Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017
Nr 3/2017 [311]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201703  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Dariusz Strzelec
 • Nowe zasady kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego - realna czy iluzoryczna poprawa sytuacji kontrolowanych?
 • str. 7

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej - aspekty podatkowe
  str. 3

  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 5


  PODATKI

  Krzysztof Lasiński-Sulecki
 • Zmiany w VAT (2)
 • str. 18

  Mariusz Pogoński
 • Zmiany w zakresie ulgi na badania i rozwój wprowadzone od 1.01.2017 r.
 • str. 24

  PRAWO KARNE SKARBOWE

  Krzysztof Radzikowski
 • Nowelizacja kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego w zakresie tzw. przestępstw fakturowych
 • str. 34

  KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

  Wojciech Byrzykowski, Adam Zdunek
 • Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej - organy, zadania oraz forma ich realizacji
 • str. 47

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 53

  Przegląd orzecznictwa TS
  str. 56

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Dariusz Strzelec
  Nowe zasady kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego - realna czy iluzoryczna poprawa sytuacji kontrolowanych?
  Rok 2017 przynosi pewne zmiany w zakresie procedur służących weryfikowaniu przestrzegania przez podatników przepisów prawa podatkowego. Nowy model Krajowej Administracji Skarbowej wiąże się z wprowadzeniem tzw. twardej procedury kontrolnej, tj. kontroli celno-skarbowej, która w założeniu ma służyć zwalczaniu przestępczości gospodarczej. Zmiany w zakresie innych aktów zawierających regulacje dotyczące procedur kontrolnych mają stanowić remedium na pojawiające się w praktyce problemy, z którymi borykają się podatnicy. Niniejszy artykuł nie aspiruje do kompleksowego ich omówienia, szczególnie gdy chodzi o zasady kontroli celno-skarbowej. Wskazano w nim podstawowe nowości w zakresie procedur kontrolnych, zasygnalizowano jednocześnie wątpliwości, które mogą powstać na gruncie tych przepisów.

  Początek strony


  dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
  Zmiany w VAT (2)
  Artykuł (drugi z cyklu) dotyczy najnowszych zmian w podatku od towarów i usług, które wprowadzono głównie w celu ograniczenia skali oszustw. Wydaje się, że temu właśnie ma służyć przywrócone po latach dodatkowe zobowiązanie podatkowe związane zasadniczo z zaniżeniem podatku należnego czy zawyżeniem naliczonego. W artykule zwrócono też uwagę na modyfikacje w przepisach o prawie do odliczenia oraz szczególnych przypadkach stosowania stawki 0%.

  Początek strony


  Mariusz Pogoński
  Ulga na badania i rozwój - zmiany od 1.01.2017 r.
  Obowiązująca od 1.01.2016 r. ulga na badania i rozwój, która zastąpiła poprzednio funkcjonującą ulgę na nabycie nowych technologii, została poddana analizie w ramach prowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prac nad Białą Księgą Innowacji. Efektem tych prac są m.in. zmiany w zakresie ulgi na badania i rozwój, wprowadzone ustawą z 4.11.2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej - dalej jako nowela. Analizując treść uzasadnienia do noweli, można stwierdzić, że krok zmierzający do zmodyfikowania zasad funkcjonowania ulgi na badania i rozwój jest efektem konstatacji, że w Polsce poziom nakładów na badania i rozwój przez sektor prywatny, w kontekście wyzwań związanych z nowoczesną gospodarką, jest niewystarczający. Zarówno więc przy okazji wprowadzania omawianej tu noweli, jak również przy okazji poprzednich zmian główny cel, jaki przyświecał ustawodawcy, to zachęcenie przedsiębiorców do zwiększenia takich nakładów poprzez wprowadzenie bądź uatrakcyjnienie preferencji podatkowych. Ulga na badania i rozwój w warunkach, w jakich funkcjonowała dotychczas, została uznana przez ustawodawcę za instrument, który w niewystarczającym stopniu wspiera zamierzony pierwotnie cel, czyli szeroko rozumianą innowacyjność odzwierciedloną w wydatkach sektora prywatnego na badania i rozwój. Dlatego też ustawodawca - w ramach szerszego pakietu zmian mających na celu stworzenie otoczenia prawnego sprzyjającego procesom innowacyjnym - zdecydował się uatrakcyjnić warunki, na jakich funkcjonuje ta ulga.

