | str. 161
1.5.5. Rodzaje prokury | str. 163
1.5.6. Ujawnienie prokury w rejestrze przedsiębiorców | str. 167
1.5.7. Wygaśnięcie prokury | str. 167
2. Spółki osobowe | str. 168
2.1. Uwagi ogólne ( Jacek Krauss ) | str. 169
2.2. Spółka cywilna (wzmianka) ( Jacek Krauss ) | str. 180
2.2.1. Charakter umowy | str. 180
2.2.2. Zobowiązanie do współdziałania | str. 182
2.2.3. Wspólność łączna | str. 182
2.2.4. Udział w zyskach i stratach | str. 183
2.2.5. Niezmienność składu osobowego spółki i zakres dopuszczalnych zmian podmiotowych | str. 183
2.2.6. Rozwiązanie spółki cywilnej | str. 184
2.3. Spółka jawna ( Wiesław Opalski ) | str. 186
2.3.1. Charakterystyka ogólna | str. 186
2.3.2. Sposoby powstania spółki | str. 188
2.3.3. Umowa założycielska | str. 189
2.3.4. Rejestracja spółki | str. 190
2.3.5. Majątek spółki | str. 190
2.3.6. Prowadzenie spraw spółki | str. 191
2.3.7. Reprezentacja | str. 192
2.3.8. Prawa i obowiązki wspólników | str. 193
2.3.9. Odpowiedzialność za zobowiązania | str. 195
2.3.10. Rozwiązanie i likwidacja | str. 196
2.4. Spółka partnerska ( Marta Litwińska-Werner ) | str. 198
2.4.1. Ogólna charakterystyka spółki partnerskiej | str. 199
2.4.2. Charakter prawny spółki partnerskiej | str. 200
2.4.2.1. Status prawny | str. 200
2.4.2.2. Status przedsiębiorcy | str. 202
2.4.3. Powstanie spółki partnerskiej | str. 202
2.4.3.1. Uwagi wstępne | str. 202
2.4.3.2. Umowa spółki | str. 203
2.4.3.3. Wpis do rejestru przedsiębiorców | str. 204
2.4.4. Firma spółki partnerskiej | str. 205
2.4.5. Odpowiedzialność za zobowiązania | str. 205
2.4.5.1. Ogólna konstrukcja odpowiedzialności | str. 205
2.4.5.2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności | str. 207
2.4.6. Reprezentacja spółki | str. 208
2.4.6.1. Reguły ogólne | str. 208
2.4.6.2. Wykluczenie partnera z reprezentacji | str. 209
2.4.6.3. Zarząd | str. 210
2.4.7. Prowadzenie spraw spółki | str. 212
2.4.8. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str. 214
2.5. Spółka komandytowa ( Marta Litwińska-Werner ) | str. 215
2.5.1. Charakterystyka ogólna | str. 216
2.5.2. Charakter prawny spółki komandytowej | str. 217
2.5.2.1. Status prawny spółki | str. 217
2.5.2.2. Status przedsiębiorcy | str. 217
2.5.3. Powstanie spółki komandytowej | str. 217
2.5.3.1. Uwagi wstępne | str. 217
2.5.3.2. Umowa spółki | str. 218
2.5.3.3. Wpis do rejestru | str. 219
2.5.4. Firma spółki komandytowej | str. 220
2.5.5. Odpowiedzialność za zobowiązania | str. 221
2.5.5.1. Zagadnienia ogólne | str. 221
2.5.5.2. Odpowiedzialność komplementariusza | str. 222
2.5.5.3. Odpowiedzialność komandytariusza | str. 222
2.5.5.4. Sytuacje szczególne - nieograniczona odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki | str. 225
2.5.6. Zmiany w składzie osobowym | str. 230
2.5.6.1. Zmiany w osobie komplementariusza | str. 230
2.5.6.2. Zmiany w osobie komandytariusza | str. 231
2.5.7. Pozycja prawna komandytariusza w spółce | str. 232
2.5.7.1. Charakterystyka ogólna | str. 232
2.5.7.2. Prawo do informacji | str. 233
2.5.8. Reprezentacja spółki | str. 234
2.5.9. Prowadzenie spraw spółki | str. 235
2.5.9.1. Reguły ogólne | str. 235
2.5.9.2. Sprzeciw komplementariusza | str. 237
2.5.9.3. Modyfikacja postanowień umowy spółki | str. 238
2.5.9.4. Powierzenie prowadzenia spraw spółki kilku komplementariuszom | str. 238
2.5.9.5. Problem tzw. czynności nagłej | str. 239
2.5.9.6. Upoważnienie komandytariusza do prowadzenia spraw spółki | str. 240
2.6. Spółka komandytowo-akcyjna ( Marta Litwińska-Werner ) | str. 240
2.6.1. Ogólna charakterystyka spółki komandytowo-akcyjnej | str. 241
