Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017
Nr 11/2017 [319]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201711  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Filip Majdowski
 • Propozycje zmian do polskich regulacji CFC – uwagi do rządowego projektu z 6.07.2017 r. z uwzględnieniem wytycznych płynących z dyrektywy Rady UE 2016/1164
 • str. 7

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych za rok 2017 – przesłanki i warunki (1)
  str. 3

  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 5


  PODATKI

  Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz
 • Sposób implementacji w polskich przepisach opcji dyrektywy 2006/112/WE wyłączenia z opodatkowania VAT zbycia przedsiębiorstwa lub jego części
 • str. 17

  Satenik Melkonyan, Filip Schade
 • Unilateralne oraz supranarodowe podejście do półtransparentnych spółek dominujących de lege lata i de lege ferenda
 • str. 23

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Ewa Prejs
 • Zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego ze względu na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe – rozważania nad konstytucyjnością obowiązującej regulacji
 • str. 32

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 48

  Przegląd orzecznictwa TS
  str. 53

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Filip Majdowski
  Propozycje zmian do polskich regulacji CFC – uwagi do rządowego projektu z 6.07.2017 r. z uwzględnieniem wytycznych płynących z dyrektywy Rady UE 2016/1164
  Chociaż Raport OECD Base Erosion and Profi t Shifting – dalej BEPS nr 3 – poświęcony regulacjom zagranicznej spółki kontrolowanej (ang. controlled foreign company – dalej regulacje CFC) nie spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony polskich władz, to uchwalona na poziomie unijnym dyrektywa przeciwko unikaniu opodatkowania (ang. Anti-Tax Avoidance Directive – dalej dyrektywa ATA), implementująca w znacznej mierze rekomendacje OECD co do kształtu regulacji CFC, wymusiła na polskim Ministerstwie Rozwoju i Finansów zaproponowanie odpowiednich zmian dostosowawczych do polskich ustaw podatkowych. Propozycjom tych zmian został poświęcony niniejszy komentarz.

  Początek strony


  dr Beata Rogowska-Rajda, dr Tomasz Tratkiewicz
  Sposób implementacji w polskich przepisach opcji dyrektywy 2006/112/WE wyłączenia z opodatkowania VAT zbycia przedsiębiorstwa lub jego części
  Artykuł ma na celu zaprezentowanie sposobu implementacji w polskich przepisach opcji przewidzianej przez dyrektywę 2006/112/WE wyłączenia z opodatkowania VAT zbycia całości lub części majątku, której celem jest zarówno uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, jak i uniknięcie nadużyć ze strony podmiotów uczestniczących w tego typu transakcjach. Autorzy wskazują także zasady, według których – w ich ocenie – powinno dokonywać się interpretacji zaimplementowanej opcji dyrektywy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

  Początek strony


  Satenik Melkonyan, Filip Schade
  Unilateralne oraz supranarodowe podejście do półtransparentnych spółek dominujących de lege lata i de lege ferenda
  Dyrekt ywa Rady 2011/96/UE z 30.11.2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (ang. Parent-Subsidiary Directive) – dalej dyrektywa PS – została zaimplementowana do polskiego porządku prawnego za pomocą art. 22 ust. 4 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. Do tej pory jednak na płaszczyźnie orzeczniczej nie stwierdzono, czy również półtransparentne spółki dominujące są objęte zakresem zastosowania ww. regulacji. Co prawda Naczelny Sąd Administracyjny ustosunkował się jednoznacznie do tego zagadnienia i rozstrzygnął je w sposób pozytywny. Niemniej jednak pozostaje wątpliwe, czy wnioski płynące z orzeczenia NSA w świetle aktualnego stanu prawnego są zgodne z prawem UE oraz niedawno opublikowanym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z 8.03.2017 r., C-448/15, Belgische Staat przeciwko Wereldhave Belgium Comm. VA i in. – dalej wyrok TS, C-448/15, Wereldhave. Celem niniejszego artykułu jest zatem znalezienie odpowiedzi na powyższe pytanie oraz sformułowanie możliwych propozycji de lege ferenda w stosunku do polskiego prawodawcy.

  Początek strony


  dr Ewa Prejs
  Zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego ze względu na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe – rozważania nad konstytucyjnością obowiązującej regulacji
  W wyroku z 17.07.2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2003 r. do 1.09.2005 r., w zakresie, w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik nie został poinformowany, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. – dalej Konstytucja. W wyroku tym – w nawiązaniu do treści pytania prawnego Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz stanu prawnego sprawy – Trybunał skoncentrował się wyłącznie na kwestii zawiadomienia podatnika o zaistniałym już skutku w postaci zawieszenia terminu przedawnienia, co nie oznacza, że regulacja ta, zarówno w analizowanym przez Trybunał, jak też aktualnie obowiązującym brzmieniu, nie budzi wątpliwości co do jej konstytucyjności w pozostałym zakresie. Kwestie związane z konstrukcją funkcjonalnego połączenia sfery postępowania karnego skarbowego ze sferą niewykonania zobowiązania podatkowego, skutkującą zawieszeniem terminu przedawnienia, były poza obszarem rozważań Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja Ordynacji podatkowej z 30.08.2013 r. wyeliminowała zaś niekonstytucyjne rozwiązanie jedynie we wskazanym przez Trybunał zakresie. Przepis art. 70 § 6 pkt 1 o.p. budzi jednak wątpliwości co do jego konstytucyjności w pozostałych obszarach jego zastosowań, stąd też konieczność podjęcia tej tematyki w niniejszym artykule. Do podjęcia poniższych rozważań skłania także zainicjowane wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelski ch z 22.09.2014 r. postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie K 31/14, który również dotyczy tego przepisu.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201711 Miejsce wydania: Warszawa