Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017
Nr 9/2017 [317]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201709  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Radosław Olszewski
 • Wybrane aspekty ostatnich nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego ze szczególnym uwzględnieniem zmian ustrojowych organów administracji skarbowej
 • str. 11

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Elżbieta Ochocka, Dariusz M. Malinowski
  Miejsce dostawy w VAT - wybrane aspekty (2)
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 9


  PRAWO KARNE SKARBOWE

  Agnieszka Liszewska
 • Odpowiedzialność karna za wystawienie faktury w sposób nierzetelny lub używanie takiej faktury po nowelizacji Kodeksu karnego
 • str. 17

  Michał Kurowski
 • Wybrane aspekty ochrony tajemnicy doradcy podatkowego w polskim procesie karnym w zakresie dowodów z dokumentów
 • str. 24

  Adam Bartosiewicz
 • "Agresywna optymalizacja podatkowa" a odpowiedzialność karna skarbowa
 • str. 29

  Stanisław Kubiak
 • Odpowiedzialność karna i karna skarbowa pełnomocnika
 • str. 36

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 44

  Przegląd orzecznictwa TS
  str. 49

  Linie orzecznicze
  str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr hab. Radosław Olszewski, prof. nadzw. UŁ
  Wybrane aspekty ostatnich nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego ze szczególnym uwzględnieniem zmian ustrojowych organów administracji skarbowej
  W dniu 1.03.2017 r. weszła w życie ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - dalej ustawa o KAS. Konsekwencją utworzenia nowego ustroju aparatu skarbowego są zmiany dotyczące struktury finansowych organów postępowania przygotowawczego w ustawie z 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy - dalej k.k.s. W artykule omówiono te kwestie, a także przyjrzano się kilku instytucjom kodeksowym, w aspekcie dotyczących ich zmian normatywnych. Wskazano przykłady rozwiązań zasadnych i korzystnych, ale również takie regulacje, których nie poprawiono mimo takiej potrzeby albo uczyniono to w niewystarczającym stopniu. Rzecz dotyczy zatem z jednej strony szczególnej podstawy odpowiedzialności, o której mowa w art. 9 § 3 k.k.s., z drugiej zaś np. przyłączania się finansowego organu postępowania przygotowawczego do prokuratora działającego jako oskarżyciel publiczny, a także problematyki nadzwyczajnego obostrzenia kary czy karalności usiłowania. Zamierzeniem autora artykułu jest dokonanie przeglądu wybranych zmian normatywnych prawa karnego skarbowego. Głównym wątkiem jest przedstawienie nowej struktury finansowych organów postępowania przygotowawczego, będącej konsekwencją obowiązywania od 1.03.2017 r. ustawy o KAS. Oceniono także na kilku przykładach jakość działań ustawodawczych w sferze prawa karnego skarbowego. Wskazano zmiany pozytywne, jak również obszary, w których jakość czynności prawodawczych budzi zastrzeżenia, co dotyczy również zaniechań legislacyjnych.