2.6.2. Charakter prawny spółki komandytowo-akcyjnej | str. 242
2.6.2.1. Status prawny | str. 242
2.6.2.2. Status przedsiębiorcy | str. 242
2.6.3. Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej | str. 243
2.6.3.1. Uwagi wstępne | str. 243
2.6.3.2. Statut spółki | str. 243
2.6.3.3. Wpis do rejestru przedsiębiorców | str. 246
2.6.4. Majątek spółki | str. 247
2.6.5. Kapitał zakładowy | str. 249
2.6.6. Status prawny wspólników | str. 250
2.6.6.1. Status prawny komplementariusza | str. 250
2.6.6.2. Status prawny komplementariusza będącego akcjonariuszem | str. 250
2.6.7. Konstrukcja odpowiedzialności za zobowiązania spółki | str. 251
2.6.7.1. Założenia ogólne | str. 251
2.6.7.2. Odpowiedzialność komplementariusza | str. 252
2.6.7.3. Odpowiedzialność akcjonariusza | str. 253
2.6.8. Reprezentacja spółki | str. 254
2.6.8.1. Zasady ogólne | str. 254
2.6.8.2. Wyłączenie komplementariusza od prawa reprezentacji i pozbawienie go tego uprawnienia | str. 255
2.6.8.3. Reprezentacja spółki przez akcjonariusza | str. 256
2.6.9. Prowadzenie spraw spółki | str. 257
2.6.9.1. Reguły ogólne | str. 257
2.6.9.2. Pozbawienie komplementariusza prawa do prowadzenia spraw spółki | str. 260
2.6.9.3. Sposób ukształtowania prowadzenia spraw spółki | str. 261
2.6.10. Zmiany w składzie osobowym drogą czynności inter vivos | str. 263
2.6.10.1. Zmiany w składzie komplementariuszy | str. 263
2.6.10.2. Przystąpienie nowego komplementariusza | str. 266
2.6.10.3. Wypowiedzenie umowy spółki | str. 268
2.6.11. Podział zysku | str. 269
3. Spółki kapitałowe | str. 270
3.1. Wprowadzenie ( Jerzy Modrzejewski, Cezary Wiśniewski ) | str. 273
3.2. Zagadnienia wspólne ( Jerzy Modrzejewski, Cezary Wiśniewski ) | str. 276
3.2.1. Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego | str. 276
3.2.2. Spółka w organizacji | str. 283
3.2.3. Jednoosobowa spółka kapitałowa | str. 285
3.2.4. Kontrola czynności prawnych | str. 289
3.2.5. Corporate governance ( Józef Okolski, Dominika Opalska ) | str. 291
3.3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( Jerzy Modrzejewski, Cezary Wiśniewski ) | str. 303
3.3.1. Uwagi wstępne | str. 306
3.3.2. Procedura tworzenia | str. 306
3.3.3. Zawarcie umowy spółki | str. 307
3.3.4. Wniesienie kapitału zakładowego | str. 310
3.3.5. Ustanowienie władz spółki | str. 311
3.3.6. Wpis do rejestru przedsiębiorców | str. 312
3.3.7. Prawa i obowiązki wspólników | str. 312
3.3.7.1. Uwagi wstępne | str. 312
3.3.7.2. Uprawnienia majątkowe | str. 314
3.3.7.3. Uprawnienia o charakterze korporacyjnym | str. 316
3.3.7.4. Obowiązki wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 316
3.3.8. Zmiany w strukturze podmiotowej | str. 318
3.3.9. Wyłączenie wspólnika | str. 323
3.3.10. Władze spółki | str. 323
3.3.10.1. Uwagi wstępne | str. 323
3.3.10.2. Zgromadzenie wspólników | str. 324
3.3.10.3. Zarząd | str. 328
3.3.11. Nadzór w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 331
3.3.12. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str. 332
3.3.13. Odpowiedzialność | str. 334
3.4. Spółka akcyjna ( Jerzy Modrzejewski, Cezary Wiśniewski ) | str. 337
3.4.1. Wprowadzenie | str. 339
3.4.2. Natura spółki akcyjnej ( Józef Okolski, Dominika Opalska ) | str. 341
3.4.3. Procedura zawiązywania spółki akcyjnej | str. 353
3.4.3.1. Uwagi wstępne | str. 353
3.4.3.2. Sporządzenie statutu i podpisanie go przez założycieli | str. 353
3.4.3.3. Wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału zakładowego | str. 355
3.4.3.4. Ustanowienie zarządu i rady nadzorczej | str. 357
3.4.3.5. Wpis spółki do rejestru | str. 357
