Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016
Nr 10/2016 [306]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201610  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Małgorzata Militz, Joanna Waśko
 • Rządowe rozwiązania w walce z nadużyciami w VAT
 • str. 13

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  Obrót udziałami w zamian za aport - konsekwencje w podatku dochodowym
  str. 3

  PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
  str. 6


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 11


  PODATKI

  Janusz Orłowski, Marek Salamonowicz
 • Koszty uzyskania przychodów z praw autorskich przez nauczycieli akademickich
 • str. 22

  Wojciech Majkowski, Michał Mrozik
 • Skutki podatkowe umownego potrącenia wierzytelności wspólnika spółki kapitałowej z wzajemną wierzytelnością tej spółki o wniesienie przez wspólnika wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego
 • str. 28

  Dorota Jakubowska
 • Klauzule treaty overrides w literaturze i judykaturze niemieckiej
 • str. 37

  Piotr Czerski
 • Należności wypłacane świadkom z tytułu utraconego zarobku lub dochodu a podatek dochodowy od osób fizycznych
 • str. 45

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 50

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 53

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Małgorzata Militz, Joanna Waśko
  Rządowe rozwiązania w walce z nadużyciami w VAT
  Powszechnie wiadomo, jak duża jest obecnie skala nadużyć podatkowych i jakie kwoty (w miliardach złotych) traci na tym państwo. Nie dotyczy to jedynie podatku od towarów i usług, choć najczęściej - wskazując na istniejącą dziurę budżetową, spowodowaną uchylaniem się od opodatkowania lub innymi oszustwami - jako głównego sprawcę wskazuje się właśnie ten podatek. Bez wątpienia też problem ten ma znacznie większy zasięg i nie dotyczy jedynie działań dokonywanych przez polskich podatników. Wiele państw, także unijnych, od lat radzi sobie z problemem unikania opodatkowania poprzez wprowadzenie klauzul antyabuzywnych. Pomocny w tej walce jest także Trybunał Sprawiedliwości i jego orzecznictwo. Należy wskazać, że w Polsce od wielu lat (z różnym skutkiem) kolejne rządy podejmują wiele inicjatyw mających na celu ograniczenie nadużyć podatkowych. Obecnie jedną z najważniejszych z nich jest wprowadzenie do krajowego porządku prawnego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Ambicją autorek nie jest jednak całościowe omawianie tej regulacji; chodzi raczej o wskazanie konsekwencji jej wprowadzenia dla podatników VAT. Jednocześnie nie ograniczono się tylko do prezentacji klauzuli zakazu nadużycia prawa w VAT, ale wskazano także konsekwencje na gruncie prawa karnego i karnego skarbowego. W ostatniej zaś części niniejszego artykułu omówiono projektowane rozwiązania, związane z konfiskatą mienia.

  Początek strony


  dr Janusz Orłowski, dr Marek Salamonowicz
  Koszty uzyskania przychodów z praw autorskich przez nauczycieli akademickich
  Z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami - koszty uzyskania przychodów określa się generalnie w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Liczną grupą zawodową, do której ma zastosowanie ta reguła z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej jako u.p.d.o.f., są nauczyciele akademiccy. W niniejszym artykule przedstawiono zasady stosowania takiej normy kosztów uzyskania przychodów, z uwzględnieniem unormowań prawa autorskiego.

  Początek strony


  Wojciech Majkowski, Michał Mrozik
  Skutki podatkowe umownego potrącenia wierzytelności wspólnika spółki kapitałowej z wzajemną wierzytelnością tej spółki o wniesienie przez wspólnika wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego
  Skutki podatkowe dokonania umownego potrącenia wierzytelności wspólnika (akcjonariusza) w stosunku do spółki kapitałowej (np. wynikającej z udzielonej spółce pożyczki) oraz wierzytelności tej spółki w stosunku do jej wspólnika (akcjonariusza) o wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego budzą w ostatnim czasie kontrowersje. Od momentu, gdy organy podatkowe zaczęły prezentować stanowisko, zgodnie z którym skutki podatkowe tego typu potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych są analogiczne jak skutki podatkowe wniesienia przez wspólnika (akcjonariusza) wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wierzytelności, zostały zainicjowane liczne postępowania sądowoadministracyjne. Sądy administracyjne nie wypracowały dotychczas jednolitej wykładni przepisów w tym zakresie, choć w ostatnim czasie zaczyna dominować stanowisko zbieżne z poglądem organów podatkowych. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy na gruncie prawa podatkowego rzeczywiście zasadna jest teza, że dokonanie przez wspólnika (akcjonariusza) spółki kapitałowej aportu, którego przedmiotem jest wierzytelność tego wspólnika (akcjonariusza) w stosunku do tej spółki, ma takie same skutki podatkowe jak umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności wspólnika (akcjonariusza) w stosunku do spółki oraz wierzytelności spółki w stosunku do jej wspólnika (akcjonariusza) o wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego.

  Początek strony


  Dorota Jakubowska
  Klauzule treaty overrides w literaturze i judykaturze niemieckiej
  Klauzule treaty overrides po raz pierwszy zostały zastosowane w związku z wydaniem w 1980 r. w USA ustawy Foreign Investment in Real Property Tax Act (FIRPTA). Otworzyła ona drogę do przyjmowania również w innych państwach ustaw podatkowych, których postanowienia były sprzeczne z zawartymi przez te państwa bilateralnymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Mimo iż były one z perspektywy prawa międzynarodowego postrzegane jako naruszające zasadę pacta sunt servanda częstotliwość ich wykorzystania w niektórych państwach systematycznie wzrastała. W ostatnich latach szczególnie niemiecki ustawodawca chętnie wprowadzał je do swojego prawa podatkowego. Sprzyjały temu zarówno poglądy utrwalone w orzecznictwie, jak też w literaturze czyniąc z klauzul treaty overrides skuteczne narzędzie do walki z unikaniem i uchylaniem się od opodatkowania prowadząc niekiedy do podwójnego opodatkowania. Niniejszy artykułu przedstawia klauzule treaty overrides w świetle uchwały 2 BvL 1/12 Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 15.12.2015 r. oraz aktualnej dyskusji o ich zgodności z niemiecką Ustawą Zasadniczą.

  Początek strony


  dr Piotr Czerski
  Należności wypłacane świadkom z tytułu utraconego zarobku lub dochodu a podatek dochodowy od osób fizycznych
  Argumenty dostarczane przez poszczególne rodzaje wykładni prawa, a zwłaszcza wykładnię systemową, przemawiają za stwierdzeniem, że należności wypłacane świadkom w związku ze stawiennictwem na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze stanowią formę odszkodowania. Wspominane należności służą wyłącznie skompensowaniu powstałego po stronie świadków uszczerbku majątkowego w postaci utraconego zarobku lub dochodu. Jednocześnie zasady ustalania należności przyznawanych świadkom w związku ze stawiennictwem wynikają wprost z przepisów konkretnych ustaw i aktów wykonawczych, co jest jednym z warunków objęcia ich zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej jako u.p.d.o.f. Należności, o których mowa, nie mieszczą się też w którejkolwiek z siedmiu kategorii wymienionych w tym przepisie, wyłączonych w sposób wyraźny z zakresu zwolnienia podatkowego. Wbrew aktualnemu stanowisku Ministra Finansów należy więc uznać, że świadczenia wypłacane świadkom w związku ze stawiennictwem na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201610 Miejsce wydania: Warszawa