Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016
Nr 11/2016 [307]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201611  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Wojciech Morawski
 • Zmiany w regulacji podatku od nieruchomości w 2016 r. - drobne remonty w skansenie
 • str. 13

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Elżbieta Ochocka, Dariusz M. Malinowski
  Pięcioletni termin zwolnienia z opodatkowania zbycia nieruchomości w zakresie wspólnego majątku małżonków
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 11


  PODATKI

  Marek Maliński
 • Prewspółczynnik VAT - kontrowersje wokół proporcjonalnego odliczenia VAT naliczonego w stanie prawnym przed 1.01.2016 r.
 • str. 22

  Joanna Pęczek-Czerwińska, Bartosz Mazur
 • Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym z perspektywy prawa do odliczenia podatku naliczonego
 • str. 28

  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

  Małgorzata Król
 • Naruszenie praw osób trzecich na skutek skierowania egzekucji do majątku nienależącego do zobowiązanego
 • str. 36

  ORZECZNICTWO

  Michał Ilski
 • Komornicy sądowi jako podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług
 • str. 47

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 53

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 55

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
  Zmiany w regulacji podatku od nieruchomości w 2016 r. - drobne remonty w skansenie
  Podatek od nieruchomości to prosty podatek, ale tylko gdy nie zna się praktyki jego stosowania. W istocie bowiem coraz mniejsze znaczenie mają w nim przepisy, a na pierwszy plan wychodzą utrwalona praktyka i bardzo niejednolite orzecznictwo sądów administracyjnych. Wymaga on też bez wątpienia zmian, konieczne jest chociażby wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13.09.2011 r., który w istocie w znacznym stopniu zastępuje przepisy ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - dalej jako u.p.o.l., w zakresie opodatkowania budowli. Rok 2016 jest kolejnym, w którym prawodawca nie próżnuje, jeśli chodzi o zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Dodatkowo, z uwagi na specyfikę podatku od nieruchomości, duże znaczenie dla ustalenia jego zakresu przedmiotowego mogą mieć zmiany innych aktów prawnych, a przede wszystkim ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane - dalej jako pr. bud. Niniejszy artykuł został zatem poświęcony nie tylko zmianom ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ale w ogóle zmianom odnoszącym się do podatku od nieruchomości, nawet gdy wynikają one z innych ustaw.

  Początek strony


  Marek Maliński
  Prewspółczynnik VAT - kontrowersje wokół proporcjonalnego odliczenia VAT naliczonego w stanie prawnym przed 1.01.2016 r.
  Z dniem 1.01.2016 r. podatnicy zostali zobowiązani do stosowania nowych przepisów o prewspółczynniku. Kwestią sporną w orzecznictwie sądów administracyjnych jest to, w jaki sposób podatnicy w stanie prawnym przed tą datą powinni byli uwzględniać w swoich rozliczeniach VAT naliczony związany z wydatkami na nabycie towarów i usług wykorzystywanymi zarówno w działalności gospodarczej, jak i działalności niemającej charakteru gospodarczego. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości prawidłowych zasad rozliczania podatku naliczonego przez podatników w okresie przed 1.01.2016 r.

  Początek strony


  Joanna Pęczek-Czerwińska, Bartosz Mazur
  Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym z perspektywy prawa do odliczenia podatku naliczonego
  W praktyce stosowania ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej jako u.p.t.u., przez sądy administracyjne i organy podatkowe została utrwalona koncepcja, zgodnie z którą nieodpłatne pozostawienie nakładów dokonanych przez najemcę w wynajmowanym lokalu powoduje obowiązek korekty podatku naliczonego, odliczonego przez podatnika z faktur dokumentujących wytworzenie tych nakładów. W artykule została zaprezentowana odmienna koncepcja, oparta na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, zasadzie neutralności VAT oraz unijnych przepisach o VAT.

  Początek strony


  dr Małgorzata Król
  Naruszenie praw osób trzecich na skutek skierowania egzekucji do majątku nienależącego do zobowiązanego
  Najważniejszym podmiotem administracyjnego postępowania egzekucyjnego jest zobowiązany - to na nim ciąży obowiązek wskazany w tytule wykonawczym i w stosunku do niego są podejmowane czynności egzekucyjne. Organ egzekucyjny nie może przeprowadzić egzekucji z majątku, który nie jest własnością zobowiązanego, co wcale nie oznacza, że w praktyce takie sytuacje nie zdarzają się. Z jakich uprawnień korzysta wówczas podmiot, wobec którego błędnie skierowano egzekucję? Czy może odzyskać przedmioty, które są jego własnością? Czy prawo chroni też osobę, która nabyła od zobowiązanego rzecz uprzednio zajętą lub na której ustanowiono zastaw skarbowy? Czy prawo do wyłączenia rzeczy spod egzekucji przysługuje małżonkowi zobowiązanego podatnika albo podmiotowi, który przewłaszczył rzecz na zabezpieczenie swojej wierzytelności? Jakie działania może podjąć organ egzekucyjny w przypadku, gdy podatnik chce uniknąć egzekucji i wyzbywa się majątku, zawierając fikcyjne umowy? Czy istnieją odstępstwa od reguły, że egzekucji nie można prowadzić do majątku podmiotu, który nie jest zobowiązanym? W niniejszym artykule została podjęta próba udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania, z uwzględnieniem w szczególności praktycznych aspektów omawianego zagadnienia.

  Początek strony


  Michał Ilski
  Komornicy sądowi jako podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług
  Działalność komornika, w zakresie przedmiotowym wyznaczonym w art. 2 ustawy z 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji - dalej jako u.k.s.e., nie spełnia (...) kryterium, jakim jest wykonywanie działalności we własnym imieniu (komornik działa w imieniu Państwa) oraz brak niezależności, wynikającej z wyraźnego podporządkowania sądowi powszechnemu w ramach nadzoru judykacyjnego oraz prezesowi sądu w ramach nadzoru administracyjnego. Ponadto, z uwagi na przedstawione wyżej ograniczenia w samodzielności wykonywania zawodu, brak jest też podstaw do zaliczenia komornika do tzw. wolnego zawodu lub zawodu uznanego za taki (zgodnie z art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - dalej jako dyrektywa 2006/112). W świetle powyższego należy stwierdzić, że komornik nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w świetle treści art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej jako u.p.t.u., oraz art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112. Zdaniem Sądu nawet przy założeniu, że komornik sądowy spełniłby kryteria wymienione w art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u., należy uznać, że podlega on wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 6 tej ustawy. (Teza rozstrzygnięcia)

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201611 Miejsce wydania: Warszawa