3.4.4. Spółka akcyjna w organizacji | str. 359
3.4.5. Jednoosobowa spółka akcyjna | str. 360
3.4.6. Kapitał zakładowy | str. 361
3.4.7. Akcje | str. 363
3.4.7.1. Pojęcie akcji | str. 363
3.4.7.2. Rodzaje akcji | str. 364
3.4.7.3. Zbycie akcji | str. 369
3.4.7.4. Unieważnienie akcji | str. 370
3.4.8. Prawa i obowiązki akcjonariuszy | str. 371
3.4.8.1. Prawa akcjonariuszy | str. 371
3.4.8.2. Obowiązki akcjonariuszy | str. 378
3.4.9. Władze spółki akcyjnej | str. 380
3.4.9.1. Uwagi wstępne | str. 380
3.4.9.2. Zarząd spółki akcyjnej | str. 380
3.4.9.3. Rada nadzorcza | str. 386
3.4.9.4. Walne zgromadzenie | str. 390
3.4.10. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej | str. 403
3.4.10.1. Uwagi wstępne | str. 403
3.4.10.2. Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego | str. 404
3.4.10.3. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego | str. 407
3.4.10.4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego | str. 408
3.4.10.5. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki | str. 410
3.4.11. Obniżenie kapitału zakładowego | str. 412
3.4.12. Umorzenie akcji | str. 415
3.4.12.1. Uwagi wstępne | str. 415
3.4.12.2. Sposoby umorzenia akcji | str. 415
3.4.12.3. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji | str. 417
3.4.13. Akcje własne | str. 418
3.4.14. Odpowiedzialność | str. 419
3.4.14.1. Odpowiedzialność cywilnoprawna | str. 419
3.4.14.2. Odpowiedzialność karnoprawna | str. 421
3.4.15. Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej | str. 422
3.4.15.1. Rozwiązanie spółki akcyjnej | str. 422
3.4.15.2. Likwidacja spółki akcyjnej | str. 423
3.5. Łączenie, podział i przekształcanie spółek ( Małgorzata Modrzejewska ) | str. 425
3.5.1. Zagadnienia wstępne | str. 428
3.5.2. Łączenie się spółek | str. 429
3.5.2.1. Zagadnienia ogólne | str. 429
3.5.2.2. Łączenie się spółek kapitałowych | str. 431
3.5.2.3. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej | str. 434
3.5.2.4. Łączenie się z udziałem spółek osobowych | str. 437
3.5.3. Podział spółek | str. 439
3.5.4. Przekształcenie spółek | str. 443
3.5.4.1. Zagadnienia ogólne | str. 443
3.5.4.2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową | str. 448
3.5.4.3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową | str. 449
3.5.4.4. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową | str. 449
3.5.4.5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową | str. 450
3.5.4.6. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową | str. 451
4. Przedsiębiorstwo państwowe ( Marta Litwińska-Werner ) | str. 453
4.1. Uwagi wstępne | str. 454
4.2. Powstanie przedsiębiorstwa | str. 455
4.3. Struktura majątkowa | str. 457
4.3.1. Charakter uprawnień majątkowych | str. 457
4.3.2. Majątek przedsiębiorstwa | str. 458
4.3.3. Dysponowanie składnikami majątkowymi | str. 460
4.4. Organy przedsiębiorstwa | str. 462
4.4.1. Reprezentacja | str. 462
4.4.2. Zarządzanie | str. 465
4.4.3. Rozstrzyganie sporów między organami | str. 468
4.5. Uprawnienia organu założycielskiego w stosunku do przedsiębiorstwa | str. 469
5. Inni przedsiębiorcy ( Małgorzata Modrzejewska ) | str. 473
5.1. Spółdzielnie | str. 473
5.2. Fundacje | str. 484
5.3. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych | str. 487
5.3.1. Odziały przedsiębiorców zagranicznych | str. 488
5.3.2. Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych | str. 490
5.4. Podmioty ponadnarodowe | str. 492
5.4.1. Spółka europejska | str. 492
5.4.2. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych | str. 501
5.4.3. Spółdzielnia europejska | str. 505

