Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016
Nr 9/2016 [305]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201609  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Hanna Filipczyk
 • Reguła intertemporalna klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle standardów konstytucyjnych
 • str. 7

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Elżbieta Ochocka, Dariusz M. Malinowski
  VAT od środków trwałych objętych remanentem likwidacyjnym w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości
  str. 3

  PODATKI

  Błażej Kuźniacki
 • Mechanizm unikania wielokrotnego opodatkowania dochodu CFC
 • str. 21

  Jakub Gierszewski, Krystian Szymaniak, Marcin Czerwiński
 • Pozycja prawnopodatkowa spółki komandytowo-akcyjnej w świetle dyrektyw Rady UE harmonizujących podatki bezpośrednie (2)
 • str. 33

  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

  Wojciech Piątek
 • Obowiązkowe a odpowiedzialne wszczęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego
 • str. 38

  ORZECZNICTWO

  Krzysztof Lasiński-Sulecki
 • Zasada proporcjonalności a wymóg składania zestawień oświadczeń nabywców oleju opałowego
 • str. 46

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 52

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 57

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  dr Hanna Filipczyk
  Reguła intertemporalna klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle standardów konstytucyjnych
  Celem artykułu jest zbadanie, z punktu widzenia wzorców oceny konstytucyjnej wypracowanych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego - dalej także jako Trybunał lub TK, przepisu przejściowego zawartego w art. 7 ustawy z 13.05.2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - dalej jako nowelizacja, wprowadzającej w ramach nowego działu IIIa Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania tzw. klauzulę ogólną przeciwko unikaniu opodatkowania - dalej jako klauzula. Wynika z niego, że klauzula będzie mogła zostać zastosowana wobec korzyści podatkowej uzyskanej po dniu jej wejścia w życie, niezależnie od usytuowania na osi czasu samych czynności abuzywnych umożliwiających osiągnięcie tej korzyści. O ile bezzasadna jest teza o tout court niekonstytucyjności tej reguły prawnej, o tyle jej rozumienie i stosowanie musi podlegać ograniczeniom narzuconym przez standardy konstytucyjne. Próba wytyczenia granic jej dopuszczalnego użycia zostanie przeprowadzona na kilku istotnych dla praktyki przykładach. Przedmiotem rozważań nie jest konstytucyjność wprowadzenia klauzuli w trakcie roku podatkowego. Jest to zagadnienie w pewnym sensie logicznie pierwsze. Z drugiej strony, gdyby nawet klauzula weszła w życie 1.01.2017 r., tzw. problem intertemporalny nadal wymagałby rozstrzygnięcia. Z tego względu także samoistnie jest on wart rozpatrzenia. Wnioski artykułu mają charakter roboczy i dyskusyjny. Trudno o jednoznaczność w materii złożonej, silnie nacechowanej aksjologicznie, a także - niestety - dotkniętej zamętem pojęciowym.

  Początek strony


  Błażej Kuźniacki
  Mechanizm unikania wielokrotnego opodatkowania dochodu CFC
  Artykuł zawiera analizę oraz postulaty de lege ferenda dotyczące mechanizmu prawnego zawartego w art. 24a ust. 11 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej jako u.p.d.o.p., oraz art. 30f ust. 12 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej jako u.p.d.o.f. W intencji autora art. 24a ust. 11 u.p.d.o.p. oraz art. 30f ust. 12 u.p.d.o.f., tj. Ministerstwa Finansów, przepisy te zawierają mechanizm pozwalający na uniknięcie wielokrotnego(ekonomicznego) opodatkowania dochodu kontrolowanej spółki zagranicznej (Controlled Foreign Company) - dalej także jako CFC. Analiza w artykule ukaże poważne wady prawne tego mechanizmu, które implikują potrzebę zmiany przepisów go regulujących. Artykuł zawiera również uwagi interpretacyjne oraz uwagi dotyczące polityki podatkowej w Polsce w zakresie zwalczania unikania opodatkowania z wykorzystaniem CFC.

  Początek strony


  Jakub Gierszewski, Krystian Szymaniak, Marcin Czerwiński
  Pozycja prawnopodatkowa spółki komandytowo-akcyjnej w świetle dyrektyw Rady UE harmonizujących podatki bezpośrednie (2)
  W pierwszej części artykułu dokonano ogólnej charakterystyki dyrektyw unijnych dotyczących podatków bezpośrednich oraz omówiono problematykę ich implementacji do polskiego porządku prawnego. Nakreślone w ten sposób tło podjętego problemu badawczego pozwala na analizę pozycji prawnopodatkowej spółki komandytowo-akcyjnej - dalej jako SKA, na gruncie dyrektyw. Poza powyższą analizą i dokonaną oceną aktualnego stanu rzeczy, niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie postulatów de lege ferenda, które - zdaniem autorów - pozwolą na zrównanie niejednakowej w chwili obecnej pozycji podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

  Początek strony


  dr hab. Wojciech Piątek
  Obowiązkowe a odpowiedzialne wszczęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego
  Podstawowym celem postępowania egzekucyjnego jest przymusowe wykonanie nałożonego na zobowiązanego obowiązku. W razie gdy obowiązek ten ma naturę pieniężną, a zobowiązany nie ma środków majątkowych, zasadność oraz racjonalność wszczęcia egzekucji pozostaje pod znakiem zapytania. Uniknięciu niebezpieczeństwa niecelowego prowadzenia egzekucji służą regulacje procesowe ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - dalej jako u.p.e.a., obowiązujące zarówno na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania egzekucyjnego, jak i w jego toku. W artykule została podjęta próba udzielenia odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące tego, które z podmiotów uczestniczących w postępowaniu egzekucyjnym mają obowiązek poszukiwania oraz analizy sytuacji majątkowej zobowiązanego i jakimi środkami dysponują w tym względzie, na czym polega zasada odpowiedzialnego wszczynania oraz prowadzenia egzekucji i jakie są konsekwencje jej naruszenia, czy dopuszczalne pozostaje powtórne wszczęcie postępowania egzekucyjnego w razie wcześniejszego jego umorzenia z uwagi na brak aktywów majątkowych zobowiązanego. W rozważaniach nad przedstawionymi zagadnieniami zostały uwzględnione najnowsze zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które weszły w życie 1.01.2016 r.

  Początek strony


  dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
  Zasada proporcjonalności a wymóg składania zestawień oświadczeń nabywców oleju opałowego
  Dyrektywę 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej oraz zasadę proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, że:
  - nie sprzeciwiają się one przepisom krajowym, na podstawie których sprzedawcy paliw są zobowiązani do złożenia w wyznaczonym terminie miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców, według których nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, oraz
  - sprzeciwiają się one przepisom krajowym, na mocy których w braku złożenia takiego zestawienia w wyznaczonym terminie, do sprzedanego paliwa stosowana jest stawka podatku akcyzowego przewidziana dla paliw silnikowych, podczas gdy zostało stwierdzone, że przeznaczenie tego produktu do celów opałowych nie budzi wątpliwości.

  (Teza rozstrzygnięcia)

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201609 Miejsce wydania: Warszawa