Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017
Nr 4/2017 [312]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201704  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Małgorzata Sęk
 • Odpowiedzialność podatkowa pełnomocnika składającego zgłoszenie rejestracyjne podatnika VAT czynnego
 • str. 16

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Niezarejestrowanie i wykreślenie z urzędu w VAT - przesłanki i zagrożenia dla obrotu
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6


  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 8


  PODATKI

  Małgorzata Militz
 • Zakres uprawnień państw członkowskich do ustalania zasad zwrotu VAT - rozważania w świetle nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług
 • str. 25

  KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

  Wojciech Morawski
 • Urzędowe interpretacje prawa podatkowego - zmiany od GAAR do KAS
 • str. 31

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Konrad Filip Turzyński, Kacper Kanka
 • Wniosek o interpretację indywidualną - wezwanie do uzupełnienia opisu zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zasada zaufania do organów podatkowych oraz zasada nieszkodzenia
 • str. 40

  ORZECZNICTWO

  Marcin Czerwiński
 • Zwrot kosztów wykonawstwa zastępczego jako czynność nieobjęta ustawą o podatku od towarów i usług
 • str. 47

  Przegląd orzecznictwa TS
  str. 53

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Małgorzata Sęk
  Odpowiedzialność podatkowa pełnomocnika składającego zgłoszenie rejestracyjne podatnika VAT czynnego
  Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy nowej instytucji polskiego prawa podatkowego, jaką jest obowiązująca od 1.01.2017 r. odpowiedzialność pełnomocnika, który złożył zgłoszenie rejestracyjne podatnika VAT czynnego, za zaległości podatkowe tego podatnika powstałe w pierwszych sześciu miesiącach działalności. W artykule zbadano cel i zakres podmiotowy i przedmiotowy tej instytucji. Zwrócono uwagę na niebezpieczeństwa związane z niedookreślonymi sformułowaniami wykorzystanymi w konstrukcji przepisów dotyczących tego zagadnienia. Dużo uwagi poświęcono też kontekstowi unijnemu, w tym kwestii dobrej wiary pełnomocnika, która w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości może odgrywać duże znaczenie.

  Początek strony


  Małgorzata Militz
  Zakres uprawnień państw członkowskich do ustalania zasad zwrotu VAT - rozważania w świetle nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług
  Analiza wprowadzonych 1.01.2017 r. zmian w zakresie zwrotów nadwyżki podatku naliczonego nad należnym lub nadwyżki podatku naliczonego (potocznie zwanych zwrotami VAT) skłania do postawienia pytań o zgodność tych regulacji z prawem unijnym. W pierwszej chwili można odnieść wrażenie, że krajowe regulacje w tym zakresie nie naruszają ani przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - dalej jako dyrektywa 2006/112, ani zasad systemu VAT. Jednak głębsza analiza skłania do wskazania zupełnie innych wniosków.

  Początek strony


  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Urzędowe interpretacje prawa podatkowego - zmiany od GAAR do KAS
  Z początkiem 2016 r. weszły w życie dość poważne zmiany w zakresie regulacji urzędowych interpretacji prawa podatkowego. Wzrost znaczenia interpretacji ogólnych w stosunku do indywidualnych, wnioski wspólne, ułatwienia dla zamawiających w rozumieniu ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych - to najważniejsze nowości. Był to jednak tylko początek całego szeregu zmian, które przyniosły lata 2016-2017. Prawodawca drobnymi krokami zmienia model urzędowych interpretacji prawa podatkowego. Niniejszy artykuł jest poświęcony zmianom dotyczącym interpretacji prawa podatkowego, wprowadzonym po 1.01.2016 r.

  Początek strony


  Konrad Filip Turzyński, Kacper Kanka
  Wniosek o interpretację indywidualną - wezwanie do uzupełnienia opisu zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zasada zaufania do organów podatkowych oraz zasada nieszkodzenia
  Zgodnie z powszechnie przyjętym założeniem to składający wniosek o interpretację ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Teza ta, w ocenie autorów, powinna zostać skonfrontowana z obowiązkiem organu interpretacyjnego wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia lub sprecyzowania opisu stanu faktycznego będącego podstawą postępowania interpretacyjnego. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie argumentów świadczących o równorzędnej odpowiedzialności wnioskodawcy i organu za nieprecyzyjność opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

  Początek strony


  Marcin Czerwiński
  Zwrot kosztów wykonawstwa zastępczego jako czynność nieobjęta ustawą o podatku od towarów i usług
  Gdy zamawiający na skutek niesolidności wykonawcy zleca wykonanie robót osobom trzecim, nie dochodzi do wykonania usługi na rzecz niesolidnego wykonawcy ani przez zamawiającego, ani przez wykonawcę zastępczego (...). Za usługę nie może być uznany również sam zwrot kosztów dokonany przez wykonawcę, który nie wykonał swojego zobowiązania wobec inwestora (...). Bez względu (...) na to, czy (...) wykonawstw[a] zastępcze[go] dokonuje osoba trzecia, czy też wykonawca, tożsamy jest cel i funkcja tych czynności. W obu przypadkach chodzi bowiem o to, aby została naprawiona szkoda wynikająca z nieprawidłowej realizacji umowy przez podwykonawcę.
  (Teza rozstrzygnięcia)

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201704 Miejsce wydania: Warszawa