Część trzecia
Upadłość i postępowanie upadłościowe ( Wiesław Opalski ) | str. 509

1. Zagadnienia wstępne | str. 509
2. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości | str. 511
3. Skutki ogłoszenia upadłości | str. 516
3.1. Uwagi wstępne | str. 516
3.2. Skutki co do osoby upadłego | str. 517
3.3. Skutki co do zarządu i rozporządzania majątkiem | str. 517
3.4. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego | str. 518
3.5. Skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego | str. 520
3.6. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego | str. 520
3.7. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego | str. 520
3.8. Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania | str. 521
4. Podmioty postępowania upadłościowego | str. 521
4.1. Uwagi wstępne | str. 521
4.2. Sąd upadłościowy | str. 522
4.3. Sędzia-komisarz | str. 522
4.4. Syndyk | str. 523
4.5. Wierzyciele | str. 524
5. Ustalanie listy wierzytelności | str. 524
6. Likwidacja masy upadłości i plan podziału | str. 525
7. Podział funduszy masy i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo | str. 527
8. Zakończenie postępowania upadłościowego | str. 529
9. Postępowanie upadłościowe wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej (wzmianka) | str. 530

Część czwarta
Restrukturyzacja i postępowanie restrukturyzacyjne ( Wiesław Opalski ) | str. 532

1. Zagadnienia wstępne | str. 532
2. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych | str. 533
3. Zakres zastosowania ustawy - Prawo restrukturyzacyjne | str. 534
4. Wniosek restrukturyzacyjny i zbieg postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego | str. 535
5. Plan restrukturyzacyjny | str. 536
6. Postępowanie restrukturyzacyjne i jego skutki | str. 538
6.1. Uwagi wstępne | str. 538
6.2. Sąd | str. 538
6.3. Sędzia-komisarz | str. 539
6.4. Organy pozasądowe postępowania restrukturyzacyjnego | str. 539
6.4.1. Uwagi wstępne | str. 539
6.4.2. Nadzorca układu | str. 540
6.4.3. Nadzorca sądowy | str. 541
6.4.4. Zarządca | str. 542
6.5. Uczestnicy postępowania | str. 542
6.5.1. Dłużnik | str. 542
6.5.2. Wierzyciel | str. 543
6.6. Spis wierzytelności | str. 544
6.7. Zgromadzenie wierzycieli | str. 545
6.8. Rada wierzycieli | str. 547
6.9. Układ | str. 548
6.9.1. Zagadnienia ogólne | str. 548
6.9.2. Propozycje układowe | str. 549
6.9.3. Zatwierdzenie układu | str. 550
6.9.4. Skutki układu | str. 551
6.9.5. Uchylenie i wygaśnięcie układu | str. 552
6.9.6. Układ częściowy | str. 552
7. Przepisy ogólne dotyczące postępowania | str. 553
8. Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego | str. 555
9. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości | str. 556
10. Przepisy ogólne dotyczące postępowania | str. 556

