Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017
Nr 12/2017 [320]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201712  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Dagmara Dominik-Ogińska
 • Przegrana walka o obniżoną stawkę VAT na e-booki
 • str. 15

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych za rok 2017 - przesłanki i warunki (2)
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6


  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 7


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 13


  PODATKI

  Adam Mariański, Anna Justyńska
 • Przesłanki wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie podatku od towarów i usług
 • str. 27

  Krzysztof Radzikowski
 • Proceduralne aspekty dokumentacji cen transferowych po zmianach w 2017 r.
 • str. 36

  PRAWO KARNE SKARBOWE

  Radosław Olszewski
 • Tajemnica zawodowa a odpowiedzialność karna skarbowa i dyscyplinarna doradcy podatkowego
 • str. 46

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 51

  Przegląd orzecznictwa TS
  str. 53

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Dagmara Dominik-Ogińska
  Przegrana walka o obniżoną stawkę VAT na e-booki
  Sprawa obniżonej stawki VAT na dostawę książek cyfrowych drogą elektroniczną, czyli tzw. e-booków, od lat budzi kontrowersje. Jest to jedna z tych spraw, które pomimo jednoznacznych przepisów wywołują jednak pewien wewnętrzny sprzeciw i rodzaj poczucia niesprawiedliwości. Wynika to bowiem z faktu, że wspomniane przepisy nie uwzględniają postępu technicznego ani oczekiwań społecznych w tym zakresie. Trybunał Sprawiedliwości w swych wyrokach pozostał zaś głuchy na argumenty stron składane w toku procedury sądowej.

  Początek strony


  prof. dr hab. Adam Mariański, Anna Justyńska
  Przesłanki wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie podatku od towarów i usług
  Uznanie części majątku przedsiębiorcy za zorganizowaną część przedsiębiorstwa niesie ze sobą istotne skutki podatkowe w podatku od towarów i usług, rozstrzygając, czy dana transakcja zostanie objęta zakresem przedmiotowym tej ustawy, czy też zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. Dla prawidłowego ustalenia zakresu przedmiotowego tego przepisu istotne jest zdefi niowanie pojęć przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jednak pomimo wprowadzenia defi nicji legalnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w praktyce wykładnia tego pojęcia w dalszym ciągu powoduje wiele wątpliwości i jest przyczyną sporów podatników z organami podatkowymi w tym przedmiocie.

  Początek strony


  dr Krzysztof Radzikowski
  Proceduralne aspekty dokumentacji cen transferowych po zmianach w 2017 r.
  Z dniem 1.01.2017 r., po ponad rocznej vacatio legis, ustawa z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – dalej ustawa z 9.10.2015 r. – w istotny sposób znowelizowała art. 9a ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – oraz art. 25a ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych – dalej u.p.d.o.f. – dotyczące dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi bądź ze zlokalizowanymi w tzw. rajach podatkowych (skupiam się na transakcjach z podmiotami powiązanymi i dlatego posługuję się terminem „dokumentacja cen transferowych” zamiast ustawowej, lecz niejednoznacznej „dokumentacji podatkowej”). Z dniem 4.04.2017 r. część regulacji przeniesiono do nowej ustawy z 9.03.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami – dalej u.w.i.p. Zmiany dotyczą zarówno przesłanek obowiązku dokumentacyjnego oraz zakresu i treści dokumentacji, jak i terminu, w którym powinna zostać sporządzona. Niemniej jednak, co do zasady, przepisy nadal nie przewidują samoistnego obowiązku jej składania, lecz dopiero na wyraźne żądanie organu podatkowego, obwarowane sankcją 50% stawki podatku (art. 19 ust. 4 w zw. z art. 9a ust. 4 i 4a u.p.d.o.p. oraz art. 30d ust. 1 w zw. z art. 25a ust. 4 i 4a u.p.d.o.f.). W poprzednim stanie prawnym wątpliwości budziły, nieuregulowane wyraźnie w przepisach, zagadnienia: 1) momentu, w którym dokumentacja cen transferowych powinna zostać sporządzona; 2) trybu złożenia tej dokumentacji; 3) kryteriów oceny czy przedłożony przez podatnika dokument spełnia wymogi ustawowe oraz 4) roli dowodowej przy szacowaniu dochodu w zakresie cen transferowych. Nowelizacja stwarza okazję do weryfi kacji czy nowe przepisy rozwiały te wątpliwości. W artykule zostały również zaprezentowane wybrane zagadnienia odpowiedzialności karnej (karnej skarbowej) za naruszenie obowiązków dokumentacyjnych.

  Początek strony


  dr hab. Radosław Olszewski, prof. nadzw. UŁ
  Tajemnica zawodowa a odpowiedzialność karna skarbowa i dyscyplinarna doradcy podatkowego
  Tajemnice mają niezwykle istotne znaczenie dla porządku prawnego, stanowiąc przy tym jeden z elementów gwarancyjnego charakteru procesu. Dają one rękojmię należytego wykonywania zadań przez przedstawicieli zawodów zobowiązanych do dyskrecji. Z jednej strony określają zakres informacji powierzonych osobie w związku z wykonywaniem przez nią określonego zawodu lub czynności, z drugiej zaś mogą być ograniczane w ewentualnym procesie celami realizowanymi przez organy procesowe, ścigające czyny zabronione oraz nakładające za nie odpowiedzialność. Sposób regulacji tych relacji jest jednym z istotnych wyznaczników modelu procesu i swobody działania jego uczestników. Doradca podatkowy, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym – dalej u.d.p. – jest zobowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu. Poufność jest prawem, ale i obowiązkiem doradcy podatkowego. W toku postępowania karnego skarbowego może on jednak zostać przesłuchany w charakterze świadka, składając zeznania na podstawie art. 113 § 1 ustawy z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy – dalej k.k.s. – w zw. z art. 180 § 2 ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego – dalej k.p.k.5 Jak jednak wygląda kwestia zachowania tajemnicy zawodowej w sytuacji, gdy doradca podatkowy jest pociągany do odpowiedzialności karnej skarbowej, ewentualnie dyscyplinarnej?

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201712 Miejsce wydania: Warszawa