Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017
Nr 10/2017 [318]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201710  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Michał Borowski, Amelia Górniak, Jakub Warnieło
 • Należyta staranność w VAT - praktyka polskich organów podatkowych a najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości
 • str. 8

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Spis z natury w podatku dochodowym od osób fi zycznych – wybrane problemy praktyczne
  str. 3

  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 6


  ORDYNACJA PODATKOWA

  Michał Wilk
 • Utrwalona praktyka interpretacyjna jako element systemu interpretacji podatkowych
 • str. 18

  PODATKI

  Wojciech Majkowski, Marcin Michna
 • Wydanie wspólnikom majątku w postaci rzeczowej przez spółkę kapitałową w likwidacji
 • str. 23

  Kacper Kanka
 • Zastosowanie reguł kolizyjnych norm prawa podatkowego. Praktyczne aspekty usuwania niespójności w prawie
 • str. 29

  KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

  Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
 • Rozpoznawanie, wykrywanie, ściganie i zwalczanie czynów zabronionych, zapobieganie im i ściganie ich sprawców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej
 • str. 37

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 43

  Przegląd orzecznictwa TS
  str. 47

  Linie orzecznicze
  str. 55

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Michał Borowski, Amelia Górniak, Jakub Warnieło
  Należyta staranność w VAT – praktyka polskich organów podatkowych a najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości
  Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości organy podatkowe mogą zakwestionować prawo do odliczenia VAT, gdy wykażą, że podatnik wiedział lub na podstawie obiektywnych okoliczności powinien był wiedzieć, że bierze udział w oszustwie podatkowym. W tym celu muszą udowodnić, że nie dochował on należytej staranności w zbadaniu rzetelności swoich kontrahentów. Problem w tym, że „należyta staranność” to pojęcie niezdefi niowane, którego kryteria organy podatkowe często dobierają w zależności od potrzeb postępowania. W orzecznictwie polskich sądów administracyjnych pojawiły się jednak ostatnio mocne głosy rozsądku, krytycznie oceniające dowolność organów w tym zakresie oraz określające, które działania biznesowe podatnika mieszczą się w przyjętej staranności kupieckiej.

  Początek strony


  dr Michał Wilk
  Utrwalona praktyka interpretacyjna jako element systemu interpretacji podatkowych
  Od 1.01.2017 r. w polskim systemie prawa podatkowego funkcjonuje nowy instrument zarządzania ryzykiem podatkowym – utrwalona praktyka interpretacyjna. Idea wprowadzenia tego rodzaju regulacji prawnych jest słuszna, w szczególności obecnie – w dobie zwiększania uprawnień organów podatkowych oraz pogarszania sytuacji prawnej podatników w ramach uszczelniania systemu podatkowego. Treść przepisów wprowadzonych w tym zakresie do ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – może jednak budzić wątpliwości co do zakresu stosowania instrumentu utrwalonej praktyki interpretacyjnej. W celu ustalenia możliwości prawnych wykorzystania nowych regulacji dla minimalizacji ryzyk podatkowych konieczne jest rozstrzygniecie tych dylematów i dokonanie kompleksowej wykładni tych unormowań.

  Początek strony


  Wojciech Majkowski, Marcin Michna
  Wydanie wspólnikom majątku w postaci rzeczowej przez spółkę kapitałową w likwidacji
  Powszechnie spotykaną praktyką jest wydawanie przez spółki kapitałowe, po zakończeniu procesu ich likwidacji, majątku rzeczowego na rzecz wspólników. Celem niniejszego artykułu jest analiza skutków podatkowych tego typu czynności dla likwidowanej spółki, w świetle obecnego brzmienia ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. W szczególności wymaga rozstrzygnięcia, czy tego typu działanie podleg a w każdym przypadku opodatkowaniu dla likwidowanej spółki. Obowiązujące przepisy nie dają w tym zakresie jednoznacznej odpowiedzi i choć problem ten był w ostatnim czasie przedmiotem kilku orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych – do tej pory nie wykształciła się jednolita linia orzecznicza ani praktyka w tym zakresie.

  Początek strony


  Kacper Kanka
  Zastosowanie reguł kolizyjnych norm prawa podatkowego. Praktyczne aspekty usuwania niespójności w prawie
  Wartością porządku prawnego jest jego spójność. Założenie to jest niejednokrotnie podważane przez samego prawodawcę poprzez ustanawianie sprzecznych ze sobą przepisów oraz wynikających z nich norm prawnych. Zgodnie z kanonem wykładni prawa jeżeli powstałej niespójności nie da się zniwelować za pomocą reguł wykładni sensu stricto, należy zastosować reguły kolizyjne. W celu omówienia praktycznych problemów związanych z usuwaniem niespójności w prawie podatkowym przyjąłem kolizję norm w sytuacji utraty prawa do opodatkowania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych (art. 8 ust. 3 i art. 22 ust. 1 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dalej u.z.p.d.f. – oraz art. 9a ust. 5 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych – dalej u.p.d.o.f.).

  Początek strony


  dr Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
  Rozpoznawanie, wykrywanie, ściganie i zwalczanie czynów zabronionych, zapobieganie im i ściganie ich sprawców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej
  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 13–16 ustawy z 16.11.2016 o Krajowej Administracji Skarbowej – dalej ustawa o KAS – do zadań zreformowanej Krajowej Administracji Skarbowej należy m.in. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz wybranych przestępstw i wykroczeń powszechnych, a także zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców. Tym samym, obok licznych nowych rozwiązań z zakresu procesowego prawa podatkowego, reforma dotychczas funkcjonującej administracji podatkowej obejmuje także wiele instytucji związanych ze stosowaniem przez organy nowo powstałej Krajowej Administracji Skarbowej – dalej KAS – prawa karnego. Autorzy podejmują zakreśloną powyżej problematykę, zwracając szczególną uwagę na wpływ, jaki wprowadzenie do polskiego porządku prawnego ustawy o KAS oraz przepisów ją wprowadzających może mieć na stosowanie przez organy KAS szeroko pojętego prawa karnego. Artykuł ma zatem na celu, obok przytoczenia oraz skomentowania przedmiotowej regulacji, również przyrównanie jej do obowiązujących wcześniej przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany sytuacji prawnej jej podmiotów. Przedmiotem artykułu są przy tym jedynie wybrane, zidentyfi kowane jako najbardziej istotne, aspekty rozpoznawania, wykrywania, ścigania i zwalczania czynów zabronionych oraz zapobiegania im i ścigania ich sprawców przez organy KAS.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201710 Miejsce wydania: Warszawa