Część piąta
Ochrona prawna konkurencji ( Małgorzata Modrzejewska ) | str. 558

1. Uwagi wprowadzające | str. 558
2. Ochrona konkurencji w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji | str. 563
2.1. Cel ustawy | str. 569
2.2. Zakres stosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji | str. 571
2.2.1. Zakres podmiotowy ustawy | str. 571
2.2.2. Zakres przedmiotowy ustawy | str. 573
2.3. Pojęcie konkurencji | str. 573
2.4. Pojęcie nieuczciwej konkurencji | str. 574
2.5. Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji | str. 575
2.5.1. Klauzula generalna jako podstawa prawna klasyfikacji oznaczonego zachowania przedsiębiorcy jako czynu nieuczciwej konkurencji | str. 575
2.5.2. Nazwane czyny nieuczciwej konkurencji | str. 576
2.6. Katalog czynów nieuczciwej konkurencji | str. 577
2.6.1. Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa | str. 577
2.6.2. Fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów i usług | str. 581
2.6.3. Wprowadzające w błąd oznaczenie towarów i usług | str. 585
2.6.4. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa | str. 587
2.6.5. Nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy | str. 589
2.6.6. Naśladownictwo produktów | str. 590
2.6.7. Pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie | str. 592
2.6.8. Utrudnianie dostępu do rynku | str. 593
2.6.9. Przekupstwo | str. 595
2.6.10. Urządzenia niedozwolone | str. 596
2.6.11. Reklama | str. 598
2.6.11.1. Pojęcie reklamy | str. 598
2.6.11.2. Reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka | str. 601
2.6.11.3. Reklama wprowadzająca w błąd | str. 603
2.6.11.4. Reklama nierzeczowa | str. 605
2.6.11.5. Reklama ukryta | str. 606
2.6.11.6. Reklama uciążliwa | str. 609
2.6.11.7. Reklama porównawcza | str. 611
2.6.12. Sprzedaż premiowa | str. 613
2.6.13. System sprzedaży lawinowej | str. 613
2.6.14. Nadmierna sprzedaż marek właściciela | str. 614
2.7. Odpowiedzialność cywilna za czyny nieuczciwej konkurencji | str. 615
3. Ochrona konkurencji w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów | str. 618
3.1. Cel ustawy | str. 621
3.2. Zakres przedmiotowy ustawy | str. 621
3.3. Zakres podmiotowy ustawy | str. 623
3.4. Praktyki ograniczające konkurencję | str. 625
3.4.1. Uwagi wstępne | str. 625
3.4.2. Porozumienia ograniczające konkurencję | str. 625
3.4.3. Nadużywanie pozycji dominującej | str. 627
3.4.4. Decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję | str. 628
3.5. Koncentracja przedsiębiorców | str. 629
3.5.1. Kontrola koncentracji | str. 629
3.5.2. Decyzje w sprawach koncentracji | str. 631
3.6. Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów | str. 633
3.6.1. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów | str. 633
3.6.2. Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów | str. 634
3.7. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów | str. 635
3.7.1. Prezes UOKiK | str. 635
3.7.2. Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie | str. 637
3.8. Postępowanie przed Prezesem UOKiK | str. 638
3.9. Wspólnotowe prawo konkurencji - informacje podstawowe | str. 641
3.9.1. Zakaz porozumień antykonkurencyjnych | str. 641
3.9.2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej | str. 644
3.9.3. Postępowanie w sprawach antymonopolowych | str. 647
3.9.4. Kontrola koncentracji przedsiębiorstw | str. 651