  Początek strony


  dr Krzysztof Radzikowski
  Nowelizacja kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego w zakresie tzw. przestępstw fakturowych
  Oszustwa wykorzystujące mechanizm VAT stanowią istotne - o ile nie najistotniejsze - zagrożenie dla finansów publicznych państw członkowskich Unii Europejskiej. Rosnąca skala wyłudzeń dowodzi, że dotychczasowe przepisy podatkowe nie są w stanie skutecznie im zapobiec, zaś przepisy karne i karne skarbowe - odstraszyć od ich popełniania. Jednoznacznie potwierdza to raport Najwyższej Izby Kontroli pt. Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne z marca 2016 r., postulujący pilne podjęcie działań naprawczych z zastosowaniem narzędzi dobranych do specyfiki polskiego rynku. Niedawno ukończono prace nad nowelizacją ustawy z 6.06.1997 r. - Kodeks karny - dalej jako k.k., mające na celu radykalne zaostrzenie penalizacji wystawiania i posługiwania się fałszywymi fakturami. W związku z coroczną nowelizacją ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej jako u.p.t.u., uchwalono także, zmierzające w tym samym kierunku, zmiany w ustawie z 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy - dalej jako k.k.s. Celem artykułu jest omówienie, w świetle dotychczasowego stanu prawnego oraz ukształtowanych na jego podstawie orzecznictwa i postulatów doktryny, najważniejszych zmian przewidzianych przez tytułowe nowelizacje. Zwracam przy tym uwagę na zagrożenia, jakie zaostrzone przepisy niosą dla osób jedynie "wkręconych" w karuzele podatkowe przez nieuczciwych kontrahentów lub pomyłkowo wystawiających nierzetelne dokumenty bądź posługujących się nimi. Mechanizm VAT sprawia bowiem, że odpowiedzialność karna lub karna skarbowa grozi nie tylko oszustom, ale każdemu podatnikowi, który może ponieść konsekwencje działań innych uczestników obrotu, nawet jeżeli sam pozostaje uczciwy.

  Początek strony


  Wojciech Byrzykowski, dr Adam Zdunek
  Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej - organy, zadania oraz forma ich realizacji
  Z dniem 1.03.2017 r. w miejsce trzech niezależnie funkcjonujących pionów zajmujących się gromadzeniem dochodów budżetowych: administracji podatkowej, w skład której wchodziły izby i urzędy skarbowe, Służby Celnej wraz z izbami celnymi, urzędami celnymi i oddziałami celnymi oraz kontroli skarbowej, została powołana jednolita Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), która podlega ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - dalej jako ustawa o KAS, zastąpiła obowiązujące dotychczas ustawy: z 26.06.1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, z 27.08.2009 r. o Służbie Celnej, z 10.07.2015 r. o administracji podatkowej oraz z 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej. Zdaniem twórców ustawy skonsolidowanie służby w KAS stworzy wyspecjalizowaną administrację rządową, realizującą zadania związane z poborem należności podatkowych i celnych w sposób spójny i jednolity z optymalnym wykorzystaniem dostępnej kadry, zasobów organizacyjnych i finansowych oraz zmniejszy koszty administracyjne związane z poborem podatków i ceł. Ujednolicenie ma dotyczyć szczególnie kontroli podatnika, gdyż w obowiązującym stanie prawnym funkcjonują trzy regulacje ustawowe, w różny sposób normujące zagadnienia dotyczące kontroli, która może być przeprowadzona zarówno przez naczelnika urzędu skarbowego, jak i dyrektora urzędu kontroli skarbowej lub naczelnika urzędu celnego. W zamierzeniu nowy model skonsolidowanej administracji skarbowej ma znacząco poprawić efektywność poboru podatków, w tym poprawę skuteczności w zwalczaniu oszustw podatkowych i celnych, usprawnić obsługę podatnika, zwiększyć efektywność kontroli wywiązywania się podatników z obowiązków podatkowych i celnych poprzez sprawny przepływ informacji oraz stworzenie systemu zbierania i analizowania danych, a także szybką i skuteczną weryfikację danych podawanych przez podatników w deklaracjach i dokumentach celnych.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201703 Miejsce wydania: Warszawa