  Początek strony


  dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. nadzw. UŁ
  Odpowiedzialność karna za wystawienie faktury w sposób nierzetelny lub używanie takiej faktury po nowelizacji Kodeksu karnego
  Nowelizacja Kodeksu karnego z 10.02.2017 r. wprowadziła do rozdziału XXXIV zatytułowanego "Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów" nowe typy czynów zabronionych, które polegają na fałszowaniu faktur jako dokumentów szczególnego rodzaju, wymagających nadzwyczajnej ochrony. Celem tej zmiany jest zapobieganie wyłudzeniom i oszustwom podatkowym, których skala stanowi zagrożenie dla finansów państwa. Dlatego też uznano, że przepisy prawa powinny przewidywać surowe zagrożenie karą za działania podejmowane już na etapie wystawiania faktury lub faktur, a nie dopiero z chwilą wyłudzenia zwrotu VAT. W ten sposób podstawowym dobrem chronionym stała się wiarygodność dokumentów, a nie interesy majątkowe państwa, co uzasadniało umieszczenie tzw. przestępstw fakturowych w Kodeksie karnym, a nie w Kodeksie karnym skarbowym. Za szczególnie niebezpieczne uznano fałszerstwo polegające na wystawieniu faktury, w której poświadczono nieprawdę co do okoliczności faktycznych, które mogą mieć znaczenie dla określenia wysokości należności podatkowej, ale tylko wtedy, gdy wartość lub łączna wartość tej należności jest co najmniej znaczna. W pozostałym zakresie należy w związku z tym stosować przepisy obowiązujące przed nowelizacją, których wykładnia budzi wiele wątpliwości, zwłaszcza gdy chodzi o ustalenie relacji między regulacją Kodeksu karnego i Kodeksu karnego skarbowego. Relację tę i wynikające z niej konsekwencje na płaszczyźnie odpowiedzialności karnej należy także rozstrzygnąć w odniesieniu do nowych przepisów. Przeprowadzona w artykule analiza doprowadziła do wniosku, że mają one pierwszeństwo przed przepisami Kodeksu karnego skarbowego, przewidującymi karalność wystawienia faktury w sposób nierzetelny.

  Początek strony


  dr Michał Kurowski
  Wybrane aspekty ochrony tajemnicy doradcy podatkowego w polskim procesie karnym w zakresie dowodów z dokumentów
  Przedmiotowy artykuł porusza kwestie wzajemnych zależności pomiędzy chronionymi prawnie tajemnicami zawodowymi a pozyskiwaniem dowodów na potrzeby postępowania karnego. W głównej mierze skupiono się na wskazaniu dopuszczalnych form pozyskania dokumentu chronionego tajemnicą doradcy podatkowego, jego procesowym opracowaniem, a następnie wprowadzeniem do postępowania. W szczególności w niniejszym artykule odniesiono się również do kwestii dowodów pozyskanych w trybie czynności operacyjno-rozpoznawczych, uznając ich wyniki za dowód z dokumentu. Ponadto przedstawiono specyficzne sposoby pozyskiwania dowodów w zależności od rodzaju podejmowanych czynności.

  Początek strony


  dr Adam Bartosiewicz
  "Agresywna optymalizacja podatkowa" a odpowiedzialność karna skarbowa
  Wpływy budżetowe z podatków są zagrożone negatywnymi zjawiskami w zakresie uchylania się od opodatkowania bądź unikania opodatkowania. O ile na gruncie podatków pośrednich problemem jest przede wszystkim wyłudzanie zwrotów VAT, o tyle w przypadku podatków dochodowych głównym zmartwieniem fiskusa wydaje się być zjawisko nazywane agresywną optymalizacją podatkową. Na podstawie wypowiedzi organów podatkowych można przyjąć hipotezę, że pod pojęciem agresywnej optymalizacji podatkowej należy rozumieć zachowania, które mogą być kwalifikowane przy zastosowaniu klauzuli przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, jaka została wprowadzona do polskiego systemu podatkowego z dniem 1.07.2016 r. Fiskus, starając się zapobiegać tym zjawiskom, łączy z czynami agresywnej optymalizacji podatkowej odpowiedzialność karną skarbową. Wprost ostrzega przed odpowiedzialnością karną (za przestępstwa oszustwa na szkodę Skarbu Państwa), bądź karną skarbową. Czy zasadnie? Odpowiedzi na to pytanie jest poświęcony niniejszy artykuł.

  Początek strony


  Stanisław Kubiak
  Odpowiedzialność karna i karna skarbowa pełnomocnika
  Odpowiedzialność karna pełnomocnika w sprawach karnych różni się od odpowiedzialności podatkowej, co często pozostaje poza polem widzenia zwłaszcza organów podatkowych, które utożsamiają naruszenie prawa podatkowego z naruszeniem prawa karnego. Wydaje się, że omówienie podstawowych zasad odnoszących się do odpowiedzialności karnej pełnomocników pomoże w ocenie wielu sytuacji, także tych, które jeszcze nie wywołały negatywnych skutków dla ich autorów.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201709 Miejsce wydania: Warszawa