Część szósta
Papiery wartościowe ( Łukasz Gasiński ) | str. 660

1. Zagadnienia ogólne | str. 663
1.1. Pojęcie papieru wartościowego | str. 663
1.2. Teorie dotyczące powstania papieru wartościowego | str. 665
1.3. Zasada numerus clausus papierów wartościowych | str. 665
1.4. Rodzaje papierów wartościowych | str. 668
1.5. Funkcje papierów wartościowych | str. 669
2. Weksle | str. 671
2.1. Wprowadzenie | str. 671
2.2. Pojęcie oraz rodzaje weksli | str. 671
2.3. Funkcje weksla | str. 672
2.4. Istota zobowiązania wekslowego | str. 672
2.5. Treść weksla | str. 673
2.6. Klauzule wekslowe | str. 674
2.7. Poręczenie wekslowe ( aval ) | str. 674
2.8. Przeniesienie praw z weksla | str. 675
2.9. Przyjęcie weksla (akcept) | str. 676
2.10. Realizacja praw z weksla | str. 677
2.11. Zwrotne poszukiwanie weksla | str. 677
2.12. Protest wekslowy | str. 678
2.13. Weksel in blanco | str. 679
3. Czeki | str. 680
3.1. Wprowadzenie | str. 680
3.2. Pojęcie oraz funkcje czeku | str. 681
3.3. Czek a weksel trasowany | str. 681
3.4. Charakter zobowiązania czekowego | str. 682
3.5. Treść czeku | str. 682
3.6. Czek in blanco | str. 683
3.7. Rodzaje czeków | str. 683
3.8. Przeniesienie praw z czeku | str. 684
3.9. Poręczenie czekowe | str. 684
3.10. Przedstawienie czeku do zapłaty | str. 684
3.11. Protest oraz zwrotne poszukiwanie czeku | str. 685
3.12. Skutki braku pokrycia czeku | str. 686
4. Obligacje | str. 686
4.1. Wprowadzenie | str. 686
4.2. Pojęcie oraz funkcje obligacji | str. 687
4.3. Treść obligacji | str. 687
4.4. Podmioty uprawnione do emisji obligacji | str. 688
4.5. Rodzaje obligacji | str. 688
4.6. Sposoby emisji obligacji | str. 691
4.7. Sposoby przenoszenia praw z obligacji | str. 691
5. Akcje | str. 691
5.1. Pojęcie akcji | str. 691
5.2. Rodzaje akcji | str. 692
5.2.1. Akcje imienne i akcje na okaziciela | str. 692
5.2.2. Akcje uprzywilejowane | str. 692
5.2.3. Akcje nieme | str. 694
5.2.4. "Złota akcja" | str. 694
5.3. Treść akcji | str. 700
5.4. Prawa inkorporowane w akcji | str. 700
5.4.1. Wprowadzenie | str. 700
5.4.2. Prawa majątkowe i prawa korporacyjne | str. 700
5.4.3. Charakter praw korporacyjnych | str. 701
5.4.4. Prawa wynikające z mocy prawa oraz z mocy statutu | str. 704
5.4.5. Prawa mniejszości | str. 704
5.4.6. Sposoby emisji akcji | str. 704
5.4.7. Zakaz rozszczepiania praw inkorporowanych w akcji | str. 705
5.5. Przenoszenie praw z akcji | str. 707
5.6. Ograniczenie zbywalności akcji | str. 708
5.7. Charakterystyka podstawowych praw z akcji | str. 710
5.7.1. Prawo głosu | str. 710
5.7.2. Uprzywilejowanie co do prawa głosu | str. 710
5.7.3. Możliwość ograniczenia prawa głosu w statucie | str. 712
5.7.4. Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu wynikające z kodeksu spółek handlowych | str. 713
5.7.5. Umowy co do sposobu wykonywania prawa głosu | str. 714
5.7.6. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu | str. 715
5.7.7. Prawo do informacji na walnym zgromadzeniu | str. 717
5.7.8. Prawo do dywidendy | str. 718
5.7.9. Prawo poboru | str. 721
5.7.10. Prawo do udziału w sumie likwidacyjnej | str. 723
6. Prawo do akcji | str. 723
7. Warranty subskrypcyjne | str. 724
8. Bankowe papiery wartościowe | str. 726
8.1. Pojęcie oraz funkcje bankowych papierów wartościowych | str. 726
8.2. Zasady emitowania bankowych papierów wartościowych | str. 726
8.3. Treść bankowego papieru wartościowego | str. 727
9. Konosament | str. 727
9.1. Pojęcie oraz funkcje konosamentu | str. 727
9.2. Rodzaje konosamentów oraz sposoby ich przenoszenia | str. 728
9.3. Treść konosamentu | str. 728
10. Rynek kapitałowy | str. 729
10.1. Ustawy regulujące działanie rynku kapitałowego | str. 729
10.2. Pojęcie papieru wartościowego | str. 731
10.3. Pojęcie instrumentu finansowego | str. 734
10.4. Dematerializacja papierów wartościowych | str. 735
10.5. Przeniesienie praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych | str. 737
10.6. Depozyt papierów wartościowych | str. 738
10.7. Oferta publiczna | str. 740
10.8. Prospekt emisyjny | str. 742
10.9. Umowy subemisyjne | str. 743
10.9.1. Wprowadzenie | str. 743
10.9.2. Umowa o subemisję inwestycyjną | str. 743
10.9.3. Umowa o subemisję usługową | str. 745
10.10. Rynek regulowany | str. 746
10.11. Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym | str. 746
10.12. Obrót na rynku regulowanym | str. 748
10.13. Działalność maklerska | str. 748
10.14. Umowy zawierane przez domy maklerskie z firmami inwestycyjnymi | str. 749
10.14.1. Wprowadzenie | str. 749
10.14.2. Umowa o oferowanie papierów wartościowych | str. 749
10.14.3. Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych | str. 750
10.14.4. Umowa o zarządzanie portfelem | str. 751
10.14.5. Umowa o doradztwo inwestycyjne | str. 751
10.15. Obowiązki informacyjne spółek publicznych | str. 751
10.16. Odpowiedzialność cywilnoprawna w związku z informacjami przekazanymi do publicznej wiadomości | str. 753
10.17. Obrót papierami wartościowymi z wykorzystaniem informacji poufnych | str. 755
10.18. Obowiązki związane z nabywaniem lub zbywaniem akcji w trakcie okresów zamkniętych | str. 755
10.19. Obowiązki związane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych pakietów akcji | str. 756
10.19.1. Wprowadzenie | str. 756
10.19.2. Obowiązki informacyjne | str. 757
10.19.3. Wezwania | str. 757
10.20. Skutki naruszenia obowiązków związanych ze znacznymi pakietami akcji a wykonywanie prawa głosu | str. 758
10.21. Szczególne prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w spółce akcyjnej | str. 759
10.21.1. Przymusowy wykup | str. 759
10.21.2. Przymusowy odkup | str. 759
10.21.3. Żądanie powołania rewidenta do spraw szczególnych | str. 760
10.21.4. Szczególne regulacje wynikające z przepisów kodeksu spółek handlowych | str. 760
10.22. Nadzór nad rynkiem kapitałowym | str. 760

