Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017
Nr 7/2017 [315]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201707  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Małgorzata Militz
 • Status zarejestrowanego podatnika VAT. Prawo podatnika czy uznanie organu podatkowego?
 • str. 11

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Gwarancja tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego w postępowaniach dotyczących kwestionowanych rozwiązań optymalizacyjnych
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 9


  ORDYNACJA PODATKOWA

  Mikołaj Kondej
 • Problematyka intertemporalna stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
 • str. 20

  KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

  Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
 • Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do kontroli celno-skarbowej prowadzonej w odniesieniu do rozliczeń dokonywanych dla celów podatkowych
 • str. 28

  PODATKI

  Marcin Czerwiński, Przemysław Sołtysiak
 • Skutki nabycia bazy klientów w podatku dochodowym od osób prawnych
 • str. 34

  Wojciech Krok, Maciej Woźnica
 • Kryteria formalne dla preferencji w podatku akcyzowym - zmiana stanowiska Trybunału Sprawiedliwości
 • str. 42

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 47

  Przegląd orzecznictwa TS
  str. 52

  Linie orzecznicze
  str. 59

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Małgorzata Militz
  Status zarejestrowanego podatnika VAT. Prawo podatnika czy uznanie organu podatkowego?
  Kilka miesięcy obowiązywania przepisów znowelizowanej ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. - pokazuje, że organy podatkowe, korzystając z nowych możliwości dotyczących wyrejestrowywania podatników, systematycznie "aktualizują" rejestry podatników VAT czynnych. Działania te wydają się być racjonalne i konieczne; w bazach było wielu podatników nieaktywnych, a mimo to uchodzących za aktywnych. Państwa członkowskie są zobowiązane do dbania o aktualność danych i wpisów do rejestru w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu VAT. Służy to nie tylko aparatowi skarbowemu, ale i podatnikom. Mogą oni bowiem korzystać z baz danych w celu potwierdzenia aktywności jako podatnika VAT swojego kontrahenta. Wprowadzenie regulacji, które umożliwiają wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych, jawi się więc jako dobre narzędzie do wypełnienia nałożonych obowiązków. Jednak bardziej szczegółowa analiza przepisów w tym zakresie, w zestawieniu z zauważoną praktyką organów podatkowych oraz informacjami prezentowanymi przez resort finansów o skutkach wykreślenia podmiotu z rejestru podatników VAT, skłania do głębszej refleksji i pokazuje, jak niebezpieczne może to być narzędzie. Pierwsze efekty już są widoczne - jak wynika z informacji uzyskanych w Ministerstwie Finansów, do końca kwietnia 2017 r. wyrejestrowano ponad 50.000 podatników.

  Początek strony


  dr Mikołaj Kondej
  Problematyka intertemporalna stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
  Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania ma, w zamyśle ustawodawcy, wyznaczać podatnikom granice, w których mogą oni podejmować działania mające na celu obniżenie ciężaru podatkowego. Zgodnie z przepisami nowelizacji klauzulę stosuje się do korzyści podatkowych uzyskanych po dniu wejścia w życie znowelizowanych przepisów. Na gruncie takiego sformułowania przepisu międzyczasowego pojawia się cały szereg problemów intertemporalnych, których omówieniu poświęcono niniejszy artykuł.

  Początek strony


  dr Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
  Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do kontroli celno-skarbowej prowadzonej w odniesieniu do rozliczeń dokonywanych dla celów podatkowych
  W miejsce dotychczas funkcjonujących instytucji weryfikacji rozliczeń należności publicznoprawnych, takich jak postępowanie kontrolne i kontrola celna, ustawa z 16.11.2016 o Krajowej Administracji Skarbowej - dalej ustawa o KAS - wprowadza liczne nowe rozwiązania, z których najistotniejsze z perspektywy procesowego prawa podatkowego jest w szczególności wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa nowej instytucji w postaci kontroli celno-skarbowej. Mając na uwadze podjętą przez autorów w poprzednich artykułach cyklu problematykę kontroli celno-skarbowej jako nowej procedury pozwalającej na badanie prawidłowości rozliczeń dokonywanych dla celów podatkowych oraz fakt, że obok obszernej regulacji ustaw, które w sposób kompleksowy zmieniły funkcjonującą do tej pory administrację podatkową w kwestii prowadzenia kontroli celno-skarbowej w odniesieniu do rozliczeń dokonywanych dla celów podatkowych, w dużej mierze odsyłają one do przepisów ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p. - autorzy poddają badaniu kwestię odpowiedniego stosowania tych przepisów. Komentując regulację, do której odsyła ustawa o KAS w kwestii przebiegu kontroli celno-skarbowej, koncentrują swoją uwagę na trybie tej procedury, przewidzianym dla weryfikacji rozliczeń dokonywanych dla celów podatkowych, tj. prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 o.p. Poza zakresem artykułu pozostają przy tym szczególne zagadnienia kontroli prowadzonej w innych sprawach, tj. m.in. celnych, akcyzowych czy dotyczących organizowania gier hazardowych, w których - ze względu na specyfikę przedmiotu prowadzonych spraw - odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej może kształtować się odmiennie.

  Początek strony


  Marcin Czerwiński, Przemysław Sołtysiak
  Skutki nabycia bazy klientów w podatku dochodowym od osób prawnych
  Niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej jest zdobycie i utrzymanie kręgu odbiorców na wytwarzane towary lub świadczone usługi. Grono klientów nie powstaje od razu wraz z rozpoczęciem działalności, ale wyłania się dopiero w jej toku. Stali odbiorcy pojawiają się ze względu na zaufanie lub przyzwyczajenie do nazwy, produktów, jak i wskutek tworzenia relacji umownych. Rodzaj i wielkość klienteli w ujęciu ekonomicznym wpływają na zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysku. Stąd też coraz popularniejsze w obrocie stają się transakcje, których przedmiotem jest nabycie tzw. bazy klientów. W niniejszym artykule autorzy postarają się wyjaśnić, jak należy rozumieć "przenoszenie bazy klienckiej" oraz wskażą podatkowe aspekty obrotu tego rodzaju dobrem na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

  Początek strony


  Wojciech Krok, Maciej Woźnica
  Kryteria formalne dla preferencji w podatku akcyzowym - zmiana stanowiska Trybunału Sprawiedliwości
  Niniejszy artykuł przedstawia komentarz do wyroków Trybunału Sprawiedliwości dotyczących warunków formalnych stosowania zwolnień od podatku akcyzowego. W opinii autorów szerszy komentarz do tych wyroków jest o tyle istotny, że TS w większym stopniu niż w przeszłości odniósł się w nich do wykładni celowościowej oraz systemowej, a także zasad unijnego systemu podatku akcyzowego (w szczególności zasad opodatkowania konsumpcji oraz proporcjonalności). W konsekwencji wynikające z przedmiotowych orzeczeń wnioski mogą w sposób trwały i uniwersalny wpłynąć na wykładnię przepisów krajowych dotyczących zwolnień nie tylko dla wyrobów ropopochodnych, ale również innych wyrobów, w przypadku których ustawodawca krajowy przewidział dodatkowe warunki formalne zwolnień, takie jak m.in. energia elektryczna czy alkohol etylowy (skażony).

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201707 Miejsce wydania: Warszawa