Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016
Nr 12/2016 [308]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201612  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Piotr Karwat
 • Klauzula ogólna a przepisy szczególne przeciwdziałające unikaniu opodatkowania
 • str. 12

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  20 lat doradztwa podatkowego w Polsce
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 7


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 10


  ORDYNACJA PODATKOWA

  Konrad Turzyński, Marek Kolibski
 • Reguła intertemporalna klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle standardów konstytucyjnych - polemika
 • str. 21

  Radosław Baraniewicz
 • Oprocentowanie nadpłat wynikających z naruszenia prawa unijnego
 • str. 26

  Anna Janowska
 • Kontrola sądowa aktów wydawanych w ramach postępowania z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej po zmianach
 • str. 32

  PODATKI

  Filip Majdowski
 • Podatek od niektórych instytucji finansowych - quo vadis?
 • str. 40

  PRECEDENSOWE SPRAWY
  str. 47


  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 51

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 55

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Piotr Karwat
  Klauzula ogólna a przepisy szczególne przeciwdziałające unikaniu opodatkowania
  Celem niniejszego artykułu jest analiza relacji między wprowadzoną w lipcu 2016 r. ogólną klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a i n. ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej jako o.p.) a innymi przepisami prawa podatkowego, których zadanie jest w istocie takie samo jak klauzuli ogólnej (przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania), tyle że zakres ich działania został ograniczony do dość wąsko określonych prawnopodatkowych stanów faktycznych. Poza zakresem rozważań znajduje się pozostałe, niezwykle szerokie i interesujące, spektrum zagadnień związanych z nową klauzulą, poczynając od ogólnej oceny wprowadzonej regulacji pod kątem jej zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r., a kończąc na ocenie zgodności towarzyszących tej regulacji przepisów intertemporalnych z zasadą zakazu retroakcji. Zostanie także pominięta kwestia "równoległej" klauzuli odnoszącej się do VAT, wprowadzonej w wyniku tej samej ustawy nowelizującej w art. 5 ust. 4 i 5 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie którego zostało wyłączone zastosowanie klauzuli ogólnej z art. 119a o.p.

  Początek strony


  Konrad Turzyński, Marek Kolibski
  Reguła intertemporalna klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle standardów konstytucyjnych - polemika
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest polemika z niektórymi tezami prezentowanymi w artykule dr Hanny Filipczyk, dotyczącym stosowania przepisów klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w aspekcie intertemporalnym. Ponieważ, jak zostało to wskazane we wspomnianej publikacji, ważenie pomiędzy zasadą pewności prawa a równością wobec niego i celowością nie opiera się na żadnych stałych przesłankach i jest dokonywane ad casum, postanowiliśmy przedstawić argumenty wskazujące, że w kontekście nowych przepisów klauzuli powinny przeważyć racje oparte na regule pewności prawa. W naszej ocenie nie można poprzeć tezy o słuszności retrospektywnego stosowania klauzuli ogólnej obejścia prawa podatkowego. Nie podważamy przy tym dokonanego rozróżnienia na możliwy skutek retroaktywny i retrospektywny ustawy, przyjmując w tej części tezy przedstawione w artykule za punkt wyjścia do dyskusji. Będziemy zaś odnosić się wyłącznie do przyczyn, dla których w naszej ocenie nie istnieje w tym przypadku możliwość retrospektywnego ani tym bardziej retroaktywnego stosowania ustawy, a jej przepisy powinny być interpretowane w kontekście konstytucyjnym, wyłączając takie wsteczne działanie ustawy.

  Początek strony


  Radosław Baraniewicz
  Oprocentowanie nadpłat wynikających z naruszenia prawa unijnego
  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z praktyką stosowania przez władze skarbowe i sądy administracyjne przepisów dotyczących oprocentowania nadpłat wynikających z naruszenia przez państwo członkowskie przepisów prawa unijnego. Artykuł przedstawia podstawowe problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej jako o.p., które mają na celu zapewnić odpowiednią rekompensatę za naruszenie prawa unijnego, jakie doprowadziło w efekcie do niesłusznego zapłacenia lub pobrania podatku w nienależnej wysokości i tym samym do naruszenia interesów majątkowych podatnika.

  Początek strony


  Anna Janowska
  Kontrola sądowa aktów wydawanych w ramach postępowania z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej po zmianach
  Bolączką polskiego systemu interpretacji urzędowych jest występowanie w tym samym czasie sprzecznych ze sobą urzędowych interpretacji, zarówno ogólnych, jak i indywidualnych. System wprowadzony po to, żeby zwalczać powszechne dziś zjawisko niestabilności wykładni prawa podatkowego, doprowadził w istocie do jej częściowej legalizacji. W pewnym stopniu zjawisko to miała eliminować kontrola sądowa w sprawach ze skarg na interpretacje indywidualne. Wprowadzonej ustawą z 10.09.2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw nowelizacji przepisów ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej jako o.p., zdaje się przyświecać intencja podniesienia skuteczności interpretacji przepisów prawa podatkowego na płaszczyźnie kształtowania jednolitego stosowania prawa poprzez rozszerzenie znaczenia interpretacji ogólnych pełniących dotychczas w praktyce marginalną rolę w tym procesie. W tym celu przewidziano w ordynacji podatkowej m.in. dość szczególne rozwiązania sprowadzające się w istocie do uczynienia z interpretacji ogólnej wzorca kontroli prawidłowości wykładni przepisów prawa podatkowego w sprawach z wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, przy jednoczesnym poddaniu efektów działalności organu interpretującego kognicji sądów administracyjnych. Zmianom w ordynacji podatkowej towarzyszą również zmiany przepisów ustawy z 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - dalej jako p.p.s.a., dotyczących skarg na akty wydawane w postępowaniu interpretacyjnym. Wprawdzie nowelizacja przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie została zsynchronizowana w czasie z nowelizacją ordynacji podatkowej, gdyż została wprowadzona od 15.08.2015 r. w związku z dużą reformą procedury sądowoadministracyjnej, ale łącznie ze zmianami - dokonanymi przez ustawodawcę w ordynacji podatkowej - wywiera znaczący wpływ na nowy kształt kontroli sądowej w sprawach interpretacji indywidualnej i innych aktów wydawanych w postępowaniu interpretacyjnym.

  Początek strony


  Filip Majdowski
  Podatek od niektórych instytucji finansowych - quo vadis?
  Przedmiotem artykułu jest problematyka podatku od niektórych instytucji finansowych, określanego powszechnie mianem podatku bankowego, w świetle licznych wytycznych Ministra Finansów zaprezentowanych w indywidualnych interpretacjach i ogólnej interpretacji prawa podatkowego oraz innych pismach skierowanych do instytucji branżowych. Ustawa z 15.01.2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych - dalej jako u.p.n.i.f., jest aktem prawnym wysoce niedoskonałym. Po pierwszym półroczu jej obowiązywania wypada przestudiować najistotniejsze kwestie, które wymagały interwencji Ministra Finansów.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201612 Miejsce wydania: Warszawa