Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017
Nr 5/2017 [313]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201705  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Błażej Kuźniacki
 • Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami - nowa era stosowania prawa podatkowego w wymiarze międzynarodowym. Wymiana na wniosek i z urzędu (1)
 • str. 14

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Dokumentowanie eksportu pośredniego dla potrzeb VAT
  str. 3

  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 6


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 12


  KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

  Dariusz Strzelec
 • Gromadzenie informacji podatkowych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej
 • str. 24

  Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
 • Kontrola celno-skarbowa jako instytucja badająca prawidłowość rozliczeń dokonywanych dla celów podatkowych - wszczęcie oraz przebieg kontroli
 • str. 35

  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

  Dorota Szubielska
 • Koszty egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
 • str. 45

  PRAWO KARNE SKARBOWE

  Sebastian Kowalski
 • Przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe udaremnienia lub utrudniania wykonania czynności służbowej
 • str. 50

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa TS
  str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Błażej Kuźniacki
  Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami - nowa era stosowania prawa podatkowego w wymiarze międzynarodowym. Wymiana na wniosek i z urzędu (1)
  W dniu 4.04.2017 r. weszła w życie ustawa z 9.03.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - dalej u.w.i.p. - za pomocą której ustawodawca implementuje do polskiego porządku prawnego szereg międzynarodowych aktów normatywnych, w szczególności: a) dyrektywy unijne; b) procedury Wspólnego Standardu Raportowania (Common Reporting Standard) ustalone przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - dalej OECD; oraz c) działanie OECD nr 13 w ramach projektu Base Erosion and Profit Shifting - dalej BEPS - czyli tzw. wymóg sprawozdawczości państw (Country-by-Country Reporting) w zakresie cen transferowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i analiza najbardziej istotnych elementów ustawy o wymianie informacji podatkowych, w szczególności zakresu i sposobu jej funkcjonowania, a także konsekwencji z tego wynikających zarówno dla polskich podatników posiadających aktywa za granicą, jak i dla zagranicznych podatników posiadających aktywa w Polsce. Artykuł przedstawia również konsekwencje wejścia w życie ustawy o wymianie informacji podatkowych w odniesieniu do osób zajmujących się doradztwem podatkowym oraz instytucji finansowych, zobowiązanych do raportowania informacji o swoich klientach do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - dalej Szef KAS. W odniesieniu do struktury, treści i mechanizmu funkcjonowania ustawy o wymianie informacji podatkowych - pierwsza część artykułu koncentruje się na przepisach regulujących wymianę informacji na wniosek i z urzędu (dział II).

  Początek strony


  dr hab. Dariusz Strzelec
  Gromadzenie informacji podatkowych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej
  W związku z reformą administracji skarbowej w aktualnym stanie prawnym informacje podatkowe, jakie stają się dostępne dla organów w związku z realizacją ustawowych zadań, będą przekazywane nie tylko na podstawie przepisów ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p. - ale również na podstawie przepisów działu IV "Pomoc i informacja" ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - dalej ustawa o KAS. W zakresie trybu i procedur pozyskiwania informacji, w zależności od tego czy są realizowane na podstawie przepisów ustawy o KAS, czy Ordynacji podatkowej, dostrzeżemy pewne różnice. Ponadto, choć w założeniu przepisy ustawy o KAS opierają się w zakresie analizowanej kwestii na przepisach ustawy z 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej - dalej u.k.s. - stanowiąc ich rozwinięcie, dostrzeżemy w tym obszarze kilka odmienności, które w przyszłości w praktyce ich stosowania mogą budzić istotne wątpliwości.

  Początek strony


  dr Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
  Kontrola celno-skarbowa jako instytucja badająca prawidłowość rozliczeń dokonywanych dla celów podatkowych - wszczęcie oraz przebieg kontroli
  Mając na uwadze, że reforma polskiej administracji podatkowej, skarbowej oraz Służby Celnej niesie ze sobą nie tylko zmiany natury organizacyjno-instytucjonalnej, ale także procesowej, autorzy podejmują problematykę kontroli celno-skarbowej jako nowej procedury pozwalającej na badanie prawidłowości rozliczeń dokonywanych dla celów podatkowych. Wraz z wejściem w życie przepisów ustaw, które w sposób kompleksowy zmieniły funkcjonującą do tej pory administrację podatkową, obok zniesienia niektórych dotychczas funkcjonujących organów i powołania w ich miejsce nowych, przestają obowiązywać przepisy regulujące instytucje weryfikacji rozliczeń należności publicznoprawnych, takie jak postępowanie kontrolne i kontrola celna. W ich miejsce ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - dalej ustawa o KAS - wprowadza liczne nowe rozwiązania, z których najistotniejsze z perspektywy procesowego prawa podatkowego jest w szczególności wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa nowej instytucji w postaci kontroli celno-skarbowej. Autorzy badają kwestie wszczęcia oraz przebiegu wskazanej powyżej procedury w sprawach podatkowych, przyrównując nową regulację do obowiązujących wcześniej przepisów, kładąc szczególny nacisk na zmianę sytuacji prawnej podmiotu badanego omawianą zmianą prawa. Przedmiotem artykułu jest kontrola celno-skarbowa, prowadzona w odniesieniu do rozliczeń podatkowych, poza jego zakresem pozostają przy tym szczególne zagadnienia kontroli prowadzonej w innych sprawach, tj. m.in. celnych, akcyzowych czy dotyczących organizowania gier hazardowych.

  Początek strony


  Dorota Szubielska
  Koszty egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
  W wyroku SK 31/14 Trybunał Konstytucyjny skierował do ustawodawcy wyraźnie zalecenie co do zmian zakwestionowanych przepisów ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - dalej u.p.e.a. Zwrócił też uwagę na potrzebę szerszego spojrzenia na przyjęty model opłat w egzekucji administracyjnej. Nie jest to jedyny skutek wyroku TK. Jeżeli TK uwzględnił skargę konstytucyjną, to do skarżącego nie może mieć zastosowania norma niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. - dalej Konstytucja.

  Początek strony


  dr Sebastian Kowalski
  Przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe udaremnienia lub utrudniania wykonania czynności służbowej
  Karze grzywny do 720 stawek dziennych podlega ten, kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub czynności audytowych udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew żądaniu tej osoby nie okazuje księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej lub księgę lub inny dokument niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznymi, ukrywa lub usuwa (art. 83 § 1 ustawy z 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy - dalej k.k.s.). W wypadku mniejszej wagi czyn taki stanowi wykroczenie skarbowe (art. 83 § 2 k.k.s.). W artykule zostaną omówione warunki ponoszenia odpowiedzialności karnej oraz możliwości jej pomniejszenia w razie postawienia zarzutu popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów, związanych z wejściem w życie ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - dalej ustawa o KAS.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201705 Miejsce wydania: Warszawa