Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017
Nr 8/2017 [316]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201708  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Hanna Filipczyk
 • Status etyczny unikania opodatkowania i jego znaczenie prawne
 • str. 22

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Elżbieta Ochocka, Dariusz M. Malinowski
  Miejsce dostawy w VAT - wybrane aspekty (1)
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 15


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 20


  PODATKI

  Adam Mariański, Adam Żądło
 • Kontynuacja działalności gospodarczej osoby fizycznej przez spadkobierców
 • str. 31

  Jan Szary
 • Sprzedaż walut dokonywana przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą
 • str. 37

  Magda Olszewska
 • Fuzje spółek kapitałowych w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • str. 43

  ORZECZNICTWO

  Zdzisław Modzelewski, Wojciech Dąbrowski
 • Dostawy rozliczane w okresach rozliczeniowych a świadczenia ciągłe w VAT - czy ze wszystkiego trzeba robić wielki formalny problem?
 • str. 50

  Przegląd orzecznictwa TS
  str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Hanna Filipczyk
  Status etyczny unikania opodatkowania i jego znaczenie prawne
  Artykuł wyraża stanowisko w przedmiocie etycznego statusu unikania opodatkowania. Osiowe dla niego są dwie tezy: po pierwsze, że status ten ma znaczenie prawne, po drugie, że unikanie opodatkowania jest moralnie naganne. Obie tezy, zwłaszcza nieumieszczone w oprawie szerszych rozważań, mogą być odbierane jako kontrowersyjne. Niezależnie od tego, jak czytelnik oceni ich walory merytoryczne, proszę o potraktowanie ich jako zaproszenia do zstąpienia z utartej ścieżki myślenia - do podjęcia na nowo nieco zaniedbanej refleksji.

  Początek strony


  prof. dr hab. Adam Mariański, Adam Żądło
  Kontynuacja działalności gospodarczej osoby fizycznej przez spadkobierców
  Problematyka kontynuacji działalności gospodarczej osoby fi zycznej przez spadkobierców jest w ostatnim czasie coraz częściej przedmiotem żywego zainteresowania przedsiębiorców działających w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wynika to z faktu, że przedsiębiorcy, którzy zaczęli swoją aktywność gospodarczą na przełomie lat 90. XX w., po przełomie ustrojowym, wchodzą właśnie w wiek, w którym zaczynają rozważać stopniowe wycofanie się z biznesu bądź uświadamiają sobie ryzyko możliwej ciężkiej choroby lub nawet zgonu. Ustawy podatkowe w niewystarczający sposób regulują jednak tak istotną kwestię, jaką jest kontynuacja działalności gospodarczej przedsiębiorcy przez spadkobierców. Sprawia to, że spadkobiercy niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy z ciążących na nich obowiązków podatkowych. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie najistotniejszych skutków podatkowych, z jakimi wiąże się decyzja o kontynuacji działalności przez spadkobierców. Zostaną w nim wskazane także prawa i obowiązki następców prawnych oraz ryzyka podatkowe, z którymi wiąże się śmierć jednoosobowego przedsiębiorcy. Rozważania zostaną przy tym ograniczone do ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. - oraz ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. - z uwagi na złożoność i obszerność powyższej problematyki.

  Początek strony


  Jan Szary
  Sprzedaż walut dokonywana przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą
  Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych - dalej u.p.d.o.f. - w art. 10 ust. 1 pkt 9 wskazuje, że jednym ze źródeł przychodów są tzw. inne źródła, przy czym wyjaśnieniu tej kategorii służy art. 20, zawierający otwarty katalog przychodów zaliczanych do przychodów z innych źródeł. W kontekście powyższych przepisów budzi wątpliwości, w związku z czym wymaga doprecyzowania regulacji podatkowych, dokonywana poza działalnością gospodarczą sprzedaż walut nabytych wcześniej odpłatnie lub nieodpłatnie przez osoby fizyczne.

  Początek strony


  Magda Olszewska
  Fuzje spółek kapitałowych w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  Wraz z globalizacją procesów gospodarczych i internacjonalizacją struktur grup kapitałowych wzrasta częstotliwość transgranicznych restrukturyzacji przedsiębiorstw. Analiza opodatkowania międzynarodowych restrukturyzacji należy zarazem do najbardziej skomplikowanych obszarów prawa podatkowego. Krajowe przepisy regulujące opodatkowanie restrukturyzacji są w dużej mierze niejasne bądź sprzeczne z systematyką ustawy podatkowej, a brak jednolitej i systematycznej redakcji przepisów dotyczących opodatkowania restrukturyzacji utrudnia ich właściwą interpretację. Analiza podatkowa restrukturyzacji zagranicznych wymaga dodatkowo uwzględnienia przepisów podatkowych innego państwa i - w sytuacji, gdy oba państwa roszczą sobie prawo do opodatkowania tego samego dochodu - określenia na podstawie właściwej umowy bilateralnej, które państwo ma prawo do opodatkowania danego dochodu. W prezentowanym artykule został przedstawiony model analizy opodatkowania transgranicznych restrukturyzacji na przykładzie połączenia spółek kapitałowych. W pierwszej części artykułu autorka prezentuje ogólny schemat weryfikacji opodatkowania transgranicznych zdarzeń restrukturyzacyjnych. W drugiej części analizie zostały poddane polskie przepisy normujące opodatkowanie transgranicznych połączeń spółek kapitałowych. Trzecia część artykułu jest poświęcona analizie przepisów umów bilateralnych regulujących prawa państw do opodatkowania dochodu powstającego w wyniku transgranicznych fuzji spółek kapitałowych.

  Początek strony


  Zdzisław Modzelewski, Wojciech Dąbrowski
  Dostawy rozliczane w okresach rozliczeniowych a świadczenia ciągłe w VAT - czy ze wszystkiego trzeba robić wielki formalny problem?
  "To, że dostawy są stałe i powtarzające się, nie znaczy jeszcze, że mamy do czynienia z usługami ciągłymi. Na pewno nie decyduje o tym wola kontrahentów".
  (Teza rozstrzygnięcia)

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201708 Miejsce wydania: Warszawa