, Część siódma
Czynności handlowe | str. 762

1. Pojęcie i rodzaje czynności handlowych ( Marek Safjan, Kamil Zaradkiewicz ) | str. 773
1.1. Definicja | str. 773
1.2. Czynności handlowe a Konstytucja RP | str. 774
1.3. Wolność umów, uczciwa konkurencja i niedyskryminacja w działalności gospodarczej w świetle Konstytucji RP | str. 777
1.4. Obrót konsumencki | str. 780
1.5. Transakcje handlowe | str. 784
2. Umowa - podstawowe źródło zobowiązań w obrocie ( Marek Safjan, Kamil Zaradkiewicz ) | str. 795
2.1. Uwagi wstępne | str. 795
2.2. Umowy handlowe - rodzaje i problemy kwalifikacyjne | str. 796
2.3. Zasada swobody umów w obrocie gospodarczym | str. 801
2.4. Problematyka wzorców umownych w obrocie handlowym | str. 809
2.5. Zasada pacta sunt servanda w obrocie handlowym a zmiana lub rozwiązanie umowy. Odstąpienie od umowy | str. 813
2.5.1. Pacta sunt servanda a zasada rebus sic stantibus | str. 813
2.5.2. Rozwiązanie umowy. Odstąpienie od umowy | str. 817
3. Odpowiedzialność odszkodowawcza w obrocie handlowym - wybrane zagadnienia ( Marek Safjan, Kamil Zaradkiewicz ) | str. 820
3.1. Odpowiedzialność kontraktowa | str. 820
3.2. Kara umowna | str. 829
3.3. Inne rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej | str. 833
4. Transakcje handlowe | str. 836
4.1. Sprzedaż handlowa | str. 836
4.1.1. Ogólna charakterystyka umowy sprzedaży ( Marek Safjan, Kamil Zaradkiewicz ) | str. 836
4.1.1.1. Uwagi wstępne | str. 836
4.1.1.2. Postanowienia przedmiotowo istotne i skutki umowy sprzedaży | str. 836
4.1.1.3. Niektóre rodzaje sprzedaży występujące w obrocie handlowym | str. 843
4.1.2. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy ( Jacek Krauss ) | str. 847
4.1.3. Gwarancja przy sprzedaży ( Jacek Krauss ) | str. 862
4.1.3.1. Natura gwarancji | str. 862
4.1.3.2. Źródło gwarancji | str. 864
4.1.3.3. Treść gwarancji i ciężar dowodu | str. 865
4.1.3.4. Forma gwarancji | str. 866
4.1.3.5. Obowiązki gwaranta | str. 867
4.1.3.6. Okres gwarancji | str. 868
4.1.3.7. Wymogi co do oświadczenia gwarancyjnego | str. 869
4.1.3.8. Wykonanie obowiązków gwarancyjnych | str. 869
4.1.3.9. Zbieg odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji | str. 870
4.2. Umowy w pośrednictwie handlowym | str. 874
4.2.1. Umowa agencyjna ( Marta Litwińska-Werner ) | str. 874
4.2.2. Umowa rachunku bankowego ( Marta Litwińska-Werner ) | str. 883
4.2.3. Czynności z zakresu stosunków kredytowych ( Marta Litwińska-Werner ) | str. 888
4.2.3.1. Wprowadzenie | str. 888
4.2.3.2. Umowa pożyczki bankowej | str. 888
4.2.3.3. Umowa kredytu | str. 891
4.2.4. Umowa franchisingowa ( Marta Litwińska-Werner ) | str. 896
4.2.5. Faktoring ( Marta Litwińska-Werner ) | str. 901
4.2.6. Umowa dystrybucyjna ( Marta Litwińska-Werner ) | str. 905
4.2.7. Leasing ( Jacek Krauss ) | str. 907
4.2.7.1. Zagadnienia wstępne | str. 907
4.2.7.2. Istota i rodzaje instytucji leasingu | str. 907
4.2.7.3. Umowa leasingu według przepisów kodeksu cywilnego | str. 910
4.2.7.4. Leasing w prawie podatkowym | str. 922
4.2.8. Umowa komisu ( Jerzy Modrzejewski ) | str. 922
4.2.9. Umowa o roboty budowlane ( Józef Okolski, Dominika Opalska ) | str. 927
4.2.10. Umowa przewozu i spedycji ( Józef Okolski, Dominika Opalska ) | str. 935
4.2.10.1. Umowa przewozu | str. 935
4.2.10.2. Umowa spedycji | str. 939
4.2.11. Umowa deweloperska ( Małgorzata Modrzejewska ) | str. 941
4.2.12. Umowa ubezpieczenia ( Wiesław Opalski ) | str. 950
4.2.12.1. Ubezpieczenia i ich rodzaje | str. 950
4.2.12.2. Umowa ubezpieczenia | str. 951
4.2.12.3. Strony i inni uczestnicy umowy ubezpieczenia | str. 952
4.2.12.4. Zawarcie umowy | str. 953
4.2.12.5. Treść umowy ubezpieczenia | str. 953
4.2.12.6. Wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia | str. 956
4.2.12.7. Inne rodzaje ubezpieczeń | str. 956

