Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017
Nr 1/2017 [309]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201701  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Jowita Pustuł
 • Transakcje zawierane przez podmioty powiązane - nowe obowiązki dokumentacyjne
 • str. 9

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Elżbieta Ochocka, Dariusz M. Malinowski
  VAT od ebooków - szansa na zmianę stawki?
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 5


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 7


  PODATKI

  Krzysztof Kańtor, Katarzyna Wróblewska
 • Powrót sankcji w VAT
 • str. 20

  Monika Lewandowska
 • Wybrane zmiany w podatkach dochodowych w 2017 r.
 • str. 28

  Marek Maliński
 • Termin do złożenia wniosku o zwrot VAT pobranego sprzecznie z prawem UE w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości
 • str. 34

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
 • Specyfika odpowiedzialności członków zarządu jako osób trzecich w cłach, akcyzie i VAT
 • str. 39

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 47

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 49

  Linie orzecznicze
  str. 59

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Jowita Pustuł
  Transakcje zawierane przez podmioty powiązane - nowe obowiązki dokumentacyjne
  Przedmiotem artykułu jest przedstawienie zasad przygotowywania dokumentacji cen transferowych, które obowiązują od 1.01.2017 r. Autorka wyjaśnia, które podmioty są zobowiązane do przygotowania dokumentacji cen transferowych, jakie operacje są objęte obowiązkiem dokumentacyjnym, omawia także nowe zasady obowiązujące przy wyznaczaniu kręgu podmiotów powiązanych, nowe wymogi formalne, które musi spełnić dokumentacja cen transferowych, terminy sporządzenia dokumentacji i sankcje za jej nieposiadanie.

  Początek strony


  Krzysztof Kańtor, Katarzyna Wróblewska
  Powrót sankcji w VAT
  Nasilona walka z nadużyciami w zakresie podatku od towarów i usług od 2017 r. jest wspierana przez ponowne wprowadzenie sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego, wymierzanego w przypadku nierzetelnego rozliczenia podatku. Skala nadużyć i ogromne straty, jakie ponoszą administracje podatkowe, w tym również w Polsce, z tytułu działalności zorganizowanej przestępczości w zakresie VAT, wymuszają podjęcie zdecydowanych i kompleksowych działań. Co istotne, w ferworze walki z tzw. luką VAT (tj. różnicą między VAT należnym dla fiskusa a kwotą faktycznie pobraną) nie może być jednak pomijana podstawowa zasada koniecznego zapewnienia proporcjonalności środków do zamierzonych celów, w tym w szczególności o wdrożeniu rozwiązań zapewniających ochronę uczciwych podatników. W tym aspekcie autorzy artykułu poddają analizie projektowane rozwiązania w zakresie wprowadzenia sankcji w VAT.

  Początek strony


  Monika Lewandowska
  Wybrane zmiany w podatkach dochodowych w 2017 r.
  Od kilku lat to już niemalże tradycja, że nowy rok przynosi istotne zmiany w podatkach. Podobnie jest również od stycznia 2017 r. kiedy to m.in. wchodzą w życie przepisy zmieniające ustawę z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej jako u.p.d.o.f., i ustawę z 15.02.1992 r. o podatku od osób prawnych - dalej jako u.p.d.o.p. Omówione poniżej zmiany zostały uchwalone ustawą z 5.09.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej jako ustawa zmieniająca. Jedną z najistotniejszych jest wprowadzenie 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla określonej grupy podatników. Ponadto spora część wprowadzanych zmian dotyczy dalszego uszczelniania systemu podatkowego (opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych aportów wnoszonych na agio, klauzula obejścia prawa w przypadku wymiany udziałów czy wreszcie doprecyzowanie tzw. klauzuli beneficial owner). Ważną, w pewnym sensie porządkującą, zmianą jest wprowadzenie katalogu dochodów osiąganych ze źródeł położonych w Polsce. W tym zakresie od lat istniał spór (miejscami mniej lub bardziej kontrowersyjny) o to, jakiego rodzaju dochody należy kwalifikować do źródeł osiąganych w Polsce przez nierezydentów.

  Początek strony


  Marek Maliński
  Termin do złożenia wniosku o zwrot VAT pobranego sprzecznie z prawem UE w świetle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości
  W przypadku wydania przez Trybunał Sprawiedliwości orzeczenia, z którego wynika niezgodność przepisów krajowych z prawem Unii, istotne znaczenie dla podatników ma określony w prawie krajowym termin, w którym mogą dochodzić zwrotu VAT pobranego niezgodnie z prawem Unii. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie w świetle orzecznictwa TS, jaki termin ma zastosowanie w przypadku polskich podatników VAT.

  Początek strony


  dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Specyfika odpowiedzialności członków zarządu jako osób trzecich w cłach, akcyzie i VAT
  Artykuł polemizuje z tezą, iż badając "właściwy czas" na złożenie wniosku o upadłość przez członka zarządu należy brać pod uwagę nawet zobowiązania podatkowe, które jeszcze nie zostały określone w decyzji podatkowej. Wskazuje także na specyfikę podatków pośrednich (a także ceł), która powinna być brana przy wykładni przepisów dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201701 Miejsce wydania: Warszawa