Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016
Nr 8/2016 [304]

"Przegląd Podatkowy" - miesięcznik wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KIK-6502:201608  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


TEMAT MIESIĄCA

Szymon Parulski, Rafał Kowalik
 • "Pakiet paliwowy" - rewolucja w obrocie paliwami z zagranicą
 • str. 9

  GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

  Dariusz M. Malinowski
  JPK - okresy przejściowe dla niektórych podmiotów zobowiązanych do stosowania w świetle interpretacji Ministra Finansów
  str. 3

  PRAKTYKA ZAWODOWA
  str. 5


  PRAKTYKA SKARBOWA
  str. 7


  PODATKI

  Michał Modrzejewski
 • Podatkowe aspekty korzystania z oprogramowania komputerowego w modelu SaaS (Software as a Service)
 • str. 16

  Jarosław Sekita
 • Opodatkowanie przychodów z tytułu otrzymania świadczeń promocyjnych i reklamowych
 • str. 22

  Jakub Gierszewski, Krystian Szymaniak, Marcin Czerwiński
 • Pozycja prawnopodatkowa spółki komandytowo-akcyjnej w świetle dyrektyw Rady UE harmonizujących podatki bezpośrednie (1)
 • str. 29

  ORDYNACJA PODATKOWA

  Tomasz Brzezicki
 • Kara za niezgodne z prawem umieszczenie reklamy
 • str. 35

  ORZECZNICTWO

  Przegląd orzecznictwa SA
  str. 41

  Przegląd orzecznictwa TSUE
  str. 43

  Linie orzecznicze
  str. 51

  AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
  str. 63


  Prenumerata PP
  str. 64
  Szymon Parulski, Rafał Kowalik
  "Pakiet paliwowy" - rewolucja w obrocie paliwami z zagranicą
  Niniejszy artykuł stanowi komentarz do ustawy z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzającej tzw. pakiet paliwowy, mający ograniczyć szarą strefę w obrocie paliwami z zagranicą. Zmiany wprowadzane tą ustawą, której postanowienia weszły w życie z dniem 1.08.2016 r., mają istotny wpływ na rynek paliw, jak również na sytuację prawną uczestników tego rynku. W artykule zostały przedstawione założenia nowego systemu obrotu paliwami. Omówiono również główne obszary, w których istnieją wątpliwości prawne co do stosowania uchwalonych rozwiązań i ich zgodności z prawem Unii Europejskiej. Na koniec przedstawiono propozycje rozwiązań prawnych, których wprowadzenie powinno zrealizować cel ustawodawcy, jakim jest ograniczenie szarej strefy w obrocie paliwami, a które mogą okazać się efektywniejsze pod względem gospodarczym i podatkowym niż regulacje zawarte w "pakiecie paliwowym".

  Początek strony


  Michał Modrzejewski
  Podatkowe aspekty korzystania z oprogramowania komputerowego w modelu SaaS (Software as a Service)
  Problematyka prawna i podatkowa korzystania z oprogramowania komputerowego w modelu SaaS (Software as a Service) nie jest szeroko rozpoznawana w polskiej doktrynie prawniczej. Pomimo istotnego rozpowszechnienia w ostatnim czasie wskazanego powyżej sposobu eksploatacji oprogramowania, na gruncie prawnym nie udało się do tej pory wypracować jednolitej koncepcji kwalifikacji umowy na korzystanie z oprogramowania w modelu SaaS, a przede wszystkim udzielić odpowiedzi na pytanie, czy udostępnianie klientowi oprogramowania komputerowego w tym modelu wiąże się z udzieleniem licencji. Powyższe zagadnienie prawne rzutuje z kolei w sposób bezpośredni na kwestie podatkowe, takie jak zasady ujmowania wydatków na oprogramowanie do kosztów uzyskania przychodów, możliwość korzystania z ulgi na nabycie nowych technologii, a także konieczność poboru zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła.

  Początek strony


  Jarosław Sekita
  Opodatkowanie przychodów z tytułu otrzymania świadczeń promocyjnych i reklamowych
  Prowadzenie promocji i reklamy wywołuje zwykle pytania o koszty uzyskania przychodów - szeroko komentowane w doktrynie i praktyce podatkowej. Działania takie mają również swoją drugą stronę - przysporzenia adresatów świadczeń. W tym przypadku świadomość obowiązywania zwolnienia podatkowego skutkuje zdecydowanie mniejszą liczbą interpretacji, wyroków i artykułów poświęconych temu tematowi. Zwolnienie obejmuje jednak tylko część korzyści wydawanych w związku z przedsięwzięciami marketingowymi. Naruszenie obowiązków informacyjnych i płatniczych podmiotu reklamującego się oraz wymogu samodzielnego opodatkowania przez benefi cjenta świadczenia może zaś skutkować sankcjami podatkowymi oraz karnymi skarbowymi. Niniejszy artykuł ma na celu kompleksowe omówienie tego zagadnienia.

  Początek strony


  Jakub Gierszewski, Krystian Szymaniak, Marcin Czerwiński
  Pozycja prawnopodatkowa spółki komandytowo-akcyjnej w świetle dyrektyw Rady UE harmonizujących podatki bezpośrednie (1)
  Objęcie zakresem podmiotowym ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej jako u.p.d.o.p., spółki komandytowo-akcyjnej - dalej jako SKA, skłania do analizy jej statusu prawnopodatkowego na gruncie podatków bezpośrednich oraz jego porównania z pozycją spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Największe wątpliwości w powyższym zakresie wywołują przepisy dyrektyw Rady Unii Europejskiej, mające na celu harmonizację podatków bezpośrednich, a także przepisy polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w zakresie, w jakim transponują one do polskiego porządku prawnego regulacje unijne. W pierwszej części artykułu autorzy omawiają sposób i zakres implementacji do polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisów unijnych mających na celu harmonizację podatków dochodowych.

  Początek strony


  dr Tomasz Brzezicki
  Kara za niezgodne z prawem umieszczenie reklamy
  Zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonane ustawą z 24.04.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, wprowadziły m.in. finansowe instrumenty dotyczące uporządkowania przestrzenni publicznej. Organy gminy otrzymały dodatkowe, obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, narzędzie służące uporządkowaniu przestrzeni publicznej - tzw. uchwałę reklamową. Uchwała reklamowa ma charakter fakultatywny, co oznacza, że wejście w życie jej przepisów deroguje ustalenia zawarte w dotychczas obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Konsekwencją przyjętego rozwiązania może być sytuacja, w której istniejące legalnie obiekty reklamowe, usytuowane na podstawie ustaleń obowiązujących planów miejscowych, potencjalnie mogą zostać uznane za niezgodne z prawem, jeżeli nie spełniają wymogów zawartych w uchwale reklamowej. W celu zagwarantowania realizacji przepisów uchwały reklamowej wprowadzono pieniężną karę administracyjną za niezgodne z prawem usytuowanie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów uchwały reklamowej, a także możliwość nakazania ich usunięcia.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  Szczegóły towaru


  ISSN: 0867-7514 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 64
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
  Kod: KIK-6502:201608 Miejsce wydania: Warszawa