Część ósma
Zabezpieczanie wierzytelności ( Marta Litwińska-Werner ) | str. 957

1. Gwarancja bankowa | str. 957
2. Przewłaszczenie na zabezpieczenie | str. 963
3. Zastaw rejestrowy | str. 970

Część dziewiąta
Sądownictwo polubowne ( Józef Okolski, Dominika Opalska ) | str. 977

1. Zagadnienia wstępne | str. 979
2. Umowa o arbitraż | str. 982
2.1. Zapis na sąd polubowny | str. 982
2.2. Rodzaje umów o arbitraż | str. 986
2.3. Charakter prawny umowy o arbitraż | str. 987
2.3.1. Uwagi wstępne | str. 987
2.3.2. Umowa z arbitrem ( receptum arbitrii ) | str. 988
2.4. Wygaśnięcie zapisu na sąd polubowny | str. 989
3. Postępowanie arbitrażowe | str. 989
3.1. Arbitrzy, skład sądu, wyłączenie arbitra | str. 989
3.2. Siedziba i właściwość arbitrażu | str. 991
3.3. Wszczęcie postępowania | str. 992
3.4. Wyrokowanie | str. 993
3.5. Środki prawne przeciwko wyrokom arbitrażowym | str. 994

Ukryj

Opis:

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa handlowego i omawia wszystkie
najważniejsze instytucje tej dziedziny prawa.
W książce przedstawiono m.in.:
– charakterystykę przedsiębiorców, w tym przede wszystkim spółek prawa handlowego,
– prawo umów gospodarczych (czynności handlowe),
– nowe regulacje dotyczące postępowania upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego,
– spółkę europejską, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych oraz spółdzielnię
europejską,
– prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego,
– podstawy ochrony prawnej konkurencji.
Publikacja, ze względu na zakres tematyczny oraz metodę prezentacji trudnej materii prawa
handlowego, cieszyła się dotychczas dużym uznaniem czytelników. Czwarte, najnowsze wy-
danie podręcznika aktualizuje i uzupełnia jego poprzednią wersję.
Opracowanie przeznaczone jest głównie dla studentów prawa, administracji, a także studen-
tów wydziałów ekonomicznych i zarządzania. Książka będzie również pomocna dla osób
stosujących prawo handlowe w praktyce.
Redaktorami naukowymi podręcznika i jego współautorami są prof. dr hab. Józef Okolski
i doc. dr Małgorzata Modrzejewska. Zespół autorów tworzą pracownicy naukowi Katedry Pra-
wa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – doc. dr Je-
rzy Modrzejewski, dr hab. Marta Litwińska-Werner, dr Łukasz Gasiński i dr hab. Dominika
Opalska oraz pracownicy naukowi Katedry Prawa Cywilnego tego Wydziału – prof. dr hab.
Marek Safj an i dr hab. Kamil Zaradkiewicz, a także osoby współpracujące z Wydziałem
– dr Cezary Wiśniewski, dr Wiesław Opalski, dr Jacek Krauss.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8443-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 996
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KIK-0016:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa