Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017
Nr 2/2017 [310]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201702  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Włodzimierz Nykiel, Michał Wilk
 • Nieprzydatność art. 199a § 2 ordynacji podatkowej w walce z unikaniem opodatkowania a następstwa czynności pozornych
 • str. 17

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Uprawnienia podatnika VAT z zakresu art. 89a przy zawarciu umowy cesji powierniczej
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 15


  KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

  Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
 • Wybrane postępowania i kontrole prowadzone przez organy Krajowej Administracji Skarbowej - aspekt intertemporalny
 • str. 24

  PODATKI

  Krzysztof Lasiński-Sulecki
 • Zmiany w VAT (1)
 • str. 32

  Piotr Litwin, Karol Trybulec
 • Obrót opakowaniami zwrotnymi - problematyka VAT
 • str. 39

  PRAWO KARNE SKARBOWE

  Joanna Waśko
 • Wszczynanie postępowań karnych skarbowych w trakcie postępowań kontrolnych - analiza praktyki wybranych urzędów kontroli skarbowej
 • str. 44

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 50

  Przegląd orzecznictwa TS
  str. 54

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, dr Michał Wilk
  Nieprzydatność art. 199a § 2 ordynacji podatkowej w walce z unikaniem opodatkowania a następstwa czynności pozornych
  Walka ze zjawiskiem unikania opodatkowania w podatkach dochodowych wpisuje się w proces tzw. uszczelniania systemu podatkowego i stanowi istotny element polityki podatkowej współczesnego państwa. Praktyka ostatnich miesięcy pokazuje, że organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej często sięgają po art. 199a § 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej jako o.p., stosując go jako swojego rodzaju generalną klauzulę przeciwdziałania unikaniu opodatkowania (w odniesieniu do okresów rozliczeniowych, w przypadku których zastosowanie art. 119a i n. o.p. jest jeszcze niemożliwe). W związku z tym powstaje poważna wątpliwość, czy istnieją podstawy prawne do takiej praktyki oraz pojawiają się pytania o następstwa czynności pozornych i zakres zastosowania dotyczącego ich art. 199a § 2 o.p.

  Początek strony


  dr Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
  Wybrane postępowania i kontrole prowadzone przez organy Krajowej Administracji Skarbowej - aspekt intertemporalny
  W okresie vacatio legis dla ustaw, które w sposób istotny zmieniają dotychczas znaną nam i funkcjonującą obecnie administrację podatkową, skarbową oraz Służbę Celną, konsolidując je pod szyldem Krajowej Administracji Skarbowej, mając na uwadze, iż przestaje obowiązywać wiele przepisów regulujących dotychczas funkcjonujące instytucje weryfikacji rozliczeń dokonywanych dla celów podatkowych, w tym postępowanie kontrolne i kontrolę celną, autorzy podejmują problematykę intertemporalnych aspektów postępowań i kontroli, które będą prowadzone przez organy Krajowej Administracji Skarbowej w związku z przepisami wchodzącymi w życie z dniem 1.03.2017 r. Budując teoretyczne oraz normatywne podstawy dla stawianych tez, autorzy badają kompleksowość uregulowań intertemporalnych w postawionym sobie zakresie oraz prezentują wybrane aspekty problemowe związane z przytaczaną regulacją. Nie można przy tym pozostawić niezauważonych zidentyfikowanych w tym zakresie problemów praktycznych, w szczególności w zakresie ochrony podatników, którzy mogą być narażeni na popełnianie błędów proceduralnych w związku z wysokim poziomem złożoności przepisów, szczególnie w okresie przejściowym.

  Początek strony


  dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
  Zmiany w VAT (1)
  Już od kilku lat Komisja Europejska prowadzi intensywne prace zmierzające do wprowadzenia zmian w kluczowych regulacjach dotyczących podatku od wartości dodanej. Jeśli prace te zakończą się sukcesem, a przepisy w ich toku wypracowane wejdą w życie i zostaną implementowane w państwach członkowskich, będą one mogły skutkować eliminacją niektórych rozwiązań, które czynią VAT podatnym na działania podmiotów specjalizujących się w wyłudzeniach środków z budżetów państw członkowskich. Przed przyjęciem nowych rozwiązań na poziomie unijnym państwa członkowskie pracują nad własnymi rozwiązaniami, które mają zarówno utrudniać funkcjonowanie oszustom, jak i czynić regulacje w zakresie VAT mniej podatnymi na nadużycia.

  Początek strony


  Piotr Litwin, Karol Trybulec
  Obrót opakowaniami zwrotnymi - problematyka VAT
  W obrocie gospodarczym nierzadko można spotkać się z sytuacją, kiedy towary są dostarczane w opakowaniach zwrotnych. Opakowania zwrotne mogą mieć rozmaitą formę, od kontenerów przeznaczonych do zbiórki surowców wtórnych poprzez różnego rodzaju palety, transportery aż do zwyczajnych butelek zwrotnych. Pomimo powszechności występowania w codziennych relacjach gospodarczych, praktyka rozliczania obrotu opakowaniami zwrotnymi w VAT nie należy wcale do dobrze ugruntowanych i może budzić liczne kontrowersje i problemy. W niniejszym artykule postaramy się wskazać niektóre - w naszym przekonaniu najbardziej interesujące - aspekty związane z rozliczeniami obrotu opakowaniami zwrotnymi, z uwzględnieniem praktyki organów podatkowych.

  Początek strony


  Joanna Waśko
  Wszczynanie postępowań karnych skarbowych w trakcie postępowań kontrolnych - analiza praktyki wybranych urzędów kontroli skarbowej
  Od kilku lat można zaobserwować w praktyce organów skarbowych zjawisko polegające na wszczynaniu postępowań karnych skarbowych w trakcie toczących się postępowań kontrolnych. Pomimo wzrostu aktywności w tym zakresie, wszczynanie postępowania karnego skarbowego w trakcie postępowania kontrolnego wciąż jest środkiem o nadzwyczajnym charakterze. Jakie więc wyjątkowe okoliczności są przyczyną tego, że organy skarbowe decydują się jednak na zastosowanie tego środka? Autorka stara się odpowiedzieć na to pytanie, analizując dane statystyczne, uzyskane z czterech urzędów kontroli skarbowej. Podstawowy wniosek, jaki z nich wynika, jest taki, że 88% postępowań kontrolnych, w trakcie których doszło do wszczęcia postępowania karnego skarbowego, dotyczyło zobowiązań podatkowych przedawniających się z końcem roku, w którym wszczęto postępowanie karne skarbowe. Wszczęcie postępowania karnego skarbowego stało się więc wygodnym narzędziem dla organów skarbowych do zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co do których istnieje ryzyko przedawnienia przed ostatecznym zakończeniem postępowania kontrolnego. Autorka analizuje także przebieg instrumentalnie wszczętych postępowań karnych skarbowych oraz sposób ich zakończenia. Przepisy, na podstawie których ukształtowało się zjawisko instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych, są aktualnie przedmiotem badania pod kątem zgodności z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny. Czy orzeczenie o ich niezgodności w zakresie, w jakim zostały zaskarżone, spowoduje wyeliminowanie tego zjawiska z praktyki organów skarbowych?

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201702 Miejsce wydania: Warszawa